Autor: Lemmi Kann • 13. mai 2011
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

FIE ABC - ettevõtluse alustamine ja ülevaade kohustustest

Maksu- ja tolliamet on uuendanud teavet FIEna tegutsemise aluste ja maksukohustuste kohta. Raamatupidaja.ee vahendab seda teavet peatükkide kaupa alustades sellest, mida FIE ettevõtluse alustamisest teadma peab.

1. ETTEVÕTLUS JA FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA

Mis on ettevõtlus?

Ettevõtlus tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) tähenduses on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas notari ja kohtutäituri, samuti vandetõlgi seaduse § 9 lõikes 3 nimetatud juhul vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, k.a loominguline või teaduslik tegevus (TuMS § 14 lg 2).

Ettevõtlus käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) tähenduses on isiku iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata selle tegevuse eesmärgist või tulemusest (KMS § 2 lg 2).

Notarit, kohtutäiturit ja vandetõlki käsitatakse vastavalt nende tegevust reguleerivates õigusaktides raamatupidamise ja maksustamise alal füüsilisest isikust ettevõtjana.

Füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega. FIE võib olla iga füüsiline isik, sh ka alaealine vähemalt 15aastane isik, kellele vanem on andnud nõusoleku või kohus on laiendanud teovõimet tegeleda majandustegevusega (tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-d 9, 10 ja 11).

FIE ega temale kuuluv ettevõte kui majandusüksus, läbi mille ta tegutseb, ei ole juriidiline isik.

FIE võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Seaduses võib sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või millel võib tegutseda üksnes teatud liiki ettevõtja (äriseadustik (edaspidi ÄS) § 4 lg-d 1 ja 2).

Ettevõtluse korraldamisele on muuhulgas iseloomulikud järgmised tunnused:

    * FIE ise otsustab, kuidas, kellele, kus ja millal ta oma teenust osutab;

    * FIE pakub kaupu või teenuseid oma nimel (iseseisvalt) teistele isikutele (ostjad/tellijad);    * töö tegemiseks võib FIE palgata teisi isikuid, s.t FIE võib olla tööandjaks teistele isikutele;    * FIE soetab ja remondib ettevõtluses kasutatavad seadmed, töövahendid jmt omal kulul;    * FIE korraldab oma raamatupidamise lähtuvalt raamatupidamise seadusest;    * FIE määrab oma ettevõtluses kasutatava vara ja selle vara ettevõtluses kasutamise proportsiooni;    * FIE hangib ettevõtluse tarbeks materjalid, kaubad ja teenused omal kulul;    * FIE ei saa olla ise endale tööandjaks, saata ennast lähetusse, maksta endale palka ega teha endale erisoodustusi;    * FIE ei saa teha tehinguid iseendaga;    * FIE-l kui ettevõtjal, lasub majandustegevusega kaasnev risk, vastutades oma tegevuse eest kogu oma varaga, s.t nii ettevõtluses kasutatava kui ka isikliku varaga;    * FIE esitab Maksu- ja Tolliametile füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulud deklaratsiooni vormil E, millel kajastab oma ettevõtluse tulud ja kulud.

 

2. TEGEVUSE ALUSTAMINE

2.1. FIE-ks registreerimine

Kõik füüsilisest isikust ettevõtjad peavad enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse. Äriregistrisse kantakse FIE tema poolt esitatud avalduse alusel (ÄS § 3).

FIE äriregistrisse kandmiseks tuleb esitada avaldus (digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud) kande tegemiseks, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:

    * ärinimi (ärinime nõuded ÄS §-dest 7–15), talunime kasutamise korral ka viide kinnistu numbrile kinnistusraamatus;

    * FIE ettevõtte postiaadress (korteri ja maja number; tänava või talu nimi, asula, omavalitsusüksuse ja maakonna nimi ning sihtnumber);    * FIE andmed (ees- ja perekonnanimi, Eesti isikukood, selle puudumisel sünniaeg);    * majandusaasta algus ja lõpp (siinkohal tuletame meelde, et sõltumata FIE majandusaastast on maksustamisperioodiks ikkagi kalendriaasta);    * vajadusel andmed ettevõtluse tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegevuse kohta (ÄS § 3 lg 3);    * sidevahendite numbrid (telefon, faks, e-post, interneti kodulehekülje aadress jms) – esitada eraldi lehel;    * teave kavandatud põhitegevusala kohta. Talupidajal võib erinevalt teistest FIE-dest olla äriregistris kaks tegevusala (nt turismitalus tegeletakse korraga nii põllumajandussaaduste tootmise kui ka majutusteenustega).    * riigilõivu tasumise tõend.

Täpsem informatsioon Justiitsministeeriumi koduleheküljel „Kasulik info füüsilisest isikust ettevõtjale".

Maksuhaldur kasutab maksuarvestuse pidamiseks muuhulgas ka äriregistrilt FIE kohta saadud andmeid. Seega on väga oluline, et äriregistrisse kantud FIE ettevõtlust puudutavad andmed oleksid korrektsed. Siinjuures tuleb meeles pidada, et FIE peab maksukohustusi täitma seni, kuni ta on ettevõtjana äriregistrisse kantud.

