30. september 2011
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

MTA: mida peab teadma energia aktsiisivabastusest

MTA on koostanud infomaterjali, millega antakse ülevaade olulisematest energia aktsiisivabastuse loaga seotud regulatsioonidest. Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja ei asenda õigusaktides sätestatut.

Infomaterjal on koostatud seisuga september 2011 (edaspidi ATKEAS) alusel vabastatakse aktsiisist teatud otstarbel kasutatavad energiatooted: kütus (so erinevad vedel- ja tahkekütused ning maagaas) ja elektrienergia. Aktsiisivabastused on loetletud ATKEAS §-s 27.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse

Üldjuhul peab teatud energiatooteid aktsiisivabal otstarbel kasutaval isikul olema energiatoodete soetamiseks ja kasutamiseks energia aktsiisivabastuse luba, mida antakse:

    * laevavarustajatele,

    * kütusekäitlejatele,    * kutselistele kaluritele,    * mineraloogiliste protsesside teostajatele,    * maagaasi aktsiisivabal otstarbel kasutajatele,    * elektrienergia tootjatele,    * elektrolüütiliste ja metallurgiliste protsesside ning keemilise reduktsiooni kasutajale,    * tootmisettevõttele, kellel elektrienergia moodustab toote omahinnast keskmiselt rohkem kui 50%.

Energia aktsiisivabastuse luba ei ole nõutav näiteks nendelt isikutelt, kes käitavad ärilisel eesmärgil õhusõidukeid või väljaspool Eestit ärilisel eesmärgil sõitvat laeva (st aktsiisivaba kütuse lõpptarbijatelt) ning tahkekütust aktsiisivabalt kasutajatel.

Energia aktsiisivabastuse loa omanik saab loa alusel energiatooteid peamiselt aktsiisivabalt importida ning soetada kas kütuse aktsiisilaopidajalt (vedelkütused) või võrguettevõtjalt (maagaas ja elektrienergia), kutseliste kalurite puhul on aktsiisivaba kütust võimalik soetada lisaks ka laevavarustajalt. Maksu- ja Tolliametiga eelnevalt kooskõlastades on energia aktsiisivabastuse loa omanikul võimalik soetada aktsiisist vabastatud kütust ka teiselt energia aktsiisivabastuse loa omanikult (vt punkti „Aktsiisivaba kütuse võõrandamine“).

Omades aktsiisivabastuse loale lisaks ka registreeritud kaubasaaja tegevusluba, on isikul võimalik toimetada ajutises aktsiisivabastuses teisest liikmesriigist Eestisse vedelkütust, mida ei maksustata ATKEAS § 24 lõike 16 alusel juhul, kui lubade omanikul on õigus seda kütust aktsiisivabastuse loa alusel vastu võtta ja kasutada. Kui aktsiisivabastuse loa omanik osutub samaaegselt ATKEAS § 211 lõikes 1 kirjeldatud ettevõtjaks, vabastatakse teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud tarbimisse lubatud vedelkütus aktsiisist ATKEAS § 24 lg 17 p 1 alusel juhul, kui loaomanikul on õigus seda kütust aktsiisivabastuse loa alusel vastu võtta ja kasutada.

Juhul, kui kütust kavatseb aktsiisivabal otstarbel kasutada aktsiisilaopidaja (nt kütuse kasutamine mootorikütusest või kütteainest muul otstarbel), peab kütuse käitlemise koht olema üldjuhul aktsiisilaost eraldi ning aktsiisilaopidajal peab olema energia aktsiisivabastuse luba.

Aktsiisivabastuse luba laevavarustajatele

Laevavarustajateks loetakse neid isikuid (punkerdajaid), kes varustavad üksnes aktsiisivaba kütuse tarbimise õigusega laevu EL staatusega kütusega või kes kasutavad EL staatusega kütust komponendina nimetatud laevades tarbitavate kütustesegude valmistamiseks.

