Autor: Raamatupidaja.ee • 21. juuli 2008
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Äriregister ja füüsilisest isikust ettevõtja, täis- ja usaldusühing

1. Füüsilisest isikust ettevõtja jaoks on äriregistrisse kandmine vabatahtlik

Kohustuslik on see siis, kui olete Maksu- ja Tolliametis registreeritud käibemaksu maksjana (käibemaksukohustus tekib, kui Teie käive ületab 250 tuhat krooni aastas). Äriregistrisse kantakse Teid mitte elukoha, vaid Teie ettevõtte asukoha järgi. Kui Teil on mitu ettevõtet, siis kantakse Teid äriregistrisse mitu korda (näiteks kasutades ärinimesid Juku Juurika Mäeotsa turismitalu, Juku Juurika “Oruveere” vabaõhukohvik jne). Äriregistrisse kantud FIE ärinimi peab sisaldama Teie ees- ja perenime ja võib sisaldada ka muid täiendeid (näiteks kaupluse vms ettevõtte nime). Kui tegelete põllumajandussaaduste tootmisega, olete talupidaja. Talupidaja võib ees- ja perenime asemel või koos sellega kasutada ärinimes talu nime. Talu nime kasutamisel ärinimes tuleb jälgida, et selle nimega maatükk oleks kinnistusraamatusse kantud ning Teil peab olema õigus seda kasutada (omanikuna, kasutusvaldajana, rentnikuna). Kui olete rentnik, peate äriregistrit pidavale kohtule rendisuhet tõendama. Kui olete omanik või kasutusvaldaja, kontrollib kohus seda ise kinnistusraamatust. Kui kaotate kinnistu kasutamise õiguse, peate ennast selle ettevõtte osas äriregistrist kustutama. Äriregistrisse kandmisel saate Te registrikoodi ning olete võrdväärne äriühingutega. Teie ärinimel on seaduse kaitse ning Teil on õigus kanda registrisse oma prokurist (ärivolinik). Äriregistrisse kantud ettevõtja ei pea ennast eraldi Maksu- ja Tolliametis ettevõtlustulumaksu maksjana arvele võtma.

2. Täis- ja usaldusühing asutatakse osanike-vahelise ühingulepinguga Vt lähemalt äriseadustiku § 82, 125. See võib olla suuline või kirjalik leping ning seda ei pea kohtu registriosakonnale esitama. Täis- ja usaldusosaniku sissemakse väärtuse alampiiri ei ole ning selleks võib olla ka ühingule teenuste osutamine.

Täis- ja usaldusühingul ei ole põhikirja ega mingeid juhtimisorganeid peale osanike. Riigilõivud ja notaritasud on teiste äriühingutega võrreldes väga väikesed.

Täis- ja usaldusühing ei pea, erinevalt teistest äriühingutest, esitama oma majandusaasta aruannet registriosakonda avalikuks säilitamiseks (v.a., kui täisosanikuks on OÜ, AS, ühistu või mittetulundusühing).

Juhul, kui Teie tegevus laieneb või risk kasvab, võite end alati OÜ-ks või AS-ks ümber kujundada.

Kui täisühingusse astub usaldusosanik, siis muutub täisühing usaldusühinguks ilma keerulise ümberkujundamismenetluseta. Ning kui usaldusühingusse ei jää ühtegi usaldusosanikku, aga on alles vähemalt 2 täisosanikku, siis muutub usaldusühing täisühinguks.

3. Notar on ettevõtja ja registriosakonna vahendaja

Teil on õigus nõuda notarilt, kes tõestas või kinnitas kandeavalduse, et ta esindaks Teid asjaajamises kohtu registriosakonnas, sh edastaks dokumente (vt notariaadiseaduse § 30 lg 2, tsiviilkohtumenetlus seadustiku § 593 lg 4).

Kui Te soovite avalduse sisulist tõestamist notari poolt, siis hõlmab tõestamistasu ka juriidilist konsultatsiooni, avalduse projekti koostamist ning infot selle kohta, kui palju Te peate riigilõivu maksma (vt notari tasu seaduse § 34 ja 39).

