Autor: Raamatupidaja.ee • 11. juuli 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

IAS35 Lõpetatavad tegevusvaldkonnad

Käesoleva rahvusvahelise raamatupidamisstandardi kinnitas IASC juhatus veebruaris 1998 ja see kehtib finantsaruannete kohta, mis hõlmavad 1. jaanuaril 1999 või pärast seda algavaid aruandeperioode.

Käesoleva standardiga asendataksestandardi IAS 8 "Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad vead ja muutusedarvestusmeetodites" paragrahvid 19–22.

1999. aastal muudeti sissejuhatuseparagrahvi 8, standardi paragrahve 20, 21, 29, 30 ja 32 ning lisa B paragrahvi4, et viia need kooskõlla terminoloogiaga, mida kasutatakse standardis IAS 10"Bilansipäevajärgsed sündmused" (muudetud 1999) ning standardis IAS37 "Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad".

SISSEJUHATUS

1. Käesolev standard (IAS 35)käsitleb lõpetatavate tegevusvaldkondade esitusviisi ja avalikustamist. Sedateemat käsitleti suhteliselt lühidalt standardi IAS 8 "Perioodi puhaskasumvõi -kahjum, rängad vead ja muutused arvestusmeetodites" paragrahvides19–22. IAS 35 asendab standardi IAS 8 kõnealused paragrahvid. IAS 35 kehtibfinantsaruannete kohta, mis hõlmavad 1. jaanuaril 1999 või pärast seda algavaidaruandeperioode. Varasem rakendamine on soovitatav.

2. IAS 35 eesmärk on luua alusettevõtte olulist lõpetatavat tegevusvaldkonda puudutava informatsioonieraldamiseks jätkatavate tegevusvaldkondadega seotud informatsioonist ningsätestada lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud minimaalsed avalikustamisnõuded.Lõpetatavate ja jätkatavate tegevusvaldkondade eristamine parandab investorite,kreeditoride ja teiste finantsaruannete kasutajate võimet prognoosida ettevõtterahavooge, tuluteenimisvõimet ja finantsseisundit.

3. Lõpetatav tegevusvaldkond onettevõtte suhteliselt suur osa, näiteks standardi IAS 14 "Segmendiaruandlus"kohane äri- või geograafiline segment, mille ettevõte ühtse plaani alusel kassisuliselt tervikuna võõrandab või lõpetab loobumise või tükkhaaval müümiseteel.

4. Käesolevas standardis kasutataksemõistet “lõpetatav tegevusvaldkond” traditsioonilise “lõpetatudtegevusvaldkonna” asemel, sest “lõpetatud tegevusvaldkond” (minevikus) eeldab,et lõpetamise kajastamine on vajalik ainult tegevuse lõpetamise protsessi lõpusvõi vahetult enne seda. Käesolev standard nõuab lõpetatava tegevusvaldkonnaavalikustamist juba varem ehk alates hetkest, mil üksikasjalik võõrandamisplaanon heaks kiidetud ja teatavaks tehtud või mil ettevõte on juba sõlminudvõõrandamislepingud.

5. Käesolev standard käsitlebesitusviisi ning avalikustamist. See keskendub lõpetatava tegevusalaesitusviisile ettevõtte finantsaruannetes ning avalikustatavaleinformatsioonile. See ei loo uusi põhimõtteid lõpetatava tegevusvaldkonnagaseotud tulude, kulude, rahavoogude ja varade ning kohustiste muutustekajastamiseks ja mõõtmiseks. Selle asemel kohustab see ettevõtteid järgimakajastamise ja mõõtmise põhimõtteid, mis sisalduvad teistes rahvusvahelistesraamatupidamisstandardites.

