Autor: Raamatupidaja.ee • 23. juuli 2008
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Kindlustuse taotlemine

Tööandja poolt kindlustatud inimeste ravikindlustus

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuse:

Ravikindlustatuse taotlemine

Ravikindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks vajalikud dokumendid on kohustatud haigekassale esitama tööandja.

Ravikindlustuse tekkimine

Töölepingu alusel töötavad töötajad

seitsme kalendripäeva

neljateistkümnepäevase ooteaja

Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenistustasusid saavad isikud ja juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed

kolmekuulise ooteaja

Ravikindlustuse andmekogu kanne tehakse viie kalendripäeva jooksul pärast kande tegemise aluseks olevate nõuetekohaselt vormistatud dokumentide jõudmist haigekassasse.

Ravikindlustuse lõppemine

Tööandja poolt kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Täpsema info tööandja poolt kindlustatud inimeste arvelevõtmise kohta leiate Tööandja alajaotuse alt.

Ravikindlustuse peatumine

Kui tähtajatu töölepingu alusel sõlmitud töösuhe tööandja juures peatub ja tööandja ei maksa antud perioodi eest sotsiaalmaksu (näiteks: töötaja võtab palgata puhkust, astub tegevteenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne), tuleb tööandjal sellest haigekassale teatada kümne kalendripäeva jooksul.

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel töö- või teenistussuhte peatumisest, kui tööandja ei maksa peatumise aja eest sotsiaalmaksu.

Pärast peatumise lõppu ja juhul, kui tähtajaline tööleping pikeneb või muutub tähtajatuks töölepinguks, tuleb tööandjal informeerida sellest haigekassat. Pärast peatumise lõppemist jätkub kindlustus ilma ooteajata.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ravikindlustus

FIE õigus ravikindlustusele 

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuse inimestele, kes on füüsilisest isikust ettevõtjana kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliametis ning kes maksavad iseenda eest sotsiaalmaksu. 

Ravikindlustuse tekkimine

FIE ravikindlustuse tekkimiseks vajalikud andmed peab Maksu- ja Tolliamet Eesti Haigekassale esitama 7 kalendripäeva jooksul, alates Maksu- ja Tolliametis registreerimisest või äriregistrisse kandmisest.

FIE ravikindlustus tekib Maksu- ja Tolliametis registreerimisest või äriregistrisse kandmisest arvestatava 14-päevase ooteaja möödumisel.

Haigekassa on kohustatud FIE registrisse kandma 5 tööpäeva jooksul pärast vajalike dokumentide laekumist.

Kui Maksu- ja Tolliamet esitab FIE andmed ajal, mil  inimesel on kehtiv ravikindlustus, siis ooteaeg ei rakendu ja kindlustuskaitse jätkub uuel alusel ilma katkemiseta.

Ravikindlustuse peatamine

FIE ravikindlustus peatub 2 kuu möödumisel päevast, mil FIE teavitas Maksu- ja Tolliametit ettevõtluse peatamisest. Maksu- ja Tolliamet on kohustatud teatama haigekassale FIE ettevõtlusega tegelemise peatamisest 10 kalendripäeva jooksul.

Kui FIE jätkab ettevõtlust pärast peatamist, peab ta sellest teavitama Maksu- ja Tolliametit. Viimane on kohustatud esitama haigekassale ettevõtluse peatamise lõpetamise andmed 10 kalendripäeva jooksul. Andmete saamisel jätkub inimese kindlustuskaitse ilma ooteajata.

Ravikindlustuse lõppemine

FIE ravikindlustus lõpeb 2 kuu möödumisel teatise esitamisest Maksu- ja Tolliametile või äriregistrile ettevõtlusega tegelemise lõpetamise kohta. Maksu- ja Tolliamet on kohustatud teatama haigekassale ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest 10 kalendripäeva jooksul.

Dokumentide esitaja vastutus

Dokumentide esitamise kohustus on Maksu- ja Tolliametil. Kui ta ei täida seda vastavalt seadusele ja tekitab sellega inimesele kahju, siis on kahju hüvitamise kohustus Maksu- ja Tolliametil.

FIE õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist

Ajutise töövõimetuse hüvitist arvestatakse FIE-le lähtudes töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal tema eest või tema enda makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulust.

Kalendripäeva keskmise tulu arvestamisel jagatakse makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu arvuga, mis saadakse töövõimetuslehel oldud päevade arvu mahaarvamisel 365-st.

Juhul, kui arvestuse aluseks oleval kalendriaastal ei makstud sotsiaalmaksu, aga töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval oli FIE-l kohustus maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid, saadakse kalendripäeva keskmine tulu sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud kuumäära ja arvu 30 jagamise tulemusena.

