Autor: Maksu- ja Tolliamet • 17. august 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Raskeveokimaksu ülevaade

1. Üldine taust

Raskeveokimaksu seadus jõustus 01.01.2004. Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kvartal ning maksuhaldur Maksu- ja Tolliamet. Raskeveokimaks on riiklik maks, mis tasutakse maksumaksja poolt iseseisvalt maksekorraldusega Maksu- ja Tolliameti pangakontole, maksuteadet maksu tasumiseks maksumaksjale ei väljastata.

Maksu- ja Tolliameti poolt loodava raskeveokimaksu maksjate andmebaasi aluseks on Autoregistrikeskuse (ARK) poolt Maksu- ja Tolliametile esitatavad andmed. Maksumaksja poolt tasutud maksu tasumise õigsuse ja õigeaegsuse kontrollimise aluseks on Maksu- ja Tolliametile ARK poolt esitatud liiklusregistris maksumaksja ja tema omandis või valduses oleva(te) raskeveoki(te) andmed.

2. Raskeveokimaksu seadusest tulenevad rakendussätted

2.1. Maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokid

Raskeveokimaksu seaduse kohaselt maksustatakse raskeveokimaksuga liiklusregistris registreeritud, veoste vedamiseks ettenähtud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga veoauto ning veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris (edaspidi raskeveok). Raskeveokimaksuga maksustatakse ainult veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokid. Kui veoauto registreerimistunnistusel puudub kanne registrimassi kohta, võetakse maksustamise aluseks veoauto täismass.

2.2. Raskeveokimaksu tasub raskeveoki omanik ja teatud juhul kasutaja või valdaja

Raskeveokimaksu maksavad Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kes omavad raskeveokit.

Raskeveoki kasutaja on raskeveokimaksu maksjaks, kui ta kasutab raskeveokit kasutuslepingu (liisinguleping, rendi- või üürileping) või omandireservatsiooniga müügilepingu (omand läheb ostjale üle müügihinna täielikul tasumisel) alusel ja tema nimi või nimetus, isikukood või registrikood ja elu- või asukoha aadress on kantud liiklusregistrisse. Nimetatud kande puudumisel maksab raskeveokimaksu raskeveoki omanik.

Kui raskeveoki omanik on välisriigi isik või asutus (ei ole Eestis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ega riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused), maksab raskeveokimaksu raskeveoki valdaja, kes on kantud liiklusregistrisse.

2.3. Maksuvabastus

Raskeveokimaksust on vabastatud kaitseväe, Kaitseliidu, piirivalve, politseiasutuste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeasutuste raskeveokid.

2.4. Maksumaksja andmed

Raskeveokimaksu maksja elu- või asukoht, raskeveoki registri- või täismass, telgede arv ja veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine on määratud liiklusregistrisse kantud andmetega, millised ARK esitab Maksu- ja Tolliametile. ARK ei esita Maksu- ja Tolliametile andmeid raskeveokite kohta, millised on raskeveomaksust vabastatud. Maksustamise aluseks olevaid andmeid Maksu- ja Tolliamet iseseisvalt ei kogu. Kui maksumaksja ei nõustu ARK-i poolt Maksu- ja Tolliametile tema kohta esitatud andmetega, siis ta peaks pöörduma andmete täpsustamiseks ARK-sse.

Üldjuhul edastatakse ARK-i poolt Maksu- ja Tolliametile andmed veoauto omaniku kohta. Kui raskeveokit kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, siis edastatakse liiklusregistrisse kantud andmed kasutaja kohta. Kui omanik ei ole raskeveokimaksu seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud isik või asutus (ei ole Eestis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused), siis edastatakse Maksu- ja Tolliametile liiklusregistris olevad andmed raskeveoki valdaja kohta.

2.5. Maksumäärad

Raskeveokimaksu määr leitakse seaduse lisas toodud tabelist vastavalt liiklusregistri andmetele, mis on märgitud ARK-i poolt väljastatud sõiduki registreerimistunnistusele.

Veoauto maksustamise aluseks on veoauto registrimass (selle puudumisel täismass), telgede arv ja veotelje vedrustuse tüüp.Autorong maksustatakse autorongi registri- või täismassi, autorongi telgede arvu ja veoauto vedava telje vedrustuse tüübi järgi. Autorongi registri- või täismass saadakse veoauto omaniku (kasutaja, valdaja) poolt ARK-le avaldatud ning ARK-i poolt veoauto registreerimistunnistusele kantud suurima lubatud haagise ja veoauto masside summana. Kuna autorongi koosseisus on võimalik kasutada ka mitut haagist, siis maksumäära leidmiseks tuleb üheaegselt kasutatavate haagiste massid ja telgede arvud liita.

Kui maksustamisperioodil muutuvad liiklusregistris maksustamise aluseks olevad raskeveoki andmed, siis arvutatakse samal maksustamisperioodil tasumisele kuuluv maksusumma nendest tuleneva suurima maksumäära järgi. Juurdemaksmisele kuuluv maksusumma arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvule, mis on jäänud muudetud andmete kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni ja tasutakse 15 kalendripäeva jooksul nende andmete liiklusregistrisse kandmise päevast arvates.

Raskeveokimaksu arvutamisel tuleb kasutada määrasid, mis on sätestatud Riigikogu poolt 11.12.2002 vastu võetud raskeveokimaksu seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse lisas, mitte aga 18.10.2000 vastu võetud raskeveokimaksu seaduse lisas sätestatud määrasid.