6. Käesoleva standardi kohaselttuleb planeeritava lõpetamisega seotud informatsioon esmakordselt avalikustadafinantsaruannetes, mis avaldatakse ettevõtte poolt pärast seda, kui a) ettevõteon sõlminud lepingu sisuliselt kõikide lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotudvarade müümiseks või b) ettevõtte juhatus või muu samalaadne juhtimisorgan onnii heaks kiitnud kui ka avalikustanud lõpetamise plaani. Nõutavaavalikustatava informatsiooni hulka kuuluvad:

– lõpetatava tegevusvaldkonnakirjeldus,

– äri- või geograafiline segment,mille alla lõpetatav tegevusvaldkond kuulub,

– esimese avalikustatava sündmusekuupäev ja iseloom,

– eeldatava lõpuleviimise aeg,

– võõrandatavate koguvarade ningkogukohustiste bilansiline maksumus,

– lõpetatava tegevusvaldkonnagaseotud tulude, kulude ja maksustamiseelse kasumi või kahjumi suurus ningseonduv tulumaksu kulu,

– lõpetatava tegevusvaldkonnagaseotud põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevusega seotudneto rahavood,

– lõpetatava tegevusvaldkonnagaseotud varade müügist saadava või kohustiste tasumisest tuleneva kasumi võikahjumi suurus ja nendega seotud tulumaksu kulu, ning

– neto müügihinnad pärastvõõrandamiskulude mahaarvamist, mis saadakse nende netovarade müügist, millekohta ettevõte on sõlminud ühe või mitu siduvat müügilepingut, nende oodatavajastus ning netovarade bilansiline väärtus.

7. Esmasele avalikustamiselejärgnevate aruandeperioodide finantsaruannetes tuleb avalikustatudinformatsiooni ajakohastada, kirjeldades muu hulgas kõiki olulisivõõrandatavate varade ja tasumisele kuuluvate kohustistega seotud rahavoogudesummade või ajastuse muutusi ja nende põhjusi.

8. Avalikustamine toimuks juhul, kuivõõrandamisplaan kiidetakse heaks ja tehakse üldsusele teatavaks pärastettevõtte aruandeperioodi lõppu, kuid enne, kui selle perioodi finantsaruandedon avaldamiseks heaks kiidetud. Avalikustamisnõue kehtib kuni võõrandamiselõpetamiseni.

9. Finantsaruannetes sisalduvadeelmiste perioodide võrdlusandmed, mis on koostatud peale esmastavalikustamist, peavad olema korrigeeritud, et eraldada jätkatavate jalõpetatavate tegevusvaldkondade varasid, kohustisi, tulusid, kulusid ningrahavooge. Selline lõpetatavate ja jätkatavate tegevusvaldkondade eraldaminetagasiulatuvalt parandab finantsaruannete kasutaja prognoosimisvõimet.

SISUKORD

  <_o3a_p />Paragrahvid <_o3a_p />Eesmärk <_o3a_p />  <_o3a_p />Rakendusala <_o3a_p />1 <_o3a_p />Mõisted <_o3a_p />2-16 <_o3a_p />Lõpetatav tegevusvaldkond <_o3a_p />2-15 <_o3a_p />Esmast avalikustamist põhjustav sündmus <_o3a_p />16 <_o3a_p />Kajastamine ja mõõtmine <_o3a_p />17-26 <_o3a_p />Eraldised <_o3a_p />20-21 <_o3a_p />Kahjum vara väärtuse langusest <_o3a_p />22-26 <_o3a_p />Esitusviis ja avalikustamine <_o3a_p />27-48 <_o3a_p />Esmane avalikustamine <_o3a_p />27-30 <_o3a_p />Muu avalikustatav informatsioon <_o3a_p />31-32 <_o3a_p />Avalikustatud informatsiooni ajakohastamine <_o3a_p />33-37 <_o3a_p />Iga lõpetatava tegevusvaldkonna eraldi avalikustamine <_o3a_p />38 <_o3a_p />Nõutava avalikustatava informatsiooni esitusviis <_o3a_p />39-43 <_o3a_p />Finantsaruannete ja nende lisade esitus <_o3a_p />39-40 <_o3a_p />Mitteerakorralised tulud ja kulud <_o3a_p />41-42 <_o3a_p />Mõiste “lõpetatav tegevusvaldkond” piiratud kasutus <_o3a_p />43 <_o3a_p />Selgitava informatsiooni avalikustamine <_o3a_p />44 <_o3a_p />Eelmiste perioodide andmete korrigeerimine <_o3a_p />45-46 <_o3a_p />Avalikustamine vahearuannetes <_o3a_p />47-48 <_o3a_p />Jõustumiskuupäev <_o3a_p />49-50 <_o3a_p />

