Autor: Lemmi Kann • 22. aprill 2010
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Juhised vormide INF 11, INF 1 ja tõendi TD täitmiseks

1. Sissejuhatus vormile INF 11

Vorm INF 11 on deklaratsioon, mis on kehtestatud vastavalt tulumaksuseaduse (TuMS-i) § 56 lõikele 1. Vormi INF 11 täidavad residendist äriühingud, kes maksavad TuMS-i § 50 lõigetes 11 ja 12 sätestatud tingimustel dividende või teevad TuMS-i § 50 lõikes 21 sätestatud tingimustel väljamakseid aktsia- või osakapitali sissemaksete vähendamisel, aktsiate osade, osamaksete või sissemaksete tagasiostmisel või tagastamisel, või teevad muul juhul omakapitalist väljamakseid, või maksavad likvideerimisjaotisi (edaspidi väljamakseid omakapitalist).

Maksumaksja poolt väljamakstavad dividendid ja omakapitali väljamaksed, mis kuuluvad maksustamisele TuMS-i § 50 lõigete 1 ja 2 alusel ning saadud dividendid ja omakapitali väljamaksed, millele ei rakendata vabastusmeetodit, vaid krediidimeetodit, deklareeritakse maksudeklaratsiooni vormi TSD lisal 7 ja käsitletakse eraldi juhendis „Juhised maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 täitmiseks”.

Vormil INF 11 kajastatakse alates 1. jaanuarist 2005. aastal teiselt mitteresidendist või residendist äriühingult saadud ja maksuvabalt edasi väljamakstavad dividendid ning alates 1. jaanuarist 2009. aastal teiselt mitteresidendist või residendist äriühingult saadud ja maksuvabalt edasi makstavad omakapitali väljamaksed, st need dividendid ja omakapitali väljamaksed, mille väljamaksmisel rakendatakse vabastusmeetodit.

Vorm INF 11 täidetakse ja esitatakse selle kalendrikuu eest, millal dividende välja makstakse või tehakse väljamakseid omakapitalist. Tulenevalt TuMS-i § 56 lõikest 3 esitatakse vorm INF 11 Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks ja vorm INF 11 esitatakse koos vormiga INF 1.

1.1. Vormi INF 11 täitmisest

Vormil INF 11 on kaks tabelit. näidatakse pärast 1. jaanuari 2005. aastal saadud dividendid ja alates 1. jaanuarist 2009. aastal saadud omakapitali väljamaksed.

Tabelis 1

Tabel 2 täidetakse juhul, kui tabeli 1 veerus 9 märgitud saadud dividendide ja omakapitali väljamaksete arvelt makstakse välja dividende või omakapitali väljamakseid, olenemata sellest, kas saajateks on residendid või mitteresidendid, füüsilised isikud või juriidilised isikud.

Vorm INF 11 täidetakse ja esitatakse, kui maksumaksja teeb ise saadud dividendide või omakapitali väljamaksete arvelt väljamakseid, st peab täitma tabeli 2. Täites tabeli 2 täidetakse ka tabel 1. Kui saadud dividende või omakapitali väljamakseid nende saamise kuul välja ei maksta (tabelit 2 ei täideta), siis ei täideta ega esitata maksuhaldurile ka tabelit 1.

Tähele tasub panna, et tabeli 1 täitmisel on vaja arvestada, millisest riigist tulu on saadud, kas Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikidest (edaspidi lepinguriikidest) ning Šveitsi Konföderatsioonist või mitte, samuti tuleb arvestada maksulepingutes sätestatuga. Lepinguriikideks on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Holland, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Taani, Tšehhi ja Ungari, seega kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja lisaks 3 EFTA riiki..

Lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni loetelu on INF 11 tabeli 1 juures, maksulepinguriigid on võimalik leida maksuhalduri kodulehelt

1.1.1. Vormi INF 11 tabel 1

Seoses sellega, et alates 1. jaanuarist 2009. aastal näidatakse tabelis 1 lisaks saadud dividendidele ka saadud omakapitali väljamakseid, on järgnevalt toodud tingimused, mis peavad selleks olema täidetud. (vt tabelit SIIN)

Tabeli 1 täitmisel eristatakse, kas selles kajastatakse (residendist või mitteresidendist) äriühingult saadud dividendid või residendist äriühingu välisriigis asuvalt püsivalt tegevuskohalt (edaspidi PT-lt) omistatud kasumit. Samuti on erinev veergude 10 ja 11 täitmine erinevatest riikidest dividendide saamise korral. Oluline on tähele panna, kas dividendid saadi lepinguriigi maksukohustuslasest äriühingult või mitte.