Aktsiisivabastuse loa alusel on laevavarustajatel õigus EL staatusega kütust aktsiisivabalt importida või soetada aktsiisilaopidajalt ning ladustada ja töödelda aktsiisivaba kütust loal märgitud tegevuskohas. Laevavarustaja tegevuskohaks võivad olla punkerlaev ja/või sadama territooriumil asuvad mahutid (sisemaal asuvad kütusemahutid ei saa olla laevavarustaja tegevuskohaks).

Aktsiisivabastuse luba kütusekäitlejale

Kütusekäitlejateks loetakse neid äriregistrisse ettevõtjana kantud isikuid, kes kasutavad kütust oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütusena (sh statsionaarsetes mootorites) või kütteainena (soojuse tootmiseks). Kütuste kasutamiseks mootorikütusest või kütteainest muul otstarbel on kas kütusest mingi muu toote valmistamine (erinevad lakid, liimid, värvid jms) või selle muul moel ära tarbimine kütusekäitleja enda poolt (nt tootmisseadmete puhastamine, elektritrafode täitmine isolatsiooniõliga jne).

Aktsiisivabastuse loa alusel on kütusekäitlejal õigus vedelkütust aktsiisivabalt kas importida või soetada aktsiisilaopidajalt ning seda ladustada ja vajadusel töödelda aktsiisivabastuse loal märgitud tegevuskohas. Maagaasi on kütusekäitlejal õigus aktsiisivabastuse loa alusel aktsiisivabalt soetada maagaasi võrguettevõtjalt.

Vedelkütust muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena kasutavatele kütusekäitlejatele väljastatakse kütusekäitleja energia aktsiisivabastuse luba, maagaasi muul otstarbel kui kütteainena kasutavatele kütusekäitlejatele väljastatakse maagaasi energia aktsiisivabastuse luba.

Aktsiisivabastuse luba kutselisele kalurile

Kutselisteks kaluriteks loetakse neid kalureid, kes püüavad kala püügiloa alusel Eesti vetes. Aktsiisist on vabastatud ainult eriotstarbeline diislikütus ja kerge kütteõli, mida kasutatakse kalalaevas kalastamisel Eesti vetes või kalalaevas selle regulaarsel hooldustööl laeva ettevalmistamiseks järgnevaks kalastamiseks Eesti vetes.

Aktsiisivabastuse luba väljastatakse isikule (kalurile), kellel on kutselise kalapüügi luba. Kutselisel kaluril on aktsiisivabastuse loa alusel õigus kütust aktsiisivabalt kas importida või soetada aktsiisilaopidajalt või laevavarustajalt. Aktsiisivabastuse loa alusel on võimalik kütust aktsiisivabalt soetada ainult piirkoguse ulatuses, mille suurimad lubatud kogused põhinevad väljapüütava kalaliigi kogusel või kalalaeva peamasina võimsusel. Kutselisel kalapüügil kasutatava kütuse aktsiisivabastust on põhjalikumalt selgitatud Maksu- ja Tolliameti kütuseaktsiisi rubriigis avaldatud infomaterjalis „Aktsiisivabastus Eestis kalapüügil kasutatavale kütusele”.

Aktsiisivabastuse luba mineraloogilistes protsessides kasutatavale energiatootele

Aktsiisist on vabastatud vedelkütus, maagaas ja elektrienergia, mida kasutatakse mineraloogilistes protsessides. Mineraloogilisteks protsessideks loetakse ELi ühise majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Revision 2) nomenklatuuri 23. osa „Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine” all nimetatud protsesse, millede hulka kuuluvad näiteks:

    * klaasi ja klaastoodete tootmine,

    * savist (sh põletatud savist) telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine,    * keraamiliste sanitaarseadmete, isolaatorite ja isolatsioonielementide, kodu- ja ehiskeraamika tootmine,    * tsemendi-, lubja- ja kipsitootmine,    * erinevate betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine.

Aktsiisist vabastatakse üksnes see osa kütusest ja elektrienergiast, mis on otseselt vajalik mineraloogilise protsessi läbiviimiseks ja ilma milleta protsessi läbi viia pole võimalik. Mineraloogilise protsessiga otseselt mitte seotud tegevuses tarbitavale kütusele ja elektrienergiale (nt toodete pakkimine, ladustamine, kontor jm sarnased abihooned) aktsiisivabastust ei kohaldata.