 

Standardeid, mis on esitatudpoolpaksus kursiivkirjas, tuleb lugeda koos käesolevas standardis esitatudtaustmaterjali ja rakendusjuhiste ning “Rahvusvahelisteraamatupidamisstandardite eessõnaga”. Rahvusvahelised raamatupidamisstandardidei ole ette nähtud rakendamiseks ebaoluliste objektide suhtes (vt eessõnaparagrahv 12).

EESMÄRK

Käesoleva standardi eesmärk onkehtestada lõpetatavaid tegevusvaldkondi käsitleva informatsiooni esitamisepõhimõtted, parandades investorite, kreeditoride ja teiste finantsaruannetekasutajate võimet prognoosida ettevõtte rahavooge, tuluteenimisvõimet jafinantsseisundit läbi lõpetatavate ja jätkatavate tegevusvaldkondadega seotudinformatsiooni avalikustamise.

RAKENDUSALA

1. Käesolevat standarditrakendatakse kõikides ettevõtetes kõikide lõpetatavate tegevusvaldkondadepuhul.

MÕISTED

Lõpetatav tegevusvaldkond

2. Lõpetatav tegevusvaldkond onettevõtte osa:

a) mille ettevõte ühtse plaanialusel:

i) võõrandab sisuliselt tervikuna,näiteks müües selle osa ühe tehinguga või loovutades selle jagunemise võiettevõtte osanikele eraldamise teel;

ii) võõrandab tükkhaaval, näiteksmüües osa varad eraldi ja kattes kohustised eraldi; või

iii) lõpetab tegevusvaldkonnastloobumise teel;

b) mis esindab eraldiseisvat olulistäritegevuse haru või geograafilist tegevuspiirkonda; ja

c) mida on võimalik äritegevusest jafinantsaruandlusest lähtuvalt eristada.

3. Mõiste kriteeriumi a kohaselt(paragrahv 2 (a)) võib lõpetatava tegevusvaldkonna võõrandada tervikuna võitükkhaaval, kuid alati vastavalt kogu vastava osa tegevuse lõpetamistkäsitlevale üldisele plaanile.

4. Kui ettevõte müüb vastava osasisuliselt tervikuna, on tulemuseks puhaskasum või -kahjum. Sellise lõpetamisekorral on olemas kindel siduva müügilepingu sõlmimise kuupäev, kuigi tegeliklõpetatava tegevuse valduse ja kontrolli üleandmine võib toimuda hiljem. Kavõivad maksed müüjale toimuda lepingu sõlmimise ajal, vara üleandmise ajal võipikema perioodi jooksul.

5. Vastava osa tervikunavõõrandamise asemel võib ettevõte vastava osa lõpetada ja võõrandada, müüestema varad ning tasudes kohustised tükkhaaval (ükshaaval või väikestegruppidena). Tükkhaaval võõrandamise korral on lõpptulemuseks puhaskasum või-kahjum, kuigi samaaegselt võib iga üksiku vara müümisel või kohustisetasumisel olla vastupidine mõju. Samas võib puududa ka kindel siduva müügilepingusõlmimise kuupäev . Selle asemel võib varade müük ja kohustiste tasuminetoimuda mitme kuu või isegi pikema perioodi jooksul ning aruandeperioodi lõppvõib sattuda võõrandamisperioodi keskele. Lõpetatava tegevusvaldkonnatingimustele vastamiseks peab võõrandamine toimuma vastavalt ühtselekoordineeritud plaanile.

6. Ettevõte võib tegevuse lõpetadaloobumise teel ilma olulise varade müügita. Tegevusvaldkond, millestloobutakse, on lõpetatav tegevusvaldkond, kui see vastab mõiste määratlusesesitatud kriteeriumidele. Samas ei loeta tegevuse ulatuse või selle iseloomumuutmist loobumiseks, sest sama tegevust jätkatakse muudetud kujul.