Tabeli 1 täitmiseks dividendide osas peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

    * maksumaksja on saanud dividende alates 1. jaanuarist 2005. aastal. Kui dividendid saadi enne 1. jaanuari 2005. aastal, siis tuleb need näidata lisa 7 tabelis 2a

    * dividendid peavad olema dividendide saaja arvele laekunud, st et veerus 8 näidatakse dividendide saamise kuupäev ja arvestades eelmises punktis toodut ei tohi kuupäev olla varasem kui 1. jaanuar 2005. aastal. PT puhul näidatakse siin PT kasumiosalt tulumaksu tasumise kuupäev, mis võib olla varasem kui 1. jaanuar 2005. aastal    * kaudse osalusega äriühingult (tütarettevõtte tütarettevõttelt) saadud dividendide puhul näidatakse saaja osalus temale viimasena dividende väljamaksnud äriühingus (tütarettevõttes), mis peab vastama vähemalt sellele osaluse suurusele, mis on märgitud allpooltoodud perioodides. Osaluse suurust ei ümardata ja näidatakse vähemalt kahe kohaga peale koma. PT puhul näidatakse veerus 5 osaluse suuruseks 100    * dividendi saaja osalus dividendide saamise perioodil 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2006 oli vähemalt 20% (veerg 5). Kui osaluse suurus oli sellel perioodil alla 20%, siis need saadud dividendid näidatakse lisa 7 tabelis 2, juhul kui dividendid on maksustatud    * dividendi saaja osalus dividendide saamise perioodil 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2008 oli vähemalt 15% (veerg 5). Kui osaluse suurus oli sellel perioodil alla 15%, siis need saadud dividendid näidatakse lisa 7 tabelis 2, juhul kui dividendid on maksustatud    * dividendi saaja osalus dividendide saamisel alates 1. jaanuarist 2009. aastal on vähemalt 10% (veerg 5). Kui osaluse suurus on alates 1. jaanuarist 2009. aastal alla 10%, siis need saadud dividendid näidatakse lisa 7 tabelis 2, juhul kui dividendid on maksustatud    * saadud dividendide puhul kirjutatakse veergu 6 „dividend” ja veerus 7 näidatakse koodi 10    * kui dividendid on saadud lepinguriigist või Šveitsi Konföderatsiooni maksukohustuslasest äriühingult, v.a madala maksumääraga territooriumil asuvalt äriühingult, siis ei ole tabeli 1 veergude 10 ja 11 täitmine kohustuslik, kuid siinkohal peab arvestama veeru 9 täitmisega. Kui veerus 10 näidatakse kinnipeetud tulumaks, siis tuleb veerus 9 näidata kindlasti saadud dividendide brutosumma. Vastasel juhul ei täideta õigesti tabeli 2 veergu 1    * kui dividendid on saadud eelmises punktis nimetamata riigist, v.a madala maksumääraga territooriumil asuvalt äriühingult, ja välisriigis peeti tulumaks kinni, siis peab veerus 9 olema märgitud brutosumma ja täidetakse veerg 10. Kindlasti peab vähemalt üks veergudest 10 või 11 olema täidetud välisriigi maksu kinnipidaja või makshalduri poolt antud tõendi alusel.Seega peab saadud dividendidelt olema kas tulumaks kinni peetud või dividendide aluseks olevalt kasumiosalt tulumaks tasutud, juhul kui dividendid ei ole saadud lepinguriikidest.Antud juhul ei ole oluline, kas kasumiosalt on tulumaks juba makstud või maksukohustuse tähtaeg ei ole veel saabunud. Oluline on maksu tasumise fakt ja siinkohal ei võeta tulumaksu tasumisena arvesse tulumaksu avansiliste maksete tasumist    * PT-le omistatud kasumi puhul on oluline, millises riigis PT asub. Kui PT asub lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis, siis ei pea veerg 11 olema täidetud, kui PT asub mittelepinguriigis, siis peab kasum olema välisriigis maksustatud, st veerg 11 peab olema täidetud    * kui dividende saadakse maksulepinguriigist, on soovitatav, et maksumaksja esitaks vastavale riigile õigeaegselt oma residentsust tõendava dokumendi (taotluse maksulepingu kohaldamiseks - vormi TM3). Sellega välditakse asjatute parandusdeklaratsioonide tegemist. Maksulepinguriigist saadud dividendide puhul näidatakse tegelikult kinnipeetud tulumaksu summa veerus 10 ja brutosumma veerus 9. Kui maksulepinguriigis peeti tulumaksu rohkem kinni kui maksuleping ette näeb, siis peale maksulepingus näidatud maksumäärast enam kinnipeetud tulumaksu kättesaamist tuleb maksmaksjal teha parandusdeklaratsioon selle kalendrikuu eest, milles saadud dividendid kajastati    * veergudes 9, 10 ja 11 näidatakse summad Eesti kroonides, vastavalt veerus 8 näidatud tehingu toimumise kuupäeval kehtinud Eesti Panga päevakursile

