19. juuni 2015
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Majandusaasta aruanne kui visiitkaart

BDO Eesti raamatupidamise valdkonna juht Egle Vainula
Foto: BDO Eesti
BDO Eesti raamatupidamise valdkonna juht Egle Vainula annab viimaseid nõuandeid aruannete koostamiseks.

Eel­misel näda­lal andis Jus­tiits­mi­nis­tee­rium teada, et esi­me­seks juuni näda­laks oli esi­ta­nud oma majan­dus­aasta aru­ande 20 % ette­võ­te­test, sihtasu­tus­test ja mit­te­tu­lun­dus­ühin­gu­test. Vara­s­ema koge­muse baasil on Jus­tiits­mi­nis­tee­rium prog­noo­si­nud samas, et 20 % ette­võ­te­test ei esi­tagi üldse majan­dus­aasta aru­an­net. Et tule­vi­kus seda % vähen­dada plaa­ni­takse aru­an­nete esi­ta­mise tõhus­ta­miseks ala­tes 2016. aasta algu­sest viia  kont­roll aru­an­nete esi­ta­mise üle Maksu- ja Tol­li­ameti hal­dus­alasse.

Võttes arvesse, et ettevõtetel on kuus kuud aega aruannete esitamiseks, on paslik siinkohal meelde tuletada majandusaasta aruande koostamise tähtajad ning anda mõned nõuanded aruannete koostamiseks.

Ette­võte peab esi­tama Äri­re­gist­rile majan­dus­aasta aru­ande 6 kuu jook­sul peale majan­dus­aasta lõppu. Suu­rel osal ette­võ­te­tel kat­tub majan­dus­aasta kalend­ri­aas­taga ning seega tuleb nen­del ette­võ­te­tel esi­tada 2014. majan­dus­aasta aru­anne hil­je­malt 30. juu­niks 2015 aas­tal. Aru­ande periood võib olla ka pikem kui 12 kuud, kuid mitte roh­kem kui 18 kuud. Näi­teks on pikem majan­dus­aasta luba­tud alus­ta­va­tel ette­võ­te­tel, mis regist­ree­ri­takse peale 1.?juulit. Ehk, et kui ette­võte asu­tati 23.?augustil 2014 aas­tal, siis see ette­võte 2014. aasta aru­an­net koos­tama ei pea (aga võib, kui ta seda soo­vib). Ette­võte võib selle ase­mel koos­tada aru­ande 23.08.2014 – 31.12.2015 perioodi kohta ning sel juhul peab aru­ande esi­tama hil­je­malt 30. juu­niks 2016 aas­tal. Eraldi  rõhu­ta­mist vää­rib asja­olu, et aru­anne tuleb esi­tata ka kõi­gil neil ette­võ­te­tel, mil­lel tege­vus aru­an­de­pe­rioodi jook­sul puu­dus.

Raa­ma­tu­pi­da­mise kor­ral­da­mise eest ning üht­lasi ka majan­dus­aasta aru­ande esi­ta­mise eest vas­tu­tab juha­tus. Raa­ma­tu­pi­dajale aru­ande koos­ta­mise üle­and­mine ei vähenda juha­tuse liikme(te) vas­tu­tust. Oma koge­mu­sele toe­tu­des soo­vi­tame juha­tuse liik­me­tel süve­neda kõi­gisse aru­an­des kajas­ta­tud numb­ri­tesse täie tõsi­du­sega ning kui mingi num­ber on aru­saa­matu, kind­lasti küsida oma raa­ma­tu­pi­daja käest täien­da­vaid sel­gi­tusi. Hea raa­ma­tu­pi­daja oskab täp­selt sel­gi­tada, mis ühe või teise numbri taga kajas­tub. Selge ja aru­saa­dava finants­aru­ande koos­ta­mise tagab tihe suht­lus raa­ma­tu­pi­da­jaga ning tema kur­sis hoid­mine oma ette­võtte kõigi tege­vuste ja tehin­gu­tega. Kui kaht­lete kas mõnda alg­do­ku­menti raa­ma­tu­pi­daja vajab, siis kind­lasti suhelge raa­ma­tu­pi­da­jaga. Meie selge soo­vi­tus on raa­ma­tu­pi­dajale viia pigem roh­kem kui vähem tehin­guid puu­du­ta­vaid doku­mente.

