10. detsember 2010
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Ettevõtjad maksuameti spämmirahe all

Viimasel ajal on maksumaksjate liit saanud liikmetelt hulgaliselt kaebusi maksuameti uue „spämmiprojekti“ kohta. Kuna taolised ennetavad meeldetuletused on üsna paljusid juhte ja raamatupidajaid tõsiselt häirinud, otsustas liit pöörduda pädevate ametiasutuste poole, et nood maksuametnike agarust veidi talitseksid. Paraku tulemusteta, nendib EML juhatuse liige Lasse Lehis.

 Raamatupidaja.ee vahendab maksumaksjate liidu kirjavahetust õiguskantsleri ja rahandusministeeriumiga muutmata kujul.

EML kaebus õiguskantslerile

05.10.2010

Vastavalt õiguskantsleri seaduse §-le 34 teeme ettepaneku kontrollida hea halduse tavade järgimist Maksu- ja Tolliameti (MTA) praktikas.

Maksukorralduse seaduse (MKS) § 85 lõike 1 kohaselt on maksudeklaratsioon maksuhaldurile esitatav maksu arvutamise dokument, mille esitamise kohustus tuleneb seadusest. MKS § 85 lõike 3 kohaselt on maksuhalduril õigus teha deklaratsiooni esitamise kohta meeldetuletusi, samuti anda korraldusi deklaratsiooni esitamiseks.

Meie veendumuse kohaselt saab meeldetuletust ja korraldust teha alles siis, kui maksudeklaratsiooni esitamise tähtaeg on möödunud, kuid MTA levinud praktika kohaselt saadetakse massiliselt meeldetuletusi nii tavakirjadena kui e-kirjadena veel enne deklaratsiooni esitamise tähtaja saabumist.

Näiteks MTA 29.07.2010 pressiteates on märgitud järgmist: Hea töötulemuse aluseks on MTA pidev kontroll, aga ka hilinejate e-kirjaga teavitamise kasutuselevõtt, millega tuletatakse neile meelde lähenevat deklaratsioonide esitamise tähtaega. Samuti saavad meeldetuletuse uued, äsja registreeritud käibemaksukohustuslased.

Leiame, et selline valimatu meeldetuletuste saatmine võib rikkuda hea halduse tava ja tekitada adressaatidele põhjendamatuid ebamugavusi. Meie liikmetelt on laekunud kaebusi selle kohta, et taolised e-kirjad on tekitanud probleeme.

Maksudeklaratsioonide elektroonilise esitamisega tegeleb tavaliselt raamatupidaja või ettevõtteväline raamatupidamisteenuse pakkuja. Äriühingu juht harilikult ise deklaratsioone ei koosta ega allkirjasta. Eelpool viidatud meeldetuletused saadetakse aga e-kirjana maksumaksja poolt e-maksuametis registreeritud kontaktandmetele, milleks võib tihti olla juriidilise isiku üldposti või juhi e-posti aadress. Selle tagajärjel võib tekkida olukord, kus näiteks raamatupidaja ühekordse eksimuse tulemusena saabub järgmise kuue kuu jooksul äriühingu üldaadressile meeldetuletus deklaratsiooni esitamise kohta. Äriühingu juht tõlgendab taolist meeldetuletust paraku kui märki sellest, et raamatupidaja on järjekordselt unustanud deklaratsiooni esitada. Selline olukord võib oluliselt halvendada töökeskkonda või usalduslikke suhteid teenuse osutajaga.

Samuti tuleb arvestada, et mis tahes teate saamine väga laiade võimuvolitustega täidesaatva riigivõimu asutuselt tekitab adressaadis ärevust, kuigi teade võib olla puhtalt informatiivse sisuga ja ilma juriidilise tähenduseta. Juba sellel põhjusel tuleks mis tahes teavituskampaaniate korraldamisse suhtuda ülima ettevaatlikkusega. Näiteks kui politsei saadaks igale e-posti aadressi omanikule üleskutse „sõida kaine peaga“, oleks sõnum iseenesest õige, kuid kampaania siiski küsitav.

Leiame, et MTA peaks muutma oma praktikat ning vähendama meeldetuletuste arvu ja adressaatide ringi ning saatma meeldetuletusi alles pärast maksudeklaratsiooni esitamise tähtaja möödumist.

