Autor: Raamatupidaja.ee • 12. veebruar 2009
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Maksukohustus väärtpaberite võõrandamisel

Info Eesti residendist füüsilisele isikule

Järjest rohkem teevad maksumaksjad investeeringuid väärtpaberitesse ja sellest tulenevalt esitatakse küsimusi, kas väärtpaberite võõrandamisel tekib maksukohustus, millal see tekib, kus ja kuidas tuleb tehingutest saadud kasu või kahju deklareerida jne.

Käesolevast brošüürist on võimalik leida vastuseid enim levinud küsimustele.

Tuludeklaratsioonis tuleb näidata oma:

- aktsia

- osa

- osaku

- investeerimisfondi (sh rahaturufondi) osaku

- võlakirja või võlakohustuse

- optsiooni

- tuletisväärtpaberi või muu nimetamata väärtpaberi võõrandamisest saadud kasu/kahju, ning

- hüvitis erastamisväärtpaberite eest.

Väärtpaberi võõrandamisest saadud kasu

Kasuna käsitletakse müüdud väärtpaberi soetamismaksumuse ja müügihinna vahet. Väärtpaberite vahetamisel loetakse kasuks vahetatava väärtpaberi soetamismaksumuse ja vahetuse tulemusena saadud väärtpaberi turuhinna vahe.

Kasu tehingutest väärtpaberitega tuleb deklareerida sellel maksustamisperioodil, millal väärtpaberi võõrandamine tegelikult toimub.

Küsimus: Kas jooksval aastal ostetud, kuid veel võõrandamata aktsia soetusmaksumust saab deklareerida kuluna?

Vastus: Aktsia soetamismaksumus võetakse arvesse maksustamisperioodil, mil aktsiat võõrandatakse. Seega jooksval aastal ostetud aktsia soetamismaksumust kuluna deklareerida ei saa.

Mis on soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud kulud?

Väärtpaberi soetamismaksumuseks on kõik väärtpaberi omandamisega tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud.

Küsimus: Kuidas maksustatakse tulu, kui investor valib investeerimisfondist dividendide väljamakse asemel uute osakute soetamise?

Vastus: Kui investor valib investeerimisfondist dividendide väljamakse asemel uute osakute soetamise, toimub maksustamine osakute võõrandamisel ning nende soetamismaksumus on null.

Väärtpaberi võõrandamisel on müügihinnast lisaks soetusmaksumusele õigus maha arvata ka vara müügi või vahetusega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud näiteks lõivud, komisjonitasud vms.

Kuna vara võõrandamisega otseselt seotud kulud on määratlemata õigusmõiste, siis tuleb neid kulusid vaadata iga konkreetse tehingu korral eraldi. Otseselt seotud kulud saavad olla konkreetse tehingu toimumiseks tehtavad vajalikud kulutused, ilma milleta tehingut ei ole võimalik sooritada.

Kuluna ei võeta arvesse väärtpaberikonto hooldustasusid ja muid väärtpaberite haldamisega seotud üldkulusid, mida maksumaksja on teinud. Need kulud tuleb maksumaksjal teha sõltumata väärtpaberite müügitehingust ja neid kasust maha arvata ega kahjule juurde lisada ei saa.

Küsimus: Millal saab arvesse võtta optsiooni preemiat, kui aktsiate soetamiseks kasutati optsiooni?

Vastus: Optsiooni preemiat saab arvesse võtta aktsia soetamismaksumuse hulgas, kui optsiooniga omandatud aktsiad võõrandatakse. Kui optsioon ei realiseeru s.t optsiooni alusvara ei osteta või ei müüda, siis optsiooni preemiat ei saagi arvesse võtta.

Väärtpaberite puhul on lisaks maksustamisperioodil saadud kasule võimalik arvesse võtta ka väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju.

Seega väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju on:

• müümisel – väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahe;

• vahetamisel - vahetatava väärtpaberi soetusmaksumuse ja vahetuse teel vastu saadud väärtpaberi turuhinna vahe;

• äriühingute või mittetulundusühistute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel toimub osaluste vahetuse teel saadud uute osaluste maksustamine nende võõrandamisel, kusjuures maksustatakse vahetatud osaluse soetamismaksumuse ja vastu saadud osaluse müügihinna vahe. Sarnastel tingimustel toimub ka Euroopa Liidu liikmesriigi investeerimisfondi osakute vahetamise teel omandatud osakute võõrandamisest saadud kasu maksustamine.

Küsimus: Kas maksustatakse tulumaksuga sama fondivalitseja hallatava erinevate investeerimisfondide osakute vahetamist?

Vastus: Sama fondivalitseja hallatava erinevate fondide osakute vahetamist ei maksustata tulumaksuga. Neid osakute vahetustehinguid ei pea deklareerima.

Küsimus: Kuidas leida soetamismaksumust, kui müüakse investeerimisfondi osakuid, mis omandati maksuvaba vahetustehingu käigus?

Vastus: Maksuvaba vahetustehingu käigus omandatud osakute müümisel saadud kasu arvutamisel saab arvesse võtta vahetuse käigus võõrandatud osakute soetamismaksumuse.