Selleks, et täita tabel 1 saadud omakapitali väljamaksete kohta, peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

    * maksumaksja saab täita vormi INF 11, kui omakapitali väljamaksed on saadud pärast 1. jaanuari 2009. aastal

    * omakapitali väljamaksete saaja osalus temale väljamakse teinud äriühingus peab väljamakse saamisel olema vähemalt 10%, kusjuures ei ole oluline, kas väljamakse tegi residendist või mitteresidendist äriühing (veerg 5). Kui väljamakse saaja osalus on alla 10% ja nimetatud väljamaksed on maksustatud, siis tuleb need omakapitali väljamaksed näidata lisa 7 tabelis 2    * saadud omakapitali väljamakse puhul kirjutatakse veergu 6 „kapitali juurdekasv” ja veerus 7 näidatakse koodi 13    * omakapitali väljamakse puhul ei ole oluline, millisest riigist see saadakse. Väljamakse osa või väljamakse aluseks olev kasumiosa peab olema maksustatud, mida tuleb tõendada välisriigi maksu kinnipidaja või makshalduri poolt antud tõendi alusel.Seega peab alati olema täidetud kas veerg 10 või 11. Kui on täidetud veerg 10, siis veerus 9 peab olema näidatud brutosumma. Ka siinkohal on täitmisel erand, kui väljamakse saaja osalus temale väljamakse teinud residendist äriühingus on vähemalt 10% ja väljamakse on osaliselt või täielikult äriühingu tasemel maksustatud, siis residendist äriühingult saadud ja maksustatud omakapitali väljamaksete puhul ei ole võimalik veerge 10 või 11 tegelikult täita.Seda, et maksumaksja on saanud maksustatud väljamakse tõendab maksumaksjale residendist äriühingu poolt antud tõend TD ja veerus 9 näidatakse saadud tõendi TD real 2 näidatud summa    * maksulepinguriikidest saadud omakapitali väljamaksete puhul on analoogne olukord saadud dividendidega. On soovitatav, et maksumaksja esitaks vastavale riigile õigeaegselt oma residentsust tõendava dokumendi (taotluse maksulepingu kohaldamiseks - vormi TM3), juhul kui maksuleping näeb ette erineva maksumäära kasutamist

1.1.2. Vormi INF 11 tabel 2

Kui tabelis 1 peetakse arvestust saadud dividendide ja omakapitali väljamaksete kohta, siis tabelis 2 näidatakse summad, mida maksumaksja teeb dividendide väljamaksmisel ja omakapitali väljamaksete tegemisel vabastusmeetodit kasutades. Siinkohal ei ole enam oluline, kas väljamakstud dividendid makstakse välja saadud dividendide või omakapitali väljamaksete arvelt või vastupidi.

Veerus 1 arvutatakse netosumma, mille ulatuses maksumaksja saab väljamakseid teha. Siinkohal on oluline tabeli 1 veeru 9 õige täitmine, sest tabeli 2 veerus 1 lahutatakse brutosummast (tabeli 1 veerg 9) välisriigis dividendidelt ja omakapitali väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu summa (tabeli 1 veerg 10).

Veerus 2 näidatakse maksustamisperioodil tehtud väljamaksete summa kokku, st väljamakstud summa võib sisaldada nii dividende kui ka omakapitali väljamakseid, kuid veerus 2.1 tuleb näidata omakapitali väljamaksete summa ilma dividendideta. See on vajalik vormi INF 1 veeru 9 õigeks täitmiseks.

Olukorras, kus maksustamisperioodi väljamaksed veerus 2 olid väiksemad kui maksumaksjale vabastusmeetodi kasutamiseks laekunud summad veerus 1, näidatakase maksustamisperioodil kasutamata osa veerus 3, mis kantakse üle järgmise maksustamisperioodi tabeli 2 veergu 1.

