Autor: Raamatupidaja.ee • 7. juuli 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

IAS10 Bilansipäevajärgsed sündmused

Käesoleva rahvusvahelise raamatupidamisstandardi kinnitas IASC juhatus märtsis 1999 ja see kehtib raamatupidamise aastaaruannete kohta, mis hõlmavad 1. jaanuaril 2000 või pärast seda algavaid aruandeperioode.

SISSEJUHATUS

Standardiga IAS 10“Bilansipäevajärgsed sündmused” asendatakse standardi IAS 10 “Võimalikudsündmused ja bilansipäevajärgsed sündmused” need osad, mida ei ole veelasendatud standardiga IAS 37 “Eraldised, tingimuslikud kohustised jatingimuslikud varad”. Uues standardis tehakse järgmised piiratud muudatused:

(a) uus avalikustamise nõue kuupäevakohta, millal finantsaruanded on avaldamiseks heaks kiidetud;

(b) tühistatakse võimalus kajastadakohustist finantsaruannetega hõlmatava arvestusperioodi eest makstavatedividendide suhtes, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mis on väljakuulutatud pärast bilansipäeva, kuid enne finantsaruannete avaldamisekskinnitamist. Ettevõte võib avalikustada nõutud informatsiooni sellistedividendide kohta omakapitali eraldiseisva komponendina bilansis võifinantsaruannete lisades;

(c) kinnitatakse, et ettevõte peabajakohastama avalikustatud informatsioon bilansipäeval eksisteerinud asjaoludekohta igasuguse uue, pärast bilansipäeva saadud informatsiooni valguses;

(d) tühistatakse nõue korrigeeridafinantsaruandeid, kui bilansipäevajärgne sündmus näitab, et tegevuse jätkuvuseeeldus ei ole ettevõtte osa suhtes kohaldatav. Vastavalt standardile IAS 1“Finantsaruannete esitamine” kohaldatakse tegevuse jätkuvuse eeldust ettevõttekohta tervikuna;

e) täpsustatakse näiteidkorrigeerivate ja mittekorrigeerivate sündmuste kohta; ja

f) tehakse mitmeidvormistusparandusi.

SISUKORD

  <_o3a_p />Paragrahv <_o3a_p />Eesmärk <_o3a_p />  <_o3a_p />Rakendusala <_o3a_p />1 <_o3a_p />Mõisted <_o3a_p />2-6 <_o3a_p />Kajastamine ja mõõtmine <_o3a_p />7-12 <_o3a_p />Bilansipäevajärgsed korrigeerivad sündmused <_o3a_p />7-8 <_o3a_p />Bilansipäevajärgsed mittekorrigeerivad sündmused <_o3a_p />9-10 <_o3a_p />Dividendid <_o3a_p />11-12 <_o3a_p />Tegevuse jätkuvus <_o3a_p />13-15 <_o3a_p />Avalikustatav informatsioon <_o3a_p />16-21 <_o3a_p />Avaldamiseks heakskiitmise kuupäev <_o3a_p />16-17 <_o3a_p />Bilansipäeva asjaolude kohta avalikustatud informatsiooni ajakohastamine <_o3a_p />18-19 <_o3a_p />Bilansipäevajärgsed mittekorrigeerivad sündmused <_o3a_p />20-21 <_o3a_p />Jõustumiskuupäev <_o3a_p />22-23 <_o3a_p />

 

Standardeid, mis on esitatudpoolpaksus kursiivkirjas, tuleb lugeda koos käesolevas standardis esitatudtaustmaterjali ja rakendusjuhise ning “Rahvusvahelisteraamatupidamisstandardite eessõnaga”. Rahvusvahelised raamatupidamisstandardidei ole ette nähtud rakendamiseks ebaoluliste objektide suhtes (vt eesõnaparagrahv 12).

EESMÄRK

Käesoleva standardi eesmärk onmäärata:

(a) millal peab ettevõtekorrigeerima oma finantsaruandeid seoses bilansipäevajärgsete sündmustega; ja

(b) millist informatsiooni peabettevõte avalikustama finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmise kuupäeva jabilansipäevajärgsete sündmuste kohta.

Standardis nõutakse ka, et ettevõteei tohi koostada oma finantsaruandeid tegevuse jätkuvuse põhimõttest lähtuvalt,kui bilansipäevajärgsed sündmused näitavad, et tegevuse jätkuvuse eeldus ei oleasjakohane.

