10. september 2006
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Dividendide maksustamisest

Dividendid on nii äris kui karaamatupidamises vaieldamatult keeruline valdkond, mille puhul tekibenda töös süvenemist armastaval raamatupidajal ühauusi ja keerulisemaid küsimusi. Lisaks uutele küsimustelejätkub ka korduma kippuvaid küsimusi. Selles loos saiaudiitor Õnne Kurveti ja Eesti Maksu- ja Tolliametipeaspetsialisti Ester Brückeli abiga edasi antud eripalgelistinfot, mis aitab kindlasti selgemaks saada dividendidega seonduvat.Lisatud on ka viiteid kirjandusele, millega tutvuda.

Korduma kippuvad küsimused

Lugedes näiteks internetiraamatupidamisalaseid foorumeid, võib tihti kohata küsimust:

„Kui suur on see protsent kasumist,mida võib dividendideks maksta?”Või siis küsimust: „Kasjooksva aasta eest saab ka dividende välja maksta, näiteksesimese poolaasta tulemuste põhjal?”Või hoopis: „Kui tihti saabosaühingu omanik ettevõttest dividende välja võttaja milline maksukohustus neile kehtib?”Tegelikult leiab foorumitest sellistelelihtsamatele korduma kippuvatele küsimustele ka vastused.

Et siis teadkem, et dividendideks võibjagada kasvõi kogu ettevõtte kasumi, aga tuleb silmaspidada ka tulumaksu. Kasumit jagatakse aga ainult üks kordaastas, kui siiski.

Nõuanne Maksu- jaTolliametilt

Maksu- ja Tolliameti otseste maksudetalituse peaspetsialisti Ester Brückeli sõnul reguleeribdividendide jaotamist Äriseadustik ja tegelikult ei kuuluBrückeli sõnul dividendide teema otseselt mittemaksuhalduri pädevusse. Ometi tõdeb spetsialist, etotseselt ettevõttes dividendide jaotamise protseduurikehtestatud ei ole. „Selle valdkonna küsimusi otsustatakseüldkoosolekul, kuid tuleb arvestada, et ka dividendidelt makstavtulumaks läheb kasumi arvelt,” lisab ta.

„Kindlat protsenti, mida jagadakasumist dividendidena, samuti kehtestatud ei ole. Ka sedaotsustatakse üldkoosolekul.”

Aga kuidas dividende maksustatakse?Milliseid makse nende pealt makstakse?

„Dividendide maksukohustusarvutatakse dividendide väljakuulutamisel, kuid tegelikmaksukohustus tekib dividendide väljamaksmisel. Dividendidemaksustamist reguleerib tulumaksuseaduse § 50 javäljamakstud dividendid kajastatakse vormi TSD lisas 7. Kuid teatud juhtudel ka vormil INF 11.”

Milline on see maksumäär?

„Makstakse üldjuhul ettevõttetulumaksu, mille määraks käesoleval aastal on 23/77. Kuid olenevalt dividendide saajatest,tuleb väljamakstud dividendilt ka tulumaks kinni pidada vastavalt tulumaksuseaduse§ 29 lõikele 8.”

Kuidas see maksustamine toimub?

„Maksustamine oleneb vägakonkreetsetest asjaoludest. Enne dividendide väljamaksmistsoovitame lugeda vormi TSD lisa 7 ja INF 11 täitmise märkusi,mis on trükitud nendele vormidele.”

Mida soovitaksite raamatupidajalteada veel sellel teemal - dividendid ja nende maksustamine?

„Kuna dividendide teema on vägalai, siis kõigepealt peaks raamatupidaja läbi lugema lisa7 ja INF 11 täitmise juhendid ja konkretiseerima enda jaoksküsimused, millele ta vastust vajab.”

Kommentaar Õnne Kurvetilt

Kuna dividendidega seotud kandedkajastuvad raamatupidamisaruandes, siis raamatupidamisaruanneteauditeerimisel on Õnne Kurvet selle teemaga palju kokkupuutunud. Tema sõnul tekivad probleemid dividendidega seotudkannete õiges ja õigeaegses kajastamises. Tähtison nende kannete tegemise õige ajastatus - dividendidemääramise aeg ehk üldkoosoleku otsuse aeg.