2.6. Maksu tasumise tähtajad

Maksumaksja on kohustatud arvutama ja tasuma raskeveokimaksu raskeveokilt hiljemalt maksustamisperioodi (kvartali) esimese kuu 15.kuupäevaks.

2004.a esimesel kvartalil tasumisele kuuluv maksusumma tasutakse15.aprilliks 2004, tasudes selle koos teise kvartali maksusummaga

Maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud veoautolt 15 kalendripäeva jooksul pärast veoauto registreerimist liiklusregistris ning autorongilt, mille suurim mass kanti liiklusregistrisse maksustamisperioodil, samuti 15 kalendripäeva jookasul pärast autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste suurima massi kandmist liiklusregistrisse. Nimetatud veoautolt ja autorongilt makstakse raskeveokimaksu proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvule, mis on jäänud veoauto registreerimisest liiklusregistris või haagiste suurima massi kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni.

Maksukorralduse seaduse § 115 lg 1 sätestab, et kui maksukohustuslane ei ole tasunud maksu seadusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi, mida arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma.

2.7. Maksekorraldus maksu tasumiseks

Maksumaksja poolt täidetava raskeveokimaksu tasumise maksekorraldusel peab maksumaksja märkima:

maksja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi); veoauto riikliku registreerimismärgi andmed; maksustatava raskeveoki registri- või täismass kilogrammides; maksu summa; periood, mille eest maks tasutakse; viitenumber.

Kui maksumaksja tasub raskeveokimaksu korraga mitme tema omandis või valduses oleva raskeveoki eest, peavad maksekorraldusel olema eraldi märgitud:

kõigi veoautode registreerimismärkide andmed; kõigi raskeveokite registri- või täismassid; tasutud maksusummad raskeveokite lõikes.

2.8. Maksu tagastamine

Tagastatakse ainult seaduses ettenähtust suurem tasutud maksusumma.

Raskeveoki võõrandamisel või kasutusõiguse üleminekul maksustamisperioodi kestel maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata. Omaniku või kasutaja vahetuse vormistamisel liiklusregistri andmetes on raskeveoki soetanud või kasutusse saanud isik kohustatud tasuma maksu alates raskeveoki soetamisele järgnevast kvartalist.

2.9. Maksuametile esitatavate andmete struktuur

ARK on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 10.04.2004 liiklusregistris registreeritud raskeveokite kohta seaduse § 9 lg 2 loetletud andmed 31.12.2003 seisuga.

Seisuga 31.03.2004 ning hiljem iga maksustamisperioodi esimese kuu 10.kuupäevaks eelmisel maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud või sellest kustutatud raskeveokite kohta esitatakse andmed järgmise struktuuri kohaselt:

veoauto omaniku või seaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel kasutaja või valdaja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi); veoauto omaniku või § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel kasutaja või valdaja isikukood (selle puudumisel isiku sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) või registrikood; veoauto omaniku või § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel kasutaja või valdaja elu- või asukoha aadress; veoauto registreerimismärgi andmed; veoauto registri- või täismass; autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass, mis on kantud liiklusregistrisse, samuti kande tegemise kuupäev; veoauto mark; veoauto veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine; veoauto telgede arv; veoauto registreerimise, registri kande muutmise või registrist kustutamise kuupäev.

Kui liiklusregistris maksustamise aluseks olevad raskeveoki või maksumaksja andmed maksustamisperioodi jooksul muutuvad, on ARK kohustatud teatama sellest maksustamisperioodile järgneva kvartali esimese kuu 10.kuupäevaks.

2.10. Maksumaksja täiendavaid kohustusi

Liiklusregistris peavad olema raskeveoki kohta järgmised andmed:

veoauto registri- või täismass; veoauto telgede arv; veoauto veotelje vedrustuse tüüp (õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemaolu või puudumine); sihtotstarbelise veoauto puhul kirje, kas sõiduk on ette nähtud veose veoks; autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

Kui osa eespool nimetatud andmetest liiklusregistris puudub, on maksumaksja kohustatud pöörduma nende registrisse kandmiseks hiljemalt 20.03.2004 ARK-sse.

Eelnimetatud andmete liiklusregistrisse kandmisest tulenev registreerimistunnistuse vahetamine on kuni 31.03.2004 riigilõivuvaba.

Kui liiklusregistris maksustamise aluseks olevad veoauto andmed ei ole õiged või ei vasta tegelikule olukorrale, siis on maksumaksja kohustus teavitada sellest liiklusregistrit, et viimane vastavad muudatused sisse viiks ning vastavad parandused ka registreerimistunnistusel teeks.

3. Raskeveokimaksu seaduse rakendamisega seotud mõisteid

Registrimass on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses registreerimisel määratud suurim mass, mis ei või ületada valmistaja lubatud suurimat massi. on valmistaja poolt lubatud suurim mass. Registrimass võib olla täismassist väiksem (näiteks kui raskeveokiga veetakse ainult kergemat kaupa, siis liiklusregistrisse võib kanda väiksema registrimassi). on sõiduki mass antud hetkel koos juhi, sõitjate ja veosega. on juhi, sõitjate ja veoseta täisvarustuses sõiduki mass, mille on määranud valmistaja. on autost ja ühest või enamast haagisest koostatud sõidukite kombinatsioon. on mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk.

Täismass

Tegelik mass

Tühimass

Autorong

Haagis

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700