7. Äriettevõtted sulgevad sageliüksusi, loobuvad toodetest või isegi tootegruppidest ja muudavad töötajate arvuvastavalt turu nõudlusele. Kuigi sellist liiki lõpetamised ei ole üldiseltlõpetatavad tegevusvaldkonnad käesoleva standardi tähenduses, võivad needsiiski ilmneda seoses lõpetatava tegevusvaldkonnaga.

8. Näited tegevusvaldkondadest, misei pruugi vastata paragrahvi 2 kriteeriumile a, kuid mis võivad sellele vastataseostatuna muude asjaoludega, on:

a) toote- või teenuseliigijärk-järguline või sujuv lõpetamine;

b) ühte jätkatavasse äritegevuseharusse kuuluva mitme toote tootmise lõpetamine, isegi kui see toimub suhteliseltjärsku;

c) ühe äritegevuse haru mõnedetootmis- või turundustoimingute viimine ühest kohast teise;

d) üksuse sulgemine, et saavutadatootlikkuse kasvu või muude kulude kokkuhoidu; ja

e) sellise tütarettevõtte müümine,mille tegevus sarnaneb emaettevõtte või teiste tütarettevõtete tegevusega.

9. Avalikustatav äritegevuse võigeograafiline segment standardi IAS 14 "Segmendiaruandlus" tähendusesvastab üldjuhul lõpetatava tegevusvaldkonna mõiste määratluses esitatudkriteeriumile b (paragrahv 2(b)) ehk see esindab eraldiseisvat olulistäritegevuse haru või geograafilist tegevuspiirkonda. Segmendi osa standardi IAS14 tähenduses võib ka vastata mõiste määratluses esitatud kriteeriumile b.Ainult ühes ärivaldkonnas või geograafilises segmendis tegutseva ettevõttepuhul, mis seetõttu ei avalda informatsiooni segmentide kohta, võib mõistemääratluses esitatud kriteeriumidele vastata peamine toote- või teenuseliik.

10. Standard IAS 14 lubab, kuid einõua vertikaalselt integreeritud äritegevuse erinevate tasandite kajastamisteraldi äritegevuse segmentidena. Sellised vertikaalselt integreeritudäritegevuse segmendid võivad vastata lõpetatava tegevusvaldkonna mõistemääratluses esitatud kriteeriumile b.

11. Tegevuse osa on võimalikeristada äritegevuse ja finantsaruandluse otstarbel – mõiste määratlusesesitatud kriteerium c (paragrahv 2(c)) – kui:

a) selle varasid ja kohustusi onvõimalik sellega otseselt seostada;

b) selle tulu (kogutulu) on võimaliksellega otseselt seostada; ja

c) vähemalt enamikku selle jooksvaidkulusid on võimalik sellega otseselt seostada.

12. Varasid, kohustisi, tulu jakulusid saab otseselt tegevuse osaga seostada, kui need kaoksid vastava osamüümisel, sellest loobumisel või muu võõrandamise korral. Intresse ja muidfinantseerimiskulutusi seostatakse lõpetatava tegevusvaldkonnaga ainult siis,kui vastavat võlga saab samamoodi seostada.

13. Käesoleva standardi kohaseidlõpetatavaid tegevusvaldkondi peaks esinema suhteliselt harva. Mõningatemuutuste puhul, mida ei liigitata lõpetatavateks tegevusaladeks, võib tegemistolla restruktureerimisega (vt IAS 37 "Eraldised, tingimuslikud kohustisedja tingimuslikud varad").

14. Samuti võib vahel harva esinedasündmusi, mida ei saa käsitada ei lõpetatavate tegevusvaldkondadena egarestruktureerimisena ja mille tulemuseks võivad olla tulu- või kulukirjed, misvastavalt standardile IAS 8 "Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad veadja muutused arvestusmeetodites" tuleb eraldi avalikustada, sest nendesuurus, iseloom või esinemine on oluline ettevõtte selle aruandeperiooditulemuslikkuse selgitamiseks.