Mineraloogilistes protsessides vedelkütust kasutavatele tootjatele väljastatakse kütusekäitleja energia aktsiisivabastuse luba, maagaasi või elektrienergiat kasutavatele tootjatele väljastatakse vastavalt kas maagaasi- või elektrienergia energia aktsiisivabastuse luba.

Aktsiisivabastuse luba maagaasile

Aktsiisist on vabastatud maagaas, mida kasutatakse muul otstarbel kui kütteainena (vt eespoolt), mineraloogilistes protsessides (vt eespoolt), maagaasivõrgu töös hoidmiseks ja elektrienergia tootmiseks.

Maagaasivõrgu töös hoidmiseks vabastatakse aktsiisist üksnes see osa maagaasist, mis on otseselt vajalik maagaasivõrgu toimimise tagamiseks võrgus oleva maagaasi rõhu alandamisel (peamiselt regulaatorjaamade seadmestiku külmumise vältimiseks kütteainena tarbitav maagaas).

Elektrienergiat toodetakse samuti koostootmisrežiimis, kus toodetakse nii elektrienergiat kui ka soojusenergiat. Elektri- ja soojusenergia tootmiseks kasutatakse erinevaid kütuseid (nt maagaas). Aktsiisist on vabastatud maagaas, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks. Seega on maagaasi aktsiisivabastuseks koostootmisel vajalik energia aktsiisivabastuse luba maagaasile. Aktsiisist vabastatakse ainult maagaasi kogus, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks. Maagaasile, mida kasutatakse soojusenergia tootmiseks, aktsiisivabastus ei kohaldu. Maagaasi koguste eraldamine toimub arvutuslikul teel. Samuti on koostootjal võimalik taotleda elektriaktsiisivabastuse luba elektrienergia tootmise ja tootmise suutlikkuse säilitamiseks.

Aktsiisivabastuse loa alusel on õigus maagaasi aktsiisivabalt soetada võrguettevõtjalt ning kasutada aktsiisivabal eesmärgil. Võrguettevõtjalt maagaasi soetav aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud võrguettevõtjat informeerima kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud maagaasi kogustest hiljemalt soetamisele järgneva kalendrikuu 5. päeval.

Aktsiisivabastuse luba elektrienergiale

Energia aktsiisivabastuse luba elektrienergiale annab õiguse soetada võrguettevõtjalt elektrienergiat aktsiisivabal otstarbel. Aktsiisivabastuse luba võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõte, kes kasutab elektrienergiat oma ettevõtluses ATKEAS §-s 27 loetletud otstarbel (vt allpool).

Energia aktsiisivabastuse luba elektrienergiale puudutab ettevõtteid, kes kasutavad elektrienergiat oma ettevõtluses:

1. elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks:      Elektrienergiat, mida kasutatakse elektrienergia tootmise ja tootmise suutlikkuse säilitamiseks, kasutatakse seadmetes, mis on vajalikud elektrienergia tootmise või tootmise suutlikkuse säilitamiseks. Näiteks on aktsiisist vabastatud elektrienergia, mida kasutatakse elektrijaama territooriumil asetsevate tootmisseadmete, tootmisseadmete lisaseadmete, generaatori seadmete, elektrijaama katla elektriseadmete, kütuse käitlemisseadmete jne varustamiseks. Samuti kohaldub elektriaktsiisivabastus elektrienergiale, mida kasutatakse elektrijaama tootmiseks vajalike ruumide valgustuseks, kütteks jne.      Keemiline reduktsioon on keemilise reaktsiooni käigus oksüdeerijaga toimuv protsess. Keemilist reduktsiooni kasutatakse näiteks paberitööstuses, kemikaalide tööstuses jm keemiliste ühendite tootmises.      Elektrolüütiline protsess on elektrolüüsi kasutamine tööstuses näiteks metallide ning nende ühendite puhastamiseks või tootmiseks. Elektrolüüsiks nimetatakse lahuse või sulami keemilise koostise muutumist elektrivoolu toimel.      Metallurgilisteks protsessideks loetakse näiteks EL ühise majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Revision 2) nomenklatuuri 24. osa „Metallitootmine” all nimetatud protsesse, mille hulka kuuluvad näiteks:  