FIE palgatöötajana

FIE-ks olemine ei välista töötamist tööandja juures. Kuna FIE ja füüsiline isik on üks ja sama, siis võib füüsiline isik teenida tulu mitmel moel (nt palgatulu, tulu väärtpaberite võõrandamisest, tulu ettevõtlusest jne), kuid seejuures peab ta eristama oma erinevaid tululiike füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Kui füüsiline isik teeb (kavatseb teha) tööd teise isiku heaks, alludes tema juhtimisele ja kontrollile (tööandja määrab ära töö tegemise koha, aja ja viisi), olles osaks tema organisatsioonilisest struktuurist, töö eest makstakse perioodilist tasu ning tööandja kindlustab talle lepingu ja tööõigusaktidega ettenähtud töötingimused (töövahendid, tööohutuse, töötervishoiu, olmetingimused jne), siis eksisteerivad hoopis tööõigussuhetele iseloomulikud tunnused. Sellisel juhul on füüsilisel isikul soovitatav kaaluda enda FIE-na registreerimise otstarbekust ja astuda selle asemel tööandjaga läbirääkimistesse töölepingu sõlmimise üle.

FIE registreerimine on avalik info

Kõik asjahuvilised saavad päringuteportaali X-tee kaudu kontrollida, kas isik on FIE-ks registreeritud.

Teadmiseks

    * maksuseadustest tulenevad kohustused laienevad ka FIE-le, kes on jätnud ennast äriregistrisse kandmata;

    * maksuseadustes sätestatud õigused laienevad aga FIE-le alates tema kandmisest äriregistrisse, seega oma ettevõtlustulust võib TuMS 6. peatükis lubatud mahaarvamisi teha ainult äriregistrisse FIEna registreeritud isik;    * ettevõtluseks ei loeta füüsilise isiku poolt oma väärtpaberite võõrandamist. Väärtpaberite ost-müük ja sellest saadud kasu maksustatakse alati kui kasu vara võõrandamisest;    * maksumaksja enda valikul võib ettevõtlustulu hõlmata ka rendi- ja üüritulu või litsentsitasu.

2.2. FIE peab:

    * pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust;) lisaks ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E) hiljemalt maksustamisperioodile (kalendriaastale) järgneva aasta 31. märtsiks (ettevõtlustulult makstava tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse arvutab Maksu- ja Tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsiooni alusel ja saadab FIE-le sellekohase maksuteate hiljemalt 1. septembriks. Maksuteate järgi tasumisele kuuluvad maksud peab FIE tasuma hiljemalt 1. oktoobriks);   

   * vajadusel pidama lisaks raamatupidamisarvestusele täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta (maksuarvestust);   * maksma ettevõtlustulult tulu- ja sotsiaalmaksu ning juhul, kui ta on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, maksma ka kohustuslikku kogumispensioni makset;   * esitama füüsilise isiku tuludeklaratsioonile (vormile A

* maksma maksustamisperioodil sotsiaalmaksu avansilisi makseid;   * alates teisest tegevusaastast maksma maksustamisperioodil tulumaksu avansilisi makseid;   * hooajaliselt või ajutiselt tegutsev FIE, kes on märkinud registreerimise avalduses ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva, ei pea igakordsest alustamisest või lõpetamisest teavitama. FIE-l on õigus äriregistrile tegevuse peatamisest ette teatada, märkides avalduses ajavahemiku, millal ettevõtlus peatatakse. Eelnimetatud juhtudel loetakse isik maksustamise seisukohast FIE-ks üksnes avalduses märgitud ajavahemikus.

2.3. Kui FIE on tööandja, siis peab ta:

    * võtma oma töötajad ravikindlustatuna Haigekassas arvele ja arvelt maha (see kohustus tekib FIE-l juhul, kui ta võtab töö- või võlaõiguslike lepingute (töövõtu-, käsundus- või muude teenuste osutamiseks sõlmitud lepingute) alusel tööle inimesi, kelle eest ta on kohustatud maksma sotsiaalmaksu. Kui FIE jätab oma töötajad haigekassas arvele võtmata, siis töötaja haigestumise korral haigekassa töötajale haigusraha ei maksa ja seda peab tegema FIE.

   * töötajale tehtavatelt väljamaksetelt kinni pidama tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse (kui töötaja on liitunud pensioni II sambaga) ja arvestama sotsiaalmaksu;   * maksma töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt tööandja töötuskindlustusmakse;   * esitama Maksu- ja Tolliametile väljamaksete tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (vormi TSD) koos vastavate lisadega ning hiljemalt samaks tähtajaks kandma nimetatud maksud ja maksed üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

2.4. Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Kui FIE maksustatav käive kalendriaasta algusest arvates on ületanud 16 000 eurot, siis peab ta end nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena registreerima. FIE võib end käibemaksukohustuslasena registreerida ka enne kohustusliku 16 000 euro ületamist.

Kui FIE ei ole end õigeaegselt käibemaksukohustuslasena registreerinud, siis registreeritakse ta tagasiulatuvalt. Sellisel juhul tuleb FIE-l neile klientidele, kellele ta on esitanud arved pärast 16 000 euro suuruse käibe ületamist, välja kirjutada uued arved, mis sisaldavad ka käibemaksu.

Käibemaksukohustuslasest FIE peab:

* esitama Maksu- ja Tolliametile käibedeklaratsiooni (vormi KMD) maksustamisperioodile (kalendrikuule) järgneva kuu 20. kuupäevaks;) maksustamisperioodile (kvartalile) järgneva kuu 20. kuupäevaks, kui käibemaksukohustuslane, s.t FIE, müüb kaupa teiste Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele.

   * kandma samaks tähtpäevaks käibemaksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole;   * esitama Maksu- ja Tolliametile ka kauba ühendusesisese käibe aruande (vormi VD

Teadmiseks

Kui FIE ei ole tasunud makse (sh avansilisi makseid) seadusega sätestatud tähtpäevaks, peab ta tähtajaks tasumata maksusummadelt arvestama ja tasuma intressi 0,06% päevas. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud (MKS §id 115 ja 117).

ÄriseadustikÄriregistri koduleht www.rik.ee

Vaata lisaks:

Justiitsministeeriumi koduleht www.just.ee

 

 

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700