Autor: Lemmi Kann • 5. oktoober 2011
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

MTA juhend: Maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 3 täitmine

Maksu- ja tolliamet on koostanud juhendi maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 3 täitmiseks.

1. Sissejuhatus

1.1. Üldinfo

1.1.1. Deklaratsiooni vorm TSD lisadega ja nende täitmise kord on kehtestatud rahandusministri määrusega. Kehtivad deklaratsioonivormid leiate Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) koduleheküljelt rubriigist „Blanketid ja vormid”.

1.1.2. Vormi TSD lisa 3 täidab väljamakse tegija mitteresidendist juriidilise isiku Eestis maksustatavate tulude kohta. Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksed deklareeritakse TSD lisal 1, mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksed TSD lisal 2.

1.1.3. Vormi TSD lisa 3 esitatakse koos tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni (edaspidi TSD) vormiga TSD.

1.1.4. Vormi TSD lisa 3 esitatakse selle kalendrikuu kohta, millal väljamakse tehti.

1.1.5. TSD lisal 3 deklareeritavad maksud ja maksed tasutakse väljamakse tegija poolt MTA pangakontole (vt siit) hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks, samaks tähtpäevaks MTA-le esitatud maksudeklaratsiooni TSD lisa 3 alusel.

1.1.6. TSD lisa 3 teisele lehele on trükitud vormi täitmise selgitused.

1.1.7. TSD lisas 3 märgitakse kõik väljamaksed ning maksusummad eurodes, sendi täpsusega.

1.2. Väljamakse tegija

1.2.1. Tulumaks mitteresidendile tehtud maksustatavatelt väljamaksetelt kogutakse kinnipidamise teel. See tähendab, et väljamakse tegija (kes on tulumaksu kinnipidaja tulumaksuseaduse § 40 lg 1 alusel) on kohustatud mitteresidendile tehtud väljamakselt tulumaksusumma arvutama, deklareerima ja maksuhaldurile üle kandma.

1.2.2. Vormi TSD lisa 3 esitamise kohustus on järgmistel isikutel, kes teevad maksustatavaid väljamakseid mitteresidendist juriidilistele isikutele:

    * residendist juriidiline isik

    * riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutus    * füüsilisest isikust ettevõtja    * Eestis püsivat tegevuskohta omav mitteresident

1.3. Saaja registreerimisest

1.3.1. TSD lisal 3 mitteresidendile tehtavate väljamaksete kajastamiseks peab mitteresidendist saajal olema registrikood Eestis (MTA väljastatud registrikood või Eesti äriregistri kood, kui see on olemas).

1.3.2. MTA kodulehel rubriigis „E-päringud” lingi „Mitteresidentide koodid" kaudu ning e-maksuametis/e-tollis rubriigis „Avalikud päringud" asuva lingi „Mitteresidendi isikukoodi/registrikoodi otsimine" kaudu on väljamakse tegijal ja saajal võimalik kontrollida, kas tulusaajal on Eestis registrikood olemas ning kas tema kohta on andmebaasis kehtiv välisriigi residentsustõend.

1.3.3. Kui kontrollotsinguga ei leitud mitteresidendi registrikoodi, tuleb väljamakse tegijal pöörduda registrikoodi saamiseks MTA poole, edastades isiku registreerimiseks taotluse selleks ettenähtud avalduse vormil R3, mis on kättesaadav MTA kodulehelt aadressil http://www.emta.ee/?id=4650. Samal aadressil on võimalik leida ka avaldus andmete esitamiseks (soovitavalt e-posti teel), kui registrikoodi Eestis soovitakse korraga mitmele isikule.

1.3.4. Taotluse alusel väljastatakse avalduse esitajale registreeritava isiku registrikood Eestis esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

1.3.5. Oluline on tähele panna, et maksuhalduri poolt mitteresidendile omistatud registrikood Eestis ei muuda isiku residentsust, s.t isik ei saa nimetatud protseduuri tagajärjel Eesti residendiks.

1.3.6. Kui saaja on Eestis registreeritud püsiva tegevuskohana, väljamakse saajal tulumaksu kinnipidamise kohustus puudub ning väljamakset TSD lisal 3 ei deklareerita.

2. Residentsusest ja püsivast tegevuskohast

2.1. Juriidiline isik loetakse tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 6 lg 2 kohaselt residendiks, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel. Mitteresidendid on isikud, keda residendiks ei loeta (TuMS § 6 lg 3). Residendiks ei loeta mitteresidendi Eestis registreeritud püsivat tegevuskohta.

2.2. Kui välislepingu alusel määratud residentsus erineb TuMS alusel määratud residentsusest, kohaldatakse välislepingu sätteid (TuMS § 6 lg 5).

2.3. Mitteresidendist juriidiline isik, kellel ei ole Eestis asuvat püsivat tegevuskohta (TuMS § 5), maksab Eestis tulumaksu TuMS 5. peatükis nimetatud Eestis saadud tuludelt. Tulumaks kogutakse mitteresidendile tehtud maksustatavatelt väljamaksetelt kinnipidamise teel.

