3. juuni 2010
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Uus aktsiisimaksja staatus - registreeritud kaubasaatja

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS-e) muudatustega on alates 2010. aasta 1. aprillist kehtestatud uus aktsiisikaupade ajutises aktsiisivabastuses lähetamise õigust omava aktsiisimaksja staatus – registreeritud kaubasaatja.

Registreeritud kaubasaatja on isik, kellel on õigus ärilisel eesmärgil importida aktsiisiga maksustamata aktsiisikaupa ja seda koheselt importimise järel lähetada impordi kohast ajutises aktsiisivabastuses:

    * Euroopa Liidu välisesse riiki (eksport läbi teise liikmesriigi)

    * teise liikmesriigi aktsiisilaopidajale    * teise liikmesriigi registreeritud kaubasaajale    * ATKEAS-e § 27 lg 1 p 29 või 30 nimetatud isikutele

2. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba

Registreeritud kauba saatjana tegutsemise õiguse annab registreeritud kauba saatja tegevusluba, mida taotletakse ja väljastatakse iga lähetuse (import ja sellele järgnev kaubasaadetis) kohta eraldi. Näiteks juhul, kui isik soovib importida ja lähetada aktsiisikaupa korraga kolmele saajale, taotletakse kolme tegevusloa väljastamist eraldi iga lähetuse (kaubasaadetise) kohta. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse maksuhalduri otsusega ja see on infosüsteemides administreeritav elektrooniline luba.

2.1. Tegevusloa taotlemine

Tegevusloa väljastamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus ja tagatis. Taotlust ja edasise menetluse käigus esitatavaid dokumente on võimalik esitada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt, elektrooniliselt esitatavad dokumendid peavad olema tavapärase kontoritarkvaraga töödeldavas formaadis (MS Word, AdobeReader jt). Dokumendid peavad olema allkirjastatud nende isikute poolt, kellel on taotleja ametlik esindusõigus (st kas seadusjärgne esindusõigus või seadusjärgse esindaja poolt väljastatud volitus). Paberkandjal esitatud dokumentide puhul allkirjastatakse iga leht, elektrooniliselt esitatud dokumendid peavad olema allkirjastatud digitaalallkirjaga.

Tegevusloa taotlemisel esitatav informatsioon:

1) andmed tegevusloa taotleja kohta:

    * taotleja nimi, äriregistri kood ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber

    * elu- või asukoha aadress ning tegevuskoha aadress    * kontaktandmed ja kontaktisik    * pangarekvisiidid    * andmed muu äritegevuse kohta

2) andmed kauba saaja kohta:

    * kauba saaja nimi

    * staatus aktsiisimaksjana ja aktsiisimaksja number (SEED number)    * tegevuskoha aadress

3) andmed imporditava ja lähetatava aktsiisikauba kohta:

    * aktsiisikauba kirjeldus (ATKEAS-e kohane nimetus ja toote marginimetus, kui see erineb ATKEAS-e kohasest nimetusest ning vajadusel täiendav kauba kirjeldus)

       * aktsiisikauba KN-kaubakood (vähemalt kaheksa numbrit)         * aktsiisikauba kogus kilogrammides, millele alkoholi puhul märgitakse täiendavalt selle etanoolisisaldus ning kogus liitrites, tubakatoote puhul selle kogus vastavalt kas tükkides või kilogrammides, kütuse puhul selle kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15oC (välja arvatud kütused, mille aktsiisimäära ühikuks on 1000 kg)

      4) andmed aktsiisikauba impordi ja edasise veo kohta:

          * importimise koht ja aeg    * üleandmiskoha aadress ja üleandmise aeg kauba saajale

5) tekkida võiva maksukohustuse suuruse arvutus, mis arvutatakse Eestis kehtivate aktsiisimäärade alusel, lähtudes ajutises aktsiisivabastuses lähetatavast aktsiisikauba kogusest.

6) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

Juhime tähelepanu asjaolule, et tegevusloa andmiseks vajaliku menetluse läbiviimisel on maksuhalduril õigus nõuda loa taotlejalt täiendavate asjassepuutuvate andmete esitamist.

Taotlus, selle juurde kuuluvad lisadokumendid ja menetluse käigus antav lisainformatsioon esitatakse:

Aktsiiside osakond (Lõuna maksu- ja tollikeskus)

Endla 8, 15177 TALLINNe-post:  [email protected]: 676 1644

Tegevusloa väljastamise taotluse menetlustähtaeg on 7 päeva alates nõuetekohase taotluse ning tagatise esitamisest. Menetlustähtaeg võib pikeneda näiteks juhul, kui esitatud dokumendid on vormistatud puudulikult, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud lisaandmed ja parandused.

 

2.2 Tagatis

Registreeritud kaubasaatja vastutab aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise eest ning on kohustatud esitama tagatise tema poolt imporditavalt ja seejärel teise liikmesriiki lähetatavalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks. Pärast tegevusloa väljastamiseks esitatud dokumentide aktsepteerimist määrab maksuhaldur taotlejale tagatise, mida on võimalik esitada deposiidina Maksu- ja Tolliameti pangakontole või käendusdokumendina. Tegevusluba väljastatakse taotleja poolt esitatud tagatiste aktsepteerimise järel maksuhalduri poolt.

 Tagatis vabastatakse üldreeglina pärast ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba eksportimisest või selle õigustatud saajale üleandmisest teavitamisel ATKEAS-s ja selle rakendusaktides sätestatud korras.

