Autor: Raamatupidaja.ee • 19. märts 2006
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

RTJ 16 Segmendiaruandlus

RTJ 16 SEGMENDIARUANDLUS

SisukordparagrahvidEESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED1–3RAKENDUSALA4–7MÕISTED8–10AVALIKUSTATAVATE SEGMENTIDE MÄÄRATLEMINE11–23Segmendiaruandluse põhiformaat ja lisaformaat11–15Avalikustatavad segmendid16-23SEGMENTIDE KOHTA AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON24–49Põhiformaadis avalikustatav informatsioon24–28Lisaformaadis avalikustatav informatsioon28–32Muu segmendiaruandluses avalikustatav informatsioon33–35Segmendiaruandluses avalikustatava informatsiooni arvestamisel rakendatavad põhimõtted36–49JÕUSTUMINE50–51VÕRDLUS RAHVUSVAHELISTE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITEGA (IFRS)52LISA – KOKKUVÕTE AVALIKUSTATAVAST

SEGMENDIINFORMATSIOONIST

EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED

1. Käesoleva Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 16 «Segmendiaruandlus» eesmärgiks on sätestada miinimumnõuded segmentide lõikes esitatavale raamatupidamisinformatsioonile ja segmendiaruannetes rakendatavatele arvestuspõhimõtetele. Õigeaegne ja usaldusväärne segmendiaruanne võimaldab investoritel, kreeditoridel ja teistel aruande kasutajatel:

(a) paremini mõista ettevõtte majandustulemuse kujunemist;(b) paremini hinnata ettevõtte rentaablust (kasumlikkust) ja riske; ja(c) anda objektiivsemaid hinnanguid ettevõtte kui terviku kohta.

2. Juhend RTJ 16 lähtub rahvusvahelisest finantsaruandluse standardist IAS 14 «Segmendiaruandlus» («Segment Reporting»). Juhend sisaldab viiteid konkreetsetele IASi paragrahvidele, millel juhendi nõuded tuginevad. RTJ 16 võrdlus rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega on toodud paragrahvis 52. Valdkondades, kus RTJ 16 ei täpsusta mingit spetsiifilist arvestuspõhimõtet, kuid see on reguleeritud mõnes IFRS-s, on soovitatav lähtuda vastavas IFRS-s kirjeldatud arvestuspõhimõttest.

3. Raamatupidamise aruannete koostamisel tuleb lähtuda olulisuse printsiibist. Väheolulisi objekte võib arvestada ja aruannetes kajastada lihtsustatud viisil.

RAKENDUSALA

4. Raamatupidamise Toimkonna juhendit RTJ 16 «Segmendiaruandlus» tuleb rakendada segmentide kohta avalikustatava informatsiooni esitamisel alljärgnevate ettevõtete Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruannetes: Ettevõtted, mille aktsiad või võlakirjad on börsil noteeritud või mis on aruannete koostamise kuupäevaks taotlenud aktsiate või võlakirjade registreerimist börsil; Muud ettevõtted, kelle aruannetes on tulenevalt seadusandlusest nõutud informatsiooni esitamine segmentide kohta; Ettevõtted, kes avaldavad oma aruannetes segmendiaruandeid vabatahtlikult.

(a)

(b)

(c)

5. Käesolev juhend kohustab oma raamatupidamise aastaaruannetes avalikustama informatsiooni segmentide kohta ainult börsiettevõtetel (k.a ettevõtted, kelle aktsiad ja võlakirjad on aruande koostamise kuupäevaks veel börsil registreerimata, kuid registreerimisprotsessi on juba alustatud). Käesolevat juhendit tuleb järgida ka juhul, kui raamatupidamiskohustuslane koostab ja avalikustab segmendiaruanded kas tulenevalt seadusandlusest või omal soovil.

6. Raamatupidamiskohustuslased, kes koostavad oma raamatupidamise aruandeid vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele, ei ole kohustatud järgima käesoleva juhendi nõudeid. Raamatupidamiskohustuslased ei ole kohustatud järgima käesolevat juhendit ka sisemiseks otstarbeks mõeldud mitteavalike segmendiaruannete koostamisel.