RAKENDUSALA

1. Käesolevat standardit tulebkohaldada bilansipäevajärgsete sündmuste arvestamisel ja avalikustamisel.

MÕISTED

2. Käesolevas standardiskasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

Bilansipäevajärgsed sündmusedon nii soodsad kui ka ebasoodsad sündmused, mis leiavad aset bilansipäeva jaselle kuupäeva vahel, millal finantsaruanded avaldamiseks heaks kiidetakse.Võib eristada kaht tüüpi sündmusi:

(a) need, mis tõendavadbilansipäeval eksisteerinud asjaolusid (bilansipäevajärgsed korrigeerivadsündmused); ja

(b) need, mis viitavad pärastbilansipäeva tekkinud asjaoludele (bilansipäevajärgsed mittekorrigeerivadsündmused).

3. Finantsaruannete avaldamisekskinnitamise protsess varieerub, sõltudes juhtimisstruktuurist, põhikirjanõuetest ning finantsaruannete koostamisel ja lõplikul vormistamiseljärgitavast korrast.

4. Mõnel juhul nõutakse, et ettevõteesitaks oma finantsaruanded aktsionäridele kinnitamiseks pärast seda, kuifinantsaruanded on juba avaldatud. Sellisel juhul kinnitatakse finantsaruandedavaldamiseks nende esmase avaldamise kuupäeval, mitte kuupäeval, milaktsionärid finantsaruanded heaks kiidavad.

Näide

28. veebruaril 20X2 lõpetabettevõtte juhtkond esialgsete finantsaruannete koostamise 31. detsembril20X1 lõppenud aasta kohta. 18. märtsil 20X2 vaatab juhtorganfinantsaruanded läbi ja kinnitab need avaldamiseks. 19. märtsil 20X2avalikustab ettevõte oma kasumi ja valikuliselt muu finantsinformatsiooni.Finantsaruanded tehakse aktsionäridele ja teistele huvilistele kättesaadavaks1. aprillil 20X2. 15. mail 20X2 kinnitatakse finantsaruanded aktsionärideaastakoosolekul ja 17. mail 20X2 esitatakse kinnitatud finantsaruandedregistreerimiseks järelevalveasutusele.

Finantsaruanded kiidetakseavaldamiseks heaks 18. märtsil 20X2 (kuupäev, mil juhatus need avaldamiseksheaks kiidab).

5. Mõnel juhul nõutakse, etettevõtte juhtkond esitaks oma finantsaruanded heakskiitmiseksjärelevalvenõukogule (mille koosseisu ei kuulu tegevjuhtkonna liikmed). Seljuhul kinnitatakse finantsaruanded avaldamiseks siis, kui juhtkond kiidab needjärelevalvenõukogule avaldamiseks heaks.

Näide

18. märtsil 20X2 kiidabettevõtte juhtkond finantsaruanded heaks järelevalvenõukogule avaldamiseks.Järelevalvenõukogu koosneb ainuüksi tegevjuhtkonnavälistest liikmetest ningsellesse võivad kuuluda töötajate ja muude väliste huvirühmade esindajad.26. märtsil 20X2 kiidab järelevalvenõukogu finantsaruanded heaks.Finantsaruanded tehakse aktsionäridele ja teistele huvilistele kättesaadavaks1. aprillil 20X2. 15. mail 20X2 kinnitatakse finantsaruanded aktsionäridekorralisel üldkoosolekul  ja 17. mail 20X2 esitatakse finantsaruandedregistreerimiseks järelevalveasutusele.

Finantsaruanded kiidetakseavaldamiseks heaks 18. märtsil 20X2 (kuupäev, mil juhtkond needjärelevalvenõukogule avaldamiseks heaks kiidab).

6. Bilansipäevajärgsete sündmustehulka kuuluvad kõik enne finantsaruannete avaldamiseks kinnitamise kuupäevatoimunud sündmused, isegi kui need sündmused toimuvad pärast kasumi või muuvalikulise finantsinformatsiooni avalikustamist.

KAJASTAMINE JA MÕÕTMINE

Bilansipäevajärgsed korrigeerivadsündmused

7. Ettevõtte peab korrigeerimaoma finantsaruannetes kajastatud summasid, et kajastada bilansipäevajärgseidkorrigeerivaid sündmusi.

8. Alljärgnevad sündmused on näitedbilansipäevajärgsetest korrigeerivatest sündmustest, mis nõuavad, et ettevõtekorrigeeriks oma finantsaruannetes kajastatud summasid või kajastaks varemkajastamata objekte:

(a) pärast bilansipäeva tehtudkohtuotsus, mis kinnitab, et ettevõttel oli juba bilansipäeval kohustus, millesttulenevalt tingimusliku kohustise lihtviisilise avalikustamise asemel peabettevõtte korrigeerima kajastatud eraldise summat või kajastama uut eraldist;

(b) pärast bilansipäeva teatavakssaanud informatsioon, mis viitab sellele, et teatud vara väärtus olibilansipäeval langenud või et selle vara väärtuse langusest tuleneva kahjumivarem kajastatud summat tuleb korrigeerida. Näiteks:

