Autor: Raamatupidaja.ee • 11. juuli 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

IAS27 Konsolideeritud finantsaruanded jne.

Käesoleva ümberkujundatud rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga asendatakse algselt 1988. aasta juunis IASC juhatuse poolt kinnitatud standard. Käesolev standard on esitatud muudetud vormingus, mida kasutatakse rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites alates 1991. aastast. Algselt kinnitatud tekstis ei ole tehtud põhimõttelisi muudatusi. Muudetud on teatavaid termineid, et need vastaksid IASCi praegustele tavadele.

1998. aasta detsembris asendatiparagrahvides 13, 24, 29 ja 30 sisalduvad viited standardile IAS 25“Investeeringute arvestamine” viidetega standardile IAS 39“Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine”.

 2000. aasta oktoobris muudetiparagrahvi 13, et viia selle sõnastus kooskõlla teiste rahvusvahelisteraamatupidamisstandardite sarnaste paragrahvide sõnastusega.

Standardiga IAS 27 on seotudjärgmised Standardite Tõlgendamise Komitee (SIC) tõlgendused:

– SIC-12: Konsolideerimine –eriotstarbelised majandusüksused

– SIC-33: Konsolideerimine jakapitalisosaluse meetod – potentsiaalne hääleõigus ja omandiõiguse jaotus

SISUKORD

  <_o3a_p />Paragrahvid <_o3a_p />Rakendusala <_o3a_p />1–5 <_o3a_p />Mõisted <_o3a_p />6 <_o3a_p />Konsolideeritud finantsaruannete esitamine <_o3a_p />7–10 <_o3a_p />Konsolideeritud finantsaruannete ulatus <_o3a_p />11–14 <_o3a_p />Konsolideerimisprotseduurid <_o3a_p />15–28 <_o3a_p />Tütarettevõtetesse tehtud investeeringute arvestamine emaettevõtte konsolideerimata finantsaruannetes <_o3a_p />29–31 <_o3a_p />Avalikustatav informatsioon <_o3a_p />32 <_o3a_p />Jõustumiskuupäev <_o3a_p />33 <_o3a_p />

 

Standardeid, mis on esitatudpoolpaksus kursiivkirjas, tuleb lugeda koos käesolevas standardis esitatudtaustmaterjali ja rakendusjuhiste ning “Rahvusvahelisteraamatupidamisstandardite eessõnaga”. Rahvusvahelised raamatupidamisstandardidei ole ette nähtud rakendamiseks ebaoluliste objektide suhtes (vt eessõnaparagrahv 12).

RAKENDUSALA

1. Käesolevat standarditrakendatakse emaettevõtte kontrolli all oleva kontserni konsolideeritudfinantsaruannete koostamisel ja esitamisel.

2. Käesolevat standarditrakendatakse ka tütarettevõtetesse tehtud investeeringute arvestamiselemaettevõtte konsolideerimata finantsaruannetes.

3. Käesoleva standardiga asendataksestandard IAS 3 “Konsolideeritud finantsaruanded”, välja arvatud see osastandardist, mis käsitleb sidusettevõtetesse tehtud investeeringuid (vt IAS 28“Sidusettevõtetesse tehtud investeeringute arvestamine”).

4. “Rahvusvahelisteraamatupidamisstandardite eessõnas” esitatud mõiste “finantsaruanded” hõlmab kakonsolideeritud finantsaruandeid. Seetõttu koostatakse konsolideeritudfinantsaruanded vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele.

5. Käesolev standard ei käsitle:

a) äriühenduste arvestamisemeetodeid ja nende mõju konsolideerimisele, sealhulgas äriühendustest tekkivafirmaväärtuse arvestust (vt IAS 22 “äriühendused”(muudetud 1998));

b) sidusettevõtetesse tehtudinvesteeringute arvestamist (vt IAS 28 “Sidusettevõtetesse tehtudinvesteeringute arvestamine”); ja

c) ühisettevõtmistesse tehtudinvesteeringute arvestamist (vt IAS 31 “Finantsaruandlus ühisettevõtmistesosalemise kohta”).