Lisaks on notaril osalejate taotlusel õigus ja kohustus koostada ja edastada rahvastikuregistrile elukohaandmete muutmise teade ja notariaadimäärustiku lisas 1 nimetatud tegevusloa, litsentsi ja registreeringu taotlus (vt notariaadimäärustiku § 35.1 lg 1).

4. Dokumentide vormistamise üldnõuded

Kohtu registriosakonnale kande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud allkirjadega või esitatud digitaalallkirjastatultettevõtjaportaali kaudu.

Kohtu registriosakonnale tuleb esitada originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad.

Allkirju ja koopiaid võib lisaks notarile kinnitada valla- ja linnasekretär ja konsulaaresindaja.

Esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega. Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk.

Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumise tõend (Rahandusministeeriumi konto SEB Eesti Ühispangas 10220034796011, Hansapangas 221023778606). Ülekannet tehes märkige kindlasti ettevõtja ärinimi ja registrikood, kelle eest lõiv tasuti, koos toimingu nimetusega (UÜ Siimu Aiand äriregistri kanne) ning viitenumber: Viru Maakohtus 2900076433; Pärnu Maakohtus 2900072372, Harju Maakohtus 2900076420, Tartu Maakohtus 2900072709.

5. Registrikande tegemiseks esitatavad dokumendid Uue ettevõtja või täis- või usaldusühingu äriregistrisse kandmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: (1)avaldus (digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud), milles väljendatakse soovi kanda ennast äriregistrisse. Avaldus adresseeritakse vastavale kohtu registriosakonnale ning see peab sisaldama järgmiseid andmeid:

taotletav ärinimi (ärinime nõuded vt äriseadustiku §-dest 8-12), talunime kasutamise korral ka viide kinnistu numbrile kinnistusraamatus;

füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte postiaadress või täis- või usaldusühingu postiaadress (korteri ja maja number; tänava või talu nimi; asula, omavalitsusüksuse ja maakonna nimi ning postisihtnumber);

füüsilisest isikust ettevõtja või ühingu osanike andmed (nimi, Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg); usaldusühingu korral ka usaldusosaniku sissemakse rahaline suurus;

majandusaasta algus ja lõpp.

(2) sidevahendite numbrid (telefon, telefaks, e-post, Interneti kodulehekülje aadress jms) - eraldi lehel. (3) teave kavandatud põhitegevusala kohta. Talupidajal võib erinevalt teistest FIE-dest olla äriregistris kaks tegevusala (näiteks turismitalus tegeletakse korraga nii põllumajandussaaduste tootmise kui ka majutusteenustega). (4)riigilõivu tasumise tõend. Juba äriregistrisse kantud andmete muutmiseks tuleb esitada digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud avaldus. Täis- ja usaldusühingu puhul tuleb avaldusele lisada osanike otsus. Avaldusele tuleb lisada tõend registrikande eest riigilõivu tasumise kohta. Põhitegevusala muutumisel tuleb registrit pidavale kohtule teatada uus tegevusala. Uuest tegevusalast võib teatada elektrooniliselt ettevõtjaportaalis või kirjalikult. Täis- ja usaldusühing, kes peab registrit pidavale kohtule esitama oma majandusaasta aruande, teatab tegevusala muutmisest majandusaasta aruandega. Sel juhul tuleb aruande lisana näidata ka 10 suuremat tegevusala müügitulu järgi. Tegevusala ei saa vabalt sõnastada, vaid see tuleb näidata vähemalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori neljanda taseme järgi sõnastatult. Äriregistrisse saab kanda vaid ühe tegevusala (põhitegevusala).

6. Registrimenetlus

Vastuvõetud dokumendid vaatab kohus läbi tavamenetluses 5 tööpäeva jooksul, kiirmenetluses hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Kui esitatud dokumentides on puudusi, teeb kohus kandemääruse, milles ta seadusele viidates näitab puudused täpselt ära ning annab tähtaja nende kõrvaldamiseks.