(i) pärast bilansipäeva toimuv kliendi pankrot tavaliseltkinnitab, et juba bilansipäeval eksisteeris nõuetes ostjate vastu kahjum jaettevõte peab vastavate nõuete bilansilist jääkmaksumust korrigeerima; ning

(ii) varude müük pärast bilansipäeva võib tõendada nendeneto realiseerimisväärtust bilansipäeval;

(c) ostetud varade soetusmaksumusekindlaksmääramine pärast bilansipäeva või enne bilansipäeva müüdud varadelaekumi kindlaksmääramine;

(d) kasumi jagamise või preemiaväljamaksete summa kindlaksmääramine pärast bilansipäeva, juhul kui ettevõtteloli bilansipäeval selle kuupäeva eelsetest sündmustest tulenev juriidiline või faktilinekohustus teha selliseid makseid (vt IAS 19 “Hüvitised töövõtjatele”); ning

(e) pettuse või vigade avastamine,mis näitab finantsaruannete ebaõigsust.

Bilansipäevajärgsedmittekorrigeerivad sündmused

9. Ettevõte ei tohikorrigeerida oma finantsaruannetes kajastatud summasid, et näidatabilansipäevajärgseid mittekorrigeerivaid sündmusi.

10. Bilansipäevajärgsemittekorrigeeriva sündmuse näiteks on investeeringute turuväärtuse langeminebilansipäeva ja finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmise kuupäeva vaheliselajal. Tavaliselt pole turuväärtuse langemine seotud investeeringute seisundigabilansipäeval, vaid peegeldab sellele järgnenud perioodil tekkinud asjaolusid.Seepärast ei korrigeeri ettevõte oma finantsaruannetes kajastatudinvesteeringute summasid. Samamoodi ei ajakohasta ettevõte bilansipäeva seisugaavalikustatud informatsiooni investeeringute kohta, kuigi vastavaltparagrahvile 20 võib osutuda vajalikuks avalikustada lisainformatsioon.

Dividendid

11. Kui dividendidomakapitaliinstrumentide (nagu need on määratletud standardis IAS 32“Finantsinstrumendid: avalikustamine ja esitamine”) omanikele kuulutataksevälja või tehakse vastav ettepanek pärast bilansipäeva, ei tohi ettevõtekajastada neid dividende kohustisena bilansipäeval.

12. Standardis IAS 1“Finantsaruannete esitamine” nõutakse, et ettevõte avalikustaks dividendidesumma, mille kohta tehti jaotusettepanek või mis deklareeriti pärastbilansipäeva, kuid enne finantsaruannete avaldamiseks kinnitamist. StandardisIAS 1 lubatakse ettevõttel avalikustada nimetatud informatsioon:

(a) bilansis omakapitalieraldiseisva komponendina; või

(b) finantsaruannete lisades.

TEGEVUSE JÄTKUVUS

13. Ettevõte ei tohi koostadaoma finantsaruandeid tegevuse jätkuvuse põhimõttest lähtudes, kui juhtkondotsustab pärast bilansipäeva, et ta kavatseb kas ettevõtte likvideerida võiäritegevuse lõpetada, või et tal pole muud realistlikku alternatiivi pealeeelnimetatute.

14. Äritegevuse tulemuste jafinantsseisundi halvenemine pärast bilansipäeva võib viidata vajaduselekaaluda, kas tegevuse jätkuvuse eeldus on endiselt asjakohane. Kui tegevusejätkuvuse eeldus pole enam asjakohane, siis on selle asjaolu mõju niivõrdoluline, et käesolev standard nõuab põhimõttelist muudatust majandusarvestusealustes, mitte lihtsalt arvestuse seniste aluste raames kajastatud summadekorrigeerimist.

15. Standardis IAS 1“Finantsaruannete esitamine” nõutakse teatud informatsiooni avalikustamist,kui:

(a) finantsaruanded pole koostatudtegevuse jätkuvuse põhimõttest lähtudes; või

(b) juhtkond on teadlik olulistestebakindlust põhjustavatest asjaoludest, mis on seotud sündmuste võiolukordadega, mis võivad tekitada märkimisväärse kahtluse ettevõtte tegevusejätkuvuse suhtes. Sündmused või olukorrad, mille avalikustamist nõutakse, võivadtekkida pärast bilansipäeva.

AvalikustaTAVINFORMATSIOON

Avaldamiseks heakskiitmisekuupäev

16. Ettevõte peab avalikustamafinantsaruannete avaldamiseks heakskiitmise kuupäeva ja isiku(d), kes on selleheakskiidu andnud. Kui ettevõtte omanikel või muudel isikutel on õigus muutafinantsaruandeid pärast nende avaldamist, peab ettevõte selle asjaoluavalikustama.