MÕISTED

6. Käesolevas standardiskasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

Kontroll (käesoleva standardirakendamisel) on võime mõjutada ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat nii, etsaada selle tegevusest majanduslikku kasu.

Tütarettevõte on ettevõte,mille tegevust kontrollib teine ettevõte (mida nimetatakse emaettevõtteks)

.

Emaettevõte on ettevõte,millel on üks või mitu tütarettevõtet.

Kontsern on emaettevõte jaselle kõik tütarettevõtted.

Konsolideeritudfinantsaruanded on kontserni finantsaruanded, mis on esitatud nii, nagu olekstegemist ühe ettevõttega.

Vähemusosalus on osatütarettevõtte tegevuse puhaskasumist või -kahjumist ja netovaradest, mis eikuulu otseselt ega kaudselt teiste tütarettevõtete kaudu emaettevõttele

.

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANNETEESITAMINE

7. Emaettevõte, välja arvatudparagrahvis 8 nimetatud emaettevõte, peab esitama konsolideeritudfinantsaruanded.

8. Emaettevõte, mis on samalajal 100%-lise või peaaegu 100%-lise osalusega tütarettevõte, ei pea esitamakonsolideeritud finantsaruandeid, kui sellega on (peaaegu 100%-lise osalusegatütarettevõtte puhul) nõus vähemusosaluse omanikud. Sellineemaettevõte peab põhjendama, miks konsolideeritud finantsaruandeid ei esitata, jaavalikustama oma konsolideerimata finantsaruannetes tütarettevõtete arvestamisealused. Samuti tuleb avalikustada konsolideeritudfinantsaruandeid avaldava emaettevõtte nimi ja registreeritud asukoht.

9. Emaettevõtte finantsaruannetekasutajaid huvitab tavaliselt kontserni kui terviku finantsseisund,majandustegevuse tulemused ja finantsseisundi muutused, ning neid tuleb sellestinformeerida. Seda tehakse konsolideeritud finantsaruannete kaudu, mis annavadfinantsinformatsiooni terve kontserni kohta nii, nagu oleks tegemist üheettevõttega, eraldamata erinevaid juriidilisi isikuid.

10. Emaettevõte, mis kuulub isetäielikult teisele ettevõttele, ei pruugi konsolideeritud finantsaruandeidesitada, kuna selle ettevõtte emaettevõte ei pruugi selliseid aruandeid nõudaja ülejäänud kasutajate vajadusi võivad kõige paremini rahuldada selleettevõtte emaettevõtte konsolideeritud finantsaruanded. Mõnes riigis ei peaemaettevõte, mis on ise peaaegu täielikult teise ettevõtte omanduses olevtütarettevõte, konsolideeritud finantsaruandeid esitama, kui vähemusosaluseomanikud on sellega nõus. Peaaegu täielikult ühele emaettevõttele kuuluvatütarettevõtte all mõistetakse tavaliselt seda, et emaettevõttele kuulub 90%või enam hääleõigusest.

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANNETEULATUS

11. Konsolideeritudfinantsaruandeid esitav emaettevõte peab konsolideerima kõik tütarettevõtted,nii kohalikud kui ka välisriigis asuvad, välja arvatud paragrahvis 13 nimetatudtütarettevõtted.

12. Konsolideeritud finantsaruandedsisaldavad kõiki emaettevõtte kontrolli all olevaid ettevõtteid, välja arvatudparagrahvis 13 esitatud põhjustel välja jäetud tütarettevõtted. Kontrolliolemasolu eeldatakse juhul, kui emaettevõtte omanduses on otse või teistetütarettevõtete kaudu enam kui pool ettevõtte hääleõigusest, välja arvatuderandjuhud, mille puhul on võimalik selgelt tõendada, et sellise hääleõiguseomamisega kontrolli ei kaasne. Kontroll eksisteerib ka siis, kui emaettevõttelekuulub ettevõttes pool või alla poole hääleõigusest, juhul kui tal on:33,34

a) tegelik kontroll enam kui poolehääleõiguse üle kokkuleppe alusel teiste investoritega;

b) mõjuvõim teise ettevõtte finants-ja tegevuspoliitika üle põhikirja või lepingu alusel;

c) õigus määrata või tagasi kutsudaenamikku teise ettevõtte juhtorgani liikmetest; või

d) häälteenamus juhtorganikoosolekutel.