7. Juhul kui paragrahvis 4 nimetatud ettevõte koostab konsolideeritud aruandeid, on ta kohustatud käesoleva juhendi kohaselt koostatud segmendiaruandeid esitama ainult oma konsolideeritud aruannetes ning ei pea seda tegema konsolideerimata aruannetes. Juhul kui paragrahvis 4 nimetatud ettevõte ei koosta konsolideeritud aruandeid (näiteks kuna tal puuduvad tütarettevõtted), siis on ta kohustatud esitama segmendiaruandeid oma konsolideerimata aruannetes.

MÕISTED

8. Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses (IAS 14p8,9): on ettevõtte osa, mis toodab või osutab ühte toodet või teenust või sarnaste toodete või teenuste gruppi ning mille riskid ja kasumlikkus erinevad teiste ärisegmentide omast. Otsustamaks kas tooted ja teenused on sarnased, tuleb hinnata järgmisi faktoreid: toodete või teenuste sarnasust; tootmisprotsesside sarnasust; toodete või teenuste tarbijate profiile; toodete või teenuste turustusmeetodeid; ja tegevusala regulatiivse keskkonna omadusi (näiteks pangandus, kindlustus või avalikke teenuseid pakkuvad ettevõtted).

Ärisegment

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Samasse ärisegmenti ei lülitata märkimisväärselt erinevate riskide ja kasumlikkusega tooteid ja teenuseid (IAS 14p11). on ettevõtte osa, mis toodab tooteid või osutab teenuseid teatud majanduskeskkonnas ning mille riskid ja kasumlikkus erinevad teistes majanduskeskkondades tegutsevate ettevõtte osade omast. Geograafiliste segmentide määratlemisel lähtutakse: majanduslike ja poliitiliste tingimuste sarnasusest; äritegevuse seotusest erinevates geograafilistes piirkondades; tegevuste geograafilisest lähedusest (kaugusest); erilistest riskidest, mis on seotud äritegevusega konkreetses piirkonnas; valuutatehingute regulatsioonidest; ja majanduskeskkonnaga seotud valuutariskidest.

Geograafiline segment

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Samasse geograafilisse segmenti ei lülitata märkimisväärselt erinevate riskide ja kasumlikkusega majanduskeskkondi (IAS 14p12). on selline ettevõtte ärisegment või geograafiline segment, mille kohta käiv informatsioon kuulub avalikustamisele vastavalt käesolevale juhendile.

Avalikustatav segment

9. Geograafilise segmendi määratlemisel võetakse aluseks kas (IAS 14p13):

(a) Ettevõtte tegevuse asukoht; või(b) Ettevõtte turgude ja klientide asukoht.

10. Üldjuhul viitab ettevõtte organisatsiooniline struktuur ja ettevõttesisene aruandluse struktuur sellele, kas peamised geograafilised riskid tulenevad tegevuse asukohast (müügi lähtekoht) või selle turgude asukohast (müügi sihtkoht). (IAS 14p14).

AVALIKUSTATAVATE SEGMENTIDE MÄÄRATLEMINE

Segmendiaruandluse põhiformaat ja lisaformaat

11. Aruannetes avaldatakse informatsiooni ettevõtte segmentide kohta nii ärisegmentide kui geograafiliste segmentide lõikes. Ühte kahest lõikest loetakse ettevõtte segmendiaruandluse põhiformaadiks ja teist segmendiaruandluse lisaformaadiks. Nagu on kirjeldatud käesoleva juhendis, avaldatakse põhiformaadi kohta oluliselt rohkem informatsiooni kui lisaformaadi kohta.

12. Otsustamaks, kas ettevõtte segmendiaruandluse põhiformaadiks on äri- või geograafilised segmendid, tuleb lähtuda sellest, kas ettevõtte riskid ja kasumlikkus on valdavalt mõjutatud tema tegevusest erinevates ärisegmentides või tema tegevusest erinevates geograafilistes segmentides. (IAS 14p26).