17. Kasutajatele on oluline teada,millal finantsaruanded avaldamiseks heaks kiideti, sest finantsaruanded eikajasta pärast seda kuupäeva toimunud sündmusi.

Bilansipäeva asjaolude kohtaavalikustatud informatsiooni ajakohastamine

18. Kui ettevõte saab pärastbilansipäeva informatsiooni asjaolude kohta, mis eksisteerisid bilansipäeval,siis peab ettevõte nende asjaolude kohta avalikustatud informatsiooni uueinformatsiooni valguses ajakohastama.

19. Mõnel juhul peab ettevõteajakohastama oma finantsaruannetes avalikustatud informatsiooni, et kajastadapärast bilansipäeva saadud informatsiooni, isegi kui see informatsioon eimõjuta finantsaruannetes kajastatud summasid. Avalikustatud informatsioon tulebajakohastada näiteks juhul, kui pärast bilansipäeva saadakse tõendeidbilansipäeval eksisteerinud tingimusliku kohustise kohta. Lisaks kaalumisele,kas nüüd tuleks bilansis kajastada eraldis vastavalt standardile IAS 37“Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad”, ajakohastabettevõte nende tõendite valguses ka tingimusliku kohustise kohta avalikustatudinformatsiooni.

Bilansipäevajärgsedmittekorrigeerivad sündmused

20. Kui bilansipäevajärgsedmittekorrigeerivad sündmused on nii olulised, et nende avalikustamata jätminevõib mõjutada finantsaruannete kasutajate võimet anda õigeid hinnanguid ja tehaõigeid otsuseid, peab ettevõte avalikustama järgmise informatsioonibilansipäevajärgsete mittekorrigeerivate sündmuste iga olulise kategooriakohta:

(a) sündmuse laad; ja

(b) hinnang selle finantsmõjukohta või märge, et sellist hinnangut pole võimalik anda.

21. Allpool on näitedbilansipäevajärgsetest mittekorrigeerivatest sündmustest, mis võivad olla niiolulised, et nende avalikustamata jätmine võib mõjutada finantsaruannetekasutajate võimet anda õigeid hinnanguid ja teha õigeid otsuseid:

(a) olulise äriühenduse loominepärast bilansipäeva (IAS 22 “Äriühendused” nõuab sellistel juhtudel konkreetseinformatsiooni avalikustamist) või olulise tütarettevõtte võõrandamine;

(b) tegevusvaldkonna lõpetamisekavatsusest teatamine, lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varade müümine võikohustiste arveldamine või siduvate kokkulepete sõlmimine selliste varademüümiseks või selliste kohustiste arveldamiseks (vt IAS 35 “Lõpetatavadtegevusvaldkonnad”);

(c) olulised varaostud ja -müügidvõi oluliste varade võõrandamine valitsuse poolt;

(d) olulise tootmisseadme häviminetulekahju tagajärjel pärast bilansipäeva;

(e) olulisest restruktureerimisestteatamine või selle alustamine (vt IAS 37 “Eraldised, tingimuslikud kohustisedja tingimuslikud varad”);

(f) olulised tehingud lihtaktsiateja potentsiaalsete lihtaktsiatega pärast bilansipäeva (IAS 33 “Aktsiakasum” soovitabselliste tehingute kirjeldused ettevõttel avalikustada, välja arvatudkapitaliseerimisemissioonid ja aktsiatükeldused);

(g) ebatavaliselt suured varahindadevõi välisvaluutakursside muutused pärast bilansipäeva;

(h) pärast bilansipäeva vastu võetudvõi teatavaks tehtud maksumäärade või maksuseaduste muutused, mis mõjutavadoluliselt jooksvate maksude ja edasilükkunud tulumaksu varasid ja kohustisi (vtIAS 12 “Tulumaks”);

(i) oluliste siduvatetulevikukohustuste või tingimuslike kohustiste võtmine, näiteks olulistetagatiste andmise kaudu; ja

(j) olulise kohtuprotsessialgatamine, mis tuleneb ainult pärast bilansipäeva aset leidnud sündmustest.

Jõustumiskuupäev

22. Käesolevat rahvusvahelistraamatupidamisstandardit rakendatakse nende finantsaruannete suhtes, mishõlmavad 1. jaanuaril 2000 või pärast seda algavaid aruandeperioode.

23. Aastal 1998 asendati standardigaIAS 37 “Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad” standardiIAS 10 “Võimalikud sündmused ja bilansipäevajärgsed sündmused” need osad, miskäsitlesid võimalikke sündmusi. Käesoleva standardiga asendatakse sellestandardi ülejäänud osad.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700