Autor: Raamatupidaja.ee • 18. veebruar 2008
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Käibedeklaratsiooni täitmise tingimused kauba impordil

Alates 01. jaanuarist 2008.a jõustub käibemaksuseaduse muudatus (RT I 27.02.2007, 17, 83), mis võimaldab teatud tingimustele vastavatel ettevõtjatel kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt arvestada käibemaksu käibedeklaratsiooni (edaspidi KMD) alusel. Seadusemuudatus näeb ette kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt käibemaksu arvestamise KMD-l samaaegselt selle mahaarvamiseõigusega, kui kaupa kasutatakse ettevõttes maksustatava käibe tarbeks. Teisisõnu tähendab see seda, et maksustatava käibega ettevõttel ei teki reaalset maksukohustust, kuna arvestatud käibemaksu saab samal KMD-l sisendkäibemaksuna maha arvata (plussi ja miinuse märkimine KMD-l). Juhul, kui ettevõttel on maksuvaba käivet, saab sisendkäibemaksu maha arvata osaliselt vastavalt maksuvaba ja kogu käibe proportsioonile.

Tingimused

Lihtsustatud käibemaksuarvestuse kasutamiseks on seaduses sätestatud ettevõtjatele täitmiseks teatud tingimused (KMS § 38 lg 21).

maksukohustuslane on olnud enne sellise tollideklaratsiooni esitamist käibemaksukohustuslasena registreeritud järjestikku vähemalt 12 kuud. 

maksukohustuslase tollideklaratsiooni esitamisele eelneva 12 kuu kogukäibest on 0%-lise käibemaksumääraga maksustatav käive moodustanud vähemalt 50%.

0%-line käive, millega arvestatakse, on sätestatud KMS § 15 lg 3 ja 4. Siin võrdsustatakse 0%-lise maksumääraga maksustava käibena ka teises liikmesriigis paigaldatav või kokkupandav kaup (KMD lahter 9). Täidetud peab olema tingimus: 3+9

³

maksukohustuslane on enne tollideklaratsiooni esitamist 12 kuu jooksul esitanud käibedeklaratsioone (KMD) üksnes elektrooniliselt. 

maksukohustuslasel ei ole tollideklaratsiooni esitamise ajaks tähtaegselt esitamata maksudeklaratsioone (TSD ja KMD).

maksukohustuslasel ei ole olnud enne esimese tollideklaratsiooni esitamist 12 kuu jooksul ega järgmiste tollideklaratsioonide esitamise ajal maksuvõlga. Maksuvõlga (sh intressivõlg) ei tohi olla taotluse esitamisele eelneva päeva seisuga ja eelneva 12 kuu jooksul

summaarselt kokku rohkem kui 30 päeva vältel. Antud kontekstis käsitletakse

maksuvõla puudumisena ka ajatatud maksuvõlga.

Ettevõte saab impordi käibemaksu KMD-l arvestada juhul, kui on täidetud kõik tingimused. Kui üks tingimustest ei ole täidetud, tuleb impordil käibemaks tasuda tollieeskirjade kohaselt.

 

Erandina on sätestatud põhivara import.

Sel juhul ei pea olema täidetud esimesed kolm tingimust (KMS § 38 lg 22 ):

käibemaksukohustuslasena registris järjestikku vähemalt 12 kuud

0%-line käive vähemalt 50% ulatuses kogukäibest

maksudeklaratsioonide elektrooniline esitamine

Kuid kindlasti peavad olema täidetud kaks viimast tingimust, ehk ettevõttel ei tohi olla

tähtaegselt esitamata maksudeklaratsioone (KMD ja TSD)

maksuvõlga

Juhul, kui ettevõte ei vasta KMS § 38 lõikes 21 nimetatud kahele esimesele tingimusele (käibemaksukohustuslasena registreeritud järjestikku vähemalt 12 kuud või 0%-line käive vähemalt 50% ulatuses kogukäibest), on maksuhalduril õigus nõuda tagatise esitamist. Tagatis esitatakse ja vabastatakse, seda kasutatakse ning selle suurus arvutatakse lähtudes maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) 12. peatükist.