13. Üldjuhul viitab ettevõtte juhtimisstruktuur ja sisemine aruandlus sellele, kas ettevõtte riskid ja kasumlikkus on valdavalt mõjutatud tema tegevusest erinevates ärisegmentides või tema tegevusest erinevates geograafilistes segmentides. Juhul kui sisemine struktuur ja aruandlus on üles ehitatud ärisegmentide põhiselt, on ettevõtte põhilised riskid ja kasumlikkus seotud tema tegevusega erinevates ärisegmentides ning ärisegmente tuleks lugeda segmendiaruandluse põhiformaadiks. Juhul kui sisemine struktuur ja aruandlus on üles ehitatud geograafiliste segmentide põhiselt, viitab see põhiliste riskide ja kasumlikkuse seotusele geograafiliste segmentidega ning neid tuleks lugeda segmendiaruandluse põhiformaadiks. (IAS 14p27).

14. Juhul kui ettevõtte riskid ja kasumlikkus on ühtlaselt seotud nii äri- kui geograafiliste segmentidega (millele viitab «maatriksstruktuur» firma juhtimises ning ettevõttesiseses aruandluses), siis kajastab ettevõte ärisegmente põhiformaadina ja geograafilisi segmente lisaformaadina. (IAS 14p27). Lubatud on segmendiaruandluse esitamine ka maatrikskujul, kus nii äri- kui geograafilised segmendid on esitatud põhiformaadina. (IAS 14p29).

15. Juhul kui ettevõtte juhtimisstruktuur ja sisemine aruandlus ei põhine äri- ega geograafilistel segmentidel (vaid näiteks juriidilisel struktuuril), siis otsustab ettevõtte juhtkond, kas ettevõtte riskid ja kasumlikkus on rohkem mõjutatud erinevatest toodetest ja teenustest või tegevuse või turu asukohast, ja sellest tulenevalt valitakse ettevõtte segmendiaruandluse põhiformaadiks kas äritegevuse segmendid või geograafilised segmendid, kusjuures teine jääb ettevõtte segmendiaruandluse lisaformaadiks. (IAS 14p27, 14p30).

Avalikustatavad segmendid

16. Ettevõtte segmendiaruandluses avalikustatavate äri- ja geograafiliste segmentide määratlemisel lähtutakse ettevõtte sisemises aruandluses kajastatavatest organisatsiooni üksustest. (IAS 14p31).

17. Kaht või enamat sisemises aruandluses kajastatavat sisuliselt sarnast segmenti võib liita välises segmendiaruandluses üheks avalikustatavaks segmendiks juhul, kui (IAS 14p34):

(a) Nende majandustegevuse tulemus on pikaajaliselt sarnane; ja(b) Nad on sarnased paragrahvis 8 kirjeldatud kriteeriumite osas.

18. Sisemises aruandluses kajastatavat segmenti tuleb välises segmendiaruandluses käsitleda avalikustatava segmendina juhul, kui valdav osa tema tulust teenitakse välistelt klientidelt (mitte sisekäibest) ning ta vastab vähemalt ühele alljärgnevast kolmest kriteeriumist (IAS 14p35): Segmendi tulu (sh sisemine tulu tehingutest teiste segmentidega) moodustab 10% või enam kõikide segmentide tulust kokku (sh sisekäibed); või Segmendi äritulem (kasum või kahjum) moodustab 10% või enam kõikide kasumis olevate segmentide äritulemite summast või kõikide kahjumis olevate segmentide äritulemite summast, sõltuvalt sellest, milline on absoluutsummas suurem; või Segmendi varad moodustavad 10% või enam kõikide segmentide varade kogusummast.