15. Asjaolu, et ettevõtte osavõõrandamist käsitatakse käesoleva standardi kohaselt lõpetatavategevusvaldkonnana, ei sea veel kahtluse alla kogu ettevõtte jätkusuutlikkust.Standard IAS 1 "Finantsaruannete esitamine" nõuab ettevõtte tegevusejätkusuutlikkusega seotud ebakindlate asjaolude ja kõigi ettevõtte tegevusejätkusuutmatusega seotud otsuste avalikustamist.

Esmast avalikustamist põhjustavsündmus

16. Esmast avalikustamistpõhjustavaks sündmuseks on lõpetatava tegevusvaldkonna puhul varasem kahestalljärgnevast sündmusest:

a) ettevõte on sõlminud siduvamüügilepingu sisuliselt kõikide varade kohta, mis on seotud lõpetatavategevusvaldkonnaga; või

b) ettevõtte juhatus või muusamalaadne juhtimisorgan on i) heaks kiitnud ametliku üksikasjalikulõpetamisplaani ja ii) plaani avalikustanud.

KAJASTAMINE JA MÕÕTMINE

17. Et otsustada, millal ja kuidaskajastada ning mõõta lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varade jakohustiste  muutusi ning tulusid, kulusid ja rahavooge, peab ettevõtekasutama muudes rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites esitatudkajastamis- ja mõõtmispõhimõtteid.

18. Käesoleva standardigakajastamis- ja mõõtmispõhimõtteid ei kehtestata. Pigem nõutakse selles, etettevõte järgiks teistes standardites käsitletud kajastamis- jamõõtmispõhimõtteid. Kaks tõenäoliselt asjakohast standardit on:

a) IAS 36 "Varade väärtuselangus" ja

b) IAS 37 "Eraldised,tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad".

19. Muud seonduvad standardid onstandard IAS 19 "Hüvitised töövõtjatele" lahkumishüvitistekajastamise osas ja standard IAS 16 "Materiaalne põhivara" kõnealustevarade võõrandamise osas.

Eraldised

20. Lõpetatav tegevusvaldkondkujutab endast restruktureerimist standardis IAS 37 "Eraldised, tingimuslikudkohustised ja tingimuslikud varad" määratletud tähenduses. Standardis IAS37 sätestatakse juhised ka järgmiste käesoleva standardi nõuete kohta:

a) “üksikasjaliku, ametlikulõpetamisplaani” mõiste, nagu seda kasutatakse käesoleva standardi paragrahvis16(b); ja

b) “plaani avalikustamise” mõiste,nagu seda kasutatakse käesoleva standardi paragrahvis 16(b).

21. Standardiga IAS 37 nähakse ette,millal eraldist peab kajastama. Mõningatel juhtudel ilmneb ettevõtet kohustavsündmus peale aruandeperioodi lõppu, kuid enne finantsaruannete avaldamiseksheakskiitmist. Käesoleva standardi paragrahv 29 nõuab sellistel juhtudellõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud informatsiooni avalikustamist.

Kahjum vara väärtuse langusest

22. Lõpetamise plaani kinnitamine jaavalikustamine viitab sellele, et lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varadeväärtus võib olla langenud või et nende varadega seotud eelnevalt kajastatudkahjumeid väärtuse langusest peab suurendama või need tühistama. Seetõttuhindab ettevõte kooskõlas standardiga IAS 36 "Varade väärtuse langus"iga lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud vara kaetava väärtuse (kas vara netomüügihind või tema kasutusväärtus, olenevalt sellest, kumb on kõrgem) javajadusel kajastab kahjumi väärtuse langusest või tühistab eelneva kahjumiväärtuse langusest.