13. Tütarettevõtet eikonsolideerita juhul, kui:

a) kontroll on ajutine, kunatütarettevõte omandati ja seda hoitakse üksnes võõrandamise eesmärgillähitulevikus; või

b) tütarettevõte tegutseb rangetepikaajaliste piirangute tingimustes, mis oluliselt raskendavad rahalistevahendite ülekandmise võimalust emaettevõttele.

Selliste tütarettevõtete kohtapeetakse arvestust vastavalt standardile IAS 39 “Finantsinstrumendid:kajastamine ja mõõtmine”.

14. Teatud tütarettevõttetegevusvaldkonna erinemine teiste kontserni ettevõtete tegevusest ei ole piisavpõhjus tütarettevõtte konsolideerimata jätmiseks. Kasutajad saavadväärtuslikumat informatsiooni, kui sellised tütarettevõtted konsolideeritakseja konsolideeritud finantsaruannetes avaldatakse täiendavat informatsioonitütarettevõtete erinevate tegevusvaldkondade kohta. Näiteks aitavad standardisIAS 14 “Segmendiaruandlus” kehtestatud avalikustamisnõuded selgitada kontsernierinevate tegevusvaldkondade tähtsust.

KONSLOLIDEERIMISPROTSEDUURID

15. Konsolideeritud finantsaruannetekoostamisel liidetakse rida-realt emaettevõtte ja tütarettevõtetefinantsaruannete ühesugused varade, kohustiste, omakapitali, tulude ja kuludekirjed. Selleks et konsolideeritud finantsaruanded esitaksid kontserni kohtafinantsinformatsiooni nii, nagu oleks tegemist ühe ettevõttega, tehaksejärgmist:35

a) elimineeritakse emaettevõtteinvesteeringu bilansiline väärtus ja emaettevõtte osa tütarettevõtteomakapitalis (vt IAS 22 “äriühendused”(muudetud 1998), mis kirjeldab ka äriühendustest tuleneva firmaväärtusekäsitlemist);

b) emaettevõtte omanikele omistatavapuhastulu määramiseks tehakse kindlaks vähemusosalusele kuuluv osakonsolideeritud tütarettevõtete perioodi puhaskasumist või -kahjumist ja seearvatakse maha kontserni tulust; ja

c) tehakse kindlaks vähemusosaluselekuuluv osa konsolideeritud tütarettevõtete netovarast ja esitataksekonsolideeritud bilansis eraldi kohustistest ja emaettevõtte omakapitalist.Vähemusosalus netovaras koosneb:

i) vähemusosaluse summast, mis onarvutatud äriühenduse kuupäeval vastavalt standardile IAS 22 “äriühendused” (muudetud 1998); ja

ii) vähemusosaluse osast omakapitalimuutustes alates äriühenduse kuupäevast.

16. Maksukohustusi, mis tekivad tütarettevõtetekasumi jaotamisel emaettevõttele ja mida peab tasuma emaettevõte võitütarettevõtted, kajastatakse vastavalt standardile IAS 12 “Tulumaks”.

17. Kontsernisisesed saldod jatehingud ning nendest tulenevad realiseerimata kasumid elimineeritakse täiesulatuses. Samuti elimineeritakse kontsernisisestest tehingutesttulenevad realiseerimata kahjumid, välja arvatud juhul, kui neid kulusid ei olevõimalik hiljem katta.

18. Täielikult elimineeritaksekontsernisisesed saldod ja tehingud, sealhulgas müügitulud, kulud jadividendid. Täielikult elimineeritakse ka kontsernisisestest tehingutesttulenevad realiseerimata kasumid, mis sisalduvad varade, nagu varud japõhivara, bilansilises maksumuses. Samuti elimineeritakse kontsernisisestesttehingutest tulenevad realiseerimata kahjumid, välja arvatud juhul, kui neidkulusid ei ole võimalik hiljem katta. Kontsernisiseste tehingute tulemusenatekkinud realiseerimata kasumite ja kahjumite elimineerimisest tulenevaidtulumaksu ajastuse erinevusi käsitletakse vastavalt standardile IAS 12“Tulumaks”.