(a)

(b)

(c)

19. Kui ettevõtte sisemises aruandluses kajastatav segment ei vasta paragrahvis 18 esitatud kriteeriumitele, siis (IAS 14p36):

(a) Antud segmenti tohib lugeda avalikustatavaks segmendiks (ja seda kajastada eraldi segmendina) hoolimata selle väiksusest;(b) Kui antud segmenti ei loeta avalikustatavaks segmendiks, võib teda välises segmendiaruandluses liita mõne teise sisemises aruandluses kajastatava segmendiga, mis samuti ei vasta paragrahvis 18 nimetatud kriteeriumitele, eeldusel, et nad on sarnased enamikus paragrahvis 8 kirjeldatud kriteeriumite osas. Liidetud sarnaseid väikeseid segmente loetakse välise segmendiaruandluse jaoks üheks avalikustatavaks segmendiks.(c) Kui antud segmenti ei avalikustata iseseisva segmendina ega liideta teiste sarnaste väikeste segmentidega, siis tuleb tema finantsnäitajad esitada jagamata jäägi («muude segmentide») koosseisus.

20. Juhul kui eraldi avalikustatavate segmentide kogutulu müügist välistele klientidele on väiksem kui 75% ettevõtte konsolideeritud tulust, siis tuleb eraldi avalikustada täiendavaid segmente (isegi kui nad ei vasta paragrahvis 18 nimetatud kriteeriumitele), nii et avalikustatavate segmentide tulu oleks vähemalt 75% ettevõtte konsolideeritud tulust (st «muude segmentidena» kajastatud jagamata jääk ei tohi ületada 25%). (IAS 14p37).

21. Sisemiselt kajastavaid segmente, mille tulu tuleneb valdavas osas sisekäibest, on soovitatav, aga mitte kohustuslik avalikustada eraldi ka välises segmendiaruandluses. (IAS 14p39–41).

22. Juhul kui varem eraldi avalikustatud segment ei vasta teatud aruandeperioodil enam paragrahvis 18 nimetatud kriteeriumitele, tuleb jätkata tema eraldi avalikustamist juhul, kui juhtkond usub, et nimetatud segment on ettevõtte seisukohalt endiselt oluline. (IAS 14p42).

23. Juhul kui eraldi avalikustatavate segmentide koosseis muutub (näiteks seoses asjaoluga, et mõni uus segment ületab paragrahvis 18 nimetatud kriteeriumid), siis tuleb tagasiulatuvalt korrigeerida ka eelmise perioodi võrdlusandmeid, viies need vastavusse uue avalikustavate segmentide koosseisuga. Juhul kui võrreldavate andmete tagasiulatuv korrigeerimine pole praktiliselt teostatav (kuna puuduvad piisavad võrreldavad andmed, et neid saaks jagada vastavalt uuele segmentide koosseisule), siis tuleb aruandeperioodi kohta avalikustada segmendiinformatsioon lähtudes nii uuest kui ka vanast segmentide koosseisust. (IAS 14p43, 14p76).

SEGMENTIDE KOHTA AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON

Põhiformaadis avalikustatav informatsioon

24. Põhiformaadi osaks olevate segmentide kohta avalikustatakse järgmine informatsioon (IAS 14p51–66): segmendi tulu (eraldi avalikustatakse tulu välistelt klientidelt ja sisekäive tehingutest teiste segmentidega); segmendi äritulem; segmendi vara bilansiline maksumus; segmendi kohustused; segmendi materiaalse ja immateriaalse põhivara soetusväljaminekud aruandeperioodil (tekkepõhiselt); segmendi äritulemis sisalduv segmendi materiaalse ja immateriaalse põhi vara kulum ja muud olulised mitterahalised kulud; segmendi osana kajastatud sidusettevõtted ja segmendi osa selliste sidus ettevõtete kasumist või kahjumist.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

25. Segmendiaruandluses on soovitatav avalikustada ka segmentide rahavood äritegevusest, investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest. Juhul kui ettevõte avalikustab oma segmendiaruandluses segmentide rahavood, ei ole ta kohustatud avalikustama paragrahvis 24(f) nimetatud informatsiooni. (IAS 14p62–63).

26. Segmendiaruandluses on soovitatav avalikustada informatsiooni ka muude oluliste või ebatavaliste tulude ja kulude kohta, mis on vajalik segmendi äritulemi kujunemise mõistmiseks. (IAS 14p59).

