Autor: Raamatupidaja.ee • 10. juuli 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

IAS15 Informatsioon muutuvate hindade mõju kohta

Käesoleva ümberkujundatud rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga asendatakse standard, mille IASC juhatus kinnitas algselt 1981. aasta juunis. See on esitatud muudetud vormis, mida on rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites kasutatud alates aastast 1991. Algselt kinnitatud tekstis ei ole tehtud sisulisi muudatusi. Muudetud on mõningaid termineid, et need vastaksid IASC praegustele tavadele.

SISUKORD

  <_o3a_p />Paragrahvid <_o3a_p />Juhatuse avaldus, oktoober 1989 <_o3a_p />  <_o3a_p />Rakendusala <_o3a_p />1-5 <_o3a_p />Selgitus <_o3a_p />6-7 <_o3a_p />Muutuvate hindade arvessevõtmine <_o3a_p />8-18 <_o3a_p />Üldise ostujõu meetod <_o3a_p />11 <_o3a_p />Hetkemaksumuse meetod <_o3a_p />12-18 <_o3a_p />Praegune olukord <_o3a_p />19-20 <_o3a_p />Minimaalne avalikustatav informatsioon <_o3a_p />21-25 <_o3a_p />Muu avalikustatav informatsioon <_o3a_p />26 <_o3a_p />Jõustumiskuupäev <_o3a_p />27 <_o3a_p />

 

JUHATUSE AVALDUS, OKTOOBER 1989

Koosolekul 1989. aasta oktoobriskinnitas IASC juhatus järgmise avalduse, mis lisatakse standardile IAS 15"Informatsioon muutuvate hindade mõju kohta":

“Rahvusvahelist üksmeelt muutuvatehindade mõju kohta avalikustatava informatsiooni osas, mida standardi IAS 15väljaandmisel oodati, ei ole saavutatud. Sellest tulenevalt on IASC juhatusotsustanud, et ettevõtted ei pea oma finantsaruannete vastavuse tagamiseksrahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega avalikustama standardiga IAS 15nõutavat informatsiooni. Juhatus kutsub siiski ettevõtteid üles kõnealustinformatsiooni esitama ning soovitab neil, kes seda teevad, avalikustadastandardiga IAS 15 ettenähtud kirjed.”

Standardeid, mis on esitatudpoolpaksus kursiivkirjas, tuleb lugeda koos käesolevas standardis esitatudtaustmaterjali ja rakendusjuhiste ning “Rahvusvahelisteraamatupidamisstandardite eessõnaga”. Rahvusvahelised raamatupidamisstandardidei ole ette nähtud rakendamiseks ebaoluliste objektide suhtes (vt eessõnaparagrahv 12).

RAKENDUSALA

1. Käesolevat standarditrakendatakse muutuvate hindade mõju kajastamiseks ettevõtte tegevustulemuse jafinantsseisundi kindlaksmääramisel kasutatud hindamisalustele.

2. Käesoleva rahvusvaheliseraamatupidamisstandardiga asendatakse standard IAS 6 "Muutuvatele hindadearvessevõtmine raamatupidamises).

3. Käesolevat standarditkohaldatakse ettevõtete suhtes, mille müügitulu, kasum, varad või töötajate arvon majanduskeskkonnas, kus nad tegutsevad, märkimisväärne. Kui esitatakse niiemaettevõtte kui ka konsolideeritud finantsaruanded, tuleb käesolevasstandardis sätestatud informatsioon esitada üksnes konsolideeritud andmetealusel.

4. Käesolevas standardis sätestatudinformatsiooni ei nõuta tütarettevõttelt, mis tegutseb emaettevõtteasukohamaal, kui emaettevõte esitab nimetatud alusel konsolideeritud andmed.Väljaspool emaettevõtte asukohamaad tegutsevate tütarettevõtete puhul nõutaksekäesolevas standardis sätestatud informatsiooni vaid juhul, kui onväljakujunenud tava, et majanduslikult olulised ettevõtted esitavad sellesriigis sarnast informatsiooni.

5. Muutuvate hindade mõjuga seotudinformatsiooni soovitatakse esitada ka teistel ettevõtetel, et edendadainformatiivsemat finantsaruandlust.

SELGITUS

6. Hinnad muutuvad aja jooksul,tulenevalt erinevatest konkreetsetest või üldistest majanduslikest jasotsiaalsetest teguritest. Konkreetsed tegurid, nagu pakkumise ja nõudlusemuutumine ning tehnoloogia muutumine võivad põhjustada üksikute hindademärkimisväärset teineteisest sõltumatut tõusu või langust. Lisaks võivadüldised tegurid tuua kaasa üldise hinnataseme ning seega raha üldise ostujõumuutumise.