 

Tagatise suurus määratakse järgnevalt:

täitmata käibemaksukohustuslasena registreerimise tingimus - tagatis 50% põhivara importimisel tasumisele kuuluvast käibemaksu summast;

täitmata 0%-lise käibe tingimus - tagatis 25% põhivara importimisel tasumisele kuuluvast käibemaksu summast;

täitmata elektrooniliste maksudeklaratsioonide esitamise tingimus – tagatist ei nõuta.

Tagatist ei nõuta, kui nõue on alla 1000 krooni. MKS § 122 kohaselt võib isik, kellel tekib tagatise esitamise kohustus, valida järgmiste tagatise liikide vahel:

käendus;

deposiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatissumma;

riigi kasuks seatud registerpant või hüpoteek.

Tagatist nõutakse üksnes põhivara impordil juhul, kui ettevõte ei täida seatud tingimusi. Kauba importimisel tagatist ei nõuta.

Kauba või põhivara impordi KMD-l deklareerimise loa taotlemine

 

Kauba või põhivara impordi KMD-l deklareerimise luba saab taotleda isik, kes kauba vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile suunamise aluseks olnud tehingu dokumentide kohaselt on kauba saaja. Üldjuhul on importijaks (kauba saajaks) kauba ostja. Kui tehingu dokumentides on märgitud kauba saajana kauba ostjast erinev isik, siis importijaks on kauba saaja.

 

Ettevõtted, kes soovivad kauba või põhivara impordi käibemaksu KMD-l arvestada, peavad maksuhaldurile enne esimese vastava toimingu sooritamist esitama taotluse. Taotlus esitatakse ainult elektrooniliselt e-maksuametis oleva infosüsteemi ICIS-LUBA kaudu. Taotluse esitamisel tuleb valida, kas soovite taotleda:

Kauba impordi käibemaksu KMDl deklareerimise luba (edaspidi kauba impordi luba)

Põhivara impordi käibemaksu KMDl deklareerimise luba (edaspidi põhivara impordi luba)

Loa taotlemisel tuleb esitada järgmised andmed:

Loa taotleja andmed (nii kauba kui ka põhivara taotlus)

Taotleja registrikood/isikukood

Taotleja ärinimi

Taotleja elu- või asukoha aadress

Taotleja käibemaksukohustuslasena registreerimise number (VAT number)

Loa taotleja kontaktisiku andmed (nii kauba kui ka põhivara taotlus)

Kontaktisiku nimi

Kontaktisiku e-mail 

Kontaktisiku telefon

   

Täiendavad andmed põhivara impordi loa taotlemisel: 

Tähtaeg, mis perioodi jooksul antud põhivara imporditakse (maksimaalselt 3 kuud) 

Kauba väärtus - impoditava põhivara eeldatav maksustatav väärtus (KMS § 13)

Kauba kirjeldus - kaubanduslik ja/või tehniline kirjeldus, mis peab olema piisavalt selge ja üksikasjalik, et võimaldada taotluse kohta otsuse tegemist.

Palume arvestada asjaoluga, et loa taotluste menetlemise aeg on üldjuhul kuni 30 kalendripäeva alates taotluse esitamisest.

 

Juhul, kui ettevõttel on kehtiv kauba impordi luba, siis põhivara importimiseks eraldi põhivara impordi luba taotleda ei ole vaja.

Tingimustele vastamise kontroll

 

Peale taotluse esitamist teostatakse maksuhalduri poolt KMS tingimustele vastamise kontroll. Maksuhaldur võib küsida ettevõttelt lisateavet tingimuste täitmise kohta, kui tal ei ole selleks piisavalt andmeid. Tagatise nõudmise vajadusel esitatakse ettevõttele tagatise nõue lihtkirjalikus vormis.