Täpsem info ajutise töövõimetuse hüvitistest

FIE tööandja rollis

Juhul, kui FIE võtab töö- või võlaõiguslike lepingute alusel tööle inimesi, kelle eest ta on kohustatud maksma sotsiaalmaksu, tekib FIE-l  ka kohustus oma töötajad ravikindlustatuna haigekassas arvele ja arvelt maha võtta.

Täpsem info tööandjale

Riigi poolt kindlustatud inimeste ravikindlustus

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse inimestele, kelle eest on kohustatud sotsiaalmaksu maksma riik või kohalik omavalitsus sotsiaalmaksuseaduse paragrahv 6 alusel.

Need inimesed on:

kindlustatud isiku ülalpeetavad abikaasad, kes kasvatavad vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ega saa riigilt lapsehooldustasu

Ravikindlustuse taotlemine

Riigi kaudu ravikindlustatud inimeste andmed kindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab haigekassale sotsiaalmaksu maksja.

Ravikindlustuse tekkimine

Riigi kaudu ravikindlustatud inimeste kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Ravikindlustuse lõppemine

Riigi kaudu kindlustatud inimeste kindlustus lõpeb ühe kuu möödumisel (töötukindlustushüvitise saajal 2 kuu möödumisel) riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest. Asutus, mille kaudu riik maksis isiku eest sotsiaalmaksu, teatab sellest haigekassale.

Kuni 19-aastaste inimeste ravikindlustusRavikindlustuse seadus annab kindlustuse lastele, kes on Eesti alalised elanikud või viibivad Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel, kuni 19-aastaseks saamiseni.Ravikindlustuse tekkimineAlla 19 a isikud võtab haigekassa arvele rahvastikuregistri andmete alusel. Rahvastikuregistri aadressi alusel määratakse alla 19-aastasele inimesele ka kindlustuspiirkond. Kindlustuspiirkonna muutmiseks tuleb esitada lapsel või tema vanemal Haigekassale vastav avaldus.Ravikindlustuse lõppemineRavikindlustus lõpeb 19-aastaseks saamisel.

Ravikindlustuse tõendamine

Õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustus Eestis

Õigus ravikindlustusele

Põhiharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele kuni 21 aasta vanuseni.

Üldkeskharidust omandavatel õpilastel, kes on sisseastumise hetkel nooremad kui 24 aastat, on õigus ravikindlustusele kuni õppeaja nominaalkestuse lõpuni. Kui noor lõpetab õpingud õppeaja nominaalkestuse piires, kehtib tema kindlustus veel 3 kuud pärast kooli lõpetamist. Juhul, kui õppeaja nominaalkestus on ületatud või õpilane on koolist välja heidetud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppeaja nominaalkestuse möödumist.

Kutseõpet omandavatel koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel ja põhihariduse või keskhariduse baasil kutseharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele kuni õppekava nominaalkestuse lõpuni. Kui inimene lõpetab õpingud õppekava nominaalkestuse piires, kehtib tema kindlustus veel 3 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist. Kui inimene ei ole õppeasutust lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.

Eesti alalistest elanikest üliõpilaste ravikindlustus kehtib õppekava nominaalkestuse jooksul ja veel 3 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus sellest 1 kuu möödumisel.

NB! Ravikindlustuse seaduse § 89 lõige 11 kohaselt ei loeta kindlustatuga võrdsustatud isikuks enne 2003./2004. õppeaastat õppeasutusse vastu võetud kaugõppevormis (välja arvatud meditsiinilistel näidustustel) õppivat üliõpilast.

Ravikindlustuseks vajalike andmete esitamine

Andmed õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale teadus- ja haridusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest. Seoses õpilaste ja üliõpilaste registri üleminekuga Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) koosseisu, on alates 1. jaanuarist 2005 andmete edastajaks Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus. Pärast seda, kui nõuetekohased andmed on jõudnud haigekassasse, peab haigekassa tegema kindlustuskande 5 kalendripäeva jooksul.

Akadeemiline puhkus

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud inimese haigusest või vigastusest. Kui akadeemiline puhkus on võetud meditsiinilistel põhjustel, tuleb see ka vastavalt vormistada, et andmed haigekassasse jõuaksid. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

Välismaal õppijate ravikindlustus

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad ravikindlustuse jätkamiseks esitama haigekassale õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) õppeasutuse nimi;2) õppeasutuse aadress;3) õppija ees- ja perekonnanimi;4) õppija isikukood;5) õppeperioodi kestus;6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

Ravikindlustus vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks, seega palume meeles pidada, et tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal.

Ravikindlustuse taotlemise dokument tuleb saata posti teel või tuua see ise kohale haigekassa klienditeeninduse büroosse.

