Autor: Lemmi Kann • 28. jaanuar 2010
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Vaata: FIE sotsiaalmaksu aastakohustus ja sotsmaksu tagastamine

Loe, kuidas käib FIE lõpliku sotsiaalmaksu aastakohustuse ja juurdemaksmisele (tagastamisele) kuuluva sotsiaalmaksu arvestus 2009. aasta tuludeklaratsiooni alusel.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) sotsiaalmaksu maksmise üldpõhimõtted

    * FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.

    * Sotsiaalmaksu määr on 33%.    * FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses (TuMS-is) lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseadusega (SMS-iga) kehtestatud alam- ja ülempiiri.2009. aastal oli sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestuse aluseks olev kuumäär 4350 krooni (2008. aastal oli see 2700 krooni).Seega oli 2009. aastal sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 17 226 krooni (4350 * 12 * 33%) ning maksimaalseks sotsiaalmaksu kohustuseks 258 390 krooni (4350 * 12 * 15 * 33%).    * Alates 2007. aastast arvatakse sotsiaalmaks ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu peale kulude mahaarvamist 1,33-ga. Seetõttu ei saa FIE makstud sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E ettevõtluskuludena.    * Aasta kestel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (loe „FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2009. aastal").    * FIE on kohustatud saadud ettevõtlustulu deklareerima füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormil E (esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märts) ja maksma maksuteate alusel juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu 1. oktoobriks.

Kuigi erinevalt juriidilise isikuna tegutsevatest ettevõtjatest on FIE-dele maksustatava ettevõtlustulu arvutamiseks kehtestatud lihtsustatud ettevõtlustulude ja –kulude kassapõhine arvestus, mis leiab väljundi tuludeklaratsiooni vormil E, ei saa FIE sotsiaalmaksu arvestuse reegleid paljudel juhtudel pidada väga lihtsateks, kuna siin võib rolli mängida mitu erinevat kriteeriumit. Sotsiaalmaksu summat ei arvuta FIE ise, vaid seda teeb maksuhaldur ettevõtja tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud ja maksukohustuslaste registris olevate andmete alusel.

Ettevõtlustulu maksustamine ja sotsiaalmaks

Ettevõtlustulu maksustatakse netopõhimõttel, st et ettevõtlustulust saab teha ettevõtlusega seotud mahaarvamisi. Ka sotsiaalmaks on ettevõtlusega seotud kulu.

Eelkõige tuleb FIE-l 2009. aasta tuludeklaratsiooni vormi E täitmisel meeles pidada, et ettevõtlustulust mahaarvatav sotsiaalmaksukulu erineb teistest ettevõtluskuludest. Tavaline maksustamisperioodil tehtud ettevõtlusega seotud dokumentaalselt tõendatud kulu arvatakse ettevõtlustulust maha kassapõhiselt, st kulu näidatakse maksumaksja tuludeklaratsiooni vormi E kulude hulgas.Sotsiaalmaksu (sh aasta kestel tasutud sotsiaalmaksu avansilisi makseid) aga ei tohi vormi E kulude ridadel näidata. Kassapõhiselt tasutud sotsiaalmaksu asemel arvatakse sotsiaalmaksukulu ettevõtlustulust maha n-ö tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga(TuMS-i § 14 lg 53). Seega pole ettevõtlustulust mahaarvatava sotsiaalmaksu leidmisel oluline, kui palju sotsiaalmaksu maksis FIE 2009. aasta jooksul. See ei mõjuta ettevõtlustulult tasumisele kuuluvat maksusummat (ei tulu- ega sotsiaalmaksu).

Näide: Juhtum, kus sotsiaalmaks makstakse tegelikult ettevõtlustulult (52 200 krooni

Tabelis toodud arvutuse tulemusena on saadud tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavat ettevõtlustulu 100 000 krooni. Sotsiaalmaksu suurus arvutatakse maksustatavalt tulult välja 33%-lise maksumääraga (100 000 x 33% = 33 000 krooni), mis võrdub ettevõtlustulust mahaarvatud sotsiaalmaksukuluga (133 000 – 100 000 = 33 000).

Sotsiaalmaks koosneb aasta kestel tasumisele kuuluvatest avansilistest maksetest ja järgmise aasta 1. oktoobriks tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluvast maksusummast. Juurdemaksmisele kuuluv sotsiaalmaks saadakse, kui kohustuslike avansiliste maksete summa lahutatakse sotsiaalmaksu aasta summast.

Oletades, et eelnevas näites oli FIE avansiliste maksete kohustus 2009. aastal 17 226 krooni, siis jääb 2010. aasta 1. oktoobriks juurdemaksmisele 15 774 krooni (33 000 – 17 226), mille kohta maksuhaldur saadab FIE-le maksuteate 2010. aasta augustis (need FIE-d, kes täidavad tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis, näevad sotsiaalmaksu arvutuskäiku veebikeskkonnas kohe pärast tuludeklaratsiooni sisestamist).Tasub tähele panna, et aasta kestel tasumisele kuuluvate avansiliste maksete kohta maksuteadet ei väljastata, kuna see kohustus tuleneb otseselt seadusest. Maksumaksjal on võimalus oma sotsiaalmaksu avansiliste maksete summat teada saada e-maksuametist/e-tollist või Maksu- ja Tolliameti piirkondlikust keskusest.

Makstes palgatöötajale töötasu 100 000 krooni, tasub tööandja lisaks sellele 33 000 krooni sotsiaalmaksu ning tööandja kulud palgale ja sotsiaalmaksule kokku on 133 000 krooni. Seega tööandja maksukoormus palgalt võetavate maksude puhul on sama mis FIE maksukoormus ettevõtlustulult võetavate maksude puhul.