__________________________________________________________

Õiguskantsleri vastus

07.10.2010

Õiguskantsler tutvus Teie pöördumisega. Teatan, et õiguskantsler ei alusta käesoleval ajal Teie pöördumise alusel menetlust. Õiguskantsler pidas vajalikuks edastada Teie pöördumine läbivaatamiseks rahandusministrile. Järgnevalt selgitan Teile menetluse mittealustamise põhjuseid.

Põhjus pöördumise menetlusse võtmata jätmiseks tuleneb õiguskantsleri seaduse § 34 lg 2 punktist 2, mille kohaselt võib õiguskantsler jätta avalduse läbi vaatamata, kui isikul on võimalik esitada vaie või kasutada muid õiguskaitsevahendeid. Nende sätete taga seisab põhimõte, et õiguskantsler ei dubleeri teiste, spetsiaalsete järelevalveorganite tegevust. Kui isikul on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda pädeva järelevalvaja poole ning on tagatud piisavalt tõhus menetlus, puudub põhjus õiguskantsleri sekkumiseks.

Osundan, et Vabariigi Valitsuse seaduse § 95 lõike 1 järgi valvab minister ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuste ja nende ametiisikute, samuti muude ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Lisaks selgitan, et õigusaktide sisu selgitamise ja tõlgendamise pädevus on seadusega antud mh eelnõu välja töötanud ministeeriumile (MSVS § 3).

Maksukorralduse seaduse eelnõu on välja töötanud Rahandusministeerium ning seega on ministeeriumil pädevus selgitada ja tõlgendada maksukorralduse seaduse § 85 lõiget 3.

Tänan Teid veel kord pöördumise eest ja teavitan Teid, et palun rahandusministril Teie pöördumise läbivaatamise tulemustest teavitada ka õiguskantslerit.

___________________________________________________________

Rahandusministeeriumi vastus

Tanel Ruusmaa [email protected]

Janar Kivirand

[email protected]

29.10.2010

Õiguskantsler edastas Teie pöördumise vastamiseks meile.

Käesoleva aasta jooksul on ainuüksi deklaratsioonivormi TSD esitamisega vähemalt korra hilinenud ca 38% deklaratsiooni esitamiseks kohustatud isikutest ehk 25 349 isikut ja vormi KMD esitamisega hilinenud ca 41% deklaratsiooni esitamiseks kohustatud isikutest ehk 27 007 isikut. Nendest korduvaid hilinejaid (rohkem kui kuus korda aastas) on vormi TSD puhul 1330 isikut ja vormi KMD 1868 isikut.

Peame väga oluliseks, et maksumaksjad esitaksid maksudeklaratsioonid tähtaegselt. MTA üheks strateegiliseks peaeesmärgiks on maksukohustuslaste õiguskuulekuse suurendamine kontrolli- ja mõjutusmeetmete arendamise kaudu. Õiguskuulekus ja maksudistsipliin väljendub muu hulgas maksudeklaratsioonide tähtaegses esitamises. Võib isegi väita, et maksudeklaratsioonide õigeaegne esitamine on üheks kõige tähtsamaks maksumaksja kohustuseks (või vähemalt kõige olulisemaks mitterahaliseks kohustuseks), sest see on maksuhaldurile maksude arvestamise ja tasumise õigsuse kontrolli lähtealuseks. Nimelt annab MKS § 82 maksudeklaratsioonidele tõendusliku jõu — maksuhaldur lähtub maksukohustuse täitmise kontrollimisel ja maksu määramisel eelkõige maksukohustuslase esitatud maksudeklaratsioonidest (MKS § 85 lg 1), maksukohustuslase raamatupidamisarvestusest ja muust tema poolt enda tegevuse kohta peetud arvestusest ning alles siis, kui maksuhalduril tekib kahtlus maksukohustuslase esitatud andmete õigsuses, kogub ta täiendavaid tõendeid. Lisaks tagab deklaratsioonide õigeaegne esitamine riigi tulude ja kulude parema prognoositavuse.

Kui maksumaksjad ei ole deklaratsioone mingil põhjusel esitanud või kipuvad selle esitamisega hilinema, tuleb eeltoodu tõttu neile järgnevate deklaratsioonide esitamise kohustust meelde tuletada. Maksuhaldur ongi maksumaksjatele deklareerimise kohustust meelde tuletanud nii määratlemata isikuteringile enda pressiteadetes, meedias, koostööpartnerite kanalites (rmp.ee, raamatupidaja.ee, aktiva.ee jne), e-maksuameti/e-tolli uudistes, aga kasutanud ka n-ö personaalset lähenemist, st saatnud konkreetsetele maksukohustuslastele elektroonilisi ja paberkirju ning SMS-e, võtnud ühendust telefoni teel, n-ö kroonilistele hilinejatele saatnud korraldusi jne.

