Autor: Raamatupidaja.ee • 8. mai 2018
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Kuidas maksuotsus vaidlustada

Vaidemenetlus on vaidluse lahendamine haldusorganis endas
Foto: Postimees/Scanpix
Kui leiate, et maksuhalduri haldusakti või toiminguga on rikutud teie õigusi või piiratud vabadusi, on teil võimalik esitada haldusakti või toimingu peale vaie või pöörduda kaebusega kohtusse. Erinevalt kohtumenetlusest on vaidemenetlus isikule tunduvalt lihtsam, odavam ning kiirem võimalus enda õiguste kaitsmiseks. Vaideotsuse koostab Maksu- ja Tolliamet 30 päeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates.

Lisaks ei võta vaidemenetlus ära isiku õigust pöörduda igas vaidemenetluse staadiumis või 30 päeva jooksul vaideotsuse kättesaamisest arvates asja lahendamiseks kaebusega kohtusse.

Vaidemenetlus on reguleeritud maksukorralduse seaduse (kättesaadav veebiaadressilt www.riigiteataja.ee) 14. peatükis.

Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise [1] päevast arvates ning toimingu peale 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või pidi teada saama.

Vaide esitamise tähtaja möödalaskmisel on maksuhalduril võimalik mõjuval põhjusel möödalastud tähtaega isiku taotluse alusel ennistada. [2]

Vaidemenetluse keeleks on eesti keel, mis tähendab, et nii vaie kui ka selle lisaks olevad dokumendid (tõendid) tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada eesti keeles (vajadusel tõlgituna).

Vaie esitatakse Maksu- ja Tolliametile kirjalikult ning selles märgitakse alljärgnevad andmed:

1. Haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud.

Maksukorralduse seaduse kohaselt esitatakse vaie Maksu- ja Tolliameti haldusakti või toimingu peale Maksu- ja Tolliametile. Vaide võib esitada:

- posti teel: Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn;

- e-posti teel: [email protected]

2. Vaide esitaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood, postiaadress ja sidevahendite numbrid (nii telefoninumber kui ka e-posti aadress). Kui vaide esitajal on esindaja, tulebesitada ka vaide esitaja esindaja nimi, aadress ja sidevahendite andmed.

3. Vaidlustatava haldusakti andmise kuupäev, nimetus ning number või toimingu aeg.

4. Lühidalt välja tooduna vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu.

Haldusakti puhul eelkõige resolutsioon (kohustus, mis haldusaktiga pandi) ning toimingu puhul toimingu kirjeldus.

5. Põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi.

Vaide esitajal tuleb põhjendada, miks ei ole maksuhalduri haldusakt või toiming õiguspärane. Näiteks on maksuhaldur ebaõigesti kohaldanud või tõlgendanud maksuseadusi, määratud maksusumma on väär, haldusakt ei ole nõuetekohaselt motiveeritud, maksuhalduri järeldused on tõendamata (või on tõenditele antud hinnang ebaõige), maksuhaldur on oluliselt rikkunud menetlusnorme jne.

6. Vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus.

Vaide esitajal on võimalik vaidlustada haldusakt ning taotleda selle täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistamist, täielikult või osaliselt muutmist, uue haldusakti väljaandmist.

Lisaks on vaide esitajal õigus vaidlustada järgnevaid maksuhalduri toiminguid:

1) viivitust;

2) tegevusetust;

3) ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist;

4) haldusakti andmise taotluse tagastamist;

5) muid maksuhalduri toiminguid, taotledes toimingu sooritamist, kestva toimingu lõpetamist või toimingu tegemisele eelnenud olukorra taastamist.

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et vaidemenetluses ei ole võimalik taotleda haldusakti või toimingu õigusvastasuse tuvastamist. Küll aga kontrollitakse vaide läbivaatamisel haldusakti andmise õiguspärasust ja otstarbekust.

7. Vaide esitaja kinnitus selle kohta, et selles asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust.

Juhul, kui asjas on juba jõustunud kohtuotsus, toimub kohtumenetlus või isik pöördub vaidemenetluse ajal (s.o enne vaideotsuse koostamist) kaebusega kohtu poole, vaie tagastatakse.

8. Vaide esitaja muud taotlused:

1) tähtaja ennistamise taotlus ning põhjendused tähtaja möödalaskmiseks, kui vaie esitatakse pärast vaide esitamise tähtaja möödumist [3];

2) vajaduse korral taotlus vaidlustatud haldusakti täitmise peatamiseks.

9. Vaidele lisatud dokumentide (tõendite) loetelu. Vaidele lisatakse asjasse puutuvad dokumendid (tõendid), millega vaide esitaja soovib tõendada vaides toodud seisukohti. Kui dokumentide esitamine ei ole võimalik, tehakse vaides viide nende asukohale.

Vaie allkirjastatakse kas omakäeliselt või digitaalselt selle esitaja või tema esindaja poolt. Juhul, kui vaide allkirjastab vaide esitaja esindaja, lisab ta vaidele ka volitust tõendava dokumendi (omakäeliselt allkirjastatud originaal- või digitaalselt allkirjastatud dokumendi).