Juhul, kui registrist kustutatud residendist äriühingu vara kasutatakse jätkuvalt Eesti majandustegevuses, saab vara kasutavale äriühingule üle anda ka maksumaksja poolt kasutamata jäänud summa veerus 3.

Seega residendist äriühingute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel tuleb selles osalevatel residendist äriühingutel maksuhaldurile ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise kuule eelnenud maksustamisperioodi kohta esitada vorm INF 11, täites tabeli 2, olenemata sellest, kas väljamakseid tehakse või mitte. Veeru 3 kasutamata osa üleandmisel peab üleandjast äriühing täitma ainult vormi INF 11, vormi INF 1 ei täideta. Residendist äriühing, kellele kasutamata osa üle antakse, näitab selle saamise oma INF 11 tabeli 2 veerus 1, st suurendab saadud summa ulatuses oma vabastusmeetodi rakendamiseks kasutatavat summat.

 

2. Sissejuhatus vormile INF 1

Vorm INF 1 on iseseisev deklaratsioon, mitte maksudeklaratsiooni TSD lisa. Vorm INF 1 on kehtestatud TuMS-i § 56 lõike 1 alusel ja selle täidavad ning esitavad residendist äriühingud (aktsiaseltsid, osaühingud, täis- ja usaldusühingud, tulundusühistud) selle kalendrikuu eest, millal:

    * dividende või kasumieraldisi välja maksti

    * aktsia- või osakapitali või sissemakseid vähendati    * aktsiaid, osasid, osamakseid või sissemakseid tagasi osteti või tagastati    * likvideerimisjaotised välja maksti    * mõnel muul juhul äriühingu omakapitalist väljamaksed (edaspidi väljamaksed omakapitalist) tehti

Vorm INF 1 esitatakse dividendide ja omakapitali väljamaksete suuruse ja saajate kohta, olenemata sellest, kes on saajateks (füüsilised isikud või juriidilised isikud, residendid või mitteresidendid).

Vorm INF 1 esitatakse juhul, kui eelpoolnimetatud väljamaksed on tehtud ja deklareeritud vormi TSD lisal 7 või vormil INF 11.

Võib juhtuda, et dividendid on välja makstud ja vorm INF 1 esitatakse, kuid puudub deklaratsioon väljamakstud dividendide kohta. Siinkohal on tegemist väga erandliku juhtumiga, kus rakendatakse TuMS-i § 60 lõikes 8 sätestatut. Kui äriühingul on enne praeguse TuMS-i jõustumist kehtinud TuMS-i § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt välja maksmata dividende, siis pärast 2000. aastat nimetatud arvelt väljamakstud dividendid ei kuulu deklareerimisele vormi TSD lisal 7 ega vormil INF 11, kuid saajad tuleb kajastada vormil INF 1.

TuMS-i § 56 lõike 3 kohaselt esitatakse INF 1 maksuhaldurile väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks, st samaks kuupäevaks, kui esitatakse deklaratsioonivormid TSD lisa 7 või INF 11, kus väljamakstud summad näidatakse.

2.1. Vormi INF 1 täitmisest

Alates 1. jaanuarist 2009. aastal on INF 1 täitmine võrreldes varasema ajaga oluliselt muutunud. See on tingitud alates 1. jaanuarist 2009. aastal kehtestatud TuMS-i § 50 lõigetest 2 ja 21, mille alusel tuleb lisaks dividendide saajatele näidata ka omakapitali väljamaksete ja likvideerimisjaotiste saajad. 2009. aasta algusest on vorm INF 1 seotud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni täitmisega. Tuludeklaratsioonil toimub eeltäitmine vormil INF 1 esitatud andmete põhjal. Eeltäidetud on tabel 6.4, kus veerus 4 näidatakse vormil INF 1 veerus 8 märgitud väljamakstud summa ja veerus 9 märgitud maksustatud summa vahe.

Vormi INF 1 tabeli veergudes 2-6 on esitatud väljamakse saaja üldandmed, kuid siinkohal peatutakse pikemalt veergudel 7-10.

