Autor: Maksu- ja Tolliamet • 7. november 2016
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Madalapalgaliste toetus 2017. aastal

2017. aastal hakatakse madalapalgalistele tagastama tulumaksu
Foto: https://pixabay.com
Järgmisel aastal hakatakse madalapalgalistele tagastama tulumaksu. Millised on toetuse tingimused ja kuidas seda taotleda?

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel.

Tingimused toetuse taotlemiseks

Kõik taotlemise tingimused peavad olema täidetud 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul.

Seega taotlemisel kontrollitakse, kas isik oli 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul:1. Eesti resident,2. vähemalt 18-aastane,3. vähemalt ühe töölepingu alusel töötanud või olnud teenistussuhtes ning töötamine ei olnud peatatud,4. vähemalt ühe tööandja juures töötanud täistööajaga või mitme tööandja juures töötanud kokku täistööajaga. Täistööaja tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele, kelle eest maksab sotsiaalmaksu kuumääralt Töötukassa (kuni juuni 2016. a maksis Sotsiaalkindlustusamet).Toetust saab taotleda, kui töötaja aastane tulu jääb alla 7817 euro.Toetuse taotlemine

Toetuse summa taotlemise tingimused ja maksmise alused on sätestatud tööturuteenuste- ja toetuste seaduse (TTTS) §-dega 371 - 377.

Toetuse taotlemise õigust ei teki isikul, kelle 2016. aasta• tulumaksuga maksustatava tulu (sh välismaalt saadud tulu),• välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividendi, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata,• Eesti äriühingult saadud dividendi või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud,

ning koefitsendi 0,35 korrutis ületab 2016. aasta riigieelarve seadusega kehtestatud toetuse arvutamise aluseks olevat määra 228 eurot kuus ehk 2736 eurot aastas. töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud töötasu 430 eurot kuus, saab tulu 5160 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja mahaarvamisi (näiteks eluasemelaenu intressid) ei ole, siis on töötajal õigus saada tagasimakse ligikaudu 587 eurot (igakuiselt kinnipeetud tulumaks 48.90 × 12 = 586.80).

See tähendab, et toetust on õigus saada isikul, kelle aasta tulu jääb alla 7817 euro (2736 ÷ 0,35). Tuluna arvestatakse isiku kogutulu, sh töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.Näiteks

Samas näiteks pensionärist töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud lisaks töötasule 430 eurot kuus ka vanaduspensioni 395 eurot kuus, saab tulu 9900 eurot aastas. Kuna töötaja tulu ületab piirmäära (7817 eurot), siis ei ole tal õigust tagasimaksele.

Toetust ei saa taotleda töötaja, kellel on küll aasta tulu alla 7817 euro, kuid kelle tagasimakse summa suurus on igal juhul 0 eurot. Eelkõige võib see ette tulla olukorras, kus isikule kuulub tulumaks tagastamisele tulumaksuseadusega lubatud mahaarvamiste tõttu (nt täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused vm).

Toetus on isikule tulumaksuvaba (tulumaksuseaduse § 19 lg 3 punkti 3 alusel). Samas tuleb arvestada, et toetus suurendab isiku sissetulekut ja seetõttu läheb toetus sissetulekuna arvesse isikule toimetulekutoetuse määramisel (nt KOVide toimetulekutoetuste määramisel). 

Taotluse saab esitada e-maksuametis, teenindusbüroos või saata postiga. Madalapalgaliste toetuse vormile pääsete nii pärast 2016. aasta tuludeklaratsiooni esitamist kui e-maksuameti/e-tolli menüüpunktist „Töötamine ja väljamaksed“.

Toetuse arvutamine

Toetuse summa arvutatakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ning saadud dividendide ja omakapitali väljamaksete andmete alusel. Toetuse summa sõltub lisaks kogutulule ka isiku tulumaksukohustusest (nii kinnipeetud tulumaksust kui ka tuludeklaratsiooni alusel juurde maksmisele kuuluvast tulumaksust). See tähendab, et isik saab küll tagasimakse, kuid tal võib tuludeklaratsiooni alusel olla tulumaksu juurdemaksmise kohustus. Juurdemakse kohta saadetakse isikule maksuteade 30 päeva enne tasumise tähtpäeva. Tulumaksu tasumise tähtpäev on 1. juuli või 1. oktoober.

Toetuse arvutuskäik

Näiteks töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud brutotöötasu 480 eurot kuus, saab tulu 5760 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja tuludest tehtavaid mahaarvamisi ei ole, siis on toetuse arvutuskäik järgmine:

 

Töötaja tulu
5760 × koefitsent 0,35 = 2016
Kalendriaasta toetuse määr2736 eurot (12 × 228)
Võimalik toetus ühes kuus (2736 – 2016) ÷ 12 = 60 eurot
Kuude arv  12
Toetuse ülempiir  
Tagasimakse 

Samas näiteks töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud brutotöötasu 650 euro kuus, saab tulu 7800 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja tuludest tehtavaid mahaarvamisi ei ole, siis on toetuse arvutuskäik järgmine:

Töötaja tulu 
7800 × koefitsent 0,35 = 2730
Võimalik toetus ühes kuus(2736 – 2730) ÷ 12 = 50 eurosenti                                                                        
Kuude arv12
Tagasimakse6 eurot

Seega brutotöötasu suurenedes üle 480 euro kalendrikuus, tagasimakse summa väheneb.

Konkreetne tagasimakse summa selgub isiku esitatud tuludeklaratsiooni põhjal.

Toetuse ülempiir on tulumaksukohustuse summa, millest on tulumaksutagastus maha arvatud. Tulumaksutagastus võib olla seotud:

• maksuvaba tuluga;• täiendava maksuvaba tuluga lapse ülalpidamise, pensioni, tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral;• eluasemelaenu intressidega;• koolituskuludega;• annetustega või• täiendava kogumispensioni sissemaksete mahaarvamisega.