23. Rakendades standardit IAS 36lõpetatava tegevusvaldkonna suhtes, otsustab ettevõte, kas lõpetatavategevusvaldkonna vara kaetavat väärtust hinnata iga üksiku vara puhul eraldivõi raha teeniva üksuse kohta (standardis IAS 36 määratletud kui väikseimeristatav varade rühm, millest jätkuval kasutamisel tulenevad muudest varadevõi vararühmade rahavoogudest suures osas sõltumatud raha laekumised). Näiteks:

a) kui ettevõte müüb lõpetatavategevusvaldkonna sisuliselt tervikuna, ei teeni ükski lõpetatavategevusvaldkonna vara raha teistest lõpetatava tegevusvaldkonna varadestsõltumatult. Seetõttu määratakse lõpetatava tegevusvaldkonna kaetav väärtuskindlaks tervikuna ja võimalik kahjum väärtuse langusest jaotatakse lõpetatavategevusvaldkonna varade vahel vastavalt standardile 36;

b) kui ettevõte võõrandab lõpetatavategevusvaldkonna muul viisil, näiteks müüb tükkhaaval, määratakse kaetavväärtus kindlaks iga vara osas eraldi, välja arvatud juhul, kui varasid müüaksegruppidena; ja

c) kui ettevõte loobub lõpetatavasttegevusvaldkonnast, määratakse kaetav väärtus kindlaks iga vara kohta eraldivastavalt standardile IAS 36.

24. Peale kava avalikustamist võivadläbirääkimised vastava osa potentsiaalsete ostjatega või tegelikud siduvadmüügilepingud viidata sellele, et lõpetatava tegevusvaldkonna varade väärtusvõib veelgi langeda või eelnevate perioodide jooksul kajastatud kahjumid nendevarade väärtuse langusest võivad olla vähenenud. Selle tulemusel hindabettevõte selliste sündmuste ilmnemisel lõpetatava tegevusvaldkonna varadekaetava väärtuse uuesti ja kajastab sellest tulenevalt kahjumid väärtuselangusest või tühistab kahjumid väärtuse langusest vastavalt standardile IAS36.

25. Siduvas müügilepingus kajastatudhind on parimaks vara (raha teeniva üksuse) neto müügihinna kajastajaks võilõplikust võõrandamisest saadava prognoositava raha sissevoolu kajastajaks vara(raha teeniva üksuse) kasutusväärtuse määramisel.

26. Lõpetatava tegevusvaldkonnabilansiline maksumus (kaetav väärtus) sisaldab mistahes firmaväärtusebilansilist maksumust (kaetavat väärtust), mida saab põhjendatult jajärjepidevalt seostada selle lõpetatava tegevusvaldkonnaga.

ESITUSVIIS JA AVALIKUSTAMINE

Esmane avalikustamine

27. Ettevõte peab omafinantsaruannetes kajastama alljärgnevat lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotudinformatsiooni, alates selle aruandeperioodi kohta koostatavatesfinantsaruannetest, mil esmast avalikustamist põhjustav sündmus (nagu see onmääratletud paragrahvis 16) toimus:

a) lõpetatava tegevusvaldkonnakirjeldus;

b) äritegevuse või geograafilinesegment, kus seda vastavalt standardile IAS 14 kajastatakse;

c) esmast avalikustamist põhjustavasündmuse kuupäev ja olemus;

d) oodatav lõpetamise kuupäev võiperiood, kui see on teada või kui seda on võimalik prognoosida;

e) kõigi võõrandatavate varade jakohustiste bilansiline maksumus bilansipäeva seisuga;

f) põhitegevusest tulenevadaruandeperioodi tulud, kulud ja maksustamiseelne kasum või kahjum, mis onotseselt seostatavad lõpetatava tegevusvaldkonnaga, ning seonduv tulumaksu kulustandardi IAS 12 paragrahvi 81(h) kohaselt; ning

g) lõpetatava tegevusvaldkonnagaseotud põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevuste netorahavoogude suurusjooksval aruandeperioodil.

28. Lõpetatava tegevusvaldkonnavarade, kohustiste, tulude, kulude, kasumite, kahjumite ja rahavoogudemõõtmisel käesolevas standardis nõutud avalikustamise tarbeks võib neid kirjeidseostada lõpetatava tegevusvaldkonnaga, kui need võõrandatakse, tasutakse,vähendatakse või likvideeritakse peale vastava osa lõpetamist. Kui need kirjedaga esinevad jätkuvalt peale vastava osa lõpetamist, ei tohi neid vastavasulatuses lõpetatava tegevusvaldkonnaga seostada.

