Autor: Juuli Laanemets • 14. juuni 2013
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Millised muudatused jõustuvad 1. juulil?

Riigikogu võttis 22.mail vastu maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Seadus jõustub 1. juulil 2013. Sundtäitmise aegumise tähtaja muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2014.

Maksu – ja Tolliameti (MTA) annab oma kodulehel ülevaade olulisematest maksukorralduse seaduse (edaspidi: MKS), kohalike maksude seaduse ja maamaksuseaduse muudatustest.

MTA sai õiguse dokumentide kättetoimetamiseks  e-maksuameti/e-tolli kaudu (MKS § 54)Alates 01.07.2013 on maksu- ja tolliametil õigus maksumaksjatele haldusakte kätte toimetada elektrooniliselt. Dokumendi elektroonilise kättetoimetamisena käsitatakse:

1)  dokumendi üleslaadimist maksu- ja tolliameti e-teenuse keskkonda e-maksuametisse/e-tolli tingimusel, et dokumendi adressaat on e-maksuameti/e-tolli kasutaja ja ta on teatanud maksuhaldurile oma elektronposti aadressi või mobiiltelefoni numbri;

2) dokumendi saatmist dokumendi adressaadi nõusolekul tema elektronposti aadressil, mille dokumendi adressaat on maksuhaldurile teatavaks teinud.

Dokumendi e-maksuametis/e-tollis kättesaadavaks tegemise kohta saadetakse dokumendi adressaadile sellekohane teade tema elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril.

Elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui adressaat saadab kinnituse dokumendi kättesaamise kohta.  E-maksuametisse/e-tolli üleslaaditud dokument loetakse kättetoimetatuks selle avamisel, dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt.

Elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud dokument toimetatakse kätte ka posti teel, kui:

1) dokumendi adressaat seda soovib;

2)  dokumenti ei ole avatud e-maksuametis/e-tollis viie tööpäeva jooksul selle kättesaadavaks tegemisest arvates;3) maksuhaldur ei ole saanud dokumendi adressaadilt dokumendi kättesaamise kohta kinnitust viie tööpäeva jooksul dokumendi elektronposti aadressil saatmisest arvates.

Maksu- ja tolliamet hakkab e-maksuametisse üles laadima järgmisi dokumente:

• korraldus maksudeklaratsioonide tähtaegseks esitamiseks ühes sunniraha hoiatusega;• korraldus maksudeklaratsioonide esitamiseks ühes sunniraha hoiatusega;• korraldus puuduste kõrvaldamiseks maksudeklaratsioonis;• korraldus sunniraha tasumiseks;• korraldus maksuvõla tasumiseks 10 päeva jooksul.

Muutus maksuvõla puudumise tõendi väljastamise piirmäär (MKS § 14 lg 5)Alates 01. 07. 2013 on maksu- ja tolliamet kohustatud maksuvõlgade puudumise tõendi väljastama ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul kokku on väiksem kui 10 eurot või kui maksuvõla tasumine on ajatatud.

Senikehtinud MKSi kohaselt oli maksuvõla puudumise tõendi väljastamise piirmääraks 15 euro suuruse maksuvõla olemasolu.

Laienesid maksu- ja tolliameti võimalused maksukohustuslase teavitamisel (MKS § 14 prim 1)Alates 01.07.2013 võib maksu- ja tolliamet omal algatusel saata maksukohustuslasele meeldetuletusi ja muud maksukohustuslaset puudutavat informatiivse tähendusega teavet maksukohustuslase poolt maksu- ja tolliametile teatavaks tehtud elektronposti aadressile või mobiiltelefoni numbrile (lühisõnumina), samuti muud andmesidet kasutades.

Täienes püsiva tegevuskoha registreerimiseks esitatavate andmete koosseis (MKS § 21 lg 1 p 6)Alates 01.07.2013 peab mitteresidendist juriidiline isik püsiva tegevuskoha registreerimisel maksu- ja tolliametile esitatavas avalduses lisaks senikehtinud MKS § 21 lõikes 1 loetletud andmetele märkima ka äriühingu aktsionäri või osaniku nime ja isiku- või registrikoodi, isikukoodi puudumisel sünnikuupäeva, -kuu ja -aasta.

