30. detsember 2009
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Ettevõtja jaoks olulisemad muudatused õigusaktides 2010. aasta algusest

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toob taas välja ettevõtja jaoks olulisemad muudatused õigusaktides, mis uuest aastast jõustuma hakkavad.

Kuigi ka tänavusel aastavahetuse perioodil jõustuvate õigusaktide või nende muudatuste hulk on märkimisväärselt suur (üle 400 s.h seaduseid ligi 200) on üsna paljud neist siiski pigem redaktsioonilised ning ettevõtjaile suuri muudatusi kaasa ei too.

Arvestatav hulk muudatusi seondub Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse ühendamisega Terviseametiks ning Politseiameti, Julgestuspolitsei, Keskkriminaalpolitsei, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ümberkorraldamise ja ühendamisega Politsei- ja Piirivalveametiks. Samuti korraldatakse 1. jaanuarist ümber Taimetoodangu Inspektsioon Põllumajandusametiks, millega ühendatakse ühtlasi piirkondlikud maaparandusbürood ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo.

Muudatustest kindlasti olulisemad ning sisukamad on mitmete maksuseaduste muudatused (käibe- ja maamaksuseadus) samuti aktsiiside ja keskkonnatasudega seonduvad muudatused ning mõned päevad enne aastavahetust jõustuv EL teenuste direktiivi rakendamise seadus.

Alltoodud nimekiri sisaldab seaduseid, milles tehtud muudatused ettevõtjate jaoks kindlasti olulised. Lisatud on nii otselink vastavale õigusaktile Riigi Teataja õigusaktide andmebaasis (link pärast muudatuste jõustumist kehtivale terviktekstile) ning muudatustele.

Loetelu olulisematest õigusaktidest, milles jõustusid hiljuti või jõustuvad aastavahetusel muudatused:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus- Terviktekst, loe lisaks

- Muudatused

Muudatuste jõustumine: 01.01.2010

Muudatused seonduvad nii aasta keskel kui ka aasta lõpul vastu võetud aktsiisimäärade tõstmisega (sigaretid, alkohol ja vedelkütused). Näiteks pliivaba bensiini aktsiisimäär on jaanuarist senise 6228 krooni asemel 6615 krooni 1000 liitri kohta. Diislikütuse aktsiisimäär on 5787 krooni asemel 6148 krooni ning eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisimäär on 1056 krooni asemel 1736 krooni1000 liitri kohta.

Alkoholiseadus - Terviktekst Muudatused jõustusid 20.12.2009

- Muudatused

Peamine muudatus seaduses puudutab võimalust Eestis toimuval näitusel ja messil tutvustada riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkohoolset jooki ning sellisel juhul ei kohaldata siseriiklike õigusaktidega kehtestatud tarbijapakendi märgistamise nõudeid ekspordiks toodetud alkohoolse joogi suhtes, kui alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistus vastab ühendusevälise riigi nõuetele.

Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seadus

- Terviktekst

Seadus jõustus: 28.12.2009Euroopa Liidu teenuste direktiivi laiem mõte on edendada teenuste vaba liikumist Euroopa Liidus ning sellest tulenevalt on loodud/loomisel kõigis Euroopa Liidu riikides nn ühtne kontaktpunkt, kas siis ainult interneti-põhine või ka füüsiline infopunkt, kus kaudu on ligipääs kogu vajalikule teenustega seotud informatsioonile, võimalik taotleda lube, litsentse jms. Ehk lühidalt, vähendada oluliselt halduskoormust ning lihtsustada erinevatest riikidest ettevõtjatel ühe konkreetse infopunkti kaudu saada kogu vajalik teave. Eestis on selleks netiportaal www.eesti.ee

Keskkonnatasude seadus- Terviktekst

- Muudatused

Muudatuste jõustumine: 01.01.2010Muudatused mõjutavad enam riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasu alam- ja ülemmäärasid ning saastetasumäärasid, mis võeti vastu juunis, koos riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seotud seaduste muutmise seadusega.

Käibemaksuseadus- Terviktekst

- Muudatused

Muudatuste jõustumine: 01.01.2010

Peamised muudatused seonduvad teenuse käibe tekkimise koha määratluse muutumisega (eelkõige puudutab ettevõtjaid, kes osutavad teenust teise liikmeriigi ettevõtjatele), teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamisega (tagastustaotlus esitatakse Eesti maksuhaldurile) ning käibemaksutagastusega müügi (tax free) piirmäära langetamisega 2000 kroonilt 600 kroonile. Pikemalt saab muudatuste kohta lugeda siit.

Muudatustega seonduvad rakendusaktid:.

- Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord. Pikemalt loe siit

- Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord. Pikemalt loe siit.

- Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend. Pikemalt loe siit.

Lepitusseadus- Terviktekst

Seaduse jõustumine: 01.01.2010

1. jaanuaril 2010 jõustub uus seadus, mis puudutab vaidluste lahendamise korda lepitusmenetlusega. Lepitusmenetlus on poolte vabatahtlikkusel põhinev tegevus, mille käigus erapooletu isik (lepitaja, nt notar, advokaat) toetab lepitusosaliste suhtlust eesmärgiga aidata neil leida vaidlusküsimusele lahendus tsiviilasjas. Lepitaja võib lepituse asjaolude ja lepitusmenetluse kulgemise põhjal esitada pooltele ka omapoolse lahendusettepaneku. Lepitusläbirääkimised ei ole avalikud. Lepitusmenetlust saab rakendada juhul, kui vaidlus tuleneb eraõigussuhtest (nt lepingust) ning on lahendatav maakohtus.

Maamaksuseadus- Terviktekst

- Muudatused

Muudatuste jõustumine: 01.01.2010Kuigi maamaksuseaduse muudatused jõustuvad samuti 1. jaanuarist, avaldub nende vahetu mõju alles veebruari keskpaigast. Nimelt ühildatakse muudatustega maksukohustuse täitmise tähtaeg füüsilise isiku tuludeklaratsioonide esitamise ajaga. Seega on võimalik juba füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise ajal teada, millises summas maamaksukohustus täitmisele kuulub ja maksuhalduril on võimalus pakkuda enammakstud tulumaksu tagastustaotluse kinnitamisel valikuvõimalust jätta konkreetne summa isikule tagastamata (nõuded tasaarvestada).

Loobutud on ka senisest maksusumma kolmeks osaks jagamisest. Kolme tähtpäeva asemel antakse kaks tähtpäeva ja summaline piirmäär 1000 krooni, millest väiksema või võrdse summa peab maksukohustuslane ära maksma esimeseks tähtpäevaks (31. märtsiks). Esimeseks tähtpäevaks tuleks samuti tasuda üle 1000 kroonise maksusumma puhul vähemalt pool maksusummast, kuid mitte vähem kui 1000 krooni. Ülejäänud maksusumma tasutakse teiseks tähtpäevaks (1. oktoobriks).

Maamaksu määramise alampiiri tõuseb 20 kroonilt 50 kroonile ning samuti tõuseb intressinõude alampiir. Muudatuse kohaselt maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 50 krooni.

Notariaadiseadus- Terviktekst

- Muudatused

Muudatuste jõustumine: 01.01.2010Avaliku dokumendi apostille’ga kinnitamise ainupädevus antakse seadusemuudatuse kohaselt notaritele alates 1. jaanuarist 2010. Notari juures dokumendi kinnitamine apostille’ga hakkab maksma mõnevõrra rohkem kui praegu, s.t 230.- krooni asemel 350.- krooni.

Muudatustega seonduvad rakendusaktid:

- Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostille’ga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord. Pikemalt loe siit.

Raamatupidamise seadus- Terviktekst - Muudatused  

Muudatuste jõustumine: 01.01.2010

Raamatupidamise seadust täiendatakse 1 jaanuarist 2010 sätetega, mis reguleerivad majandusaasta aruande elektroonilist esitamist ja taksonoomiat. Muudatustega taotletakse eri ametkondadele äriühingute poolt andmete esitamise lihtsustamist ning luuakse ühtne elektroonsel baasil töötav süsteem, mille kaudu ettevõtjad saavad oma majandusaasta aruandeid ning muid nõutuid andmeid esitada. Ühtne aruandlusvorm ja -keskkond teeb esitajale andmete sisestuse ja edastuse mugavamaks, sest kõikide nõutud andmete esitamiseks on olemas üks kindel koht ja viis ning kord juba riigile esitatud andmeid saab ära kasutada kogu ulatuses ja erinevates asutustes, vajaduseta samu andmeid mitmel korral eri asutustele esitada. Kehtestatakse topeltandmete küsimise keeld, mille kohaselt riigi või kohaliku omavalitsuse asutus või muu avalike ülesandeid täitev isik ei või nõuda raamatupidamiskohustuslaselt nende taksonoomiale vastavate andmete esitamist, mis raamatupidamiskohustuslane on seaduses sätestatud korras esitanud majandusaasta aruandega avaldamiseks registrile. Pikemalt loe siit.

