16. mai 2011
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Maksumäärad 2011

TULUMAKS

Määrad:

    * tulumaksu määr 21%

    * eraisiku maksuvaba tulu kuus 144 eurot, aastas 1728 eurot

    * tulumaksumäär juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, dividendid, kingitused, annetused, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 21/79Lähetus:

* Majutuskulude maksuvaba piirmäär riigisiseste lähetuste korral: 77 eurot

* Majutuskulude maksuvaba piirmäär välislähetuste korral: 128 eurot

* Välislähetuse maksuvaba päevaraha: 32 eurot

Autokompensatsioon:

* Avalikule teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral: 0,30 eurot/ km, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta

- arvestuse puudumisel: 64 eurot kalendrikuus kõikide hüvitist maksvate tööandjate kohta kokku

Muud määrad:

* Kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumus laeva/lennukimeeskondadele: 6 eurot

* Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu: 1728/144

* Pensioni täiendav maksuvaba tulu: 2304/192

*  Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise täiendav maksuvaba tulu: 768/64

* Maksustamisperioodi tulust tehtavate mahaarvamiste piirang: 3196 eurot

* FIE põllumajanduse ja metsamaterjali võõrandamise tulust tehtav täiendav mahaarvamine: 2877 eurot

* FIE avansilise tulumaksu alammäär: 64 eurot

* Tööandja sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks tasuta või soodushinnaga kasutada andmise erisoodustuse hinna ülempiir: 256 eurot

* Reklaamkingitus, mida ei maksustata: 10 eurot

* Kingituste ja annetuste maksuvaba piirmäär: 32 eurot

Olulisemad muudatused tulumaksuseaduses:    * eluaseme maksuvabastus on piiratud ühele võõrandamisele kahe aasta jooksul.

   * välisriikide mittetulundusühingud ja sihtasutused võrdsustatakse tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud ühingutega, kui on tõendatud nimekirja kandmise nõuetele vastavus.   * investeerimiskonto.   * elatist ja elatisabi hakatakse maksustama maksja tuluna.   * füüsilisest isikust maksumaksja on kohustatud maksuhaldurit teavitama residentsuse tekkimisest või selle muutmisest.   * erisoodustusena maksustatakse ka muus osas erisoodustuse tunnustele vastav hüve, mida annab töötajale tööandjaga samasse kontserni kuuluv isik.   * tunnistatakse kehtetuks maksuvabastus dividendidele, mida makstakse enne 2000. aastat kehtinud seaduse alusel moodustatud dividendiarvelt.

Täpsustatakse järgmisi mõisteid:          

* püsiv tegevuskoht - majandusüksus, mille kaudu toimub mitteresidendi püsiv majandustegevus Eestis;          * seotud isikud - isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju;          * madala maksumääraga territoorium - madala maksumääraga territooriumil asuvana ei käsitata sellist juriidilist isikut, kelle majandusaasta tulust üle 50% moodustab tulu tegelikust majandustegevusest või kelle asukohariik või -territoorium annab Eesti maksuhaldurile teavet Eesti residentide kontrolli all oleva isiku tulude kohta;          * tulumaksusoodustusega nimekiri TuMS § 11 - tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantakse taotluse alusel nii MTÜ, SA kui ka usulised ühingud (kuni 31.12.2010 arvati usulised ühingud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja ilma taotlust esitamata);          * siirdehind - seotud isikute vahelise tehingu hind. 

KÄIBEMAKS

Määrad:

    * 20%  - üldine määr

    * 9% - soodusmäär: raamatud ja töövihikud; ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmed ja abivahendid; perioodilised väljaanded; majutus või majutus koos hommikusöögiga)

    * 0% - KMS § 15 lg 3 ja 4 märgitud kaupade/teenuste puhul

    * kauba impordil kolmandast riigist on käibemaksuvaba piir 21,98 eurot

Olulisemad muudatused käibemaksuseaduses:

* pöördmaksustamist kinnisasjade ja metallijäätmete käibe maksustamiselt, loe lisaks;

   * kassapõhise käibemaksuarvestamise korra rakendumist kõigile maksukohustuslasetele;   * ühendusesisese käibe aruande VD ja ühendusesisese käibe muutmise aruande VDP esitamist käibe toimumise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Muud määrad

* Käivet ei teki reklaami eesmärgil kauba üleandmisest, mille maksustatav väärtus ei ületa 10 eurot

* Kauba võõrandamist ühendusevälise riigi füüsilisele isikule temaga koos liikuvas pagasis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võib käsitada kauba ekspordina, kui isikule samal kuupäeval samas müügikohas sama maksukohustuslase poolt võõrandatud kauba müügihind koos käibemaksuga ületab 128 eurot

* Käibemaksuga ei maksustata reisija isiklikus pagasis ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud KMS § 17 lg 1 nimetamata mittekaubanduslikku laadi kaupa 300 euro väärtuses

* Käibemaksuga ei maksustata reisija isiklikus pagasis lennu- ja meretranspordi, välja arvatud eraviisiline lõbulend või eraviisiline lõbusõit merel, kasutamise korral Eestisse toimetatud mittekaubanduslikku laadi kaupa 430 euro väärtuses

* Käibemaksuga ei maksustata ühendusevälisest riigist Eestis asuvale saajale saadetavat kaubasaadetist (v.a alkohol, tubakatooted, parfüümid ja tualettvesi) väärtusega 21,98 eurot

* Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 16 000 eurot

* Registreerimiskohustuse piirmäär kaugmüügi puhul 35 000 eurot

* Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus kaupade soetamisel 10 000 eurot