 Täienes avalike andmete loetelu (MKS § 27 lg 1)Alates 01.07.2013 võib maksu- ja tolliamet maksukohustuslase nõusoleku ja teadmiseta avaldada igaühele varem MKSi §27 lõikes 1 loetletud andmetele lisaks ka:• maksulaopidaja, registreeritud kaubasaaja/ -saatja, maksuesindaja, printsipaali, aktsiisilaopidaja, tolliterminali, tollilao, vabatsooni, vabalao ja tolliagentuuri andmeid muudatuses sätestatud ulatuses;• käibemaksukohustuslase poolt maksuvabade kaupade ja teenuste käibe maksustamiseks maksuhaldurile esitatud kirjalikus teavituses märgitud andmeid;• maksuvõlgade tekkimise aega;• andmeid usuliste ühenduste tulude, sealhulgas kingituste ja annetuste kasutamise kohta.

Täienes ja korrastus maksusaladust sisaldava teabe avaldamine (MKS § 29)Alates 01.07.2013 võib maksu- ja tolliamet maksusaladust sisaldavat teavet:

• rahandusministeeriumile maksude laekumise prognoosimiseks ja maksude laekumist tagavate meetmete kavandamiseks; rahandusministeeriumile avaldatakse maksusaladust sisaldavat teavet vaid isikustamata kujul.• kindlustusandjale liikluskindlustuse seaduse alusel kannatanule või tema pärijale hüvitise määramiseks.

Täpsustus isiku seadusliku esindaja, vara valitseja ja maksuesindaja vastutus (MKS § 40)

Alates 01.07.2013 peab maksu- ja tolliamet maksukohustuslase süü tuvastamisel lähtuma võlaõigusseaduse §-s 104 sätestatud tahtluse, raske hooletuse ja hooletuse mõistetest.

Täpsustus maksukohustuse suuruse määramine maksuhalduri poolt (MKS § 92)

Muudatuse kohaselt hõlmab maksu määramise mõiste lisaks tasumisele kuuluva maksusumma määramisele ka tagastusnõude suuruse määramist maksuhalduri poolt pärast kontrollitoimingute teostamist.

Tagastusnõude suuruse kujunemine kajastatakse edaspidi maksuotsuses (MKS § 95 lg 2)Muudatuse kohaselt peab maksuotsusest lisaks tasumisele kuuluvale maksusummale selguma alates 01.07.2013 ka tagastusnõude suuruse kujunemine.

Vähenes maksusumma määramise aegumistähtaeg (MKS § 98 lg 1)

Muudatuse kohaselt vähenes maksusumma määramise tähtaeg maksusumma tahtlikult tasumata või kinni pidamata jätmise korral senikehtinud kuuelt aastalt viiele aastale. Maksusumma määramise all peetakse silmas maksuotsuse tegemist või maksuteate väljastamist. 

Maksusumma määramise aegumine ei peatu vastutusotsuse menetlemise ajaks (MKS § 99 lg 3)Muudatuse kohaselt vastutusotsuse tegemise menetluse ajaks maksusumma määramise aegumine ei peatu.

Täienesid maksuvõla ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused (MKS § 113 lg 3)Muudatusega lisati seadusesse säte, mille kohaselt maksuhaldur tunnistab maksuvõla ajatamise otsuse kehtetuks, kui maksukohustuslase ajatatud maksuvõla suhtes algatatakse saneerimis- või võlgade ümberkujundamise menetlus.

Seadus täienes täismääras intressi arvestamisega ajatamisgraafiku mittekohasel täitmisel (MKS § 117 lg 3)

Maksuvõla ajatamisel on maksu- ja tolliametil õigus vähendada intressimäära kuni 50 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast.Muudatusega sätestati asjaolu, et kui maksukohustuslane ei täida ajatamisgraafikus sisalduvaid nõudeid tähtaegselt, siis arvestab maksuhaldur tähtaegselt tasumata nõuetelt intressi täismääras 0,06 protsenti päevas.

Seadus täpsustus intressi arvestamise aegumistähtaja osas (MKS § 118 lg 1)

Muudatuse kohaselt on intressi arvestamise aegumistähtaeg üks aasta alates deklaratsiooni alusel arvutatud, maksuotsusega määratud või vastutusotsusega sissenõutava maksusumma täieliku tasumise päevast või isikule alusetult tagastatud summa täieliku tasumise või tasaarvestamise päevast.