27. Kui lisaks segmendi äritulemile on ilma kulude subjektiivse jagamiseta võimalik leida ka segmendi puhaskasum või -kahjum või mõni teine segmendi tulemi näitaja, siis on soovitatav koos vastavate selgitustega esitada ka need näitajad. Kui nende näitajate leidmisel on kasutatud arvestusmeetodeid, mis ei vasta konsolideeritud aruannetes kasutatud arvestusmeetoditele, siis esitatakse ka nende arvestusmeetodite kirjeldus. (IAS 14p53).

28. Juhul kui avalikustatavate segmentide näitajate summa ei võrdu ettevõtte konsolideeritud näitajatega, tuleb esitada võrdlus segmentide näitajate ja konsolideeritud näitajate vahel. Võrdlus peab selgitama võimalikke erinevusi segmentide tulu välistelt klientidelt ja konsolideeritud tulu vahel, segmentide äritulemi ja konsolideeritud ärikasumi vahel, segmentide varade ja kohustuste ning konsolideeritud varade ja kohustuste vahel. (IAS 14p67).

Lisaformaadis avalikustatav informatsioon

29. Kui ettevõtte segmendiaruandluse põhiformaadiks on ärisegmendid, siis avalikustatakse lisaformaadis järgmine informatsioon (IAS 14p69): Klientide asukohast lähtudes määratuna kõigi selliste geograafiliste segmentide tulu välistelt klientidelt, mis moodustavad vähemalt 10% ettevõtte konsolideeritud tulust; Varade asukohast lähtudes määratuna kõigi selliste geograafiliste segmentide varade bilansiline maksumus, mis moodustab vähemalt 10% ettevõtte konsolideeritud varadest; Varade asukohast lähtudes määratuna kõigi selliste geograafiliste segmentide materiaalse ja immateriaalse põhivara soetusväljaminekud aruandeperioodil, mille varade bilansiline maksumus moodustab vähemalt 10% ettevõtte konsolideeritud varadest.

(a)

(b)

(c)

30. Kui ettevõtte segmendiaruandluse põhiformaadiks on geograafilised segmendid (ükskõik kas lähtudes varade või klientide asukohast), siis avalikustatakse lisaformaadis järgmine informatsioon kõigi ärisegmentide kohta, mille tulu välistelt klientidelt on vähemalt 10% ettevõtte konsolideeritud tulust või mille varad moodustavad vähemalt 10% ettevõtte konsolideeritud varadest (IAS 14p70): Segmentide tulu välistelt klientidelt; Segmentide varade bilansiline maksumus; Segmentide materiaalse ja immateriaalse põhivara soetusväljaminekud aruandeperioodil.

(a)

(b)

(c)

31. Kui ettevõtte segmendiaruandluse põhiformaadiks on geograafilised segmendid määratuna lähtudes varade asukohast ning varade asukoht erineb oluliselt klientide asukohast, siis avalikustatakse lisaformaadis ka kõigi klientide asukohast lähtudes määratud geograafiliste segmentide tulu välistelt klientidelt, mis moodustavad vähemalt 10% ettevõtte konsolideeritud tulust. (IAS 14p71).

32. Kui ettevõtte segmendiaruandluse põhiformaadiks on geograafilised segmendid määratuna lähtudes klientide asukohast ning varade asukoht erineb oluliselt klientide asukohast, siis avalikustatakse lisaformaadis ka kõigi varade asukohast lähtudes määratud geograafiliste segmentide, mille tulu välistelt klientidelt on vähemalt 10% ettevõtte konsolideeritud tulust või mille varad moodustavad vähemalt 10% ettevõtte konsolideeritud varadest (IAS 14p72): Segmentide varade bilansiline maksumus määratuna lähtudes varade asukohast; Segmentide materiaalse ja immateriaalne põhivara soetusväljaminekud aruandeperioodil määratuna lähtudes varade asukohast.

(a)

(b)

Muu segmendiaruandluses avalikustatav informatsioon

33. Kui segmendi, mida kajastatakse sisemises aruandluses, kuid mis ei vasta avalikustatava segmendi kriteeriumitele, kuna valdav osa tema tulust tuleneb sisekäibest, tulu välistelt klientidelt moodustab vähemalt 10% ettevõtte konsolideeritud tulust, siis avalikustatakse sellise segmendi kohta tema tulu müügist välistele klientidele ja tulu müügist teistele segmentidele. (IAS 14p74).

