21. aprill 2016
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Tulumaksuseaduse muudatused kasumi jaotamisel

BDO Eesti maksunõustajad Urmas Võimre ja Ave Rego
Foto: BDO Eesti
Riigikogus võeti 20.04.2016 vastu tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võeti üle Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute maksustamise direktiivi 2011/96/EL muudatused, mille eesmärk on kehtestada ema- ja tütarühingu vaheliste kasumijaotiste suhtes üldine kuritarvituste vastane säte ning vältida topelt-mittemaksustamist hübriidlaenude puhul.

Hüb­riid­lae­nu­dega seon­duv – Tulu­mak­su­sea­duse § 50 lõige 13³

Hüb­riid­laen on finants­inst­ru­ment, mil­lel on nii laenu kui ka oma­ka­pi­tali tun­nu­sed. Liik­mes­rii­gid käsit­le­vad hüb­riid­laene mak­sus­ta­mise sei­su­ko­hast eri­ne­valt. Eri­ne­va­test käsit­lus­test tin­gi­tuna võib pii­ri­üle­selt tek­kida olu­kord, mil­lega kaas­neb topelt­mak­su­va­bas­tus –  näi­teks olu­kor­ras, kus maksja liik­mes­riik käsit­leb tehin­gut lae­nuna ning maks­tud int­ressi saab äri­ühingu kasu­mist maha arvata, kuid makse saaja liik­mes­riik käsit­leb mak­set hoo­pis kasu­mi­jao­ti­sena, mida keh­tiva ema-tütarühingu direk­tiivi koha­selt mak­sus­tada ei tohi.

Hüb­riid­lae­nu­dega seo­tud mak­su­lün­kade kõr­val­da­miseks nähakse edas­pidi ette, etvabas­tus­mee­to­dit ei raken­data sel­li­sele divi­den­dile ega äri­ühingu oma­ka­pi­ta­list tehtavale väl­ja­mak­sele, mille alu­seks olev divi­dend on saa­dud äri­ühin­gult, kel­lel on õigus see mak­sus­ta­ta­vast kasu­mist maha arvata.

Seega hak­kab Eesti hüb­riid­lae­nude puhul jär­gima divi­dende maks­nud äri­ühingu riigi mak­su­kä­sit­lust, tei­si­sõnu:

kui divi­dendi maks­nud äri­ühingu rii­gis ei saa väl­ja­mak­set mak­sus­ta­ta­vast kasu­mist maha arvata (st, see on mak­sus­ta­tud), raken­da­takse Ees­tis eda­si­maks­misel vabas­tus­mee­to­dit;

kui divi­dendi maks­nud äri­ühingu rii­gis saab väl­ja­makse mak­sus­ta­ta­vast kasu­mist maha arvata (näi­teks käsit­le­takse väl­ja­mak­set int­res­sina), ei raken­data Ees­tis eda­si­maks­misel vabas­tus­mee­to­dit .

Euroopa Lii­dust ja kol­man­da­test rii­ki­dest saa­dud divi­den­dide võrdse koht­le­mise taga­miseks kohal­da­takse piiran­gut ka kol­man­da­test rii­ki­dest saa­dud divi­den­di­dele. Piiran­gut kohal­da­takse ka mit­te­re­si­dendi püsi­vast tege­vus­ko­hast väl­ja­vii­da­vale kasu­mile, mille alu­seks on püsiva tege­vus­koha kaudu või püsiva tege­vus­koha arvel saa­dud divi­dend.

Dek­la­ree­ri­des edas­pidi TSD lisal 7 saa­dud divi­dende, kin­ni­tab mak­su­maksja, et tütarühin­gul ei ole oma asu­ko­ha­rii­gis õigust divi­dendi mak­sus­ta­ta­vast kasu­mist maha arvata. Mak­su­maksja peab olema edas­pidi val­mis mak­su­hal­du­rile tõen­dama, et vabas­tus­mee­todi raken­da­mise eel­dused on täi­de­tud.