7. Enamikus riikides koostataksefinantsaruanded soetusmaksumuse meetodil, võtmata arvesse üldise hinnatasememuutumist või konkreetsete varade hindade muutumist, välja arvatud juhtudel,kus materiaalne põhivara on ümber hinnatud või varude või muu käibevara hindaalandatud neto realiseerimisväärtuseni. Käesoleva standardiga ettenähtudinformatsiooni eesmärk on teavitada ettevõtte finantsaruannete kasutajaidmuutuvate hindade mõjust ettevõtte tegevustulemusele. Siiski ei olefinantsaruannete eesmärk peegeldada otseselt ettevõtte kui terviku väärtust,olenemata sellest, kas need on koostatud soetusmaksumuse meetodil või sellisemeetodi järgi, milles võetakse arvesse muutuvate hindade mõju.

MUUTUVATE HINDADE ARVESSEVÕTMINE

8. Ettevõtted, mille suhteskäesolevat standardit  rakendatakse, peaksid paragrahvides 21–23 nimetatudkirjete kohta esitama informatsiooni sellist arvestusmeetodit kasutades, mispeegeldab muutuvate hindade mõju.

9. Muutuvate hindadearvessevõtmiseks ette nähtud finantsinformatsioon koostatakse mitmel erinevalviisil. Ühel juhul esitatakse finantsinformatsioon üldise ostujõu kontekstis.Teisel juhul näidatakse soetusmaksumuse asemel hetkemaksumust, võttes arvesseteatud varade hindade muutumist. Kolmandal juhul kombineeritakse mõlemalenimetatud meetodile iseloomulikke jooni.

10. Nimetatud meetodite aluseks onkaks peamist tulu kindlakstegemise meetodit. Ühe puhul kajastatakse tulu pärastettevõtte omakapitali üldise ostujõu säilitamist. Teisel juhul kajastataksetulu pärast ettevõtte tegevusvõimsuse säilitamist ning üldise hinnatasemegakohandamist võib kasutada või mitte kasutada.

Üldise ostujõu meetod

11. Üldise ostujõu meetod hõlmabfinantsaruannete mõningate või kõikide kirjete korrigeerimist vastavalt üldisehinnataseme muutustele. Sellega seotud ettepanekute osas rõhutatakse, et üldiseostujõuga korrigeerimisega muudetakse arvestusühikut, kuid ei muudeta põhilisikasutatavaid mõõtmisaluseid. Selle meetodi kohaselt kajastab tulu üldjuhulsobivat indeksit kasutades üldise hinnataseme muutumise mõju amortisatsioonile,müüdud toodete kulule ning monetaarsete varade ja kohustiste netosummale ningsee esitatakse pärast ettevõtte omakapitali üldise ostujõu säilitamist.

Hetkemaksumuse meetod

12. Hetkemaksumuse meetod sisaldubmitmetes eri meetodites. Üldjuhul kasutatakse neis peamise mõõtmisalusenaasendusmaksumust. Kui aga asendusmaksumus ületab nii neto realiseerimisväärtustkui ka nüüdisväärtust, kasutatakse üldjuhul mõõtmisalusena netorealiseerimisväärtusest ja nüüdisväärtusest suurimat.

13. Konkreetse varaobjektiasendusmaksumus tuletatakse üldjuhul sarnase uue või kasutatud vara või võrdsetootmisvõimsuse või teenusepotentsiaaliga vara praegusest soetusmaksumusest Neto realiseerimisväärtus peegeldab üldjuhul vara hetke müügihinda.Nüüdisväärtus peegeldab hetke hinnangut varaga seostatavate tulevaste netolaekumistekohta, mis on nõuetekohaselt diskonteeritud.

14. Objektide hetkemaksumusekindlaksmääramiseks kasutatakse sageli spetsiifilisi hinnaindekseid, eriti kuihiljuti ei ole nende objektidega tehinguid tehtud, hinnakirjad puuduvad võinende kasutamine ei ole praktiline.

15. Hetkemaksumuse meetodite puhulon üldjuhul tarvis kajastada ettevõttespetsiifiliste hindade muutumise mõjuamortisatsioonile ja müüdud toodete kulule. Enamiku selliste meetodite puhul onvaja teha ka teatavat liiki korrektsioone, mille ühine tunnus on muutuvatehindade ja ettevõtte finantseerimise vaheliste seoste üldine kajastamine. Nagumärgitakse paragrahvides 16–18, on nende korrektsioonide sobiliku vormi kohtaerinevaid arvamusi.

16. Mõnede hetkemaksumuse meetoditepuhul on vajalik korrektsioon, mis peegeldab muutuvate hindade mõju kõikidemonetaarsete varade ja kohustiste netosummale, sealhulgas pikaajalisedkohustised, mille tulemuseks on hindade tõusu puhul monetaarsete varadenetosummast tulenev kahjum või monetaarsete kohustiste netosummast tulenevkasum ja vastupidi. Muude meetodite puhul kasutatakse seda korrektsiooni vaidettevõtte käibekapitali alla kuuluvate monetaarsete varade ja kohustistesuhtes. Mõlemat liiki korrektsioonide puhul tunnustatakse, et ettevõttetegevusvõimsuse olulisteks osadeks ei ole mitte üksnes mittemonetaarsed, vaidka monetaarsed varad ja kohustised. Eespool kirjeldatud hetkemaksumusemeetodite tavapärane tunnus on, et nende puhul kajastatakse tulu pärastettevõtte tegevusvõimsuse säilitamist.

