3. detsember 2010
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

RP: Mis muutub maksukorralduse seaduses

Maksukorralduse seaduse muudatustega tahetakse tõhustada maksumenetlust, vähendada nii maksuhalduri kui ka maksukohustuslase halduskoormust ja aidata maksuhalduril mõjusamalt võidelda maksupettustega.

Kui maksude tasumise õigsuse kontrollimisel tekib maksuhalduril põhjendatud kahtlus, et pärast seadusest tuleneva rahalise nõude või kohustuse määramist võib selle sundtäitmine maksukohustuslase tegevuse tõttu osutuda raskeks või võimatuks, võib maksuhaldur teha halduskohtule taotluse loa saamiseks seaduses sätestatud täitetoiminguks.

Täitetoiming on siinkohal registrisse kantud kinnisasja, ehitise kui vallasasja, sõiduvahendi ja/või laeva käsutamisele keelumärke kandmise taotlemine ja/või väärtpaberite või väärtpaberikontode blokeerimiseks korralduse andmine ja/või kinnisasjale või laevakinnistusraamatusse kantud laevale või tsiviilõhusõidukite registrisse kantud õhusõidukile hüpoteegi seadmise taotlemine.Seadusemuudatuse kohaselt võib maksuhaldur taotleda halduskohtult luba pöörata sissenõue ka maksukohustuslase rahalistele vahenditele ja varalistele õigustele.Maksuhalduril on kaalutlusõigus otsustada, millises rahalises ja ajalises ulatuses ta keelumärget rakendab. Maksuhalduri sellekohane haldusakt peab olema motiveeritud ja kooskõlas kaalutlusõiguse põhimõtetega. Kohtule jääb lõplik diskretsioon otsustamaks, kas ja millist täitetoimingu kohaldamist ta vajalikuks peab.Maksuhaldur saab eelaresti kohaldamiseks suuremad õigused

Eelaresti kohaldamise laiendamine rahalistele nõuetele ja varalistele õigustele suurendab maksuhalduri võimalusi võidelda maksupettustega. Sissenõude pööramist rahalistele nõuetele ja varalistele õigustele on vaja eelkõige selliste äriühingute puhul, mille vara koosneb üldjuhul arvutist, postkastist ning pangakontost: näiteks kütuse-, metalli- ja puiduäris tegutsevad ettevõtted.Niisuguste ettevõtete puhul ei anna tulemusi see, kui registritesse kantavatele varadele keelumärke seadmiseks pöördutakse kohtu poole. Ainus võimalus tagada maksusumma sissenõutavus pärast seda, kui seaduse järgi on rahaline nõue või kohustus määratud, võib olla ettevõtte pangakonto arestimine.Lisaks võimalusele taotleda kohtult luba seada eelarest maksukohustuslase rahalistele nõuetele ja varalistele õigustele, antakse maksuhaldurile õigus taotleda kohtult luba pöörduda täitetoimingu tegemiseks kohtutäituri poole, kui maksuhalduril ei ole võimalik täitetoimingut mingil põhjusel ise teha või see ei oleks suure tõenäosusega tulemuslik. Maksuhalduril puudub õigus pöörata sissenõuet varale, mida ei kanta registrisse. Sellise vara arestimiseks peab maksuhaldur pöörduma kohtutäituri poole – seda võimalust võib maksuhaldur kasutada üksnes erandjuhtudel, kui teiste täitetoimingute võimatus on selgelt ette näha.Elektrooniline raamatupidamisarvestus

Maksukohustuslane võib raamatupidamisarvestust pidada elektrooniliselt, kui on tagatud, et arvepidamises loodud dokumendid säilivad seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Elektroonilisel kujul säilitatavaid dokumente peab olema võimalik teisendada loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks. Kehtiv seadus ei sätesta standardseid nõudeid maksuhaldurile esitatavate elektrooniliste andmete sisu, struktuuri ega vormingu kohta.Muudatuse kohaselt delegeeritakse maksuhaldurile esitatavate andmete standardsete nõuete kehtestamise õigus rahandusministrile. Rahandusministri määruses sätestatakse andmestiku vormingunõuded, mis on kooskõlas OECD väljatöötatud juhendi SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) nõuetega.Muudatuse kohaselt peab maksukohustuslane esitama maksuhaldurile viimase nõudmisel elektroonilisel kujul säilitatavad dokumendid määruses märgitud kujul ehk nn standardse auditfailina.Standardne auditfail koondab maksuhaldurile esitatavate andmete struktuuri, vormingu ja sisu nõuded.Elektrooniliste andmete standardimine lihtsustab ja kiirendab kontrolliprotsessi testide automatiseerimise abil. Tänu ühtsetele standarditele lihtsustub maksukohustuslase ja maksukontrolli koostöö ning andmete standardimise tõttu kaob maksukohustuslasel vajadus eritellimusel valmistatud tarkvaraarenduste järele.Muudatused intressiarvestuses

