Autor: Lemmi Kann • 18. mai 2011
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

FIE ABC - kohustused tööandjana

Maksu- ja tolliamet on uuendanud teavet FIEna tegutsemise aluste ja maksukohustuste kohta. Raamatupidaja.ee toob seekord ära FIE maksukohustused tööandjana.

1. PÕHIMÕTTED

FIE võib olla tööandjaks teisele füüsilisele isikule. Sellisel juhul ei ole töötajale tehtavatelt väljamaksetelt maksuarvestuses ega deklareerimisel erinevusi juriidilisest isikust tööandjaga.

Sarnaselt juriidilisest isikust tööandjale, võib FIE oma töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist, töölähetuse kulude hüvitisi ning anda erisoodustusi.

FIE tööandjana peab:

* töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt kinni pidama tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse (kui töötaja on liitunud pensioni II sambaga), arvestama ja maksma sotsiaalmaksu ning tööandja töötuskindlustusmakset. Seda, kas isik on II pensionisambaga liitunud, saab kontrollida Pensionikeskuse kodulehelt http://www.pensionikeskus.ee.). Vorm TSD esitatakse koos lisaga 1 ja/või 2, kus näidatakse tehtud väljamaksed, ja/või lisaga 4, kus näidatakse erisoodustused.juhul, kui FIE maksis kalendriaastas töötajale hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmisel;) tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu kohta. Kui isik lahkub töölt maksustamisperioodi jooksul, siis antakse tõend koos lõpparvega.

   * maksma töötajatele tehtud erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu. FIE poolt töötajatele tehtud väljamaksete ja erisoodustuste maksustamisperiood on kalendrikuu.   * esitama väljamaksete ja/või erisoodustuste tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni (vorm TSD

   * kandma tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse hiljemalt eelmises punktis nimetatud tähtajaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole;   * esitama kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks deklaratsiooni vormi INF 14

   * andma töötajale viimase nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks tõendi (vorm TSM

   * ettevõtja maksukohustused tööandjana (kõik esimeses punktis nimetatud tööandja maksud ja maksed) ning erisoodustuse maksumuse, sellelt makstud tulu- ja sotsiaalmaksu võib FIE kuludesse kanda alles pärast maksukohutuse tekkimist ja täitmist.      FIE teeb töötajale jaanuaris väljamakse (palk detsembri eest 300 eurot ja lähetuse päevaraha üle piirmäära 10 eurot). kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Erisoodustuse kulud: tasutud tulu- ja sotsiaalmaks. Need kulud võib FIE oma ettevõtluse kuludesse kanda alles pärast maksukohustuse tekkimist (TSD esitatud) ja maksukohustuse täitmist (TSD aluselt tekkinud maksukohustus on ka tasutud).Näide:

     Palga kulud:

2. FIE MAKSUKOHUSTUSED TÖÖANDJANA

Sotsiaalmaksu maksmise ja tulumaksu kinnipidamise kohustus järgmistelt väljamaksetelt:

* kõikidelt töötajale rahas makstud palkadelt ja muudelt tasudelt;

   * füüsilisele isikule makstud töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasud, kui tasu saaja ei ole äriregistrisse või lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Sotsiaalmaksu ei maksta ja tulumaksu kinni ei peeta järgmistelt väljamaksetelt:

1. hüvitiselt, mida makstakse töölähetuse kulude katteks ja seadusega ettenähtud päevarahadelt (FIE saab lähetusse saata ainult oma töötajat, mitte aga iseennast);

  2. hüvitiselt, mida makstakse töötaja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest;  3. tööandja kulutustelt töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks;  4. töötajale tööõnnetuse või kutsehaigusega seoses makstavatelt hüvitistelt, mis ei ületa 64 eurot kuus (768 eurot aastas).

NB!Kui punktides 1 ja 2 nimetatud hüvitised ja päevarahad ületavad tulumaksuseaduse § 13 lõikes 3 punktides 1 ja 2 kehtestatud piirmäärasid, siis maksustatakse need tulu- ja sotsiaalmaksuga nagu erisoodustust.

Punktis 4 nimetatud hüvitiselt enne tulumaksu arvestamist täiendava maksuvaba tulu 64 euro mahaarvamise aluseks on töötaja kirjalik avaldus. Kui hüvitis ületab 64 eurot kuus, siis määra ületav osa maksustatakse tulumaksuga, kuid mitte sotsiaalmaksuga.

Sotsiaalmaksu arvestamisest

Sotsiaalmaksuga maksustatakse kõik rahalised väljamaksed, mis tulenevad töösuhtest. Üldjuhul arvestatakse sotsiaalmaksu töötajale rahas makstud tasudelt, kuid mitte vähem kui eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäär (2011. aastaks on kehtestatud kuumääraks 91,75 eurot).

Seega peab FIE:

* üksnes töölepinguliste töötajate eest tasuma riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud sotsiaalmaksu miinimumi (isikute eest, kelle palga väljamaksmisel ja tulumaksu kinnipidamisel rakendatakse maksuvaba tulu).

Kuumääraga ei pea arvestama ja sotsiaalmaks tuleb maksta tegelikult makstud tasudelt, kui väljamakse saajaks on:

    * töötaja, kes saab riiklikku pensioni;

    * töötaja on 7–17 aasta vanune;    * töötaja kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19aastast last;    * ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud töötaja (õppur);    * töö tegemisest keeldumisel (nt puhkus (v.a palgata puhkus) või haigus).