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et vaide esitamine ei peata vaidlustatava haldusakti täitmist, välja arvatud kahel juhul:

1) maksukorralduse seaduse § 61 või § 62 alusel kolmandale isikule antud korralduste täitmine peatub kuni selles asjas lõpliku lahendi jõustumiseni;

2) vaiet lahendav haldusorgan võib isiku põhjendatud taotlusel haldusakti täitmise peatada, kui see on vajalik.

Vaideotsuse koostab Maksu- ja Tolliamet 30 päeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates.

[1] Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et juriidilisele isikule või asutusele registrisse kantud või maksuhaldurile teatatud aadressil lihtsaadetisena saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud 5 päeva selle saatmisest Eesti piires või 30 päeva välismaale saatmisest. Juriidilisele isikule või asutusele registrisse kantud või maksuhaldurile teatatud aadressil tähtsaadetisena saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui postiteenuse osutaja on selle nimetatud aadressil üle andnud või jätnud teate tähtkirja saabumise kohta (maksukorralduse seaduse § 531 lg 4).

Elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui adressaat saadab kinnituse dokumendi kättesaamise kohta. E-maksuametisse üleslaaditud dokument loetakse kättetoimetatuks selle avamisel, dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt (maksukorralduse seaduse § 54 lg3).

[2] Maksukorralduse seaduse § 137, § 138, § 139 ning § 140 ja § 50 koostoimes tõlgendamisest tuleneb, et vaide esitamise tähtaja ennistamine ilma vaiet ennast esitamata ei ole võimalik. Ka Tallinna Halduskohus on haldusasjas nr 3-12-1374 asunud samale seisukohale.

[3] Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et taotlus vaide esitamise tähtaja ennistamiseks tuleb esitada koos vaidega.

Näidis

Maksu- ja Tolliamet

Aadress:

Vaide esitaja:

Nimi:

Registrikood/isikukood:

Aadress:

Telefon/e-post: /kuupäev/

VAIE

Maksu- ja Tolliameti .................... /haldusakti kuupäev, nimetus ja number/ vaidlustamiseks VÕI /toimingu kuupäev/ toimingu vaidlustamiseks.

1. Vaidlustatav haldusakt

Maksu- ja Tolliamet väljastas vaide esitajale /haldusakti kuupäev, nimetus ja number/. Vaidlustatud haldusaktiga kohustas maksuhaldur vaide esitajat /siin välja tuua lühidalt haldusakti sisu/.

Vaide esitaja sai vaidlustatud haldusakti kätte /kuupäev/.

VÕI

1. Vaidlustatav toiming

Maksu- ja Tolliamet /siin välja tuua lühidalt toimingu sisu, selle aeg/.

Isikul on õigus vaidlustada:

1) viivitust;

2) tegevusetust;

3) ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist;

4) haldusakti andmise taotluse tagastamist;

5) muid maksuhalduri toiminguid.

Vaide esitaja sai vaidlustatud toimingust teada /kuupäev/.

2. Vaide põhjendus

Käesolevaga leiab vaide esitaja, et Maksu- ja Tolliameti väljastatud haldusakt/toiming rikub vaide esitaja õigusi. /Siinkohal välja tuua põhjused, kuidas vaidlustatav haldusakt või toiming (tegevus või tegevusetus) vaide esitaja õigusi rikub või vabadusi piirab. Näiteks: maksuhaldur on ebaõigesti kohaldanud või tõlgendanud maksuseadusi, määratud maksusumma on väär, haldusakt ei ole nõuetekohaselt motiveeritud, maksuhalduri järeldused on tõendamata (või on tõenditele antud hinnang ebaõige), maksuhaldur on oluliselt rikkunud menetlusnorme jne/.

3. Vaide esitaja nõue

Lähtudes eeltoodust vaide esitaja t a o t l e b /siin välja tuua vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus/.

Vaide esitajal on võimalik vaidlustada haldusakti ning taotleda selle täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistamist; täielikult või osaliselt muutmist; uue haldusakti väljaandmist.

Lisaks on vaide esitajal õigus vaidlustada järgnevaid maksuhalduri toiminguid:

1) viivitust;

2) tegevusetust;

3) ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist;

4) haldusakti andmise taotluse tagastamist;

5) muid maksuhalduri toiminguid,

taotledes toimingu sooritamist, kestva toimingu lõpetamist või toimingu tegemisele eelnenud olukorra taastamist.

Käesolevaga kinnitab vaide esitaja, et antud asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust.

/oma käega lisatud või digitaalne allkiri/

/vaide esitaja nimi/

/juhatuse liige / volitatud esindaja/

Lisad:

1. /Asjasse puutuvad dokumendid (tõendid), mis tõendavad vaide esitaja vaides toodud seisukohti/

2. /Volitatud esindaja esindusõigust tõendav volikiri/

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700