19. juuni 2015

Majandusaasta aruanne kui visiitkaart

BDO Eesti raamatupidamise valdkonna juht Egle Vainula
Autor: BDO Eesti

BDO Eesti raamatupidamise valdkonna juht Egle Vainula annab viimaseid nõuandeid aruannete koostamiseks.

Eel­misel näda­lal andis Jus­tiits­mi­nis­tee­rium teada, et esi­me­seks juuni näda­laks oli esi­ta­nud oma majan­dus­aasta aru­ande 20 % ette­võ­te­test, sihtasu­tus­test ja mit­te­tu­lun­dus­ühin­gu­test. Vara­s­ema koge­muse baasil on Jus­tiits­mi­nis­tee­rium prog­noo­si­nud samas, et 20 % ette­võ­te­test ei esi­tagi üldse majan­dus­aasta aru­an­net. Et tule­vi­kus seda % vähen­dada plaa­ni­takse aru­an­nete esi­ta­mise tõhus­ta­miseks ala­tes 2016. aasta algu­sest viia  kont­roll aru­an­nete esi­ta­mise üle Maksu- ja Tol­li­ameti hal­dus­alasse.

Võttes arvesse, et ettevõtetel on kuus kuud aega aruannete esitamiseks, on paslik siinkohal meelde tuletada majandusaasta aruande koostamise tähtajad ning anda mõned nõuanded aruannete koostamiseks.

Ette­võte peab esi­tama Äri­re­gist­rile majan­dus­aasta aru­ande 6 kuu jook­sul peale majan­dus­aasta lõppu. Suu­rel osal ette­võ­te­tel kat­tub majan­dus­aasta kalend­ri­aas­taga ning seega tuleb nen­del ette­võ­te­tel esi­tada 2014. majan­dus­aasta aru­anne hil­je­malt 30. juu­niks 2015 aas­tal. Aru­ande periood võib olla ka pikem kui 12 kuud, kuid mitte roh­kem kui 18 kuud. Näi­teks on pikem majan­dus­aasta luba­tud alus­ta­va­tel ette­võ­te­tel, mis regist­ree­ri­takse peale 1.?juulit. Ehk, et kui ette­võte asu­tati 23.?augustil 2014 aas­tal, siis see ette­võte 2014. aasta aru­an­net koos­tama ei pea (aga võib, kui ta seda soo­vib). Ette­võte võib selle ase­mel koos­tada aru­ande 23.08.2014 – 31.12.2015 perioodi kohta ning sel juhul peab aru­ande esi­tama hil­je­malt 30. juu­niks 2016 aas­tal. Eraldi  rõhu­ta­mist vää­rib asja­olu, et aru­anne tuleb esi­tata ka kõi­gil neil ette­võ­te­tel, mil­lel tege­vus aru­an­de­pe­rioodi jook­sul puu­dus.

Raa­ma­tu­pi­da­mise kor­ral­da­mise eest ning üht­lasi ka majan­dus­aasta aru­ande esi­ta­mise eest vas­tu­tab juha­tus. Raa­ma­tu­pi­dajale aru­ande koos­ta­mise üle­and­mine ei vähenda juha­tuse liikme(te) vas­tu­tust. Oma koge­mu­sele toe­tu­des soo­vi­tame juha­tuse liik­me­tel süve­neda kõi­gisse aru­an­des kajas­ta­tud numb­ri­tesse täie tõsi­du­sega ning kui mingi num­ber on aru­saa­matu, kind­lasti küsida oma raa­ma­tu­pi­daja käest täien­da­vaid sel­gi­tusi. Hea raa­ma­tu­pi­daja oskab täp­selt sel­gi­tada, mis ühe või teise numbri taga kajas­tub. Selge ja aru­saa­dava finants­aru­ande koos­ta­mise tagab tihe suht­lus raa­ma­tu­pi­da­jaga ning tema kur­sis hoid­mine oma ette­võtte kõigi tege­vuste ja tehin­gu­tega. Kui kaht­lete kas mõnda alg­do­ku­menti raa­ma­tu­pi­daja vajab, siis kind­lasti suhelge raa­ma­tu­pi­da­jaga. Meie selge soo­vi­tus on raa­ma­tu­pi­dajale viia pigem roh­kem kui vähem tehin­guid puu­du­ta­vaid doku­mente.