 

2.1.1. Veerg 7

Tulenevalt sellest, et vormil INF 1 näidatakse erinevaid väljamakseid, ei ole väljamakse liiki vaja pikalt välja kirjutada. Piisab, kui kirjutada veergu 7 väljamakse kood, milleks on:

    * DK – dividendid või muud kasumieraldised – aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamakse – aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel tehtud väljamakse – likvideerimisjaotis või äriregistrist ilma likvideerimiseta kustutamisel omakapitali osa muul juhul omakapitalist tehtud väljamakse

    * AOT

    * AOV

    * LJV

    * MOV –

Vormi INF 1 seotus füüsilise isiku tulu deklareerimisega on eriti oluline ja paneb täitjale suure vastutuse veeru 7 täitmisel (väljamakse kood). Vastavalt veerus 7 märgitud koodile toimub iga saaja kohta andmete ülekandmine tuludeklaratsioonile. Andmed, mida tuludeklaratsioonile üle ei kanta, on veerus 8 näidatud väljamakstud dividendid ja kasumieraldised, st väljamaksed, mille ees on veerus 7 kood DK.

2.1.2. Veerg 8

Veerus 8 näidatakse maksumaksja poolt konkreetsele isikule tehtud väljamakse summa vastavalt veerus 7 näidatud koodile. Kui samal maksustamisperioodil on samale isikule tehtud erinevaid väljamakseid (nt makstud dividende ja tehtud väljamakseid aktsiate tagasiostmisel), siis tuleb erinevat liiki väljamaksed näidata erinevatel ridadel. Seega võib ühe saaja kohta olla täidetud mitu rida tulenevalt väljamakse liigist.

Kui maksudeklaratsiooni TSD lisa 7 ridadel 1 ja 7, lisa 7 tabeli 5 ridadel 3 kuni 7 ning vormi INF 11 tabeli 2 veerus 2 on näidatud väljamakstud summad kokku, siis vormil INF 1 tuleb näidata eelpoolnimetatud deklaratsioonidel kajastatud väljamaksete saajad ja konkreetsele isikule tehtud väljamakse summad.

Kuidas kontrollida veeru 8 täitmist

Üldjuhul veeru 8 kokkuvõte = lisa 7 (rida 1 + rida 7) + lisa 7 tabel 5 (rida 3+ rida 4 + rida 5 + rida 6 + rida 7) + INF 11 tabel 2 veerg 2.

Üldjuhul sellepärast, et punkti 2 sissejuhatuses nimetatud erandi puhul ei kajastatud väljamakstud dividende lisal 7 ega vormil INF 11.Veergu 8 on võimalik kontrollida ka veerus 7 näidatud koodi alusel.Kood DK kokku = lisa 7 (rida 1+ rida 7) + INF 11 tabel 2 (veerg 2 – veerg 2.1).Muud koodid (kolmetähelised) kokku = lisa 7 tabel 5 (rida 3 + rida 4 + rida 5 + rida 6 + rida 7) + INF 11 tabel 2 veerg 2.1.

2.1.3. Veerg 9

Kui veerus 8 näidatakse saajatele tehtud väljamaksete summad, siis veergu 9 ei ole võimalik täita, kui eelnevalt ei ole täidetud tabel A. Tabeli A täitmine on vajalik juhul, kui omakapitali väljamaksete saajaid on rohkem kui üks ja väljamaksed omakapitalist on juba osaliselt või täielikult äriühingu poolt maksustatud.

Seega on veeru 9 täitmiseks vajalik eelnevalt täita tabel A. Veergu 9 ei täideta, kui veerus 7 on kood DK ehk veergu 9 ei täideta, kui on välja makstud dividende ja kasumieraldisi. Veerg 9 täidetakse ainult omakapitali väljamaksete ja likvideerimisjaotiste korral. Veerus 9 näidatakse see osa isikule veergu 8 märgitud väljamaksest, mis on äriühingu poolt maksustatud, st et maksustatud väljamakse osa selle saaja juures enam maksustamisele ei kuulu. Kui saajaks on residendist juriidiline isik, kelle osalus temale väljamakseid tegevas äriühingus on vähemalt 10%, saab veerus 9 näidatud summat edasi maksta maksuvabalt ehk kasutada vabastusmeetodit ja täita vorm INF 11.

Veeru 9 kokkuvõtet on võimalik kontrollida, see peab võrduma maksumaksja poolt esitatud vormi TSD lisa 7 rea 71 ja vormi INF 11 tabeli 2 veeru 2.1 summaga.

Täites tabeli A leitakse maksustatud omakapitali väljamaksete summa osatähtsus maksustamisperioodil tehtud omakapitali väljamaksest järgnevalt.