Kande tegemisest teavitatakse Teid ja Teid esindavat notarit registrikaardi väljatrüki edastamisega. Kandemääruse tegemisest teavitamiseks toimetatakse kandemäärus Teile kätte. Kui kandeavaldus on notariaalselt tõestatud või notariaalselt tõestatud tehinguga seotud sama notari poolt kinnitatud, toimetatakse kandemäärus kätte notarile, Teile edastatakse kandemääruse ärakiri. Kande ja kandemääruse tegemist saate jälgida ka aadressilt http://www.rik.ee/rik.

7. Notari tasu

ühe allkirja kinnitamise eest 10 krooni pluss käibemaks;

soovi korral kandeavalduse sisulise tõestamise eest 50 krooni pluss käibemaks (hõlmab ka avalduse projekti koostamist ja konsultatsiooni ning teavet kande eest makstava riigilõivu suuruse kohta);

soovi korral kande tegemiseks vajalike dokumentide edastamine kohtu registriosakonnale ning kande- või kohtumääruse notaribüroost väljastamine on ilma notaritasuta.

8. Riigilõiv füüsilisest isikust ettevõtja, täis- ja usaldusühingu registritoimingute eest

registrisse kandmine 200 krooni;

registrissekantud andmete muutmine 60 krooni;

täisühingu usaldusühinguks ja usaldusühingu täisühinguks ümberkujundamine on ilma lõivuta;

ettevõtja ja ühingu äriregistrist kustutamine on ilma lõivuta. Samuti on lõivust vabastatud aadressimuutmine ilma omavalitsusüksust vahetamata ning surnud isiku andmete registrist kustutamine.

kohtumääruse peale määruskaebuse esitamisel 200 krooni. Kui määruskaebus esitatakse notari kaudu, on selle läbivaatamine riigilõivuvaba.

Kohtu registriosakonnas saab riigilõivu maksta ka pangakaardiga. Kuni 100-kroonine lõiv võetakse vastu ka sularahas.

9. Tuletame lisaks meelde, et …

… füüsilisest isikust ettevõtja ja täis- ning usaldusühingu osanikud, kellel puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, peavad registripidajale esitama oma aadressi ja teavitama viivitamatult oma aadressi muutumisest.…täis-ja usaldusühingu ärinimi, registrikood ja asukoht tuleb näidata nii täis- ja usaldusühingu ärilistel dokumentidel kui ka veebilehel.…tegevusala kajastamine äriregistris ei anna Teile automaatselt õigust sellega tegelemiseks, kui eriseadus esitab täiendavaid nõudeid (näiteks kaubandustegevuse seadus nõuab müügikoha registreerimist omavalitsuses, ehitusseadus nõuab ehitusettevõtja registreeringut, ühistranspordiseadus nõuab ühistranspordi- või taksoveoluba jne.)… kohtu registriosakonnale valeandmete esitamise või ettenähtud andmete esitamata jätmise eest võib trahvida kuni 200 miinimumpäevamäära ulatuses. Trahvimist võib korrata, kuni vastav puudus on kõrvaldatud.… kohtu registriosakonnale ja notarile tahtliku valeandmete esitamise eest võib karistada kriminaalkorras trahvi või vangistusega.… täisühingu püsiva maksejõuetuse korral peavad täisühingu seaduslikud esindajad viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel täisühingu maksejõuetuse ilmnemisest, esitama täisühingu pankrotiavalduse.… kui Te olete kande tegemiseks dokumendid kohtu registriosakonnale esitanud, siis võite Te kuni kande või kandemääruse tegemiseni ümber mõelda ja esitada avalduse tagasivõtmise avalduse (näidates ära tagasivõtmise põhjuse). Sel juhul registrikannet ei tehta, kuid esitatud dokumente ja makstud riigilõivu ei tagastata. Avaldusele lisatud dokumendi võib avaldaja taotluse alusel mõjuva põhjuse korral kohtu loal tagastada, kuid sel juhul jääb registritoimikusse avaldaja kulul tehtud ja registripidaja kinnitatud ärakiri.

… Koostatud 1. jaanuaril 2007. a. FIE, TÜ, UÜ teabeleht

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700