34. Segmendiaruannetes avaldatakse täiendavalt järgmine informatsioon:

(a) Kõigi avalikustatavate ärisegmentide kohta nende poolt hõlmatavad tooted ja teenused ja kõigi avalikustatavate geograafiliste segmentide kohta nende poolt hõlmatavad riigid või muud geograafilised piirkonnad (kui seda ei ole avalikustatud mõnes aruande muus osas). (IAS 14p81).(b) Segmentidevaheliste sisetehingute (sh sisekäibe) tegemisel rakendatud hinnapoliitika ning aruandeperioodil hinnapoliitikas toimunud võimalike muudatuste kirjeldus. (IAS 14p75).(c) Segmendiaruandlust mõjutavate arvestusmeetodite muutmise korral (IAS 14p76):(i) Muudatuste kirjeldus ja põhjendus;(ii) asjaolu, et võrdlusandmeid on tagasiulatuvalt korrigeeritud või et seda ei olnud praktiliselt võimalik teostada;(iii) muudatuse mõju finantsnäitajatele (v.a juhul, kui seda ei ole võimalik praktiliselt hinnata).

35. Ülevaade käesoleva juhendi alusel avalikustamisele kuuluvast segmendiinformatsioonist on toodud juhendi lisas 1.

Segmendiaruandluses avalikustatava informatsiooni arvestamisel rakendatavad põhimõtted

36. Segmendiaruandluses avalikustatava informatsiooni arvestamisel tuleb rakendada samu arvestuspõhimõtteid nagu ettevõtte konsolideeritud aruannete koostamisel. (IAS 14p44).

37. Segmendi tulu on osa ettevõtte äritegevuse tulust, mis on kas otseselt omistatav antud segmendile või mida saab põhjendatud alustel osaliselt jaotada antud segmendile. Segmendi tulu sisaldab nii müügist ettevõtte välistele klientidele kui sisemistest müükidest tekkinud tulu. (IAS 14p16).

38. Segmendi tulu ei sisalda finantsvaradelt teenitavat tulu (nt dividendid, intressid, kasum finantsvarade müügilt), välja arvatud juhul, kui segmendi põhitegevuseks on finantstegevus. (IAS 14p16).

39. Segmendi kulu on osa ettevõtte äritegevuse kulust, mis on kas otseselt omistatav antud segmendile või mida saab põhjendatud alustel osaliselt jaotada antud segmendile. Segmendi kulu sisaldab nii seda kulu, mis on seotud müügiga ettevõtte välistele klientidele kui sisemistest müükidest tekkinud kulu. (IAS 14p16).

40. Segmendi kulu ei sisalda finantseerimis- ja investeerimistegevusega seotud finantsvaradelt ja -kohustustelt tekkivat finantskulu (nt dividendid, intressid, kahjum finantsvarade müügilt), välja arvatud juhul, kui segmendi põhitegevuseks on finantstegevus. Segmendi kulu ei sisalda ka tulumaksukulu ega selliste varadega seotud kulusid, mida kasutatakse ettevõtte peakontori või ettevõtte kui terviku tasandil. Selliseid ärikulusid, mida segmentidele ei jagata, kajastatakse segmendiaruandluses kui «jagamatuid ühiseid kulusid». (IAS 14p16).

41. Segmendi äritulem leitakse segmendi tulude ja segmendi kulude vahena. (IAS 14p16).

42. Segmendi vara on vara, mida kasutatakse segmendi äritegevuses ja mis on kas otseselt seotud ühe konkreetse segmendiga või mida saab põhjendatud alustel jaotada erinevatele segmentidele. (IAS 14p16).

43. Segmendi varad sisaldavad näiteks segmendi äritegevusega seotud käibevarasid, materiaalset põhivara (sh kapitalirendi tingimustel renditud) ja immateriaalset põhivara (sh firmaväärtust, kui see on seotud ühe segmendiga või kui seda on võimalik põhjendatult jagada erinevatele segmentidele). (IAS 14p19).