Näiteks kui töötasult 5760 eurot aasta jooksul kinni peetud tulumaksust 702 eurot kuulub seoses eluasemelaenu intresside mahaarvamisega tagastamisele tulumaksu 80 eurot, siis on tagasimakse 622 eurot (702 – 80). Või näiteks kui eluasemelaenu intresside mahaarvamisele lisandub koolituskulude mahaarvamine, tänu millele kuulub tagastamisele tulumaks 50 eurot, siis on tagasimakse 572 eurot (702 – 80 – 50).

Isiku kogutulu ja tulumaksukohustust arvestatakse aastapõhiselt, kuid toetuse tingimusi kontrollitakse kuupõhiselt. Seetõttu kui aasta jooksul ei ole kõigil kalendrikuudel tingimused täidetud, vaid on täidetud osadel kuudel (nt kuuel kuul), siis jagatakse toetuse summa

ülempiir 12-ga ja korrutatakse kuude arvuga, millal tingimused olid täidetud (nt 6-ga). Nii leitakse isikule makstava toetuse summa.

Ühisdeklaratsiooni puhul sõltub toetuse summa abikaasa kogutulu osakaalust. Mõlema abikaasa kogutulust arvatakse maha (TTTS § 37³ lg 3):

• maksuvaba tulu,• täiendav maksuvaba tulu pensioni korral,• täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral,• kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine,• kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed.

Pärast mahaarvamisi tuleb leida mõlema abikaasa maksustatava tulu osakaal. Abikaasa toetuse summa sõltub ühise tuludeklaratsiooniga arvutatud tulumaksukohustuse suurusest ja abikaasa tulu osakaalust selles.

Sarnaselt üksikdeklaratsioonile kontrollitakse ka ühisdeklaratsiooni puhul kõikide tingimuste täitmist isikupõhiselt ja kuupõhiselt.Taotluse esitamise tähtaja ennistamine

Toetuse taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile 31. märtsiks koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga.

Kui taotluse esitamise tähtaeg on mööda lastud mõjuval põhjusel (nt ootamatu haigestumine, lähedase ootamatu raske haigus või surm või muu objektiivne põhjus), saab tähtaja ennistada kuue kuu jooksul. Maksu- ja Tolliamet lahendab ennistamisi juhtumi põhiselt, hindab asjaolusid ja tõendeid ning otsustab ennistamise nende pinnalt.

Kui taotluse esitamise tähtaeg on mööda lastud füüsilisest isikust mitteolenevatel asjaoludel (kui alus taotluse esitamiseks tekkis pärast tähtaega tööandja tegevuse või tegevusetuse tõttu, nt tööandja on deklareerinud või töötamise registrisse (TÖR) kandnud ebaõiged andmed või jätnud deklaratsioonid esitamata ja andmed TÖRi kandmata, või muul asjaolul, mida füüsiline isik ise ei saanud mõjutada), saab taotluse esitamise tähtaja ennistada ajaliste piiranguteta. Sellisel juhul tuleb ainult arvestada, et tähtaja saab ennistada kuue kuu jooksul pärast eeltoodud asjaolude äralangemist.Toetuse maksmine

Maksu- ja Tolliamet maksab toetust sarnaselt füüsilisele isikule tulumaksu tagastamisega. Maksu- ja Tolliamet kannab toetuse esmalt füüsilise isiku ettemaksukontole ja kui isikul ei ole riigi ees täitmata kohustusi (nt maksuvõlg, tasumata trahvid, kohtutäituri nõue), siis kannab toetuse isiku pangakontole.

Kui isikul on täitmata kohustusi, siis tasaarvestatakse need toetuse summaga.

Maksu- ja Tolliamet maksab toetused välja sarnaselt tulumaksu tagastusele hiljemalt 30. juuniks.

Toetuse tagasinõudmine

Kui selgub, et isikul ei olnud õigust toetust saada, siis nõuab Maksu- ja Tolliamet motiveeritud otsusega toetuse tagasi. Toetuse tagasinõudmisel vastutavad nii tööandja kui ka töötaja solidaarselt alusetult makstud toetuse tagastamise eest. Kui tööandja on maksudeklaratsioonis esitanud või töötamise registrisse (TÖR) kandnud ebaõiged andmed (nt tööandja on maksnud „ümbrikupalka“), jätnud mõne maksudeklaratsiooni esitamata või TÖRi andmed kandmata, siis on Maksu- ja Tolliametil õigus alusetult makstud toetus sisse nõuda tööandjalt.

Alusetult makstud toetuse summa saab Maksu- ja Tolliametile tagasi maksta ka osade kaupa. See mööndus on tingitud asjaolust, et toetust makstakse madala sissetulekuga töötajale, kelle võib toetuse täies ulatuses sissenõudmine viia ajutiselt raskesse majanduslikku olukorda.

Kui tööandja (äriühing) maksab toetuse tagasi, siis teeb ta ettevõtlusega mitteseotud väljamakse, mis kuulub maksustamisele juriidilise isiku tulumaksuga (määr 20/80) tulumaksuseaduse § 51 lg 2 punkti 5 alusel kui ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmine. on võimalik e-maksuametis kontrollida, kas taotlemise tingimused (v.a tulu tingimus) on 2016. aastal täidetud.e

Tähtajad

2016. aasta novembri algusest

• 15. veebruarist 2017 algab tagasimakse taotluste vastu võtmine.

• 31. märts 2017 on tagasimakse taotluste esitamise tähtaeg

• 2017. Aasta mais algab tagasimakse kandmine pangakontodel

Allikas: Maksu- ja tolliamet

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700