  2. keemilise reduktsiooni jaoks*:

  3. elektrolüütilistes protsessides*:

Näiteid elektrolüütilise protsessi kasutamisest:      • alumiiniumi tootmine alumiiniumijäätmete elektrolüütilise rafineerimise teel;      • plii, tsingi ja tina tootmine plii-, tsingi- ja tinajäätmete elektrolüütilise rafineerimise teel ja vase tootmine vasejäätmete elektrolüütilise rafineerimise teel.  4. metallurgilistes protsessides*:

      • raua, terase ja ferrosulamite tootmine;      • vääris- ja muude mitteraudmetallide tootmine;      • metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine;  5. kui elektrienergia moodustab toote omahinnast keskmiselt rohkem kui 50%;

6. mineraloogilistes protsessides (vt eespoolt).

*Keemiline reduktsioon, elektrolüütilised ja metallurgilised protsessid on erinevates tööstusharudes kasutatavad tehnoloogilised protsessid, mida kasutatakse erinevatel tegevusaladel. Antud kirjeldustes on kasutatud erinevaid avalikke publikatsioone ja materjale, seega ei sisalda need täielikku ülevaadet kõikidest juhtudest, mis kvalifitseeruvad elektriaktsiisivabastuse alla.

NB! Taotleja peab andma kirjelduse selle kohta, kuidas ja millisel otstarbel kasutatakse elektrienergiat, millele taotletakse aktsiisivabastust (sh aktsiisivabastuse alla kuuluv protsess, kasutatavate seadmete loetelu ja nende funktsioon aktsiisivabastuse alla kuuluva kasutuseesmärgi läbiviimisel).

Aktsiisivabastus on ette nähtud elektrienergia kasutamiseks ainult ATKEAS §-s 27 märgitud eesmärkidel ja aktsiisivabastuse alla ei kuulu tegevused, mis ei ole ATKEAS §-s 27 märgitud eesmärkidega otseselt seotud. Näiteks keraamika tootmisel (mineraloogiline protsess ATKEASe tähenduses) ei kuulu aktsiisivabastuse alla toote kvaliteedi kontrolliks, pakkimiseks ja ladustamiseks kuluv elektrienergia, kuna nimetatud tegevused ei ole otseselt seotud keraamika tootmisega (st mineraloogilise protsessi läbiviimisega).

Aktsiisivabastust ei kohaldata ka elektrienergiale, mida tarbitakse ettevõtte büroos, sööklas jms aktsiisivaba kasutusalaga otseselt mitteseotud ruumides. Samas kuulub keraamika tootmise juures aktsiisivabastuse alla ka see osa elektrienergiast, mida kasutatakse mineraloogilise protsessiga otseselt seotud tegevusteks. Elektrienergiale, mida kasutatakse elektrijaama territooriumil või läheduses olevate majapidamis- ja büroohoonete/ruumide varustamiseks, aktsiisivabastus samuti ei kohaldu.

Aktsiisivaba elektrienergia kasutamise kohta arvepidamise eeskiri

Arvepidamise eeskirjas peavad kajastuma vähemalt järgmised andmed:

   1. Tegevuskohta siseneva elektrienergia üldkogus.

   2. Tegevuskohta siseneva elektrienergia eraldamine ettevõtte sees:      2.1. aktsiisiga maksustatav elektrienergia tarbimine;      2.2. aktsiisivaba elektrienergia tarbimine;      2.3. punktides 2.1 ja 2.2 nimetatud elektrienergia koguste eraldamise kirjeldus ettevõtte sees (mõõtmise kirjeldus, mõõtevahendid, vajadusel skeemid mõõtevahendite paiknemise kohta, kasutatavad arvestuslikud metoodikad).   3. Arvestuse pidamise moodus (paberkandjal, elektrooniliselt, kasutatavad infosüsteemid).   4. Arvepidamises kannete tegemise aeg (tarbitava elektrienergia arvele võtmise aeg).   5. Arvepidamise eest vastutav isik ja arvepidamise asukoht.   6. Muud andmed, mis on vajalikud aktsiisivaba elektrienergia eesmärgipärase kasutuse jälgimiseks.