Maksuvaba tulu rakendamisel tuleb arvestada, et:

* füüsilisele isikule makstud palgalt ja muudelt tasudelt võib igas kalendrikuus maha arvata 1/12 maksuvaba tulu aastasummast;

   * konkreetse maksustamisperioodi kohta kehtestatud maksuvaba tulu aastasumma (2011. aastal on 1728 eurot) arvatakse maha sama maksustamisperioodi tulust ning maksuvaba tulu miinimum ei oma ettepoole ulatuvat mõju;   * kuna väljamakse saaja võib saada tulu mitmest allikast, on lubatud nimetatud mahaarvamist teha üksnes töötaja poolt valitud ja väljamakse tegijale kirjalikult teatatud kohas (s.t töötaja peab FIE-le esitama kirjaliku sooviavalduse, et töötasu väljamaksmisel arvestatakse maksuvaba tuluga).      

3. ERISOODUSTUSED

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav hüve, mida ettevõtja annab oma töötajale.

Erisoodustuseks võib olla näiteks tasuta või soodushinnaga toitlustamine. Sõiduvahendi või muu vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, eluasemekulude täielik või osaline katmine, kulutused töötaja puhkuseks või meelelahutuseks jne.

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu ja sotsiaalmaksu makstakse erisoodustuselt ning sellelt arvestatud tulumaksu summalt kokku vastavalt maksustamisperioodil kehtiva maksumääraga.

Erisoodustused ning nendelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks kajastatakse deklaratsiooni vormi TSD lisal 4.

Erisoodustuse andmisel tuleb arvestada, et:

* töötajaks loetakse ka töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut;

   * soodustuse saamisel ei oma tähtsust, kas töötaja on FIE-ga töösuhtes või mitte – oluline on, et soodustus antakse seoses sellega, et isik oli /on töötaja tulumaksuseaduse tähenduses;   * erisoodustuseks loetakse ka need soodustused, mida antakse töötaja abikaasale, vanemale või lapsele;   * FIE (ka siis, kui ta on tööandjaks teisele isikule) ei saa teha iseendale erisoodustusi – sellised kulud loetakse ettevõtlusega mitteseotud kuludeks ja neid tuludest maha arvata ei saa. Samuti loetakse ettevõtlusega mitteseotud kulutusteks FIE abikaasale, vanemale, lapsele jne tehtud kulutused.   * FIE võib töötajale tehtud erisoodustuse maksumuse, sellelt makstud tulu- ja sotsiaalmaksu oma ettevõtluse kuludesse kanda alles pärast seda, kui erisoodustuselt on maksud tasutud.

Kui ettevõtja kasutab oma isiklikku sõiduautot samaaegselt ettevõtluses ja isiklikus otstarbes, siis kantakse sõiduautole tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused ettevõtluse kuludesse vastava proportsiooniga. Proportsioon leitakse sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuse järgi. Iseenda suhtes ei saa ettevõtja rakendada hüvitist (tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 2) isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses, seda saab rakendada ainult töötajale.

 Ettevõtja tegi oma kuludokumentide põhjal kindlaks, et kalendriaastal on sõiduautole tehtud kulutusi kokku 2000 eurot. Ettevõtja kasutab oma autot 60% ulatuses ettevõtluses ja 40% ulatuses isiklikuks otstarbeks.Näide 1:

Ettevõtluse kuludesse on lubatud FIE- l kanda summa 1200 eurot (2000 x 60%). Ülejäänud 800 eurot (40%) on ettevõtlusega mitteseotud kulu ja sellega ettevõtlustulusid vähendada ei saa.

Kui FIE aga annab selle sõiduauto kasutada oma töötajale isiklikuks otstarbeks, siis tuleb FIE-l tasuda erisoodustust üldise korra alusel.

FIE, kes kasutab oma isiklikku sõiduautot ettevõtluses 60% ja 40% ulatuses isiklikuks otstarbeks, annab selle sõiduauto kasutada oma töötajale, kusjuures arvestust (kui palju kasutab töötaja seda autot töö ajal ning kui palju isiklikeks sõitudeks) ei peeta.Näide 2:

Sellisel juhul tuleb FIE-l tasuda erisoodustuse maksud 256 eurolt kalendrikuus iga sõiduauto kohta. Lisaks tuleb FIE-l erisoodustuselt tasuda ka tööandja tulumaksu 68,05 eurot (256 x 21 / 79) ja sotsiaalmaksu 106,94 eurot ((256 + 68,05) x 33%). FIE võib ettevõtluse kuludesse kanda erisoodustuselt tasutud tulu- ja sotsiaalmaksu kokku summas 174,99 eurot, kuid erisoodustuse arvestuslikku hinda, 256 eurot, kuludesse kanda ei ole võimalik.

Loe lisaks ”Tööandja erisoodustuse arvutamise näiteid”

Vaata näiteid töötajale tehtavate väljamaksete, maksude ja maksete arvestamise, deklareerimise ja maksmise kohta SIIT.

Maksudeklaratsiooni TSD esitamine ja maksude tasumine

* FIE peab väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks (näite puhul hiljemalt 10. veebruariks) esitama Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni TSD koos vastavate lisadega. deklareeritakse füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse, töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvestatud kogumispensioni makse isikute lõikes. deklareeritakse mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse, töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks isikute lõikes. deklareeritakse tööandja poolt töötajale antud erisoodustused. rubriigist „Pangakontod ja viitenumbrid".

      Lisal 1

      Lisal 2

      Lisal 4

   * Vormil TSD deklareeritud maksud ja maksed tuleb Maksu- ja Tolliameti pangakontole üle kanda väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks (esimese näite puhul hiljemalt 10. veebruariks).   * Pangakontode numbrid ning personaalsed viitenumbrid maksude tasumiseks leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700