„Kuigi majandusaasta aruande kooseisukuulub kasumi jaotamise ettepanek, siis ei pruugi see kokku langedaüldkoosolekul vastu võetud kasumi jaotamise otsusega.Alles siis, kui raamatupidaja puutub kokku dividendide reaalseteväljamaksete kannetega, hakkab ta otsima „alust” dividendideväljamakseteks, milleks on üldkoosoleku protokoll.”

Probleeme on audiitori sõnultekitanud ka muutunud konteeringud.

„Nimelt enne 2003. aastat kantitulumaks dividendidelt nii nagu netodividendidki eelmiste perioodidejaotamata kasumi vähendamiseks. Alates uuest, 2003. aastalkehtima hakanud raamatupidamisseadusest kantakse netodividendidendiselt eelmiste perioodide jaotamata kasumi vähendamiseks,kuid tulumaks dividendide väljakuulutamisel jooksvamajandusaasta kasumiaruande tulumaksu kuluks.”

Viimaste aastate probleemiks on kamaksumäärade muutus momendiks, mis langeb kokku aruandekuupäevaga 31.12, lisab audiitor. Dividendivõlas olevtulumaksu osa tuleb maksumäärade muutumisel ümberarvestada, kuna võlas olnud dividendide väljamaksmiseltuleb tulumaksukohustust arvestada kassaprintsiibi aluse ehkväljamakse tegemise ajal kehtiva maksumäära järgi.

„Minu praktikas tuli ette ka olukord,kus täiesti valesti arvati, et tulumaksu korrigeeritud summaarvelt võiks maksta täiendavaid dividende. Kasumijaotamine dividendideks puudutab ainult netodividende. Tulumakskaasneb perioodikuluna jooksva aasta kasumiaruandes, mida saabvajadusel korrigeerima.”

Kas teil on olnud praktikas seosesdividendidega ka mõni keeruline juhtum?

„Tooksin siinkohal näitenaväljavõtte ühele minu kliendile dividendide kohtaesitatud küsimusest ja antud vastusest. Küsimus oli:„Eelmisel aastal (2004) kuulutasime dividendid välja,kajastasin bilansis: Dividendivõlg ja tulumaks. Väljamaksmistlükkasime 2006. aasta algusesse, kuna meie tegevus on hooajalineja tavaliselt talvel on rasked ajad ja 2005. aasta algus oli karaske. Kas see dividendivõlg ja tulumaksuvõlg võibjääda järgmiseks aastaks, või peab tegemaprotokolli seisuga 31.12.2005 ja tagasikande. Praegu me tahaksimeneed (2004 aasta eest) dividendid välja maksta?”

Vastasin sellele küsimuselejärgnevalt… Üldiselt otsustatakse dividende väljamaksta sellise arvestusega, et jõuab need (kasvõi osadekaupa) otsustamise aasta jooksul välja maksta. Kui juhtub nii,et siiski jääb dividendivõlg (netodividendid +tulumaks), siis jääb see 31.12. bilansi viitvõlgadessekirjele „Dividendivõlg“. Kui juhtub, et ka uuel aastal eisuudeta dividende välja maksta, siis võib, kuid ei tule,uuel aastal aktsionäride (osanike) üldkoosolekul vastuvõetavas kasumi jaotamise otsuses teha korrigeerimiskanne.Kasumi jaotamise otsust saab teha korraline üldkoosolek, kuskinnitatakse majandusaasta aruanne ja võetakse vastu kasumijaotamise otsus. Ainuke asi mis tuleb vana aasta lõpuga teha,on dividendidelt tulumaksu arvestuse korrigeerimine, kuna 2006.aastalon tulumaksumäär 23%, kuid 2005.aastal oli 24%.”

Infot dividendide maksustamiseteemal leiab iga raamatupidaja Äriseadustikust jaTulumaksuseadusest. Võib tutvuda ka väljaannetega „EestiMaksuteadlaste Selts.