NB! Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda taotlejalt tegevuskoha elektriskeemi, millel on ära näidatud tegevuskohas kasutatavad elektriliinid, seadmed, mõõdikud jms.

Aktsiisivabastuse loa omanik, kes käitleb elektrienergiat, peab vastavalt ATKEASele esitama võrguettevõtjale andmed kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud elektrienergia koguse kohta hiljemalt soetamisele järgneva kalendrikuu viiendal päeval. Laekuvate andmete põhjal deklareerib võrguettevõtja aktsiisiga maksustatult ja maksuvabalt edastatud elektrienergia kogused aktsiisideklaratsioonis ja maksab aktsiisi.

Aktsiisivabastuse loa taotlemine

Aktsiisivabastuse loa väljastamiseks esitatakse ATKEAS § 693 loetletud dokumendid ja andmed:

* kirjalik taotlus, milles on märgitud loa taotleja nimi, asukoha ja tegevuskoha aadress, kontaktisik ja kontaktandmed, aktsiisivaba kütuse või elektrienergia kasutamise eesmärk ja kirjeldus;

   * andmed aktsiisivaba vedelkütuse vajaduse kohta eelseisval 12 kuul ja selle koguse põhjendus (ainult kütusekäitlejal, mineraloogilistes protsessides kasutajal ja elektrienergia tootjal);   * andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul kasutatud kütuse või elektrienergia koguse ja kasutamise otstarbe kohta (v.a laevavarustaja);   * aktsiisivaba kütuse või elektrienergia arvepidamise eeskiri (v.a kutselisel kalapüügil);   * aktsiisivaba kütuse kao piirnormid juhul, kui esineb kütuse kadu (ainult laevavarustajal, kütusekäitlejal, mineraloogilistes protsessides kasutajal ja elektrienergia tootjal).

Laevavarustaja esitab aktsiisivabastuse loa taotlemisel lisaks eespool loetletule täiendavalt järgmised dokumendid:

* tegevuskoha asendiplaan, millel on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindalad ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, kus on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;

   * hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ja punkerlaeva omaniku nimi ning dokument, mis tõendab laevavarustaja ainuõigust kasutada kütuse käitlemiseks hooneid, ruume, rajatisi, territooriumi ja punkerlaeva;   * hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ja punkerlaeva kasutamise kirjeldus;   * kütuse töötlemisprotsessi ja ladustamise kirjeldus (tehnoloogiline kirjeldus, millele lisatakse tehnoloogiline skeem);   * mahutite plaan, millel on märgitud mahutite maht;   * kasutavate mahutite (sh punkerlaeva mahutite) taatlustunnistused.

Energia aktsiisivabastuse loa omanik ei pea uue loa taotlemisel esitama aktsiisivaba kütuse või elektrienergia arvepidamise eeskirja ega kütuse kao piirnorme, kui neid ei ole muudetud.

Taotluse menetlemisel on maksuhalduril õigus aktsiisivabastuse loa taotlejalt nõuda täiendavate asjassepuutuvate andmete ja dokumentide esitamist (nt aktsiisivaba kütuse eesmärgipärase kasutamise tõendamiseks, samuti arvepidamise eeskirja täiendamist).

Energia aktsiisivabastuse loa väljastamiseks esitatud taotlused võetakse vastu ja menetletakse Maksu- ja Tolliameti Lõuna MTK aktsiiside osakonna poolt. Taotlus ja lisadokumendid esitatakse kas paberkandjal, läbi e-maksuameti/e-tolli või elektrooniliselt MS Word’i tarkvaraga töödeldavas formaadis e-postiga. Dokumendid allkirjastatakse kas omakäeliselt või digitaalselt ettevõtte esindusõigust omava isiku (isikute) poolt.