Muudatustega seonduvad rakendusaktid:

Majandusaasta aruande taksonoomia. Pikemalt loe siit.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus- Terviktekst

- Muudatused

Muudatuste jõustumine: 01.01.2010Seaduse muudatuste peamiseks mõtteks on tõsta Eest majanduskeskkonna läbipaistvust ja usaldusväärsust ning sellest tingituna täiendatakse kohustatud isikute hoolsuskohustusnõudeid, seda ennekõike kolmandatest riikidest pärit isikutele, kelle suhtes esineb rahapesu kahtlus. Samuti antakse majandustegevusregistrile õigus kustutada registreering, kui  rahapesu andmebüroo esitab vastava taotluse teenusepakkuja suhtes, kes on rikkunud rahapesu tõkestamise nõudeid.

Riigilõivuseadus- Terviktekst - Muudatused

Muudatused jõustusid 20.12.2009

Täpsustatakse muuhulgas õnnemängu ja toto tegevusloa andmise taotluse rahuldamata jätmise puhul riigilõivu tagastamist.

Toiduseadus- Terviktekst- Muudatused

Muudatuste jõustumine: 01.01.20101.jaanuarist 2010 muudetakse senist kehtivat ettevõtete kontrollimise rahastamise süsteemi, mille kohaselt muutuvad kulud toidukäitlejale reaalsete toimingute põhiseks. Kui seni tuli igal toidutööstusel või toitlustajal maksta riigilõivu ka siis, kui kontrolli tegelikult tema juures ei käinud, siis uuest aastast tuleb tasu maksta vaid teostatud järelevalvetoimingute eest. Ühe kontrollija käigu hind ei küündi edaspidi üle 1000 krooni. Kui ettevõtet kontrollib mitu inimest, siis arvestatakse hinda iga ametniku kohta eraldi.Teine toiduseaduse muudatus puudutab toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete valmistajaid, töötlejaid ja turuleviijaid. Edaspidi on neil kohustus esitada majandustegevuse registri registreerimistaotluses lisaandmed, milliseid materjale ja esemeid ettevõtja tegevus hõlmab. Selle nõude eesmärk on võimaldada Veterinaar- ja Toiduametil saada järelevalve teostamiseks paremat ülevaadet sellel alal tegutsejatest. Lisaandmeid ei pea aga esitama need, kes toidukäitlejana peavad vastavalt toiduseadusele oma ettevõttest teavitama või olema tunnustatud, sest siis toimub järelevalve juba niigi toiduahela tavapärase järelevalve käigus.

Muudatustega seonduvad rakendusaktid:

Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2010. aastaks. Pikemalt loe siit.

Tulumaksuseadus- Terviktekst, loe lisaks.

- Muudatused

Muudatuste jõustumine: 01.01.2010

Peamised muudatused seaduses seisnevad tegelikult varasemalt kavandatud maksumäära langetamise ja maksuvaba tulu suurenemise peatumises. Nii jääb ka järgmisel aastal tulumaksumääraks 21% ja maksuvaba tulu määraks 27 000 krooni aastas.

Seadusest jäävad välja sätted, mille kohaselt on maksustamisperioodil õppelaenu intresse tasunud residendist füüsilisel isikul (või alla 26 aasta vanuse isiku puhul tema vanemal) õigus arvata tasutud intressid maha sama aasta maksustatavast tulust. Samuti ei ole füüsilisel isikul enam õigust arvata maksustatavast tulust maha ametiühingule maksustamisperioodil tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu. Muudatused puudutavad 2010 tasutavaid intresse ja makseid, mida deklareeritakse 2011 alguses.

Äriseadustik- Terviktekst

- Muudatused

Muudatuste jõustumine: 01.01.2010Kuna 2010 aasta algusest hakatakse majandusaasta aruandeid esitama elektroonselt, siis koos raamatupidamise seaduse muutmisega täiendatakse ka äriseadustikku. Muudatuste kohaselt tuleb majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid esitada elektrooniliselt alates 1. jaanuarist 2010. Seadusemuudatus ja uus veebirakendus võimaldab juhatusel volitada ka teist isikut, nt raamatupidajat, nii aruande andmete sisestamiseks kui esitamiseks. Samas võib juhatus ka ise andmed sisestada ja esitada. Samasuguseks jääb majandusaasta aruande allkirjastamise ja kinnitamise üldine protseduur äriühingu tasandil.

Uue 2010. aastast rakenduva majandusaasta aruande esitamise süsteemiga luuakse võimalus majandusaasta aruanne koostada, alla kirjutada ja auditeerida ka aruande esitamise süsteemi veebirakenduse abil. See muudatus peaks lihtsustama aruannete koostamist paljude ettevõtete jaoks. Täiendav info leiad siit. Loe lisaks.

Kõikide õigusaktide nimekirja, milles jõustub 1. jaanuari seisuga muudatusi näete siit.

Autor: Signe Sillasoo, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700