Kui maksukohustuslane on tasunud suurema maksusumma, temalt on sisse nõutud või tema tagastusnõudega on tasaarvestatud rohkem, kui tal oleks tulnud seaduse järgi tasuda, peab maksuhaldur arvestama enammakstud summalt maksukohustuslase kasuks intressi.Intressi arvestatakse alates tasaarvestamise või tasumise päevast kuni tasumise aluseks olnud haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamiseni. Kui maksukohustuslane on enne tasumise aluseks olnud haldusakti muutmist või kehtetuks tunnistamist taotlenud enammakse tagastamist oma pangakontole, arvestatakse intressi kuni päevani, millal enammakse laekub maksukohustuslase pangakontole.Muutub enammakselt arvestatava intressi arvestamise kord

Muudatuse kohaselt ei saa maksukohustuslane edaspidi maksuhaldurilt nõuda intressi arvestamist kuni raha isiku pangakontole laekumise päevani. Maksukohustuslane saab intressi nõuda kuni tasumise aluseks olnud haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise päevani ehk sinnani, kuni raha laekub tema ettemaksukontole. Samuti täpsustatakse, et juhul kui maksukohustuslane tasub ekslikult rohkem maksu maksudeklaratsioonis arvestatud andmete alusel või nende andmete põhjal maksuhalduri antud haldusakti alusel, ei teki tal intressi saamise õigust.Maksukohustuslasel, kellel puudub vajadus või soov jätta tekkinud tagastusnõuet tulevaste rahaliste kohustuste katteks ettemaksukontole, tuleb enammakstud raha kandmiseks ettemaksukontolt oma pangakontole esitada maksuhaldurile kirjalik taotlus (tagastusnõude täitmise taotlus). Maksuhaldur kontrollib tagastusnõude õigsust juba enne enammakse kandmist maksukohustuslase ettemaksukontole, seega kantakse taotluse laekumisel raha viivitamata ettemaksukontolt maksukohustuslase pangakontole.Muudatusega sätestatakse ülempiir maksukohustuslase poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummadelt arvestatavale intressile. Intressiarvestus peatub, kui intressisumma ületab selle arvestamise aluseks oleva maksunõude. Intressisumma kasvab maksunõudest suuremaks, kui isik ei ole maksuvõlga tasunud ligikaudu viie aasta jooksul. Intressi ülempiiri kohaldatakse edasiulatuvalt ainult pärast muudatuse jõustumist peetavale intressiarvestusele.Muudatuse jõustumise hetkeks tekkinud ja maksunõuet ületavat intressivõlga ei kustutata, kuid intressi arvestamist ei jätkata.Maksukorralduse seaduse järgi ei koosta maksuhaldur täitemenetluse ajal arvestatud intressi sissenõudmiseks eraldi intressinõuet. Muudatuse jõustumisel tuleb täitemenetluse ajal arvestatud intressi kohta koostada intressinõue, mida saab ka edaspidi täita enne nõude isikule kättetoimetamist.Niisugust korda kohaldatakse muudatuse alusel intressi tasaarvestamisel tagastusnõudega. Kehtiva seaduse kohaselt tasaarvestab maksuhaldur tagastusnõude olemasolu korral intressinõude tagastusnõudega intressinõude tasumiseks eraldi tähtaega andmata. Seega tasaarvestatakse (tasutakse) arvestatud intress jooksvalt ehk enne maksukohustuslasele intressinõude kättetoimetamist.Maksuhaldur on kohustatud tasuma enammakstud summalt intressi 15 päeva jooksul alates maksukohustuslase esitatud tagastustaotluse kättesaamise päevast. Praktikas on 15-kalendripäevane tähtaeg osutunud liiga lühikeseks, seega pikendatakse maksuhalduri-poolset intressi tasumise tähtaega 15 päevalt 15 tööpäevale.Muudatusega täpsustatakse ka intressinõude esitamise aegumistähtaega.

Samamoodi nagu maksuotsuse puhul sätestatakse, et intressinõue on tehtud aegumistähtaja jooksul, kui see on postiteenuse osutajale üle antud enne aegumistähtaja möödumist. Samuti täpsustatakse intressi arvestamise aegumistähtaega ajatatud maksusummalt – selleks on üks aasta ajatamise ajakava lõppemise või kehtetuks tunnistamise päevast arvates.Dokumendi kättetoimetamine

Kui seadus dokumendi (nt haldusakt, kutse, teade) kohustuslikku kättetoimetamise viisi ei sätesta, on maksuhalduril õigus valida, mil viisil ta dokumendi menetlusosaliseni toimetab. Maksukorralduse seaduse kohaselt on dokumenti võimalik kätte toimetada allkirja vastu, posti teel, elektrooniliselt või seda perioodilises väljaandes avaldades. Muudatusega täpsustatakse dokumendi kättetoimetamist perioodilise väljaande kaudu.Kehtiva seaduse kohaselt peab dokumendi resolutiivosa avaldama väljaandes Ametlikud Teadaanded vähemalt kahel korral ja vähemalt kahenädalase vahega.Muudatuse kohaselt peetakse dokumendi resolutiivosa menetlusosalisele kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.Kümne päeva pikkuse tähtaja sätestamisel on aluseks võetud täitemenetluse seadustikus võlgnikule avalikult kohaletoimetatava täitmisteate kättetoimetamise tähtaeg (see on samuti kümme päeva).

Loe pikemalt ajakirja Raamatupidamise Praktik novembrinumbrist.

Autor: Lemmi Kann, Tanel Ruusmaa

Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700