Hea näi­tena took­sin siin­ko­hal ühe koge­muse, kus ette­võtte juht pöör­dus BDO poole murega, et ta ei ole kin­del, et raa­ma­tu­pi­daja on kõiki tema tehin­guid õigesti kajas­ta­nud. Peale seda kui olime võt­nud Äri­re­gist­rist välja juba esi­ta­tud aas­ta­aru­ande ning võr­rel­nud seda meile esi­ta­tud lepin­gute ja alg­do­ku­men­ti­dega, sel­gus, et ette­võtte kasum oleks pida­nud olema 3,5 mil­jo­nit aru­an­des kajas­ta­tud 300 000 euro ase­mel. Näide on küll natuke ekst­reemne, kuid siiski pii­sa­valt kõne­kas, et sel­gi­tada, kui olu­line on pädev raa­ma­tu­pi­daja ning tihe koos­töö raa­ma­tu­pi­daja ja ette­võtte juhi vahel.

Olu­lise tee­mana tahaks veel juhtida kõigi ette­võt­jate tähe­le­panu asjaolule, et kui teie ette­võtte neto­vara ei vasta majan­dus­aasta aru­ande bilan­si­päeva sei­suga äri­sea­dus­ti­kus too­dud mii­ni­mum­nõue­tele, tuleks aru­an­des kind­lasti välja tuua info, kui­das oma­ka­pi­tal plaa­ni­takse taas­tada. Kuna äri­re­gist­ril on kohus­tus neto­vara nõue­tele vas­ta­vust kont­rol­lida, siis ei jää regist­ril kind­lasti tähe­le­pa­nuta, kui vas­ta­vat infot ava­li­kus­ta­tud ei ole.

Tule­ne­valt äri­sea­dus­tiku §-st 176 on oma­ka­pi­tali taas­ta­miseks järg­mised või­ma­lu­sed: Kui osa­ühin­gul on neto­vara vähem kui pool osa­ka­pi­ta­list või vähem kui käes­oleva sea­dus­tiku §-s 136 nime­ta­tud osa­ka­pi­tali suu­rus (st 2 500 eurot) või muu sea­du­ses sätes­ta­tud osa­ka­pi­tali mini­maalne suu­rus, pea­vad osa­ni­kud otsus­tama:

1) osakapitali vähendamise või suurendamise (nt ülekursiga);

2) muude abinõude tarvitusele võtmise (nt täiendava põhikirjalise reservkapitali loomine);

3) osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise või

4) pankrotiavalduse esitamise.

Läbi­pais­tev ja kor­rektne majan­dus­aasta aru­anne on olu­line ja kõne­kas, see on kui ette­võtte ter­vi­se­kaart. Üht­lasi rõhu­tak­sin siin­ko­hal ka tege­vus­aru­ande olu­li­sust, ehk et ette­võtte juht­kond peaks kind­lasti leidma aja, et panus­tada sel­lesse. Tege­vus­aru­anne on üks või­ma­lus­test anda üle­vaade ette­võtte seni­sest käe­käi­gust ning samas avada ka tule­vi­ku­plaane. See on hea või­ma­lus aval­dada mul­jet või­ma­li­kele inves­to­ri­tele, samas ka, ole­mas­ole­va­tele ja tule­vas­tele töö­ta­ja­tele ning mui­dugi anda sig­naale teis­tele turu­osalis­tele. Ette­võ­tete juhid, ärge jätke seda üles­an­net oma raa­ma­tu­pi­da­ja­tele vaid kasu­tage seda väär­tus­likku või­ma­lust täies mahus. Info ava­li­kus­ta­mist ei tas­uks  karta, vaid mõist­lik on seda võtta kui ühte töö­riista oma ette­võtte maine kujun­da­misel.

Allikas: BDO Eesti

Autor: Egle Vainula, BDO Eesti

Jaga lugu
Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700