Taotluste menetlemise tähtaeg on üldjuhul kuni 30 kalendripäeva alates taotluse ja kõikide selle juurde kuuluvate kohustuslike lisadokumentide esitamisest. Menetluse tähtaeg võib pikeneda näiteks juhul, kui esitatud dokumendid on vormistatud puudulikult või ebakorrektselt, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud lisaandmed ja parandused. Kui taotleja esitab dokumendid osade kaupa (sh ka ebakorrektselt vormistatud dokumentide parandused), hakkab tähtaeg kulgema viimasena esitatud dokumendi saabumisest.

Energia aktsiisivabastuse luba antakse, kui on täidetud ATKEAS § 694 loetletud tingimused. Maksu- ja Tolliamet võib energia aktsiisivabastuse loa omanikult nõuda tagatist kütuselt või elektrienergialt aktsiisi maksmise tagamiseks juhul, kui on alust arvata, et isikul võib tekkida maksukohustus, mis võib jääda täitmata. Tagatissumma määramisel võetakse aluseks tekkida võiva maksukohustuse suurus. Tagatist on õigus nõuda nii enne aktsiisivabastuse loa väljastamist kui ka pärast seda.

Aktsiisivabastuse loa omaniku peamised kohustused

Energia aktsiisivabastuse loa omaniku energiatoodete arvepidamise, ladustamise ja kasutamisega seotud kohustused on peamiselt sätestatud ATKEAS §-s 696.

Muuhulgas on aktsiisivabastuse loa omanik kohustatud teatama aktsiisivabastuse loa numbri aktsiisilaopidajale, võrguettevõtjale või laevavarustajale neilt aktsiisivaba kütuse või elektrienergia soetamisel ning Maksu- ja Tolliametile aktsiisivaba kütuse importimisel. Lisaks peab aktsiisivabastuse loa omanik jälgima, et energiatoote soetamisel loale kantud andmed vastaksid tegelikkusele.

Maagaasi käitlev aktsiisivabastuse loa omanik peab esitama maagaasi võrguettevõtjale andmed kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud maagaasi koguse kohta hiljemalt soetamisele järgneva kalendrikuu viiendal päeval. Laekuvate andmete põhjal deklareerib maagaasi võrguettevõtja aktsiisiga maksustatult ja maksuvabalt edastatud maagaasi kogused aktsiisideklaratsioonis ja maksab aktsiisi.

Aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud ladustama aktsiisivaba kütust eraldi muust kütusest, kasutama aktsiisivaba kütust või elektrienergiat üksnes loa saamiseks esitatud taotluses märgistud otstarbel ning tagama aktsiisivaba kütuse säilimise kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni.

Vedelkütust käitlev aktsiisivabastuse loa omanik peab mõõtma kütust selle vastuvõtmisel oma tegevuskohta ja väljastamisel oma tegevuskohast ning dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama selle üle arvestust (mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise tagamine mõõteseaduse kohaselt ei ole kohustuslik).

Aktsiisimaksukohustus

Üldpõhimõtete järgi on energia aktsiisivabastuse loa omanikul aktsiisimaksukohustuse tekkimine erandjuhus, mis on peamiselt seotud aktsiisist vabastatud energiatoodete käitlemisel aset leidnud erinevate rikkumistega.

Üldreeglina võib aktsiisivabastuse loa omanikul tekkida aktsiisimaksukohustus aktsiisiga maksustamata energiatoodete põhjendamata kaolt või loa kehtetuks tunnistamisel aktsiisivaba vedelkütuse enda valdusesse jätmisel.

Energiatoodete aktsiisiga maksustamise ning aktsiisi deklareerimise ja tasumise korraldus on sätestatud peamiselt ATKEAS §-des 22, 24, 25 ja 28.

Aktsiisivaba kütuse võõrandamine

Laevavarustajal, kutselisel kaluril, kütusekäitlejal, kütuse mineraloogilises protsessis kasutajal ja kütust elektrienergia tootmiseks kasutajal on õigus võõrandada nende valduses olevat aktsiisivabastuse loa alusel soetatud kütust aktsiisilaopidajale või osadele teistele aktsiisivaba kütuse kasutamise õigust omavatele isikutele.

