Autor: Lemmi Kann • 3. oktoober 2011
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

MTA värskendas juhendit alkoholi aktsiisivabastuse  kohta

Maksu- ja tolliamet uuendas juhendit "Alkoholi aktsiisivabastuse luba", alates seisuga september 2011 on selles toimunud muudatused.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (edaspidi ATKEAS) näeb ette kas teatud liiki või teatud otstarbel kasutatavate aktsiisikaupade aktsiisist vabastamise. Mõningatel juhtudel on aktsiisist vabastatud aktsiisikaupade käitlemiseks isikult nõutav vastava aktsiisivabastuse loa olemasolu. Aktsiisivabastuse load jagunevad alkoholi aktsiisivabastuse loaks ja energia aktsiisivabastuse loaks. Järgnevalt toodud alkoholi aktsiisivabastuse loa info on õigusakte selgitava iseloomuga ega asenda neis sätestatut.

Alkoholi aktsiisivabastuse luba annab õiguse importida, või soetada aktsiisilaopidajalt ATKEAS § 27 lõike 1 punktides 9–17 nimetatud aktsiisist vabastatud alkoholi.

Samuti võib aktsiisivabastuse loa omanik aktsiisivabalt vastu võtta teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse lähetatud alkoholi loale märgitud koguses (näiteks lõhna- ja maitseaine soetamisel teisest liikmesriigist).

Alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlemine

Alkoholi aktsiisivabastuse luba võivad taotleda seaduse alusel all-loetletud tegevusaladel ja eesmärkidel tegutsevad isikud:

1. füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev perearst, üldarstiabi osutav äriühing ning kiirabi, eriarstiabi või õendusabi iseseisva osutamise tegevusluba omav isik;

  2. hoolekandeasutus sotsiaalhoolekande seaduse mõistes;  3. isik, kellel on ravimite tootmise tegevusluba, mis on väljastatud ravimiseaduse alusel;  4. isik, kellel on ravimite jaemüügi tegevusluba, mis on väljastatud ravimiseaduse alusel;  5. riigi-, valla- või linnaasutus või nende hallatav asutus, kes kasutab piiritust vastava asutuse põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks;  6. isik, kes toodab desinfektante, mille KN esimesed kuus numbrit on 3808 94 ja mis ei ole jaemüügi korras müüdav alkohol;  7. isik ja asutus, kellele on antud veterinaartegevuse õigus veterinaarkorralduse seaduse alusel;  8. juriidiline isik või asutus, kes on teadus- ja arendusasutus teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse mõistes;  9. isik ja asutus, kellele on antud koolitusluba Eesti Vabariigi haridusseaduse alusel; 10. isik, kes toodab kosmeetikatooteid; 11. isik, kes on tunnustatud toiduseaduse mõistes äädika, mille KN esimest neli numbrit on 2209 tootmiseks; 12. isik, kes on tunnustatud toiduseaduse mõistes alkoholist erineva toidu, mille etanoolisisaldus (ümberarvestatud 100%-lisele etanoolile) ei ületa 5 liitrit 100 kilogrammi toidu kohta või šokolaaditoodete puhul 8,5 liitrit 100 kilogrammi šokolaaditoote kohta, tootmiseks; 13. isik, kes kasutab osaliselt denatureeritud alkoholi toidust erineva toote tootmiseks.

Loetelu punktides 3, 4, 6, 10–13 nimetatud isikud peavad olema kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis.

Taotlused alkoholi aktsiisivabastuse loa väljastamiseks võtab vastu ja menetleb Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse aktsiiside osakond (edaspidi aktsiiside osakond). Taotluse võib esitada elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu, digitaalselt allkirjastatuna aktsiiside osakonna e-posti aadressile tartu.akemta.ee või paberkandjal. Paberkandjal taotlusi võtavad vastu kõik Maksu- ja Tolliameti teeninduskeskused.

Taotluste menetlemise tähtaeg on üldjuhul kuni 30 kalendripäeva alates taotluse ja selle juurde kuuluvate lisadokumentide esitamisest. Juhul, kui esitatud dokumendid on puudulikud või ebakorrektsed, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud lisaandmed ja parandused, hakkab tähtaeg kulgema viimasena esitatud dokumendi saabumisest.

Alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitab taotleja ATKEAS §-s 52 loetletud dokumendid ja andmed, mis on järgmised:1. kirjalik taotlus, milles on märgitud alkoholi aktsiisivabastuse loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed ning alkoholi kasutamise eesmärk;

  2. andmed alkoholi vajaduse kohta eelseisval 12 kuul ja selle koguse põhjendus*;  3. andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul kasutatud alkoholi koguse ja selle kasutamise otstarbe kohta;  4. alkoholi arvepidamise eeskiri;  5. alkoholi kao piirnormid;  6. kirjalik kinnitus vastavuse kohta teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 lõike 1 punktides 5–7 sätestatule teadus- ja arendusasutuse puhul.

*Teatud valdkonnas tegutsevate isikute ja asutuste poolt kasutatav alkoholi kogus peab olema vastavuses kulunormidega, mida kehtestab määrusega minister, kelle valitsemisalasse vastav valdkond kuulub. See nõue tuleneb ATKEAS §-st 51 ja kehtib järgnevate piirituse kasutusalade kohta: tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatav piiritus; veterinaarteenuse osutamisel kasutatav piiritus; õppetöös kasutatav piiritus; riigi-, valla- või linnaasutuse või nende hallatavas asutuses asutuse põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks kasutatav piiritus.