Küsimus: Mida lugeda investeerimisfondi osakute omandamise ajaks, kui kasutatakse osakute soetamismaksumuse arvestamisel FIFO meetodit, ning osakuid on maksuvabalt vahetatud?

Vastus: Maksuvaba vahetuse käigus omandatud osakute võõrandamisel loetakse osakute omandamise ajaks vahetuse käigus võõrandatud osakute omandamise aega.

Erinevatel perioodidel erinevate hindadega soetatud samanimeliste väärtpaberite osalisel võõrandamisel tuleb soetamismaksumuse arvestamisel järjepidevalt lähtuda ühest allpooltoodud meetoditest:

• FIFO- võõrandamine toimub sisseostu järjekorras või

• kaalutud keskmise meetod - ühe võõrandatud väärtpaberi soetamismaksumus leitakse võõrandamise hetkeks olemasolevate samanimeliste väärtpaberite soetamismaksumuse summa jagamisel nende arvuga.

Küsimus: Kuidas arvestada soetamismaksumust, kui on toimunud SPLIT, s.t kui aktsiate arvu suurendatakse või vähendatakse ja selle tulemusel aktsia hind vastavalt väheneb või suureneb?

Vastus: SPLIT-itud aktsiate võõrandamisel soovitame kasutada kaalutud keskmise soetamismaksumuse meetodit. Võib kasutada ka FIFO-t, lihtsalt sel juhul jääb soetusmaksumus esimese aktsia juurde ning teine on 0 soetusmaksumusega.

Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju

Väärtpaberite võõrandamise puhul ei võeta arvesse üksnes tehingust saadud kasu. Ka kahjuga tehtud tehingud kuuluvad arvesse võtmisele. Siinkohal ei ole oluline, kas kahju väärtpaberite võõrandamisest tekkis maksustamisperioodil, või on see tekkinud eelnevatel maksustamisperioodidel. Viimasel juhul peab kahju olema juba deklareeritud ning see kantakse eelnevatelt maksustamisperioodidelt üle.

Kui väärtpaberite võõrandamisest maksustamisperioodil saadud kahju on suurem kui samal maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu, võib kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel maksustamisperioodidel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.

Kahjuna võetakse arvesse ainult väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju. Maksustamisel ei võeta arvesse kahju, mis on saadud äriühingu pankrotistumise või likvideerimise tagajärjel.

Küsimus: Kuidas mõjutab maksustamist, kui äriühingu pankrotiprotsessis on aktsionäri aktsiad tühistatud?

Vastus: Pankrotiprotsessis aktsiate võõrandamist ei toimu ning kahju ei saa deklareerida. Kui aktsionär saab pankrotiprotsessis nõude rahuldamise korral jaotise, siis saadud jaotis maksustatakse osas, mis ületab osaluse soetamismaksumust.

Kahju, mis tekkis väärtpaberite võõrandamisest ei saa väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu vähendamisel arvesse võtta juhul, kui:

• kahju tekkis väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule või

• maksumaksjaga seotud isikult omandatud turuhinnast kõrgema hinnaga väärtpaberi võõrandamisel tekkinud kahju.

Kahjuga tehtud tehingute puhul seotud isikutega tuleb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabel 6.1 veergu 8 kirjutada “X”

• kui dividendi saamise õigust andev väärtpaber omandati 30 päeva jooksul enne dividendiõiguslike isikute määramise kuupäeva ja võõrandati dividendiõiguslike isikute määramise päeval või

• kui dividendi saamise õigust andev väärtpaber omandati 30 päeva jooksul enne dividendiõiguslike isikute määramise kuupäeva ja võõrandati 30 päeva jooksul pärast eelnimetatud kuupäeva.

Kahel viimatinimetatud kahjuga tehtud tehingute puhul tuleb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabel 6.1 veergu 9 kirjutada “X”

Küsimus: Kas dividendiõiguslike aktsiate optsiooni preemiat saab deklareerida, kui aktsiad on müüdud dividendiõiguslike isikute määramise päevale järgneva 30 päeva jooksul kahjuga?

Vastus: Kuna aktsiate võõrandamisest saadud kahju ei saa kirjeldatud situatsiooni korral arvesse võtta, ei saa arvesse võtta ka optsiooni preemiat, mis suurendaks kahju.

Tööandjalt või juriidiliselt isikult soodushinnaga või tasuta saadud väärtpaberite soetusmaksumus

Juhul, kui töötaja on saanud tööandjalt tasuta või soodushinnaga väärtpabereid, millelt tööandja on tasunud erisoodustuse-, tulu- ja sotsiaalmaksu või füüsiline isik on saanud kingitusena juriidiliselt isikult väärtpaberi, mis on juriidilise isiku poolt maksustatud, siis nende väärtpaberite võõrandamisel lisatakse väärtpaberite soetusmaksumusele ka tööandja või juriidilise isiku poolt maksustatud väärtpaberite summa. Siinkohal tuleb väärtpaberi andnud tööandjalt või juriidiliselt isikult küsida vabas vormis tõend, kus on näidatud väärtpaberi väljastanud juriidilise isiku nimi ja registrikood, väärtpaberite liik, hulk ja maksumus, ning summa, mis on juriidilise isiku poolt tulumaksuga maksustatud.