29. Kui esmast avalikustamistpõhjustav sündmus toimub peale ettevõtte aruandeperioodi lõppu, kuid ennefinantsaruannete avaldamiseks heakskiitmist, peavad need finantsaruandedvastama paragrahvis 27 sätestatud avalikustamisnõuetele.

30. Näiteks ettevõtte majandusaastalõpeb 31. detsembril 20X5 ning juhtorgan kinnitab tegevuse lõpetamise plaani15. detsembril 20X5, avalikustades selle plaani 10. jaanuaril 20x6. Juhtorgankinnitab 20X5. aasta finantsaruanded 20. märtsil 20X6. 20X5. aastafinantsaruanded peavad vastama paragrahvis 27 sätestatud avalikustamisnõuetele.

Muu avalikustatav informatsioon

31. Kui ettevõte võõrandablõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varasid või tasub kohustisi või sõlmibsiduvaid lepinguid nende varade müügiks, peab ta selliste sündmuste ilmnemiseloma finantsaruannetesse lisama järgmise informatsiooni:

a) mistahes lõpetatava tegevusegaseotud varade võõrandamisel või kohustiste tasumisel kajastatava kasumi võikahjumi puhul (i) maksustamiseelse kasumi või kahjumi suurus ja (ii) standardiIAS 12 paragrahviga 81(h) nõutav kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu; ja

b) selliste netovarade, mille kohtaettevõte on sõlminud ühe või mitu siduvat müügilepingut, neto müügihinnad võihindade vahemik (peale oodatavate võõrandamiskulude mahaarvestamist),kõnealuste rahavoogude eeldatav laekumise aeg ja nende netovarade bilansilinemaksumus.

32. Eelmises paragrahvis osutatudvara võõrandamised, kohustiste tasumised ja siduvad müügilepingud võivadilmneda samaaegselt esmast avalikustamist põhjustava sündmusega või perioodil,mil esmast avalikustamist põhjustav sündmus toimub, või hilisemal perioodil.Juhul kui mõned lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varad on pealemajandusaasta lõppu, kuid enne seda, kui juhatus on finantsaruandedavaldamiseks heaks kiitnud, tegelikult müüdud või nad on ühe või mitme sõlmitudsiduva müügilepingu objektiks, lisatakse vastavalt standardile IAS 10"Bilansipäevajärgsed sündmused" finantsaruannetesse paragrahvis 31nõutav avalikustatav informatsioon, kui avalikustamata jätmine mõjutaksfinantsaruannete kasutajate võimet anda õigeid hinnanguid ja teha õigeidotsuseid.

Avalikustatud informatsiooniajakohastamine

33. Lisaks paragrahvides 27 ja 31käsitletavale avalikustamisnõudele peab ettevõte esmast avalikustamistpõhjustavale sündmusele järgnevate aruandeperioodide finantsaruannetesse lisamakõikide võõrandatavate või tasumisele kuuluvate varade ja kohustistega seotudrahavoogude suuruse ja ajastuse oluliste muutuste kirjelduse ning sündmused,mis neid muutusi põhjustavad.

34. Näited sündmustest jategevustest, mida on tarvis avalikustada, on siduvate vara müügilepinguteolemus ja tingimused, varade jagunemine eraldi omakapitaliväärtpaberiemiteerimisega ettevõtte osanikele ning juriidiliste või haldusorganiteheakskiit.

35. Paragrahvides 27–34 nõutavatavalikustatavat informatsiooni tuleb jätkuvalt avalikustada kuni sellearuandeperioodi kohta koostatavate finantsaruanneteni (kaasa arvatud), milvastava osa tegevus on lõpetatud. Vastava osa tegevus on lõpetatud, kui plaanon sisuliselt lõpule viidud või sellest on loobutud, isegi kui kõik ostja(te)maksed ei ole selleks hetkeks veel tasutud.

36. Kui ettevõte loobub plaanist,mida on eelnevalt kajastatud tegevusvaldkonna lõpetamisena, või tunnistab selleplaani kehtetuks, peab ta kõnealuse asjaolu ja selle mõju avalikustama.

