6. juuni 2014
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Mida toovad plaanitavad tulumaksumuudatused?

Riigikogu arutab suurt hulka 2015. aastast plaanitavaid tulumaksumuudatusi, millest põgusa ülevaate andis ka raamatupidaja.ee. AS Deloitte Advisory maksukonsultant Ivo Vanasaun selgitab, millega täpsemalt tegu.

17. aprillil, vaid loetud tunnid enne lihavõttepühade algust, allkirjastas rahandusminister Jürgen Ligi eelnõu pealkirjaga „Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus”. 144 eurolt 154 euroni kuus (1728 eurolt 1848 euroni aastas). Laiendatakse maksuvaba tulu jooksva arvessevõtmise õigust kõikidele tululiikidele, sh ka nn „muu tulu“ väljamaksmisel. praeguselt 210 eurolt 220 euroni kuus ehk 2520 eurolt 2640 euroni aastas. Koos nn tavalise maksuvaba tuluga jääb maksuvabaks 1. ja 2. samba pensionide summa 374 euro ulatuses kuus (eeldusel, et isik ei kasuta üldist maksuvaba tulu mujal, nt tööandja juures). See muudatus oli algselt samas eelnõus, kuid nüüd on viidud eraldi eelnõusse 685 SE (seondub vanemapensioni edasilükkamisega kolme aasta võrra).. Vastupidiselt Riigikohtu 12.02.2014. a. kohtuotsusele haldusasjas nr 3-3-1-97-03 ja selles viidatud võrdse kohtlemise põhimõttele täiendatakse tulumaksuseadust (TuMS, § 38) järgmise lausega: „Pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud. Seega taastatakse Riigikohtu lahendi eelne olukord ja põhimõte, kus isik, kes võõrandab pärimise teel omandatud vara, saab soetamismaksumuse hulka arvestada vaid tema enda tehtud kulud ning soetamismaksumust, mis on tekkinud pärandaja kantud kuludest, kasu arvutamisel arvesse ei võeta. füüsilisele isikule asjaõigusseaduse alusel avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu ja tehnorajatise talumise eest makstav tasu talumiskohustusega seotud maalt tasutava maamaksu ulatuses.. Kui üldine tähtaeg on 1. juuli, siis praegu kehtiva erandi puhul on pikem arveldamise tähtaeg ette nähtud neile, kes on deklareerinud ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest. Seadusemuudatuse jõustumisel laieneb 1.oktoobri tähtaeg ka neile, kes deklareerisid välismaalt saadud tulu.;. Samas piiratakse maksuvabade toetuste ringi ning edaspidi maksustatakse tulumaksuga Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused. Kui eelnõu kohaselt maksustatavaks muutuva toetuse saamisega kaasneb kulude tegemise vajadus, on toetuse saajal võimalik registreerida end füüsilisest isikust ettevõtjana ja tulu saamisega seotud kulud toetusest maha arvata., samuti selline füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev mitteresident, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht..

Eelnõu saadeti teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks. Menetlus on olnud kiire ning tänaseks on eelnõu 683 SE juba Riigikogu liikmete arvutites.Täienduseks Riigikogu poolt juba varem vastuvõetud maksumäära vähendamise otsusele (alates 2015. aastast on tulumaksumäär 21% asemel 20%) sisaldab eelnõu mitmeid uues koalitsioonilepingus sisalduvaid ja mittesisalduvaid muudatusi. Toome siinkohal ära neist kõige olulisemad.Füüsiliste isikute maksustamine

1) Füüsilise isiku maksuvaba tulu määra tõstmine

2) Pensionide täiendavat maksuvaba tulu suurendatakse

3) Seoses pärandvara maksustamisega jätkub gigantide heitlus

4) Tulumaksust vabastatakse

5) Laiendatakse füüsiliste isikute ringi, kelle puhul tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurdemakse või tagastamise tähtaeg on 1. oktoober

6) Täpsustatakse füüsilise isiku investeerimiskonto reegleid

7) Lisaks seaduses sätestatud (riiklikele) toetustele laiendatakse tulumaksuvabastust ka valla- või linnavolikogu määruses sätestatud toetustele

8) Sätestatakse, et ettevõtlustulust võib ettevõtlusega seotud kulusid maha arvata lisaks Eesti äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjale ka muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja

9) Täpsustatakse FIE erikonto regulatsiooni

Erisoodustused 1) Suurendatakse laevapere liikmete ja tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmete toidunormi maksuvabastust 6 eurolt 10 euroni isiku kohta päevas. Sama muudatus tehakse ka sotsiaalmaksuseaduses. 10 eurot ületav osa loetakse erisoodustuseks.

2) TuMS § 48 muudatuse tulemusena kaotatakse rahandusministri kohustus kehtestada määrusega erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär. Edaspidi ei loeta erisoodustuseks ühegi turutingimustele vastava laenu andmist sõltumata selle intressimäärast. Siiski lisatakse maksumaksjate õiguskindluse suurendamiseks erand, mille kohaselt ei käsitleta erisoodustusena kindlasti sellise laenu andmist, mille intress on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.Näiteks praegu on Euroopa Keskpanga vastav intressimäär 0,25% aastas ning alates 11. juunist 0,15%. Seega ei loeta erisoodustuseks ühtegi töötajale antud laenu, mille intressimäär on praegu vähemalt 0,5% ning alates 11. juunist 2014 vähemalt 0,3% aastas. Üldjoontes on tegemist tehnilist laadi muudatusega, millega jäetakse ära minimaalse intressimäära sätestamine rahandusministri poolt. Praktika näitab, et rahandusminister ei ole viimastel aastatel Euroopa Keskpanga otsuste  kannul jõudnud püsida ning on määrusemuudatustega isegi aastaid hilinenud. Kuna TuMS hakkab edaspidi viitama Euroopa Keskpanga asemel võlaõigusseaduse § 94 lõike 1 alusel sätestatud määrale (avaldatud Eesti Panga veebilehel), siis tähendab see, et intressi alammäär erisoodustuste mõistes ei saa muutuda sagedamini kui kaks korda aastas.3) Täpsustatakse erisoodustuste regulatsiooni abivahendite andmise osas tööandjalt töötajale, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul kuulmislangusega alates 30 detsibellist) või kellele on määratud puude raskusaste.