2.4. TuMS § 40 lg 2 p 2 kohaselt ei peeta tulumaksu kinni mitteresidendi Eestis registreeritud püsivale tegevuskohale tehtavatelt väljamaksetelt.

2.5. Mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis asuv püsiv tegevuskoht (TuMS § 5), maksab tulumaksu TuMS §-s 53 sätestatud korras deklaratsioonivormi TSD lisal 6.

2.6. Mitteresident, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht, saab MTA teenindusbüroost soovi korral registreerimise taotluse (vorm R2) koopia, et esitada see väljamakse tegijale tulumaksu kinnipidamisest vabanemiseks. Ka juhul, kui mitteresident on teinud taotluse püsiva tegevuskoha registreerimiseks, soovitame küsimuste ja kahtluste korral kindlasti üle täpsustada, kas püsiv tegevuskoht on tegelikult olemas, eriti kui registreerimisest on möödunud üle poole aasta.

Juhime tähelepanu, et Eesti registrikoodi (vt p 1.3) olemasolust ei piisa hindamaks, kas mitteresidendil on Eestis püsiv tegevuskoht tekkinud.

2.7. Mitteresidendist juriidilise isiku tulude maksustamist Eestis mõjutavad kahepoolsed riikidevahelised tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingud (edaspidi maksulepingud). Kui saaja on resident Eestiga maksulepingu sõlminud riigis, võib ta saada maksulepingust tulenevaid maksuvähendusi ja -vabastusi tulumaksuseadusega võrreldes. Maksulepingu soodustuste ja -vabastuste kohaldamiseks peab saaja residentsus maksulepinguriigis olema kirjalikult tõendatud (TuMS § 43 lg 2, välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsuse tõend on MTA-le esitatud).

3. Vormi TSD lisa 3 täitmisest

Lahtrid

3.1. Lahtrisse 2 märgitakse mitteresidendi nimi. E-maksuametis/e-tollis täidetakse lahter automaatselt, kui on sisestatud isiku õige Eesti registrikood lahtrisse 3.

Lahtrisse 3 „Registrikood Eestis” märgitakse mitteresidendi identifitseerimiseks tema registrikood Eestis. See lahter peab kindlasti olema täidetud, kuid siia ei saa märkida mitteresidendi registrikoodi tema asukohariigis ega käibemaksukohustuslaseks registreerimise numbrit.

Kui mitteresidendil Eestis registrikoodi veel ei ole, väljastatakse talle registrikood Maksu- ja Tolliametist (vt p 1.3).

Kui saaja on registreeritud Eestis püsiva tegevuskohana (vt p 2), väljamakse tegijal tulumaksu kinnipidamise kohustus puudub.

3.2. Lahtrisse 4 „Residendiriigi kood” märgitakse mitteresidendi riigikood (st selle riigi kood, kus saaja on resident). Näiteks kui saaja on resident Soomes, märgitakse siia FIN, kui saaja on resident Rootsis siis SWE, jne. Maksulepinguriikide koodide nimekiri on leitav MTA koduleheküljelt rubriigi „Blanketid ja vormid” alamrubriigist „Vorm TSD ja lisad; vormid TM, TSM, TD"„Nimekiri riikidest, kellega Eestil on sõlmitud kehtiv tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping”. Kui mitteresidendist saaja riigiga nimetatud lepingut ei ole, märgitakse koodiks „XXX” – muud riigid.

3.3. Lahtrisse 5 märgitakse mitteresidendile tehtud väljamakse liik, mis peab vastama lahtrisse 6 märgitud väljamakse koodile (e-maksuametis/e-tollis valitakse liik ja kood tekib automaatselt).

3.3.1. Väljamakse liigi valimisel tuleb arvestada olemasoleva maksulepingu mõju väljamakse maksustamisele. Väljamakse koodid vormi TSD lisal 3 on kehtestatud OECD mudellepingu artiklite numeratsiooni alusel ning maksulepingu maksuvähendusi saab kasutada, valides väljamakse liigi vastavalt maksulepingute artiklites kasutatavatele tululiikidele.

3.3.2. Lõplik loetelu väljamakse liikidest (lahter 5) ja koodidest (lahter 6) on:

 3.3.3. NB! Ühele isikule tehtud erinevat liiki väljamaksete kohta täidetakse eraldi rida.

3.3.4. Erinevatele väljamakse liikidele vastavad tulumaksuseadusest ning tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingutest tulenevad erinevad tulumaksu määrad, täpsemalt punktis 3.6.

3.4. Lahtrisse 7 märgitakse mitteresidendile tehtud tulumaksuga maksustatav väljamakse summa koos sellelt kinnipeetava tulumaksuga (brutosumma). See tähendab, et tegemist ei ole mitteresidendile tegelikult väljamakstud summaga, vaid summaga enne tulumaksu kinni pidamist.

Kui mitteresidendi tulu ei ole Eesti TuMS 5. peatüki alusel maksustatav, seda väljamakset TSD lisal 3 ei deklareerita.