Mida teha, kui tekivad probleemid või küsimused?

https://portaal.riik.ee/x/kodanik/

Rasedate ravikindlustus  

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse rasedatele alates 12. rasedusnädalast.

Ravikindlustatuse taotlemine

Ravikindlustuse taotlemiseks esitage raviarsti tõend ja isikut tõendav dokument haigekassa klienditeenindusbüroosse.

Ravikindlustuskaitse tekkimine

Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Ravikindlustuskaitse lõppemine

Kindlustuskaitse lõpeb 3 kuu möödumisel arsti poolt määratud eeldatavast sünnitamise kuupäevast.

Ülalpeetava abikaasa ravikindlustus

Ravikindlustuse seaduse järgi on õigus ravikindlustusele järgnevatele seaduslikus abielus olevatele ülalpeetavatele abikaasadele:

Ravikindlustuse taotlemine

Ülalpeetav abikaasa, kellel on pensionieani vähem kui 5 aastat, peab pöörduma kindlustuse saamiseks haigekassa klienditeenindusbüroosse, kaasas isikut tõendav dokument, avaldus ja abielutunnistus.

Avalduse vormi saate haigekassa kodulehelt http://blanketid.haigekassa.ee/est/kindlustatu/ylalpeetav ,haigekassa teenindussaalidest või Eesti Posti postkontoritest.

Sotsiaalkindlustusameti kaudu ravikindlustust taotlev ülalpeetav abikaasa peab esitama taotluse elukohajärgsele pensioniametile. Koos taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:

Andmed ravikindlustuse saamiseks esitab haigekassale sotsiaalkindlustusamet.

Ravikindlustuse tekkimine

Ülalpeetava abikaasa kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Ravikindlustuse lõppemine

Ülalpeetava abikaasa, kellel on pensionieani vähem kui 5 aastat, ravikindlustus lõpeb, kui ülalpeetav jõuab pensioniikka, abielu lahutatakse või ülalpidaja kindlustus lõpeb. Kui ülalpeetav jõuab pensioniikka, jätkub kindlustus vanaduspensionärina. Selle kohta esitab andmed haigekassale pensioniamet.

Sotsiaalkindlustusameti kaudu kindlustatud ülalpeetava abikaasa kindlustus lõpeb juhul, kui ei ole täidetud tingimused, mis annavad õiguse ravikindlustusele.

Juhul, kui Te ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse teid ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikuga. Lepingu sõlmimisel tuleb haigekassale tasuda kindlustusmakseid.

Lepingut võivad sõlmida:

Eelpool nimetatud inimesed  võivad sõlmida lepingu kas iseenda kindlustamiseks või sõlmitakse leping nende kasuks.

Lepingu tähtaeg on vähemalt üks aasta ja kindlustusmakseid tuleb tasuda haigekassa väljastatud arve alusel kolme kalendrikuu kaupa.

Kindlustusmakse suurus

Kindlustusmakse arvutamise aluseks on Statistikaameti viimati avaldatud eelmise kalendriaasta Eesti keskmine kuubrutopalk, mis korrutatakse 0,13ga. Kindlustusmakse suurus muutub igal aastal pärast seda, kui Statistikaamet avaldab eelmise kalendriaasta Eesti keskmise kuubrutopalga.

Kindlustusmakse suurus 1 kalendrikuu eest on 2008. aastal 1474 krooni, seega on kvartalimakse 4422 krooni.

Ravikindlustuskaitse tekkimine

Vabatahtliku kindlustuslepingu alusel tekib inimese kindlustuskaitse 1 kuu möödumisel lepingu sõlmimisest.

Kui leping sõlmitakse ajal, mil inimesel oli kehtiv kindlustuskaitse ravikindlustuse seaduse alusel, siis algab tema kindlustuskaitse kehtiva sundkindlustuskaitse lõppemisest ilma katkemiseta.

Ravikindlustuskaitse lõppemine

Vabatahtliku lepingu alusel sõlmitud kindlustuskaitse lõpeb lepingu lõppemise tähtaja saabumisel või kui isikul tekib ravikindlustuse seaduse alusel sundkindlustuse kindlustuskaitse. Kindlustusvõtja võib lepingu ka mõjuval põhjusel üles öelda

Kui inimene jätab kindlustusmakse tähtajaks tasumata ja pole seda teinud täies ulatuses ka järgneva 14 päeva jooksul, on haigekassal õigus leping ühepoolselt lõpetada. Sellisel juhul peab lepingu sõlminud inimene haigekassale hüvitama lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu saamata jäänud kindlustusmaksed.

Lepingu sõlmimine

Lepingu saab sõlmida haigekassa piirkondlike osakondade klienditeeninduse büroodes.

LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700