Muu­da­tus jõus­tub 2016. aasta 1. novemb­ril ning raken­dub divi­den­di­dele, mis on saa­dud ala­tes 2016. aasta 1. novemb­rist.

Üldise kuri­tar­vi­tuste vas­tase sätte keh­tes­ta­mine – Tulu­mak­su­sea­duse § 50 lõige 14 (4)

Uue sätte koha­selt ei või resi­den­dist äri­ühing tütarühin­gult saa­dud kasu­mit ilma mak­su­ko­hus­tuseta edasi jao­tada (nii divi­den­dide kui ka muude oma­ka­pi­ta­list tehtavate väl­ja­mak­sete vor­mis) sel­lise tehingu või tehin­gute ahela kor­ral, mis ei ole tege­lik, kuna selle pea­mine ees­märk või üks pea­misi ees­märke on mak­su­ee­lise saa­mine.

Tehing või tehin­gute ahel loe­takse tege­likuks, kui see on teh­tud äri­lis­tel põh­jus­tel, mis kajas­ta­vad sel­lise äri­te­ge­vuse jaoks vaja­likku ja kohast majan­dus­likku sisu.

Direk­tii­vist tule­neva kuri­tar­vi­tuste vas­tase sätte puhul ei ole tehingu tege­liku majan­dus­liku sisu kind­laks­te­ge­mine vaja­lik. Seega, kui tehingu vähe­malt üks pea­misi ees­märke on sel­lise mak­su­ee­lise saa­mine, mis on vas­tu­olus direk­tiivi ees­mär­giga, ei või äri­ühing vabas­tus­mee­to­dit kasu­tada, ilma et mak­su­hal­dur peaks tehingu ümber kva­li­fit­see­rima.

Olu­line on rõhu­tada, et antud säte kohal­dub ka olu­kor­ras, kus tehingu või tehin­gute ahela ees­märk ei ole küll täie­lik mak­su­dest kõr­va­le­hoi­du­mine, vaid kunst­li­kult sood­sama mak­su­ta­ga­järje saa­vu­ta­mine. See hõl­mab näi­teks olu­korda, kus mak­su­maksja on asu­ta­nud ilma majan­dus­liku sisuta vahe­äri­ühingu riiki, mis kok­ku­võt­tes või­mal­dab divi­den­dide eda­si­maks­misel mada­lama mak­su­määra raken­da­mist.

Eel­ne­vast tule­ne­valt teki­tab kind­lasti küsi­musi sätte kohal­da­mine val­dus­ühin­gu­tele (nn hol­ding-fir­mad). Eel­nõu koha­selt tuleb sel­li­sel juhul hin­nata, kas val­dus­ühin­gul on ole­mas oma funkt­sioo­nide täit­miseks pii­sav majan­dus­lik sisu (reaalne tege­vus­koht, tege­vuse ole­mu­sele vas­tav juh­ti­mis­st­ruk­tuur, kva­li­fit­see­ri­tud töö­ta­jad jm tegut­se­miseks vaja­li­kud vahen­did) või on tege­mist n.ö tühja jurii­di­lise kehaga, mille ainus või pea­mine üles­anne on divi­den­dide vahen­da­mine ja asu­ko­ha­riigi mak­su­reeg­lite ning mak­su­le­pin­gute võr­gus­tiku abil sood­sama mak­su­ta­ga­järje saa­vu­ta­mine.

Muu­da­tus jõus­tub 2016. aasta 1. novemb­ril ning seda kohal­da­takse väl­ja­mak­se­tele, mille alu­seks olev divi­dend või oma­ka­pi­tali väl­ja­makse on saa­dud ala­tes 2016. aasta 1. novemb­rist.

Muu­da­tus­tega saab tut­vuda SIIN.

Autor: Urmas Võimre, BDO Eesti partner ja maksunõustaja Ave Rego, BDO Eesti maksunõustaja

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700