Autor: Raamatupidaja.ee • 7. detsember 2008
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Tulumaksuseaduse muudatused alates 01.01.2009

Tulumaksuseaduse muutmise seadus on kinnitatud Riigikogu poolt (19.11.2008), mis jõustub 01.jaanuaril 2009.a, on sõnastatud järgnevalt:

§ 1. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 93; 2008, 48, 269) tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Tulumaksuga maksustatakse aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel, samuti aktsiate, osade või osamaksete tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist saadud väljamakse osa, mis ületab osaluse (aktsiad, osad, osamaks) soetamismaksumust, välja arvatud nimetatud väljamakse osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud, arvestades § 50 lõike 21 teises lauses sätestatut.

(3) Tulumaksuga maksustatakse juriidilise isiku likvideerimisel saadud likvideerimisjaotise osa, mis ületab osaluse soetamismaksumust, välja arvatud likvideerimisjaotise osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud, arvestades § 50 lõike 21 teises lauses sätestatut.”;  

2) paragrahvi 29 lõiked 51 ja 8 tunnistatakse kehtetuks; 

3) paragrahvi 41 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks; 

4) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”2) punktides 8–10 

ja punktis 12

5) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks; 

6) paragrahvi 44 lõikes 4 asendatakse tekstiosa ”§ 29 lõigete 4–51 kohaselt” tekstiosaga ”§ 29 lõigete 4 ja 5 kohaselt”; 

7) paragrahvi 50 lõike 11 punktides 1 ja 3 asendatakse tekstiosa ”vähemalt 15%” tekstiosaga ”vähemalt 10%”; 

8) paragrahvi 50 lõiget 11 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

”5) dividendi makstakse lõikes 21 nimetatud väljamakse osa arvel.”; 

9) paragrahvi 50 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Residendist äriühing maksab tulumaksu aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (edaspidi osalus) tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksete ning makstud likvideerimisjaotiste summa osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.”;  

10) paragrahvi 50 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

”(21) Arvestades lõikes 11 sätestatud osaluse määra ja lõiget 12, ei maksustata tulumaksuga lõikes 2 nimetatud väljamakset, mille aluseks on äriühingu saadud lõikes 11 nimetatud dividend või lõikes 2 nimetatud väljamakse osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud. Kui lõikes 2 nimetatud väljamakse saajaid oli mitu, rakendatakse selle edasimaksmisel maksuvabastust saadud väljamakse osa suhtes, mis on võrdeline väljamakse maksustatud osaga.

(22) Residendist äriühing, kes kustutatakse registrist ilma likvideerimiseta, maksab tulumaksu omakapitali osalt, mis ületab omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui registrist kustutatud äriühingu vara kasutatakse jätkuvalt Eestis majandustegevuses.Kui majandustegevust jätkatakse teise residendist äriühingu kaudu, maksustatakse nimetatud omakapitali osa §-de 48–52 alusel. Kui äriühingul säilib Eestis püsiv tegevuskoht, maksustatakse nimetatud omakapitali osa § 53 alusel.

(23) Kui mitteresidendist juriidilise isiku püsiva tegevuskoha koosseisu kuuluv ettevõte antakse üle residendist äriühingule, käsitatakse äriühingu omakapitali tehtud rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetena ka enne ettevõtte üleandmist püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud vara.”; 

11) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

”(9) Paragrahvi 50 lõikes 2 nimetatud väljamakse tegija on maksumaksja nõudmisel kohustatud andma tõendi kalendrikuu jooksul tehtud § 50 lõikes 2 nimetatud väljamaksete kohta järgmise kalendrikuu 5. kuupäevaks. Tõendil näidatakse väljamakse kogusumma ning selle osa,

. Tõendi vormi ja täitmise korra kehtestab rahandusminister määrusega.”;

12 ) paragrahvi 51 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 

13) paragrahvi 53 lõikes 41 asendatakse tekstiosa ”vähemalt 15%” tekstiosaga ”vähemalt 10%”; 

14) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 47 järgmises sõnastuses:

”(47) Arvestades lõikes 41 sätestatud osaluse määra ja lõiget 42, ei maksustata lõikes 4 sätestatud tulumaksuga väljamakset, mille aluseks on mitteresidendi püsiva tegevuskoha kaudu või püsiva tegevuskoha arvel saadud § 50 lõikes 21 nimetatud väljamakse osa.”; 