44. Segmendi varad ei sisalda finantstulu teenimise eesmärgil hoitavaid finantsvarasid (näiteks laenunõudeid ja finantsinvesteeringuid), välja arvatud juhul, kui segmendi põhitegevuseks on finantstegevus ja segmendi äritulem sisaldab finantstulusid nendelt finantsvaradelt. Segmendi varade hulka ei kuulu ka tulumaksunõuded ja sellised varad, mida kasutatakse ettevõtte peakontori või ettevõtte kui terviku tasandil. (IAS 14p16, 14p19).

45. Varade jagamisel segmentidel lähtutakse samadest põhimõtetest nagu kulude jagamisel segmentidele (näiteks kui amortisatsioonikulu on lülitatud teatud segmendi äritulemisse, kajastatakse ka antud vara sama segmendi varade koosseisus). Mitme segmendi poolt ühiselt kasutatavaid varasid jagatakse avalikustatavatele segmentidele ainult juhul, kui nendega seotud tulud ja kulud jagatakse samadele segmentidele. Juhul kui ühiselt kasutatavate varade objektiivne ja põhjendatud jagamine segmentidele pole võimalik (näiteks kontserni peakontori hoone jagamine), siis kajastatakse selliseid varasid segmendiaruandluses kui «jagamatuid ühiseid varasid». (IAS 14p19; 14p47–48).

46. Segmendi kohustused on kohustused, mis tulenevad segmendi äritegevusest ja mis on kas otseselt seotud ühe konkreetse segmendiga või mida saab põhjendatud alustel jaotada erinevatele segmentidele. (IAS 14p16).

47. Segmendi kohustused sisaldavad äritegevusest tulenevaid kohustusi nagu näiteks võlad tarnijatele, viitvõlad, ostjate ettemaksed kaupade või teenuste eest, garantiieraldised ning teised äritegevusega kaasnevad kohustused. (IAS 14p20).

48. Segmendi kohustused ei sisalda laenu- ja kapitalirendikohustusi ega muid finantseerimistegevusega seotud kohustusi, välja arvatud juhul, kui segmendi põhitegevuseks on finantstegevus ja segmendi äritulem sisaldab finantskulusid nendelt finantskohustustelt. Segmendi kohustuste hulka ei kuulu ka tulumaksukohustused. Selliseid kohustusi kajastatakse segmendiaruandluses kui «jagamatuid ühiseid kohustusi». (IAS 14p16, 14p20).

49. Segmendi tulud ja kulud ning varad ja kohustused sisaldavad tulusid ja kulusid ning varasid ja kohustusi, mis on tekkinud segmentidevahelistest sisetehingutest (st segmendi finantsnäitajad arvutatakse enne konsolideerimise käigus tehtavaid elimineerimisi). Segmendi tulud ja kulud ning varad ja kohustused ei sisalda antud segmendi sees toimuvatelt tehingutelt tekkinud tulusid ja kulusid ning varasid ja kohustusi. (IAS 14p24).

JÕUSTUMINE

50. Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 16 «Segmendiaruandlus» rakendamine on kohustuslik segmendiaruandlusele, mida koostatakse 1.01.2004 ja hiljem algavate majandusaastate kohta. Juhendi ennetähtaegne rakendamine varasematele aruandeperioodidele on soovitatav.

51. Juhul kui käesoleva juhendi rakendamine toob endaga kaasa muudatusi võrreldes ettevõtte segmendiaruannetes seni rakendatud arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisiga, kajastatakse muudatuste mõju tagasiulatuvalt, st nii nagu oleks uus põhimõte kogu aeg kehtinud. Eelmise perioodi võrdlusandmed viiakse vastavusse uue arvestus- või esituspõhimõttega.

VÕRDLUS RAHVUSVAHELISTE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITEGA (IFRS)

52. Juhendis RTJ 16 sätestatud nõuded segmendiaruannetes esitatavale informatsioonile ja segmendiaruannetes rakendatavatele arvestuspõhimõtetele on kooskõlas standardis IAS 14 sätestatud nõuetega.