Kui mitteresidendi tulu on Eesti TuMS 5. peatüki alusel maksustatav ning väljamaksjal on tulumaksu kinnipidamise kohustus, kuid Eesti ja mitteresidendi residendiriigiga sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu (edaspidi maksuleping) kohaselt Eestil maksustamise õigus puudub, deklareeritakse mitteresidendile tehtud väljamakse TSD lisal 3 lahtris 7, kuid lahtrisse 8 märgitakse tulumaksu summaks 0 ning lahtrisse 9 tulumaksu määraks 0.

Maksulepingu tulumaksuvabastust ning -vähendusi saab kohaldada vaid juhul, kui saaja kohta on MTA andmebaasis olemas välisriigi maksuhalduri kinnitatud saaja residentsuse tõend (lahter 10).

3.5. Lahtrisse 8 märgitakse mitteresidendile tehtud väljamakselt (lahtris 7) kinnipeetud (lahtris 9 märgitud määraga arvutatud) tulumaksu summa.

TSD lisal 3 näidatakse tulumaks TuMS 5. peatüki alusel. Mitteresidendi tulu tulumaksuga maksustamisest leiate täpsemat infot MTA kodulehelt siit.

Mitteresidendi tulult õiges määras kinnipeetud tulumaks on lõplik ning mitteresidendil endal sama tulu deklareerimise kohustust Eestis ei ole.

Mitteresidendist juriidilisele isikule makstavalt väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel mahaarvamisi ei tehta. Kui väljamakse tegemisel ei saanud maksulepingu madalamaid tulumaksu määrasid või maksuvabastust kohaldada, saab mitteresident maksulepingus sätestatust enamkinnipeetud tulumaksu tagasi taotleda MTA Põhja maksu- ja tollikeskuse teenindusbüroolt (vt juhendit „Topeltmaksustamise vältimise lepingute rakendamine” siit.)

3.6. Lahtrisse 9 märgitakse kinnipeetud tulumaksu määr protsentides, mis maksulepingu kohaldamisel võib olla madalam tulumaksuseaduses sätestatust (ka 0).

Üldine kinnipeetava tulumaksu määr Eestis on 21%.

Madalam kinnipeetava tulumaksu määr 10% kohaldub järgnevatele väljamaksetele:

a) mitteresidendile makstavalt litsentsitasult mitteresidendist kunstnikule või sportlasele Eestis toimunud tegevuse eest makstavalt tasult, samuti kunstniku või sportlase Eestis toimunud tegevuse eest mitteresidendist või füüsilisest isikust kolmandale isikule makstavalt tasult;b) mitteresidendile Eestis osutatud teenuste eest makstavalt tasult.

Kui mitteresidendist saaja residendiriigiga on Eestil sõlmitud kehtiv tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (maksuleping) ning on olemas saaja residentsust kinnitav tõend (mille väljaandmise kuupäev on lahtris 10), saab mitteresidendile tehtavale väljamaksele kohe väljamakse tegemisel kasutada maksulepingus sätestatud tulumaksuseadusest soodsamaid määrasid või maksuvabastust.

3.7. Lahtrisse 10 märgitakse tulu saajat ja tema residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev juhul, kui selline tõend on olemas ning väljamaksele kohaldatakse maksulepingust tulenevaid maksuvähendusi või -vabastusi. Välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsuse tõend esitatakse maksu- ja tollikeskuse teenindusbüroole ning see on mitteresidendist füüsilisele isikule kehtiv 12 kuud. Kui tõendi kehtivuse ajal tehakse samale isikule veel väljamakseid, ei ole maksulepingu kohaldamiseks uut tõendit maksuhaldurile esitada vaja.

MTA kodulehel rubriigis „E-päringud" lingi „Mitteresidentide koodid" kaudu ning e-maksuametis/e-tolli rubriigis „Avalikud päringud" asuva lingi „Mitteresidentide registrikood/isikukoodid" kaudu on väljamakse tegijal ja saajal võimalik kontrollida, kas tulusaajal on MTA andmebaasis kehtiv välisriigi residentsustõend olemas.

Kui väljamakse tegemise ajal kehtivat residentsustõendit ei ole, siis maksulepingu maksuvähendusi väljamakse tegemisel kasutada ei saa. Maksulepingus sätestatust enam Eestis kinnipeetud tulumaksu saab Põhja maksu- ja tollikeskuse teenindusbüroolt tagasi taotleda mitteresident ise, esitades selleks taotluse (vormi TM3 leiate MTA kodulehelt siit) koos välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõendiga.

Tulumaksuseaduses sätestatud maksuvabastuse korral puudub vajadus välislepingu maksusoodustuse kohaldamiseks, tulumaksuseadusega vabastatud summat ei deklareerita ning residentsustõendit ei esitata ja lahtrit 10 täita pole vaja. (Vt juhendit „Topeltmaksustamise vältimise lepingute rakendamine” siit.)

3.8. Kokku real veerus 8 liidetakse kõigilt mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu summa kokku. Sama summa kantakse TSD põhivormi A osa reale 2 (liidetakse TSD lisadel 1 ja 2 saadud kinnipeetud tulumaksu summadele).

Vaata näiteid maksu- ja tolliameti kodulehelt SIIN.

 

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700