NB! Aktsiiside osakonnal on õigus nõuda täiendavaid andmeid aktsiisivaba alkoholi eesmärgipärase kasutamise tõendamiseks, samuti arvepidamise eeskirja täiendamist.

Tulenevalt ATKEAS § 31 lg-st 2 võib Maksu- ja Tolliamet  nõuda ülatoodud taotletajate loetelu punktides 6 ja 10–13 nimetatud isikutelt tagatist alkoholilt aktsiisi maksmise tagamiseks. Tagatissumma määramisel lähtutakse tekkida võiva maksukohustuse suurusest.

 Aktsiisivaba alkoholi kasutaja kohustused

Aktsiisivaba alkoholi kasutaja kohustused, mis on seotud arvepidamise, aktsiisivaba alkoholi ladustamise, kasutamisega jne, on peamiselt sätestatud ATKEAS §-s 55.

Aktsiisivaba alkoholi kasutaja on kohustatud:

1. pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatud ja aktsiisivaba alkoholi lattu sissetuleku ja laost väljamineku kohta;

  2.  kasutama aktsiisivaba alkoholi ainult aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;  3. tagama aktsiisivaba alkoholi säilimise kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni või muu ATKEASega lubatud toimingu sooritamiseni;  4. ladustama aktsiisivaba alkoholi eraldi muust alkoholist;  5. pidama kinni ATKEAS § 51 alusel kehtestatud kulunormidest;  6. teatama alkoholi aktsiisivabastuse loa numbri Maksu- ja Tolliametile aktsiisivaba alkoholi importimisel või teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisel ning aktsiisilaopidajale aktsiisivaba alkoholi soetamisel aktsiisilaost, samuti jälgima loale kantud andmete vastavust soetatud alkoholi kogusele. Andmed soetatud alkoholi kohta on kättesaadavad elektroonses süsteemis MIKO. Ebakõlade avastamisel palume koheselt informeerida aktsiiside osakonda.  7. esitama aktsiiside osakonnale loa väljastamise aluseks olnud andmete muutumisel seda tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

Üldjuhul ei tohi aktsiisivabastuse loa omanik anda üle aktsiisivaba alkoholi teistele isikutele. Erandina võib aktsiisivabastuse loa omanik, kes tegeleb ravimite jaemüügiga võõrandada aktsiisivaba piiritust sotsiaalministri kehtestatud tingimusel tervishoiu-ja veterinaarvaldkonnas tegutsevatele isikutele, kui aktsiisivaba piirituse kogus ei ületa 20 liitrit 12 kalendrikuu kohta. Kui nimetatud isikud soovivad soetada aktsiisivaba piiritust otse aktsiisilaopidajalt või aktsiisivaba piirituse kogus 12 kalendrikuu kohta ületab 20 liitrit, peavad isikud taotlema aktsiisivabastuse luba.

 Aktsiisivabastuse loa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Maksu- ja Tolliametil on õigus alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivus peatada, kui loa kehtivuse ajal esinevad ATKEAS § 42 lg-s 2 nimetatud asjaolud. Aktsiisivabastuse loa kehtivus peatatakse kuni 60 päevaks või kuni ATKEAS § 42 lg 2 p-des 1–3 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni.

Peatatud kehtivusega aktsiisivabastuse loal märgitud tegevust võib jätkata ainult Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja vastava kirjaliku otsuse alusel.

Maksu- ja Tolliamet tunnistab aktsiisivabastuse loa kehtetuks (kusjuures loa kehtivust ei pruugita vahepeal peatada), kui:

1. isiku või asutuse tegevus alkoholi aktsiisivabastuse loa väljaandmise aluseks oleval alal on lõppenud;

  2. isik või asutus on kasutanud aktsiisivaba alkoholi muul kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;  3. puudub tagatis;  4. isiku suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on vastu võetud isiku lõpetamise, jaotumise, asutuse tegevuse lõpetamise või asutuse tegevuse lõpetamiseks ümberkorraldamise otsus;  5. 60 päeva jooksul aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud (välja arvatud juhul, kui ATKEAS § 42 lg-s 2 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva);  6. isik või asutus, kellele on väljastatud aktsiisivabastuse luba esitab selle kehtetuks tunnistamise taotluse;  7. väljastatakse uus aktsiisivabastuse luba;  8. loa kehtivuse ajal on toime pandud ATKEAS § 42 lg 2 p-des 1–3 nimetatud rikkumine.

Aktsiisivabastuse loa omanik, kelle luba aktsiisivaba alkoholi soetamiseks on tunnistatud kehtetuks ja kelle valduses on aktsiisivaba alkoholi, peab 15 päeva jooksul loa kehtetuks tunnistamise päevast alates teatama kirjalikult aktsiiside osakonnale alkoholi enda valdusesse jätmisest või selle alkoholi võõrandama, hävitama Maksu- ja Tolliameti järelevalve all või lähetama aktsiisilattu tingimusel, et aktsiisilaopidaja võtab alkoholi vastu selle lähetaja juures. 

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700