 

2.3 Tegevusloa andmine ja kehtivus

Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse maksuhalduri otsusega eraldi iga lähetuse (kaubasaadetise) kohta. Tegevusluba antakse registreeritud kaubasaatjale elektroonilisel kujul, iga tegevusluba registreeritakse infosüsteemis ja sellele omistatakse unikaalne number.

 Tegevusloa andmise tingimused:

1)      teise liikmesriiki lähetatava aktsiisikauba impordib registreeritud kaubasaatja ise,

2)      aktsiisikaup lähetatakse teise liikmesriiki isikule, kellel on õigus registreeritud kauplejalt ajutises aktsiisivabastuses olevat kaupa vastu võtta,

3)       on esitatud ja aktsepteeritud tegevusloa taotlemisel nõutavad andmed (sh maksuhalduri poolt menetlemisel nõutud täiendavad andmed),

4)       on esitatud ja aktsepteeritud tagatis,

5)       on täidetud ATKEAS § 40 lg 1 p 1–4 ja 9 nimetatud nõuded,

6)       puuduvad ATKEAS § 401 lg 6 toodud tegevusloa väljastamisest keeldumise alused.

 Tegevusloa andmisest võib keelduda, kui:

1)       isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul pannud toime vähemalt ühe maksukorralduse

          seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 30 000 krooni, või          vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 335, 336, 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest;

2)       isik on rikkunud registreeritud kaubasaatja tegevusloa andmise tingimusi tegevusloa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul.

Registreeritud kaubasaatja tegevusluba kehtib üldjuhul kuni iga aktsiisikauba lähetuse kohta eraldi antud tegevusloa alusel toimuva konkreetse lähetuse lõpuni. Registreeritud kaubasaatjal on pärast tegevusloa väljastamist kohustus maksuhaldurit viivitamatult teavitada loa taotlemisel esitatud andmete muutumisest. Andmete muutumisel peavad jääma täidetuks tegevusloa väljastamise tingimused (nt algse saaja muutumisel peab uueks saajaks olema isik, kellele registreeritud kaubasaatjal on õigus aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses lähetada). Juhul, kui muutunud andmed on vastuolus tegevusloa väljastamise tingimustega, kaotab registreeritud kaubasaatja tegevusluba koheselt kehtivuse.

 

3. Aktsiisikauba import ja lähetamine

Registreeritud kaubasaatjal on õigus importida aktsiisikaupa aktsiisiga maksustamatult temale väljastatud tegevusloa alusel, mis annab õiguse imporditava aktsiisikauba (liik, kirjeldus, KN-kood, kogus jmt loaga määratud) käitlemiseks. Infot aktsiisikauba importimise kohta on võimalik saada Maksu- ja Tolliameti kodulehe tollirubriigist.

Registreeritud kaubasaatja peab imporditud aktsiisikauba lähetama ajutises aktsiisivabastuses koheselt pärast importi ajutises aktsiisivabastuses importimise kohast. Registreeritud kaubasaatjal ei ole õigust aktsiisikaupa peale importimist ajutises aktsiisivabastuses ladustada (enda valduses hoida), töödelda või sellega muid toiminguid teostada. Maksuhaldur juhib tähelepanu, et ajutise aktsiisivabastuse kohaldamiseks peavad olema täidetud kõik importimise ja lähetamisega seonduvad nõuded ja kohustused, milliste eiramisega kaasneb aktsiisimaksukohutuse tekkimine.

 

4. Aktsiisiga maksustamise korraldus

Registreeritud kaubasaatja vastutab tema poolt aktsiisikauba veol ajutises aktsiisivabastuses aktsiisi maksmise eest hetkeni, mil kauba saaja võtab kauba vastu või hetkeni, mil teise liikmesriigi maksuhaldur kinnitab aktsiisikauba väljavedu (eksporti) ühendusevälisesse riiki. Üldpõhimõtete järgi on registreeritud kaubasaatjal aktsiisimaksukohustuse tekkimine siiski erandjuhus, mis on peamiselt seotud veo käigus aset leidnud erinevate rikkumistega.

 Registreeritud kaubasaatjal tekib aktsiisimaksukohustus peamiselt:

    * aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses teise liikmesriiki lähetamisel, kui nelja kalendrikuu jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole saatelehele saaja poolt märgitud aktsiisikauba vastuvõtmise kinnitust,

      * aktsiisikauba veol ajutises aktsiisivabastuses tekkinud põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval (või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval),       * lisaks võib aktsiismaksukohustus tekkida ka muude täiendavate asjaolude esinemisel, nt tegevusloa kehtetuks muutumisel veo kestel vmt alustel.

Registreeritud kaubasaatja esitab maksukohustuse tekkimisel aktsiisideklaratsiooni eraldi iga lähetuse kohta ning tasub aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimisest.

 

5. Lisainformatsioon ja õigusaktid

1)      alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (ATKEAS)

2)       RM 15.03.2010 määrus nr 16 “Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed”

3)       aktsiisikaupade elektrooniline liikumise ja kontrollisüsteem EMCS

4)       Maksu- ja Tolliameti kontod ja viitenumbrid

Infomaterjal on koostatud mais 2010 ning sellega antakse ülevaade registreeritud kaubasaatjat puudutavatest põhilistest aktsiisialastest regulatsioonidest. Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja see ei asenda õigusaktides sätestatut.

 

 

Autor: Lemmi Kann, Peeter-Tanel Orro

Raamatupidaja.ee toetajad:
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700