Aktsiisivaba kütuse võõrandamine peab olema alati eelnevalt kooskõlastatud Maksu- ja Tolliameti Lõuna MTK aktsiiside osakonnaga ning kütuse võõrandamise kooskõlastamise taotlemisel peab võõrandaja muuhulgas ära põhjendama asjaolud, miks ei ole aktsiisivabastuse loa omanikul endal võimalik loa alusel soetatud kütust kasutada.

Täpsemalt on aktsiisivaba kütuse võõrandamise kord sätestatud ATKEAS § 698, kütusekäitlejate puhul on täiendavad selgitused avaldatud Maksu- ja Tolliameti kütuseaktsiisi rubriigis infomaterjalis „Aktsiisivaba kütuse võõrandamine kütusekäitleja poolt”.

Aktsiisivabastuse lubade peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise alused on sätestatud ATKEAS § 695 ning lubade kehtivuse peatab, kehtivuse taastab või kehtivuse lõpetab Lõuna MTK aktsiiside osakond.

Energia aktsiisivabastuse loa kehtivus peatatakse, kui uut tagatist ei ole esitatud hiljemalt 5 päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu või esinevad ATKEAS § 42 lõikes 2 loetletud asjaolud:

    * erinevad maksu- ja tollialased süüteod,

    * aktsiisivabastuse loa taotlemisel valeandmete esitamine,    * tegevuse muutmine ilma eelneva aktsepteerimiseta,    * ATKEASe nõuete rikkumise lõpetamiseks tehtud haldusakti täitmata jätmine,    * aktsiisivabastuse loa omaniku taotlus loa kehtivuse peatamiseks omal algatusel.

Aktsiisivabastuse loa kehtivus peatatakse kuni 60 päevaks või kuni ATKEAS § 42 lõikes 2 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni ning tegevust võib jätkata Lõuna MTK aktsiiside osakonna kirjaliku otsuse alusel. Enne aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamist võidakse rakendada sunniraha, kui ATKEASe nõuete täitmiseks koostatud haldusakt jäetakse täitmata.

Energia aktsiisivabastuse luba tunnistatakse kehtetuks ATKEAS § 695 lõigetes 3 ja 4 loetletud alustel:

    * loaomaniku tegevus aktsiisivabastuse loa väljaandmise aluseks oleval alal on lõppenud;

    * 60 päeva jooksul aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud (v.a juhul, kui ATKEAS § 42 lõikes 2 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva);    * loaomaniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;    * on vastu võetud loaomaniku lõpetamise või jaotumise otsus;    * loaomanik taotluse aktsiisivabastuse loa kehtetuks tunnistamiseks omal algatusel;    * loaomanikule väljastatakse uus aktsiisivabastuse luba.

Energia aktsiisivabastuse luba võidakse kehtetuks tunnistada ka juhul, kui loaomanikul puudub tagatis (kui see on nõutav) või erinevate maksu- ja tollialased süütegude toimepanemisel, sh energiatoodete kasutamine muul otstarbel, kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel.

Aktsiisivabastuse loa omanik, kelle luba aktsiisivaba kütuse soetamiseks on tunnistatud kehtetuks ja kelle valduses on aktsiisivaba kütust, peab 15 päeva jooksul loa kehtetuks tunnistamise päevast alates teatama kirjalikult Maksu- ja Tolliametile kütuse enda valdusesse jätmisest (tekib aktsiisimaksukohustus) või selle kütuse võõrandama (vajalik saada eelnev nõusolek), hävitama Maksu- ja Tolliameti järelevalve all või lähetama aktsiisilattu tingimusel, et aktsiisilaopidaja võtab kütuse vastu selle lähetaja juures (vajalik saada Maksu- ja Tolliametilt eelnev nõusolek).

Olulisemad õigusaktid ja lisainformatsioon:

    * Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (ATKEAS) (rahandusministri 22.12.2008 määrus nr 58) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20.12.2006 määrus nr 1893/2006) (Vabariigi Valitsuse 30.12.2008 määrus nr 192) Maksu- ja Tolliameti kodulehel 

    * Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

    * Majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2

    * Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta

    * Kütuseaktsiisi rubriik

Autor: Lemmi Kann, Peeter-Tanel Orro, Raigo Veisberg

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700