Kuna nimetatud summat saab arvesse võtta ainult juhul, kui juriidiline isik on tasuta või soodushinnaga väärtpaberite turuhinna maksustanud, siis on ka vajalik, et tõendil oleks näha millal ja millises vorm TSD lisa 4 või 5 nimetatud summa on kajastatud.

Küsimus: Kuidas kujuneb soetamismaksumus väärtpaberitele, mida inimene omandas optsioonilepinguga Eesti tööandjalt?

Vastus: Maksumaksja saab soetamismaksumusena arvesse võtta enda poolt tehtud kulu optsiooni alusvara omandamisel ja tööandja poolt erisoodustusena maksustatud optsiooni väärtust tööandja väljastatud tõendi alusel.

Välisriigis võõrandatud väärtpaberid

Välisriigi finantsvahendaja kaudu võõrandatud väärtpaberite kohta kehtivad ülaltoodud reeglid ja maksustamise põhimõtted. Välisvaluutas tehtud kulud, väärtpaberite müügi-/turuhind ning makstud maksud ja kinnipeetud tulumaks tuleb arvutada Eesti kroonidesse kulu tegemise, tulu saamise või tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.

Välisriigis võõrandatud väärtpaberid tuleb näidata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 8.2 ja täidetakse analoogselt tabelile 6.1.

Küsimus: Kas Eesti investeerimisfirma kaudu mitteresidendist juriidilise isiku aktsiatega tehtud võõrandamistehing näidatakse kui Eestis saadud väärtpaberitulu või näidatakse kui välisriigist saadud väärtpaberitulu?

Vastus: Eesti investeerimisfirma kaudu mitteresidendist juriidilise isiku aktsiatega tehtud võõrandamistehing näidatakse kui Eestis saadud väärtpaberitulu.

Erastamisväärtpaberite (EVP) kehtivusaja lõppemisega makstav hüvitis

Kuna EVP on võrdsustatud väärtpaberitega, on väärtpaberitega võrdsustatud ka kasutamata EVP-de eest makstud hüvitis. Siinkohal tuleb aga arvestada allpooltooduga.

Saadud hüvitis ei kuulu deklareerimisele:

• kui seda maksti omandireformi õigustatud subjektile välja antud, kuid kasutamata EVP-de eest;

• kui seda maksti kasutamata EVP–de eest, mis omandati rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi alusel;

• kui hüvitis saadi pärandina.

Saadud hüvitis deklareeritakse kui kasu vara võõrandamisest:

• kui EVP osteti ja nende eest makstava hüvitise maksustamisel võetakse arvesse soetamismaksumusena EVP-de omandamiseks tehtud tegelikud kulud;

• kui EVP saadi pärandina, vanemalt, abikaasalt või lapselt, siis nende EVP-de eest makstava hüvitise maksustamisel võetakse arvesse EVP-de soetamismaksumus, milleks on EVP-de maksumaksja nimele saamise aja päevakurss.

Küsimus: Kuidas maksustatakse EVP-de hüvitist kui osa hüvitise aluseks olevatest EVP-dest on isikule endale välja antud ja osa saadud teiselt isikult

Vastus: Maksuvabaks saab lugeda hüvitise osa, mis vastab isikule väljaantud EVP-dele. See osa hüvitisest, mis vastab teiselt isikult saadud EVP-dele kuulub maksustamisele. Kui EVP-d on saadud pärandina või abikaasalt, vanemalt või lapselt, saab soetamismaksumusena arvesse võtta EVP-de väärtpaberibörsil noteeritud keskmist müügihinda EVP-de omandamise päeval. Kui EVP-d on ostetud rahalise tehinguna muult isikult, loetakse soetamismaksumuseks EVP-de omandamisel tehtud kulu.

Eeltäidetud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabel 6.1

Eesti Väärtpaberite Keskregistri (EVK) kaudu toimunud väärtpaberitehingute kohta saadud andmetepõhjal eeltäidab maksuhaldur füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 6.1. Kuna EVK-l puuduvad andmed kõikide toimunud tehingute kohta, peab maksumaksja ise täitma tabelis puuduvad andmed tema poolt tehtud tehingute kohta, mis ei ole toimunud läbi EVK. Samas tuleb maksumaksjal ka EVK poolt esitatud tehingute infot täiendada, näiteks ei ole EVK-l võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetusmaksumuse kohta.

Küsimus: Kuidas maksustatakse kauplemisportaalide www.dealing24.ee ja www.forextrade.ee kaudu teenitud valuutatulu?

Vastus: Kauplemiskontolt pangakontole kantud summa tuleb deklareerida muu tuluna tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 7.1. Valuutatulu ei saa deklareerida väärtpaberituluna.

Siinkohal ei ole võimalik vaadata kõiki väärtpaberite maksustamisega seonduvat ja sellepärast tuleb maksustamisel arvestada olenevalt väärtpaberi liigist kõiki tehinguga seotud tegelikke asjaolusid igal juhul eraldi.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700