Eesti Maksuseadused koosrakendusaktidega. Õigusaktide kogumik seisuga 1.märts2006.”

Infot leiab ka Eesti MaksumaksjateLiidu ajakirja „MaksuMaksja” 2005. aasta novembri väljaandest,kus Anne Nuudi artikkel „Majandusaasta aruanne 2005”.

Siinkohal mõned väljavõtted

ÄRISEADUSTIK

VI osa. OSAÜHING

19. peatükk. OSA JA OSANIK

§157 Väljamaksete tegemine

(1) Osanikelevõib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmistemajandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmisteaastate katmata kahjum, kinnitatud aastabilansi alusel.

(2) Osanikulemakstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osanimiväärtusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtudteisiti.

(3) Osanikele eitohi teha väljamakseid, kui ühingu viimase majandusaastalõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev ühingunetovara on väiksem või jääks väiksemaksosakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmineosanikele ei ole lubatud seadusest või põhikirjasttulenevalt.

(4) Osanikul onõigus nõuda osanike otsusega ettenähtud dividendiväljamaksmist.

(5) Dividendmakstakse välja rahas. Osaniku nõusolekul võibdividendi välja maksta ka muus varas.

[RT I 2005, 57,449 - jõust. 1. 01. 2006]

VII osa. AKTSIASELTS

28. peatükk. ARUANDLUS JAKASUMI JAOTAMINE

§335. Kasumi jaotamise otsus

(1) Kasumijaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatudraamatupidamise aastaaruande alusel.

(11)Emaettevõtja, kes koostab konsolideerimisgrupi majandusaastaaruande, võtab kasumi jaotamise otsuse vastukonsolideerimisgrupi konsolideeritud aruannete alusel.Konsolideeritud aruannetel põhinevat kasumit ei ole lubatudjaotada niivõrd, kuivõrd see vähendaksemaettevõtja netovara tasemeni alla aktsiakapitali jareservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele eiole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

(2) Kasumijaotamise otsuses märgitakse:

1)puhaskasumi suurus;2) eraldisedreservkapitali;3) eraldisedteistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtudreservidesse;4) aktsionäridevahel jaotatav kasumiosa;5) kasumikasutamine muuks otstarbeks.

[RT I 2005, 61,478 – jõust. 1.12.2005]

TULUMAKSUSEADUS

§ 18. Dividendid

(1) Tulumaksuga maksustatakse kõikdividendid ja muud kasumieraldised, mida residendist füüsilineisik saab välismaa juriidiliselt isikult rahalises võimitterahalises vormis.

(11) Dividendi ei maksustatatulumaksuga, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt ontulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigiskinni peetud.

(2) Dividend on väljamakse, midatehakse juriidilise isiku pädeva organi otsuse aluselpuhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumistning mille aluseks on dividendi saaja osalus juriidilises isikus(aktsiate või osade omamine, täis- võiusaldusühingu osanikuks või tulundusühistu liikmeksolemine või muud osaluse vormid vastavalt äriühinguasukohamaa seadustele).

(3) Aktsia- või osakapitali võisissemaksete vähendamisel, aktsiate või osadetagasiostmisel või juriidilise isiku likvideerimisel tehtavateväljamaksete maksustamine toimub vastavalt § 15 lõigetele2 ja 3.

(4) Kui residendist füüsilineisik on osanik või liige sellises isikute ühenduses võisellise varakogumi kaasomanik, millele ei ole omistatud juriidiliseisiku staatust, siis maksustatakse tulumaksuga nimetatud ühendusevõi varakogumi puhaskasumi osa proportsionaalselt maksumaksjaosalusele või hääleõigusele.

(5) Lõikes 4 sätestatut eikohaldata osalusele varakogumis, mille kohta on emiteeritudväärtpaber väärtpaberituru seaduse (RT I 2001,89, 532; 2002, 23, 131; 63, 387; 102, 600; 105, 612) § 2mõistes.

Autor: Aive Antsov

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700