Täienes intressi arvestamise aegumise regulatsioon (MKS § 118 lg 5 ja lg 6)

Muudatuse kohaselt on saneerimiskavaga või võlgade ümberkujundamise kavaga ümberkujundatud maksusummalt intressi arvestamise aegumistähtajaks üks aasta nimetatud alates saneerimiskava või võlgade ümberkujundamise kava kehtetuks tunnistamise päevast.Intressi arvestamise aegumine peatub intressinõude või intressinõude aluseks oleva maksusumma vaidlustamise ajaks. 

Täienesid intressi arvestamise peatumise alused (MKS § 119 lg 1 p 6)

Muudatuse kohaselt peatub intressi arvestamine ka võlgade ümberkujundamise menetluse algatamisest kuni võlgade ümberkujundamise kava kinnitamiseni.

Seadusega kehtestati sundtäitmise aegumise uued põhimõtted (MKS § 132)Sundtäitmise aegumist käsitlevad sätted jõustuvad alates 1. jaanuarist 2014.

Vähenesid sundtäitmise tähtajad:• Deklaratsiooni alusel arvutatud või haldusakti (nt korralduse) alusel sissenõutava maksusumma sundtäitmise aegumistähtaeg on viis aastat. Aegumistähtaeg algab kohustuse täitmise tähtpäeva saabumise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril.• Maksuotsuse ja vastutusotsuse alusel sissenõutava maksusumma sundtäitmise aegumistähtaeg on samuti viis aastat alates maksuotsuse või vastutusotsuse kättetoimetamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.• Intressinõude sundtäitmise aegumistähtaeg on viis aastat intressinõude esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist arvates.

Muutusid maksusumma sundtäitmise aegumise katkemise alused. Sundtäitmise aegumistähtaeg katkeb vaid:

• kohtutäiturile maksuvõla sissenõudmiseks täitmisavalduse esitamisel;• maksukohustuslase pankroti väljakuulutamisel;•  halduskohtu tehtud esialgse õiguskaitse määruse jõustumisel;• saneerimismääruse jõustumisel või võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmise määruse jõustumisel.

Täpsustus maksusumma sundtäitmise aegumise katkemine seoses pankrotimenetlusega.

• Maksusumma sundtäitmise aegumise katkemine ei ole enam seotud pankrotiavalduse esitamisega, vaid pankroti väljakuulutamisega. Samuti ei too maksusumma sundtäitmise aegumise katkemist kaasa võlgniku saneerimisavalduse või võlgade ümberkujundamise avalduse esitamine.• Maksusumma sundtäitmise aegumine katkeb muudatuse kohaselt kohtu poolt saneerimismääruse või võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmise määruse tegemise korral.

Kehtestati rakendussäte maksusumma sundtäitmise aegumistähtaja arvestamiseks enne 2014. aasta 1. jaanuari tekkinud nõuetele (MKS § 168 prim 4)

Enne 2014. aasta 1. jaanuari tekkinud nõuete sundtäitmisele kohaldatakse alates 2014. aasta 1. jaanuarist kehtivat MKS §-s 132 sätestatud sundtäitmise aegumistähtaega. Enne 2014. aasta 1. jaanuari määratud intressinõuetele ja muude maksuhalduri poolt sissenõutavatele rahalistele kohustustele kohaldatakse kuni 01.01.2014 kehtinud sundtäitmise aegumistähtaja regulatsiooni.Kui sundtäitmise aegumistähtaja on katkestanud asjaolu, mis ei ole alates 2014. aasta 1. jaanuarist enam aegumise katkemise aluseks, loetakse aegumise katkemise alus äralangenuks 2014. aasta 1. jaanuarist arvates ning uus aegumistähtaeg ei hakka kulgema.

Täienes kohalike maksude seadus reklaamimaksu puudutavas osas (kohalike maksude seadus § 10 lg 7)

Muudatusega lisati kohalikule omavalitsusüksusele õigus nõuda reklaamimaksu deklaratsiooni esitamist elektrooniliselt, kui sellel deklareeritakse rohkem kui kümme maksuobjekti (erinevat eksponeeritud reklaami).

Täienes maamaksuseadus intressinõude esitamise ja maksuteate kätte toimetamise viisi osas (maamaksuseadus § 7 prim 1)

Alates 1.juulist 2013 ei esita maksuhaldur maksukohustuslasele intressinõuet enne kui maksusummalt arvutatud intressisumma on suurem kui 10 eurot. Samuti anti maksuhaldurile õigus toimetada maksuteateid kätte ka elektronposti vahendusel.  

Allikas: Maksuamet 

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700