15) paragrahvi 54 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Kui residendist äriühing või mitteresident Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu on saanud mitteresidendist äriühingult § 50 lõikes 11 või 2 nimetatud tulu, mis ei vasta lõike 11 või 21 nõuetele, või on saanud välismaal § 50 lõikes 11 või 2 nimetamata tulu, võib ta § 50 lõike 1 või 2 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välismaal sellelt tulult tasutud või kinnipeetud tulumaksu. Maha võib arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli seaduse või välislepingu alusel kohustuslik. Igas riigis tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust. Paragrahvi 50 lõike 11 või 12 või § 53 lõike 41 või 47 kohaselt mittemaksustatava väljamakse aluseks olevalt tulult välisriigis tasutud tulumaksu arvesse ei võeta.”; 

16) paragrahvi 54 lõiked 53 ja 54 tunnistatakse kehtetuks; 

17) paragrahvi § 54 lõikes 6 asendatakse tekstiosa ”§ 51 lõigetes 3 ja 4” tekstiosaga ”§ 51 lõikes 3”; 

18) paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Residendist äriühing on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni maksustamisperioodil makstud dividendide ja muude kasumieraldiste, likvideerimisjaotiste, aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel ning aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul äriühingu omakapitalist tehtud väljamaksete suuruse ning saajate kohta. Deklaratsioon esitatakse ka saadud § 50 lõikes 11 nimetatud dividendide ja § 50 lõikes 21 nimetatud väljamaksete suuruse ning tegijate kohta.”; 

19) paragrahvi 56 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks; 

20) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Lõikes 1 nimetatud deklaratsioon esitatakse väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Deklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestab rahandusminister määrusega.”; 

21) paragrahvi 60 lõikes 1 asendatakse läbivalt tekstiosa ”§ 50 lõike 1 alusel” tekstiosaga ”§ 50 lõike 1 või 2 alusel”; 

22) paragrahvi 61 lõige 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(25) Paragrahvi 54 lõike 5 alusel maha arvatava tulumaksu summa ei tohi § 50 lõike 1 või 2 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt olla suurem summast, mis moodustab mitteresidendi tehtud väljamakse summast:

1) 2009. aastal 21/79;

2) 2010. aastal 20/80;

3) 2011. aastal 19/81;

4) alates 2012. aastast 18/82.”; 

23) paragrahvi 61 lõigetes 27 ja 28 asendatakse tekstiosa ”§ 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel” tekstiosaga ”§ 50 lõike 1 või 2 või § 53 lõike 4 alusel” ning nendes lõigetes sätestatud loetelu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”1) 2009. aastal 21/79;

2) 2010. aastal 20/80;

3) 2011. aastal 19/81;

4) alates 2012. aastast 18/82.”; 

24)

paragrahvi 61 täiendatakse lõigetega 32–34 järgmises sõnastuses:

”(32) Paragrahvi 50 lõiget 21 ja § 53 lõiget 47 rakendatakse nendes lõigetes nimetatud väljamaksete suhtes, mis on saadud alates 2009. aasta 1. jaanuarist.

(33) Residendist äriühingu või mitteresidendi Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu enne 2009. aasta 1. jaanuari saadud tulu suhtes rakendatakse kuni nimetatud kuupäevani kehtinud tulumaksuseaduse § 50 lõiget 11 või § 53 lõiget 41 ning § 54 lõikeid 5–54. 

(34) Kui residendist äriühing on teinud fondiemissiooni enne 2000. aastat:

1) maksustatakse § 50 lõikes 2 nimetatud väljamaksete summa osa, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete ning enne 2000. aastat fondiemissiooniks kasutatud kasumi summat;

2) maksustatakse § 50 lõikes 22 sätestatud juhul äriühingu omakapitali osa, mis ületab omakapitali tehtud rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete ning enne 2000. aastat fondiemissiooniks kasutatud kasumi summat.” 

§ 2. Seaduse kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks tulumaksuseaduse muutmise seadus (RT I 2008, 17, 119).  

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Eelnõu viimase teksti leiad siit

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700