Näide:

Äriühing ostis kolmelt erinevalt isikult tagasi oma aktsiaid, kokku summas 140 000 krooni, millest väljamakse teinud äriühing deklareeris vormi TSD lisa 7 tabeli 5 real 3  80 000 krooni ja INF 11 tabeli 2 veerg 2 võrdub veeruga 2.1 ehk 60 000 krooni.

Väljamakse teinud äriühing täidab INF 1 veerud 7-10 järgmiselt:  

 Real 1 kajastatakse 60 000 krooni, sest vabastusmeetodit kasutades maksis äriühing välja 60 000 krooni ja see on summa, mis on eelnevalt maksustatud. Toodud näite puhul ei näidata real 1 lisa 7 tabelis 5 kajastatud väljamakseid, sest äriühingu väljamaksed omakapitalist (80 000 krooni) ei ületanud sissemakseid ja äriühing ei täitnud lisa 7 rida 7.1.

Kui väljamaksed ületavad sissemakseid, siis kantakse lisa 7 real 7.1. näidatud maksustamisele kuuluv sissemakseid ületav osa reale 1. Real 2 näidatakse kõik väljamaksed omakapitalist kokku, olenemata sellest, millisel deklaratsioonil need näidatud on.

2.1.4. Veerg 10

Veerus 10 näidatakse väljamakse saaja osaluse suurus juhul, kui see on väljamakse teinud äriühingus vähemalt 10%. Eriti oluline on osaluse suurus siis, kui väljamakse saajaks on residendist äriühing. Kui residendist äriühingu osalus temale väljamakse teinud äriühingus on alla 10%, siis väljamakse saajal ei ole võimalik saadud maksustatud summa osas kasutada vabastusmeetodit.

 

3. Põgusalt tõendist TD

Omakapitali väljamaksete ja likvideerimisjaotiste väljamaksja on kohustatud väljamakse saaja nõudmisel väljastama tõendi TD hiljemalt väljamakse tegemisele järgneva kalendrikuu 5. kuupäevaks.

Üldjuhul vajab füüsiline isik tõendit TD füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel. Deklaratsioon eeltäidetakse vormi INF 1 alusel (omakapitalist tehtud väljamakse ja maksustatud summa vahe, veerg 8 – veerg 9) ning tõendil esitatud andmed võimaldavad väljamakse saajal kontrollida, kas füüsilise isiku tuludeklaratsioon on õigesti eeltäidetud. Juhul, kui ühele ja samale isikule on kalendriaasta jooksul omakapitali väljamakseid tehtud rohkem kui üks kord, siis eeltäidetult tuludeklaratsioonis on need summad juba kokku arvutatud.

Kui saajaks on residendist äriühing, siis on tõendi olemasolu talle oluline, kui tema osalus väljamakse teinud residendist äriühingus on vähemalt 10% ja temale tehtud väljamakse on kas täielikult või osaliselt maksustatud. Sellisel juhul on residendist äriühingul võimalik maksustatud summa ulatuses kasutada dividendide maksmisel või omakapitali väljamaksete tegemisel vabastusmeetodit, täidetakse vorm INF 11 ja maksustatud summa suurust tõendab TD rida 2.

Tõendi rida 1 peab võrduma väljamakse tegija poolt täidetud vormi INF 1 veeruga 8, v.a. juhul, kui veerus 7 on kood DK.

Rida 2 summa peab olema vastavuses aga veeruga 9.

Seega ei ole tõendi väljaandjal vaja muud teha, kui kanda veergude 8 ja 9 summa üle tõendi TD ridadele 1 ja 2.

Punktis 2.1.3 toodud näite puhul:

1) Marile antud tõendi TD reale 1 on märgitud 30 000 krooni, reale 2 aga 12 857 krooni.

Eeltäidetult on Mari tuludeklaratsiooni tabeli 6.4 veergu 4 kantud 17 143 (30 000 – 12 857) krooni, kuid Mari peab kindlasti ise lisama aktsiate soetusmaksumuse 18 000 krooni.17 143 – 18 000 (aktsiate soetusmaksumus) = 0, st antud tehingult maksukohustust ei teki.

2) AS-ile Tuisk antud tõendis on reale 1 märgitud 60 000 krooni, reale 2 aga 25 714 krooni. Selle summa ulatuses saab AS Tuisk maksta välja dividende või väljamakseid omakapitalist, kasutades vabastusmeetodit.

Allikas: maksu-ja tolliamet

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700