LISA – KOKKUVÕTE AVALIKUSTATAVAST SEGMENDIINFORMATSIOONIST

Käesolev lisa annab ülevaate juhendi alusel avalikustamisele kuuluvast segmendiinformatsioonist. Nurksulgudes [p] on toodud viide vastavale juhendi paragrahvile.

SEGMENDIARUANDLUSE PÕHIFORMAADIKS ON ÄRISEGMENDIDSEGMENDIARUANDLUSE PÕHIFORMAADIKS ON GEOGRAAFILISED SEGMENDID LÄHTUDES VARADE ASUKOHASTSEGMENDIARUANDLUSE PÕHIFORMAADIKS ON GEOGRAAFILISED SEGMENDID LÄHTUDES KLIENTIDE ASUKOHASTPõhiformaadis avaldatakse ärisegmentide kohta:Põhiformaadis avaldatakse geograafiliste segmentide kohta, mis on määratud varade asukohast lähtudes:Põhiformaadis avaldatakse geograafiliste segmentide kohta, mis on määratud klientide asukohast lähtudes:Tulu ettevõttevälistelt klientidelt [p24]Tulu tehingutest teiste segmentidega [p24]Segmendi äritulem [p24]Segmendi varade bilansiline maksumus [p24]Segmendi kohustused [p24]Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetusväljaminekud aruandeperioodil [p24]Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum ja muud olulised mitterahalised kulud [p24] või alternatiivina segmentide rahavood äritegevusest, investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest [p25]Segmendi osana kajastatud sidusettevõtted ja segmendi osa selliste sidusettevõtete kasumist või kahjumist [p24]Segmentide tulu, äritulemi, varade ja kohustuste summa arvuline võrdlus ettevõtte konsolideeritud tulu, äritulemi, varade ja kohustustega [p28]Lisaformaadis avaldatakse:Lisaformaadis avaldatakse:Lisaformaadis avaldatakse:Tulu ettevõttevälistelt klientidelt geograafiliste segmentide lõikes, mis on määratud klientide asukohast lähtudes [p29]Tulu ettevõttevälistelt klientidelt ärisegmentide lõikes [p30]Tulu ettevõttevälistelt klientidelt ärisegmentide lõikes [p30]Segmendi varade bilansiline maksumus geograafiliste segmentide lõikes, mis on määratud varade asukohast lähtudes [p29]Segmendi varade bilansiline maksumus ärisegmentide lõikes [p30]Segmendi varade bilansiline maksumus ärisegmentide lõikes [p30]Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetusväljaminekud aruandeperioodil geograafiliste segmentide lõikes, mis on määratud varade asukohast lähtudes [p29]Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetusväljaminekud aruandeperioodil ärisegmentide lõikes [p30]Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetusväljaminekud aruandeperioodil ärisegmentide lõikes [p30]Tulu ettevõttevälistelt klientidelt klientide asukohtade lõikes, kui erinev varade asukohtadest [p31]Segmendi varade bilansiline maksumus varade asukohtade lõikes, kui erinev klientide asukohtadest [p32]Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetusväljaminekud aruandeperioodil varade asukohtade lõikes, kui erinev klientide asukohtadest [p32]Muu segmendiaruandluses avalikustatav informatsioon:Kõigi ärisegmentide või geograafiliste segmentide tulu, kui see moodustab ettevõtte konsolideeritud äritegevuse tulust vähemalt 10%, kuid mis ei ole eraldi avalikustatavad segmendid, kuna valdav osa nende tulust saadakse segmentidevahelistest tehingutest (sisekäibest) [p33]Segmentidevaheliste sisetehingute hinnakujunduse põhimõtted ja selle muutused [p34(b)]Segmendi arvestuspõhimõtete muutused [p34(c)]Avalikustatavate ärisegmentide poolt hõlmatud toodete ja teenuste liigid [p34(a)]Avalikustatavate geograafiliste segmentide poolt hõlmatud riigid või muud geograafilised piirkonnad [p34(a)]

0
0
0

Kinnitatud Raamatupidamise Toimkonna

16. märtsi 2004. a otsusega nr 2-1

0
0
0
0

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700