17. Teise lähenemise kohaselt ei oletarvis kasumiaruandes kajastada varade asendusmaksumuse seda täiendavat osa,mille rahastamiseks võetakse laenu. Sellel käsitlusel põhinevate meetoditepuhul esitatakse tulu pärast ettevõtte tegevusvõimsuse selle osa säilitamist,mida rahastavad omanikud. See on saavutatav näiteks amortisatsiooni, müüdudtoodete kulu ja, kui meetod seda nõuab, monetaarse käibekapitaliga seotudkorrektsiooni vähendamisega võrdeliselt laenuga finantseerimise ning laenu jaomakapitali finantseerimise summa suhtega.

18. Mõningate hetkemaksumusemeetodite puhul kohaldatakse üldise hinnataseme indeksit omanike osalustesuhtes. See näitab, kui suures ulatuses on üldise ostujõu järgi arvestatudettevõtte omakapitali säilitatud, kui perioodi jooksul toimunud varadeasendusmaksumuse kasv on väiksem, kui omanike osaluste ostujõu langus samalperioodil. Mõnikord märgitakse see kalkulatsioon lihtsalt ära, et oleksvõimalik võrrelda netovara üldise ostujõu järgi ja netovara hetkemaksumusejärgi. Teiste meetoditega, mille puhul kajastatakse tulu pärast ettevõtteomakapitali üldise ostujõu säilitamist, käsitatakse nende kahe netovaradenäitaja vahet omanike kasumi või kahjumina.

Praegune olukord

19. Kuigi finantsinformatsiooniesitamisel kasutatakse mõnikord põhiaruannetes või täiendavatesfinantsaruannetes erinevaid eespool kirjeldatud muutuvate hindade kajastamisemeetodeid, puudub selles küsimuses rahvusvahelisel  tasandil üksmeel.Seepärast usub Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Komitee, et enne, kuihakata arutama võimalust nõuda ettevõtetelt põhiaruannete koostamist vastavaltterviklikule ja ühtsele muutuvate hindade kajastamise süsteemile, on tarvistäiendavaid katsetusi. Samas oleks antud valdkonna arengule abiks, kuiettevõtted, kes esitavad põhiaruandeid soetusmaksumuse alusel, esitaksid katäiendava informatsiooni muutuvate hindade mõju kohta.

20. On mitmeid ettepanekuidkõnealuse informatsiooni hulka arvatavate kirjete osas, alates mõningatestkasumiaruande kirjetest kuni ulatusliku avalikustamiseni kasumiaruandes jabilansis. On soovitav, et informatsioon hõlmaks rahvusvaheliselt kehtestatudminimaalset kirjete hulka.

MINIMAALNE AVALIKUSTATAVINFORMATSIOON

21. Esitada tuleb järgmised kirjed:

(a) materiaalse põhivaraamortisatsiooni korrigeerimise ulatus või korrigeeritud summa;

(b) müüdud toodete kuludekorrigeerimise ulatus või korrigeeritud summa;

(c) monetaarsete varade jakohustiste, laenuvõtmise mõju või omakapitali osalusega seotud korrektsioonid,kui neid on vastavalt kasutatavale arvestusmeetodile tulu kindlaksmääramiselarvesse võetud; ja

(d) punktides a ja b ning, kui vaja,punktis c kirjeldatud korrektsioonide üldine mõju tulemusele ning mis tahesmuud kirjed, mis peegeldavad kasutatava arvestusmeetodi alusel aruandlusesesitatavaid muutuvate hindade mõjusid.

22. Hetkemaksumuse meetodikasutamise korral tuleb avalikustada materiaalse põhivara ja varudehetkemaksumus.

23. Ettevõtted peaksid kirjeldamameetodeid, mida kasutatakse paragrahvides 21 ja 22 nõutud informatsiooniarvutamiseks, sealhulgas võimalike indeksite olemust.

24. Paragrahvidega 21–23 ette nähtudinformatsioon esitatakse täiendavalt, välja arvatud juhul, kui see esitataksepõhiaruannetes.

25. Enamikus riikides täiendabkõnealune teave põhiaruandeid, kuid ei moodusta nende osa. Käesolevatstandardit ei rakendata arvestus- ja aruandlusmeetodite suhtes, millekasutamist ettevõttelt nõutakse põhiaruannete koostamisel, välja arvatud juhul,kui need finantsaruanded esitatakse muutuvate hindade mõju arvesse võtvalviisil.

MUU AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON

26. Ettevõtetel soovitatakseavalikustada täiendavat informatsiooni ning eelkõige selgitada kõnealuseinformatsiooni olulisust ettevõtte  suhtes. Üldjuhul on kasulikavalikustada tulumaksueraldiste või tulumaksu saldode korrektsioonid, kui neidon.

JÕUSTUMISKUUPÄEV

27. Käesoleva rahvusvaheliseraamatupidamisstandardiga asendatakse standard IAS 6 "Muutuvatele hindadearvessevõtmine raamatupidamises" ja seda rakendatakse finantsaruannetesuhtes, mis hõlmavad 1. jaanuaril 1983 või pärast seda algavaidaruandeperioode.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700