Leiame, et tõhusaim viis püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja deklareerimiskohustuse sõnumi viimiseks võimalikult laiale isikute ringile ongi teha seda võimalikult erinevaid kanaleid pidi.

MKS § 85 lõike 3 kohaselt on maksuhalduril õigus teha maksukohustuslasele deklaratsiooni esitamise kohta meeldetuletusi, samuti anda korraldusi deklaratsiooni esitamiseks. Nimetatud sättest ei tulene, et maksuhaldur võiks meeldetuletusi teha ja korraldusi saata alles pärast seda, kui konkreetse deklaratsiooni esitamise tähtaeg on saabunud. Sellisel tagantjärele teavitamisel ei oleks tihti enam ka mõtet, sest kahju on deklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisega juba tekkinud — riigitulude laekumine on häiritud ja maksukohustuslane on seeläbi realiseerinud ka süüteo koosseisu (vt MKS § 154). Siinkohal rõhutab maksuhaldur seda, et deklaratsiooni esitamise tähtaja meeldetuletamisega enne selle kohustuse täitmise tähtaja saabumist aitab MTA klientidel vältida ka süüteokoosseisu realiseerimist üksnes hooletuse tõttu.

Leiame, et deklaratsioonide esitamise kohustuse meeldetuletamine enne (järjekordset) deklaratsiooni esitamata jätmist vastab hea halduse põhimõttele ning üksnes tagantjärele reageerimine ja sanktsioneerimine oleks selgelt vastuolus hea halduse tavaga. MTA ennetav tegevus aitab maksumaksjal korrastada enda maksuarvestust n-ö reaalajas ning hoiab muu hulgas edaspidi ära maksumaksjale võimalike sanktsioonide kaasnemise (MKS § 154 kohaselt on maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmine karistatav rahatrahviga; samuti on võimalik kohaldada sunniraha). Kuna deklaratsioonide esitamisega hilinemine tähendab sageli ka maksude tasumisega hilinemist ning maksuvõlaga kaasneb intressi arvestamise ja tasumise kohustus, võib deklaratsioonide (milles maksmaksja tuvastab enda maksukohustuse) õigeaegne esitamine säästa maksumaksjat lõppkokkuvõttes täiendavatest rahalistest kohustustest intresside näol.

MTA kogutud statistika näitab, et deklaratsiooni esitamise tähtaja meeldetuletused on maksudistsipliini tunduvalt parandanud, sest viimase 12 kuu andmeid varasema aasta andmetega võrreldes on vormi TSD esitamisega hilinejate arv vähenenud 21,5% ja vormi KMD esitamisega hilinejate arv vähenenud 21,6%. Seega on suudetud õiguskuulekust tõsta nn pehmete meetmete abil ja vältides riigi ning maksukohustuslase vahelist suhtlust sanktsiooni rakendamise kontekstis.

Oleme seisukohal, et haldusõiguse mõttega on kooskõlas preventiivsete meetmete rakendamine ja kodanike teadlikkuse tõstmine, kui seeläbi hoitakse ära kahju nii riigile kui maksukohustuslastele. Leiame, et valitud meede — meeldetuletuste saatmine — on igati tõhus abinõu deklaratsioonide esitamata jätmise või esitamisega hilinemise vähendamiseks.

____________________________________________________________

Kommentaar

Need, kes pidevalt ületavad päevanormi, on ka juurviljalattu sõites esireas Lasse Lehis EML juhatuse liige

EML mõistab Rahandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti muret deklaratsioonidega hilinemise pärast. Kuid samamoodi valmistab meile muret, et sageli ei ole maksuametnikud kursis maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri kohustustega ja maksumenetluse põhimõtetega, menetlusi viiakse tihti läbi maksumaksjate õigusi eirates ning menetluskorda ja –tähtaegu rikkudes. Ma loodan, et maksuametnikud ei pane pahaks, kui me hakkame edaspidi iga tööpäeva hommikul saatma kõikidele emta.ee lõpuga meiliaadressidele meeldetuletuseks valitud lõike maksukorralduse seadusest, MTA põhimäärusest ja ametniku ametijuhendist.