19. Kui konsolideerimiselkasutatavad finantsaruanded on koostatud erinevatel kuupäevadel, siiskorrigeeritakse aruandeid nende kuupäevade ja emaettevõtte finantsaruannetekuupäeva vahel toimunud oluliste tehingute ja sündmuste mõjusid arvestades.Ühelgi juhul ei tohi aruandekuupäevade vaheline periood olla pikem kuikolm kuud.

20. Konsolideeritud finantsaruannetekoostamisel kasutatavad emaettevõtte ja tütarettevõtete finantsaruandedkoostatakse tavaliselt sama kuupäeva seisuga. Kui aruandekuupäevad on erinevad,siis koostab tütarettevõte sageli konsolideerimise eesmärgil täiendavadaruanded kontserni aruandega sama kuupäeva seisuga. Kui see ei ole võimalik,võib erinevate kuupäevadega finantsaruandeid kasutada eeldusel, et erinevus eiole pikem kui kolm kuud. Vastavalt järjepidevuse printsiibile peavadaruandeperioodide pikkus ja aruandekuupäevade vahelised erinevused olema eriperioodide lõikes samad.

21. Konsolideeritudfinantsaruannete koostamisel kasutatakse samades tingimustes toimunud sarnastetehingute ja sündmuste puhul ühtseid arvestusmeetodeid. Kuiühtsete arvestusmeetodite kasutamine konsolideeritud finantsaruannetekoostamisel ei ole võimalik, tuleb see asjaolu avalikustada kooskonsolideeritud finantsaruande selliste objektide osakaalu kirjeldusega, millepuhul on kasutatud erinevaid arvestusmeetodeid.

22. Kui kontserni liige kasutabteatud tehingute ja sündmuste kajastamisel meetodeid, mis erinevadkonsolideeritud finantsaruannetes sarnastes tingimustes toimunud tehingute jasündmuste kajastamiseks kasutatavatest arvestusmeetoditest, tehaksekonsolideeritud finantsaruannete koostamise eesmärgil tema finantsaruannetessevastavad korrigeerimised.

23. Tütarettevõtte majandustulemusedlisatakse konsolideeritud finantsaruannetesse alates selle ettevõtte omandamisekuupäevast, milleks standardi IAS 22 “Äriühendused” (muudetud 1998) kohaselt onkuupäev, mil kontroll omandatud tütarettevõtte üle antakse tegelikult üleostjale. Võõrandatud tütarettevõtte majandustulemusi kajastataksekonsolideeritud kasumiaruandes kuni võõrandamise kuupäevani, st kuupäevani,millal lõpeb emaettevõtte kontroll tütarettevõtte üle. Tütarettevõttevõõrandamisel saadud tasu ja tütarettevõtte netovarade bilansilise väärtusevahet võõrandamise kuupäeva seisuga kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandestütarettevõtte võõrandamisest saadud kasumi või kahjumina. Selleks et tagadaerinevate aruandeperioodide finantsaruannete võrreldavus, esitatakse sagelitäiendavat informatsiooni tütarettevõtete soetamise ja võõrandamise mõju kohtafinantsseisundile aruandekuupäeval, aruandeperioodi tulemustele ning eelnevaperioodi vastavatele summadele.

24. Alates kuupäevast, kuiettevõte ei vasta enam tütarettevõtte mõistele ega muutu ka sidusettevõtteksvastavalt standardi IAS 28 “Sidusettevõtetesse tehtud investeeringutearvestamine” mõistele, arvestatakse ettevõttesse tehtud investeeringutvastavalt standardile IAS 39 “Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine”.

25. Investeeringu bilansilistmaksumust kuupäeval, mil ettevõte lakkab olemast tütarettevõte, käsitletakseedaspidi soetusmaksumusena.