 

Taotluse esitanud ettevõte saab tingimustele vastamise tulemusi näha e-maksuameti kaudu.

Loa väljastamine

 

Kauba impordi luba väljastatakse juhul, kui ettevõtte poolt on täidetud kõik 5 tingimust. Üldjuhul väljastatakse luba tähtajatult. Kui üks tingimustest ei ole täidetud, siis luba ei väljastata.

  

 

Põhivara impordi luba väljastatakse, kui ettevõtte poolt on täidetud kas kõik 5 tingimust või juhul, kui esimesed kaks on täitmata, on maksuhalduri poolt aktsepteeritud tagatis. Luba väljastatakse tähtajalisena, vastavalt taotluses märgitud tähtajale.

 

Loa kehtivuse pikendamine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 

Kauba impordi loa saanud ettevõtete puhul hakkab maksuhaldur tingimustele vastamist kontrollima igakuuliselt ööl vastu 25. kuupäeva (KMS § 38 lõige 23). Igakuulised tingimustele vastamise tulemused on ettevõttele e-maksuametis nähtavad 25. kuupäeval. Kui ettevõte vastab tingimustele, pikendatakse kauba impordi loa kehtivus järgmise kalendrikuu lõpuni. Juhul, kui ettevõte tingimustele ei vasta, peatatakse kauba impordi loa kehtivus järgmise kalendrikuu lõpuni. Kuna kauba impordi luba väljastatakse üldjuhul tähtajatult, tuleb loa kehtetuks tunnistamiseks ettevõttel esitada vastav taotlus.

 

Juhime tähelepanu asjaolule, et kauba impordi loa saamiseks esitatakse taotlus üks kord, v.a juhul, kui eelneva taotluse alusel luba ei väljastatud või kui eelnev luba on kehtetuks tunnistatud.

 

Põhivara impordi loa saanud ettevõtete puhul maksuhaldur igakuulisi, ööl vastu 25. kuupäeva tingimustele vastamise kontrolle teostama ei hakka (kontroll taotluse esitamisel). Põhivara impordi loa kehtivust ei pikendata/peatata. Kuna põhivara impordi luba väljastatakse tähtajalisena (vastavalt taotluses märgitud tähtajani), siis tähtaja ületamisel tunnistatakse luba kehtetuks (eraldi taotlust esitada ei ole vaja).

 

Juhul, kui eelnev põhivara impordi luba on kehtetuks tunnistatud või kui soovitakse importida põhivara, mida loal ei ole märgitud, tuleb esitada uus taotlus.

Muudatused KMD-l

 

Seoses impordi käibemaksu arvestamisega KMD-l, täiendati rahandusministri 7. aprilli 2004.a määrust nr 67, lisades kehtestatud käibedeklaratsiooni vormile lahtri 4.1 (RTL, 18.09.2007, 73, 1263). Sellest tulenevalt muudeti ka lahtreid 12 ja 13, kuhu lisatakse viide lahtrile 4.1. Lahter 4.1 saab olema eeltäidetav lahter maksuhalduri poolt vastavalt COMPLEXist (tollideklaratsioonide töötlemise süsteem) saadud andmetele. Ettevõtted ise ei saa lahtrit 4.1 täita/muuta.

Muudatused tollideklaratsioonil

 

 

Muudatusena on lisatud kauba või põhivara impordi loa olemasolu korral tollideklaratsiooni lahtrisse 44 lisadokumendi koodid 6024 (kauba impordi luba, süsteem annab tollideklaratsiooni täitmisel automaatselt), 6025 (põhivara impordi luba, tollideklaratsiooni täitmisel käsitsi sisestatav) ja lahtrisse 47 tuleb märkida makseviis “2”.

  

 

Kuna KMS § 38 lõigetes 21-23 nimetatud muudatus jõustub alates 01.01.2008.a, on kauba või põhivara impordi loa taotlusi võimalik e-maksuametis esitama hakata alates 03.01.2008.a. COMPLEXi muudatuste osas antakse täiendav info Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700