37. Eelmise paragrahvi tähenduseskuuluvad mõju avalikustamise alla kõik eelneva väärtuse langusest tingitudkahjumi või eraldise tühistamised, mida on kajastatud seoses lõpetatavategevusvaldkonnaga.

Iga lõpetatava tegevusvaldkonnaeraldi avalikustamine

38. Kõiki käesoleva standardiavalikustamisnõudeid peab kajastama iga lõpetatava tegevusvaldkonna kohtaeraldi.

Nõutava avalikustatavainformatsiooni esitusviis

Finantsaruannete või nende lisadeesitus

39. Paragrahvidega 27–37 nõutavaavalikustatava informatsiooni võib kajastada nii finantsaruannete lisades kuika finantsaruannetes endas, välja arvatud lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotudvarade võõrandamisel või kohustiste tasumisel kajastatav maksustamiseelne kasumvõi kahjum (paragrahv 31(a)), mis tuleb kajastada kasumiaruandes.

40. Paragrahvides 27(f) ja 27(g)nõutavat informatsiooni on soovitatav avalikustada vastavalt kasumiaruandes jarahavoogude aruandes.

Mitteerakorralised tulud ja kulud

41. Lõpetatavat tegevusvaldkonda eitohi kajastada erakorralise tulu või kuluna.

42. Standardi IAS 8 kohaselt onerakorralisteks tuludeks või kuludeks “tulud või kulud, mis tulenevad ettevõttetavategevusest selgelt eristatavatest sündmustest või tehingutest, mistõttu eisaa eeldada nende sagedast või regulaarset kordumist”. Standardis IAS 8 toodudkaks erakorraliste kirjete näidet on varade sundvõõrandamine jaloodusõnnetused, millest kumbki ei sõltu ettevõtte juhtkonna tahtest. Vastavaltkäesoleva standardi määratlusele peab tegevusvaldkonna lõpetamise aluseks olemaettevõtte juhtkonna ühtne plaan, mille kohaselt müüakse või võõrandatakse muulviisil oluline osa äritegevusest.

Mõiste “lõpetatav tegevusvaldkond”piiratud kasutus

43. Restruktureerimist või sündmust,mis ei vasta käesolevas standardis toodud lõpetatava tegevusvaldkonna mõistele,ei tohi nimetada lõpetatavaks tegevusvaldkonnaks.

Selgitava informatsiooniavalikustamine

44. Lisas A on toodud näitedkäesolevas standardis nõutud esitusviiside ja avalikustatava informatsioonikohta.

Eelmiste perioodide andmetekorrigeerimine

45. Eelmiste perioodidevõrdlusandmeid, mis esitatakse pärast esmast avalikustamist põhjustavatsündmust koostatud finantsaruannetes, tuleb korrigeerida, et eraldadajätkatavate ja lõpetatavate tegevusvaldkondade varad, kohustised, tulud, kuludja rahavood sarnaselt paragrahvide 27–43 nõuetele.

46. Lisas B on toodud selgitav näideeelmise punkti rakendamise kohta.

Avalikustamine vahearuannetes

47. Vahearuannete lisad peavadkirjeldama kõiki olulisi lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud tegevusi võisündmusi, mis on ilmnenud pärast viimase aastase aruandeperioodi lõppu ja kõikiolulisi muutusi võõrandatavate või tasumisele kuuluvate varade ja kohustistegaseotud rahavoogude suuruses ja ajastuses.

48. See põhimõte on kooskõlasstandardiga IAS 34 "Vahearuandlus", mille kohaselt vahearuannetelisade eesmärgiks on selgitada olulisi muutusi, mis on toimunud pärast eelmisemajandusaasta aruande avaldamise kuupäeva.

JÕUSTUMISKUUPÄEV

49. Käesolev rahvusvahelineraamatupidamisstandard kehtib nende finantsaruannete suhtes, mis hõlmavad1.jaanuaril 1999 või pärast seda algavaid aruandeperioode. Pärast käesolevastandardi avaldamist koostatud finantsaruannete puhul on soovitatav varasemrakendamine.

50. Käesoleva standardigaasendatakse standardi IAS 8 "Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad veadja muutused arvestusmeetodites" paragrahvid 19–22.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700