26. Konsolideeritud bilansisesitatakse vähemusosalus eraldi kohustistest ja emaettevõtte omakapitalist.Samuti esitatakse eraldi vähemusosalus kontserni puhaskasumist või-kahjumist.

27. Konsolideeritud tütarettevõttevähemusosalusega seotud kahjumid võivad ületada vähemusosaluse osatütarettevõtte omakapitalis. See ja kõik edaspidised vähemusosalusega seotudkahjumid arvestatakse maha enamusosalusest, välja arvatud sellised kahjumid,mille puhul vähemusosalusel on siduv kohustus ja võime neid katta. Kuitütarettevõte teenib edaspidi kasumit, siis kajastatakse kogu kasum enamusosaaruannetes seni, kuni kõik eelnevalt enamusosaluse aruannetes kajastatudvähemusosaluse kahjumid on kaetud.

28. Kui tütarettevõte on emiteerinudväljapoole kontserni kumulatiivseid eelisaktsiaid, siis arvutab emaettevõte omakasumi või kahjumi osa pärast korrigeerimist tütarettevõtte eelisdividendidega,olenemata sellest, kas dividendid on välja kuulutatud või mitte.

TÜTARETTEVÕTETESSE TEHTUDINVESTEERINGUTE ARVESTUS EMAETTEVÕTTE KONSOLIDEERIMATA FINANTSARUANNETES

29. Emaettevõttekonsolideerimata finantsaruannetes tuleb tütarettevõtetesse tehtudinvesteeringud, mis sisalduvad konsolideeritud finantsaruannetes, kas:

a) kajastada soetusmaksumuses;

b) arvestada standardis IAS 28“Sidusettevõtetesse tehtud investeeringute arvestamine” kirjeldatudkapitaliosaluse meetodil;või

c) arvestada müügivalmisfinantsvaradena, nagu on kirjeldatud standardis IAS 39 “Finantsinstrumendid:kajastamine ja mõõtmine”.

30. Investeeringudtütarettevõtetesse, mis on konsolideeritud finantsaruannetest välja jäetud,tuleb:

a) kajastada soetusmaksumuses;

b) arvestada standardis IAS 28“Sidusettevõtetesse tehtud investeeringute arvestamine” kirjeldatudkapitaliosaluse meetodil;või

c) arvestada müügivalmisfinantsvaradena, nagu on kirjeldatud standardis IAS 39 “Finantsinstrumendid:kajastamine ja mõõtmine”.

31. Paljudes riikides esitavademaettevõtted konsolideerimata finantsaruandeid seadusandlike või muude nõuetetäitmiseks.

AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON

32. Lisaks paragrahvides 8 ja21 nõutud informatsiooni avalikustamisele, tuleb avalikustada järgmised andmed:

a) konsolideeritudfinantsaruannetes: oluliste tütarettevõtete nimekiri, mis sisaldab ettevõttenime, asutamis- või asukohariiki, protsentuaalset osalust omandiõiguses jahääleõiguses, kui see on erinev;

b) konsolideeritudfinantsaruannetes, kui on asjakohane:

i) tütarettevõttekonsolideerimata jätmise põhjused;

ii) emaettevõtte ja sellisetütarettevõtte suhte olemus, milles emaettevõttel ei ole otseselt ega kaudselt(teiste tütarettevõtete kaudu) üle poole hääleõigusest;

iii) ettevõtte nimi, millesettevõttel on otseselt või kaudselt (teiste tütarettevõtete kaudu) üle poolehääleõigusest, kuid mis kontrolli puudumise tõttu ei ole tütarettevõte;ja

iv) tütarettevõtete soetamiseja võõrandamise mõju aruandekuupäeva finantsseisundile, aruandeperiooditulemustele ja eelneva perioodi vastavatele näitajatele;ja

c) emaettevõttekonsolideerimata finantsaruannetes: tütarettevõtete arvestamisel kasutatudarvestusmeetod.

JÕUSTUMISKUUPÄEV

33. Käesolevat rahvusvahelistraamatupidamisstandardit rakendatakse finantsaruannete suhtes, mis hõlmavad 1.jaanuaril 1990 ja pärast seda algavaid aruandeperioode.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700