Mittetulundusühingud ja sihtasutused

1) Seoses maksuvabade stipendiumide problemaatikaga sätestatakse tulumaksuseaduses ka stipendiumi definitsioon (stipendium tulumaksuseaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust, või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele). Ühingud peavad hakkama maksuhaldurile deklareerima andmeid stipendiumide saajate ja suuruse kohta. Andmed makstud (maksuvabade) stipendiumisummade ja nende saajate kohta muutuvad avalikuks.2) Tulumaksusoodustusega MTÜde ja sihtasutuste nimekirja  hakkab edaspidi Vabariigi Valitsuse asemel kinnitama Maksu- ja Tolliamet. Protsessist jäävad kõrvale Rahandusministeerium ja Vabariigi Valitsus. Samas säilib asjatundjate komisjon, kes annab oma arvamuse konkreetsete MTÜde ja sihtasutuste nimekirja kandmise või sealt väljaarvamise osas. Nimekirja kandmise protsess lüheneb 1,5 kuu võrra (5,5 kuu asemel 4 kuud). Nimekirja ei kanta edaspidi sellist ühingut, kes pole nimekirja kandmise taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud ja esitanud oma viimast majandusaasta aruannet.3) Juriidiliste isikute poolt tehtud vastuvõtukulude kontekstis asendatakse sõna „äripartner“ sõnaga „koostööpartner“, et sätted sobiksid senisest paremini ka mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

TSD deklaratsioonid ja INF vormid

1) Tööandjad peavad deklareerima kalendriaasta jooksul makstud isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitise (vorm INF 14) senise 10. aprilli asemel 1. veebruariks.2) Tekib uus deklareerimiskohustus (uus vorm INF) töötajate tasemekoolituse kulude hüvitamise korral, vastav deklaratsioon tuleb esitada samuti 1. veebruariks. Eelnõu seletuskiri näeb ette, et esimene selline deklaratsioon tuleb esitada juba 2014. aasta kohta (1. veebruariks 2015).3) TSD deklaratsioonides ja INF vormidel tehakse põhimõtteline muudatus erinevate õiguste deklareerimise aja osas. Kui praegu tuleb tütarühingult saadud ja edasimaksmisel mittemaksustatavaid dividende või näiteks välisriigis tasutud tulumaksu deklareerida alles sellel kalendrikuul, mil neid õigusi reaalselt kasutama hakatakse, siis alates 2015. aastast tuleb vastavad õigused deklareerida koheselt, nende saamise hetkel. See aitab maksuhalduril paremini kontrollida andmete õigsust ja prognoosida maksutulusid. Kõik seni tekkinud, kuid deklareerimata õigused tuleb TSD ja INF vormidel deklareerida 1. veebruariks 2015.Viidatud tähtajaks tuleb deklareerida:

• äriühingu omakapitali sissemaksete ja väljamaksete saldo;• välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks;• saadud dividendid ja muud tulud, mille arvel saab TuMS kohaselt maksta tulumaksuvabalt dividende ja teha väljamakseid omakapitalist;• teisele äriühingule kuulunud samasugused õigused, mis on saadud äriühingute ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise käigus.Äriühingud, kes ei ole varem täitnud maksudeklaratsiooni TSD lisa 7 tabelit 1 (aastatel 2009 ja 2010 TSD lisa 7 tabel 5), peaksid hakkama mõtlema omakapitali sissemaksete ja väljamaksete täpse saldo  väljaarvutamisele. Sõltuvalt konkreetse äriühingu ajaloo pikkusest ja keerukusest võib tegemist olla küllaltki keerulise ja mahuka tööga, mis vajab spetsialisti abi. Deloitte on valmis vastavaid arvutusi kas koostama või üle vaatama.4) Lisaks maksudeklaratsiooni TSD täitmise juhendile hakkab tulevikus ka seadus sätestama, et ühendanud või ühinemisel asutatud äriühing ei või deklareerida tema omakapitali tehtud sissemaksena ühinemises osalenud äriühingu poolt tema omakapitali tehtud sissemakseid. Piirangu mõte seisneb selles, et kui näiteks emaettevõtja asutab tütarühingu ja nad hiljem ühinevad, siis ei saa omakapitalist tehtavate maksuvabade väljamaksete baasi kunstlikult suurendada.Rahvusvaheline maksustamine

1) Nn valge nimekirja (riigid ja territooriumid, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks) kinnitab edaspidi Vabariigi Valitsuse asemel rahandusminister.2) TuMS paragrahvi 29 lõiget 4 täiendatakse nii, et mitteresidendil tekib maksukohustus, kui ta võõrandab Eestis asuvalt kinnistult saadud metsamaterjali.3) Paragrahvist 56 jäetakse välja lause, mis kohustab mitteresidendi püsivat tegevuskohta esitama vormi INF 1. Seda põhjusel, et püsiv tegevuskoht jaotab kasumit reeglina peakontorile.

Kõik kirjeldatud muudatused on plaanitud jõustada 2015. aasta 1. jaanuarist. Loomulikult võib menetluse käigus eelnõu muutuda, seetõttu päris lõpliku tõena ülaltoodut võtta ei saa.

Autor: Ivo Vanasaun, Tuuli Seinberg

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700