Eelnevas näites arvutatakse sotsiaalmaksu tegelikult saadud tulult ja sotsiaalmaksu suurust ei mõjuta sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamiseks kehtestatud tegurid (tööandja sotsiaalmaks, registris oleku kuude arv, pensionäri staatus jne). Ettevõtlustulult peavad sotsiaalmaksu maksma kõik tulu saanud FIE-d. Tihti arvavad ettevõtlusega tegelevad pensionärid ekslikult, et nad ei pea ettevõtlustulult sotsiaalmaksu maksma. Tegelikult on pensionärid vabastatud vaid avansiliste maksete tasumisest ja sotsiaalmaksu miinimumkohustuse nõudest ettevõtlustulu puudumisel. Kui pensionär saab maksustamisperioodil ettevõtlustulu, peab ettevõtlustulult maksma ka sotsiaalmaksu.

Veidi keerulisemaks muutub sotsiaalmaksu arvestus juhul, kui ettevõtlusest saadud aasta netotulu jääb alla 12-kordse sotsiaalmaksu kuumäära ehk 2009. aastal alla 52 200 krooni (4350 x 12). Sellisel juhul tekib üldiselt sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse tasumise nõue, mis on kehtestatud FIE sotsiaalkindlustatuse säilimiseks (SMS-i § 2 lg 5-8).

SMS-i § 2 lg 5 sätestab, et üldreeglina on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu aastas vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära 12-kordselt summalt. 2009. aasta sotsiaalmaksu kuumääraks oli 4350 krooni ja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 17 226 krooni (4350 x 12 x 33%).

2009. aasta kestel äriregistrisse (või maksukohustuslaste registrisse) kantud või registrist kustutatud, või äriregistrile (Maksu- ja Tolliametile) tegevuse peatamisest või ajutise, hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva teatanud, või pensionäriks saanud ettevõtja sotsiaalmaksu miinimumkohustust arvutatakse SMS-i § 2 lg 6 ja 8 kohaselt proportsionaalselt FIE-na registreeritud kuude arvuga või pensioni saajaks saamisele eelnenud kuude arvuga. Lisaks sellele vähendatakse FIE sotsiaalmaksu miinimumkohustust tööandja, riigi või kohaliku omavalitsuse poolt aasta jooksul tema eest makstud sotsiaalmaksu võrra (SMS-i § 2 lg 7). Sellest tulenevalt saame sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse valemi:

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus = 4350 x (2009. aastal FIE registris oldud kuude arv – FIE-na registreeritud ajavahemikul pensionärina oldud kuude arv) x 33% - tööandja, riigi või KOV-i poolt makstud sotsiaalmaks.

Näide: Juhtum, kus sotsiaalmaks makstakse minimaalse kohustuse suuruses (ettevõtlustulu

Oletame, et maksustamisperioodil ettevõtlusesse tehtud suurte investeeringute tõttu oli FIE aasta ettevõtlustulu väiksem kui eelmises näites, mille tõttu on tekkinud sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamise vajadus. Lisaks eeldame, et isik oli ettevõtjana registreeritud 2009. aastal vaid 9 kuud ja viimasel kuul sai pensionäriks, samuti maksis tema eest sotsiaalmaksu tööandja 2000 krooni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui tegelikult ettevõtlustulult arvutatud sotsiaalmaks (3300) on FIE sotsiaalmaksu minimaalsest kohustusest (9484) väiksem, peab FIE maksma sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse ulatuses ning sama summa võrra vähendatakse tulumaksuga maksustatavat tulu (TuMS-i § 14 lg 54).

Oletame eelneva näite põhjal, et 2009. aasta maksustamisperioodi kestel oli FIE avansiliste maksete kohustus 12 920 krooni, siis kuulub 2010. aasta 1. oktoobriks FIE-le tagastamisele 3436 krooni (12 920 – 9484), mille kohta maksuhaldur FIE-le maksuteadet ei saada, vaid lihtsalt tagastab enammakstud sotsiaalmaksu või jätab vastavat maksumaksja tuludeklaratsioonil avaldatud soovile eelseisvate maksete katteks (need FIE-d, kes täidavad tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis, näevad sotsiaalmaksu arvutuskäiku kohe pärast tuludeklaratsiooni sisestamist).

Sotsiaalmaksu maksimaalse maksukohustuse arvutamine

SMS-i § 2 lg 1 p 5 näeb ette, et sotsiaalmaksu makstakse ettevõtlustulult, kuid mitte rohkem kui maksustamisperioodi kuude palga alammäärade 15-kordselt summalt aastas. 2009. aasta sotsiaalmaksu maksimaalne kohustus on 258 390 krooni (15 x 12 x 4350 = 783 000 x 33% = 258 390). Seega 783 000 krooni ületavat aasta ettevõtlustulu (netotulu) sotsiaalmaksuga ei maksustata.

Näide: Sotsiaalmaksu ülempiiri arvestamine (ettevõtlustulu > 783 000 krooni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui tegelikult ettevõtlustulult arvutatud sotsiaalmaks (330 000) on sotsiaalmaksu maksimaalsest kohustusest (258 000) suurem, peab FIE maksma sotsiaalmaksu maksimaalse kohustuse ulatuses ning sama summa võrra vähendatakse tulumaksuga maksustatavat tulu (TuMS-i § 14 lg 55). Kusjuures sotsiaalmaksu ülempiiri suurus ei sõltu ei ettevõtlusega tegelemise kuude arvust, ega muudest asjaoludest, seda mõjutab vaid kuupalga alammäära ja sotsiaalmaksu maksumäära suurus.

Allikas: maksu-ja tolliamet

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700