* KMS § 21 lg 1 alusel piiratud makskohustuslasena registreeritud isiku kohustus teavitada maksuhaldurit, kui kalendriaasta jooksul soetatud kaupade maksustatav väärtus ületab 10 000 eurot

* Teise liikmesriigi maksukohustuslase taotluse alusel tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 50 eurot

* Teise liikmesriigi maksukohustuslase taotluse alusel tagastatava käibemaksu summa perioodi kohta, mis on lühem kui kalendriaasta, kuid hõlmab vähemalt 3 kuud, on vähemalt 400 eurot

* Ühendusevälise riigi maksukohustuslase kirjaliku taotluse alusel tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on 320 eurot

* Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ilma käibemaksuta ei ületa 160 eurot

* Välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele jt KMS § 39 nimetatud isikutele käibemaksu tagastamisel kaupade ja teenuste kogusmaksumus arve kohaselt vähemalt 64 eurot

* Kuni 2011 aasta 31.detsembrini käsitatakse kauba ekspordina kauba võõrandamist ühendusevälise riigi füüsilisele isikule temaga koos liikuvas pagasis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks, kui on täidetud KMS § 5 lõike 2 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud tingimused ning isikule samal kuupäeval samas müügikohas sama maksukohustuslase poolt võõrandatud kauba müügihind koos käibemaksuga ületab 38,35 eurot

* Teise liikmesriigi maksukohustuslasele tagastatav minimaalne käibemaksusumma määr 50/400

SOTSIAALMAKS

    * maksumäär 33%

    * sotsiaalmaksu maksmise aluseks kuumäär 278,02 eurot

    * miinimum sotsiaalmaks kuus 91,75 eurot (kuumäär x 33%)

    * füüsilisest isikust ettevõtja kvartaalne sotsiaalmaks 275,24 €, miinimum kohustus aastas 1100,96 €

 TÖÖTASU ALAMMÄÄRAD

    * tunnitasu alammäär 1,73 eurot

    * töötasu alammäär 278,02 eurot

TÖÖTUSKINDLUSTUS

    * töötaja töötuskindlustuse määr 2,8%

    * tööandja töötuskindlustuse määr 1,4%

KOGUMISPENSION

* kohustusliku kogumispensioni makse määr on 2% väljamaksete summalt, mis on tehtud kohustatud isikule, kes on teinud avalduse maksete jätkamise kohta alates 01.01.2010.

   * kohustusliku kogumispensioni makse määr on 1% väljamaksete summalt, mis on tehtud kohustatud isikule, kes ei teinud avaldust maksete jätkamiseks alates 01.01.2010.   * taastub riigipoolne kogumispensioni makse määr 2%.   * 1942.-1954. a sündinud isikute suhtes, kes esitasid 2009. a sügisel maksete jätkamise avalduse, jätkuvad sissemaksed 2011. aastal tavapärases määras (2% isikult ja 4% riigilt).

VANEMAHÜVITIS

    * vanemahüvitise miinimum: 278,02 eurot

    * vanemahüvitise maksimum: 3 x 719,01 = 2157,03 eurot

     Eesti keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav ühe kalendrikuu tulu 2011. aastal on 719,01 eurot      

MAAMAKS

Maamaksu tasumise summaline piirmäär on 64 eurot:

    * 64 eurot väiksem või võrdne summa tuleb tasuda 31.03.2011;

    * üle 64eurot maksusumma puhul tasuda 31.03.2011 vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 euro;    * ülejäänud maksusumma tasuda 01.10.2011.

Kui maksusumma jääb alla 5 euro, siis maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata.

AKTSIISID

Alkoholiaktsiis (ATKEAS § 46):

    * õlu 5,43 €/vol/hl

    * kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega kuni 6% 31,70 €/hl    * kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega üle 6% 73,11 €/hl    * vahetoode 156,20 €/hl    * muu alkohol 14,18 €/vol/hl

Füüsilisele isikule aktsiisivabalt saadetava alkoholi väärtus ei tohi ületada 45 eurot (ATKEAS § 48).

Tubakaaktsiis (ATKEAS § 56):

    * sigarettide aktsiisi fikseeritud määr on 38,35 €, kuid mitte vähem kui 73 € 1000 sigareti kohta, ja proportsionaalne määr 33% sigarettide maksimaalsest jaehinnast

    * sigari ja sigarillo aktsiisimäär on 191,73 € 1000 sigari või sigarillo kohta    * suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 55,79 € ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta

Füüsilisele isikule aktsiisivabalt saadetud tubakatoodete väärtus ei tohi ületada 45 eurot (ATKEAS § 58).

Kütuseaktsiis (ATKEAS § 66):

    * pliivaba bensiin 422,77 €/1000 l

    * pliibensiin 422,77 €/1000 l    * diislikütus 392,92 €/1000 l    * eriotstarbeline diislikütus ja kerge kütteõli 110,95 €/1000 l

Elektrienergia aktsiis (ATKEAS § 66):

    * elektrienergia aktsiisimäär on 4,47 €/mWh

KESKKONNATASUD

    * saastetasude määrad - Keskkonnatasude seaduse § 19-21

    * Vee erikasutusõiguse tasumäärad    * riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad

LAENUINTRESSI ALAMMÄÄR ERISOODUSTUSE PUHUL

    * Erisoodustuse hinna arvutamise aluseks olev laenuintressi alammäär aastas on 2%

Maksumäärad 2010

Autor: Lemmi Kann, raamatupidaja .ee

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700