Enne kui me kampaaniaga alustame, ootame siiski ära ka vastuse Andmekaitse Inspektsioonilt, kellele saatsime kogu eelneva kirjavahetuse koopiad ning kellel palusime kujundada seisukoht, kas MTA tegevus teadete saatmisel e-posti teel on kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Eelkõige soovime teada, kas meeldetuletuste saatmine on õigustatud nendele isikutele, kes ei ole ühegi deklaratsiooni esitamisega kunagi hilinenud ning kes on MTA-le selgesõnaliselt teatanud oma soovist, et neile selliseid teateid e-posti aadressile ei saadetaks. Vastuse saame loodetavasti avaldada juba järgmises MaksuMaksja numbris.

______________________________________________________________

Nagu kaks tilka vett

Subject: Boodskap van mnr Kevin Brown [email protected] >

From: NATWEST BANK LONDON

To: undisclosed recipients

Tere hea sõber,

Olen hr Kevin Brown juht Raamatupidamise auditi osakonna Nat West Bank Harlsden, North West London, siin Inglismaal. Kirjutan teile äri ettepaneku, mis tuleb tohutu vastastikune kasu nii meile. Minu osakonna, ma avastasin, summa £ 15 miljonit (viisteist miljonit kroonide) kontole, mis kuulub üks meie välismaiste surnud klientidele miljardär Business Mogul Late Hr Moises Saba Masri, juut, Mehhiko, kes oli kannatanuks aasta helikopteri crash selle aasta alguses, mille tulemusena tema surma ja tema pere liikmed. Saba oli 47-aastane. Ka chopper ajal crash oli tema naine, nende poeg Avraham (Albert) ja tema tütar-in-law. Piloot oli samuti surnud.

Valik Teile on tekitanud alates geograafilist laadi kohta, kus te elate, eelkõige seetõttu, et tundlikkus ja tehingu konfidentsiaalsuse siin. Nüüd meie panga on oodanud ükskõik millise sugulaste ees-up tuleb nõuet, kuid keegi ei teinud seda. Mina isiklikult ei ole andnud leidmisel sugulaste, Ma otsin oma nõusoleku esitada teile kui Lähisugulane / Kas abisaaja surnud, nii et teel selle konto hinnatud 15 miljonit dollarit võib maksta teile.

See on välja makstud või jagada need protsendid, 60% mulle ja 40% sulle. Mul on tagatud kõik vajalikud juriidilised dokumendid, mida saab kasutada varundage see väide me tegemisel. All i need on täita oma nimed dokumentide ja legaliseeriks need kohus siin tõestada teile õigustatud toetusesaajaga. All I nõuavad nüüd on teie ausad koostöötoimingud, Konfidentsiaalsus ja Trust, mis võimaldavad meil näha selle tehingu läbi. Ma garanteerin teile, et see täide viia seaduslik korraldus, mis kaitseb teid mis tahes rikkumise korral õigust.

Palun, annavad mulle järgmist teavet, nagu me oleme 7 päeva kestab see läbi. See on väga kiiresti palun.

1. Täisnimi:

2. Teie otse mobiiltelefoni number:3. Teie Kontakt Aadress:4. Sinu Amet:5. Sinu Kodakondsus:6. Teie sex / Age:

Võttes läbinud metoodiline otsida, otsustasin ma teiega loodame, et sa leiad selle ettepaneku huvitav. Palun teie kinnitus sellele kirjale ja näitab teie huvi, ma esitaks teile rohkem teavet. Endeavor lasta mul tunne oma otsuse pigem kui hoiab mind ootab. Allpool on saidi crash, www.5tjt.com/news/read.asp?Id=5591.

Tänan teid oodates jaoks soodsa vastuse.

Regards,

Hr Kevin Brown

___________________________________________________________

To: [email protected] Lugupeetud XXXXXXXXXXX, OÜ esindaja.

From: Maksu- ja Tolliamet

Subject: Teade

Maksu- ja Tolliamet tuletab Teile meelde, et tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (vormi TSD) esitamise tähtaeg on väljamaksete tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäev. Kui tähtaeg satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

Palume esitada maksudeklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile tähtaegselt.

Lisainformatsiooni saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt: www.emta.ee,

infotelefonile 1811 helistades või ameti piirkondlikest teeninduskohtadest.

Venekeelse teksti leiate siit: www.emta.ee/index.php?id=28003&tpl=1073

Täname, kui olete maksudeklaratsiooni juba esitanud, sel juhul jätke käesolev kiri tähelepanuta.

Lugupidamisega

Maksu- ja Tolliamet

 Artikkel ilmus EML ajakirjas MaksuMaksja .

Autor: Lemmi Kann, Lasse Lehis

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700