Hea näi­tena took­sin siin­ko­hal ühe koge­muse, kus ette­võtte juht pöör­dus BDO poole murega, et ta ei ole kin­del, et raa­ma­tu­pi­daja on kõiki tema tehin­guid õigesti kajas­ta­nud. Peale seda kui olime võt­nud Äri­re­gist­rist välja juba esi­ta­tud aas­ta­aru­ande ning võr­rel­nud seda meile esi­ta­tud lepin­gute ja alg­do­ku­men­ti­dega, sel­gus, et ette­võtte kasum oleks pida­nud olema 3,5 mil­jo­nit aru­an­des kajas­ta­tud 300 000 euro ase­mel. Näide on küll natuke ekst­reemne, kuid siiski pii­sa­valt kõne­kas, et sel­gi­tada, kui olu­line on pädev raa­ma­tu­pi­daja ning tihe koos­töö raa­ma­tu­pi­daja ja ette­võtte juhi vahel.

Olu­lise tee­mana tahaks veel juhtida kõigi ette­võt­jate tähe­le­panu asjaolule, et kui teie ette­võtte neto­vara ei vasta majan­dus­aasta aru­ande bilan­si­päeva sei­suga äri­sea­dus­ti­kus too­dud mii­ni­mum­nõue­tele, tuleks aru­an­des kind­lasti välja tuua info, kui­das oma­ka­pi­tal plaa­ni­takse taas­tada. Kuna äri­re­gist­ril on kohus­tus neto­vara nõue­tele vas­ta­vust kont­rol­lida, siis ei jää regist­ril kind­lasti tähe­le­pa­nuta, kui vas­ta­vat infot ava­li­kus­ta­tud ei ole.

Tule­ne­valt äri­sea­dus­tiku §-st 176 on oma­ka­pi­tali taas­ta­miseks järg­mised või­ma­lu­sed: Kui osa­ühin­gul on neto­vara vähem kui pool osa­ka­pi­ta­list või vähem kui käes­oleva sea­dus­tiku §-s 136 nime­ta­tud osa­ka­pi­tali suu­rus (st 2 500 eurot) või muu sea­du­ses sätes­ta­tud osa­ka­pi­tali mini­maalne suu­rus, pea­vad osa­ni­kud otsus­tama:

1) osakapitali vähendamise või suurendamise (nt ülekursiga);

2) muude abinõude tarvitusele võtmise (nt täiendava põhikirjalise reservkapitali loomine);

3) osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise või

4) pankrotiavalduse esitamise.

Läbi­pais­tev ja kor­rektne majan­dus­aasta aru­anne on olu­line ja kõne­kas, see on kui ette­võtte ter­vi­se­kaart. Üht­lasi rõhu­tak­sin siin­ko­hal ka tege­vus­aru­ande olu­li­sust, ehk et ette­võtte juht­kond peaks kind­lasti leidma aja, et panus­tada sel­lesse. Tege­vus­aru­anne on üks või­ma­lus­test anda üle­vaade ette­võtte seni­sest käe­käi­gust ning samas avada ka tule­vi­ku­plaane. See on hea või­ma­lus aval­dada mul­jet või­ma­li­kele inves­to­ri­tele, samas ka, ole­mas­ole­va­tele ja tule­vas­tele töö­ta­ja­tele ning mui­dugi anda sig­naale teis­tele turu­osalis­tele. Ette­võ­tete juhid, ärge jätke seda üles­an­net oma raa­ma­tu­pi­da­ja­tele vaid kasu­tage seda väär­tus­likku või­ma­lust täies mahus. Info ava­li­kus­ta­mist ei tas­uks  karta, vaid mõist­lik on seda võtta kui ühte töö­riista oma ette­võtte maine kujun­da­misel.

Allikas: BDO Eesti

Autor: Egle Vainula, BDO Eesti

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700