20. mai 2016

Varade ja kohustuste inventuuri nõuded avalikule sektorile

Laile Kaasik, BDO Eesti partner ja vandeaudiitor
Autor: BDO Eesti

BDO Eesti eksperdid selgitavad, kuidas peavad raamatupidajad avalikus sektoris inventuuri läbi viima.

Inven­tuu­ride iga-aas­tane läbi­vii­mine on kohus­tus, mis pal­ju­des ava­liku sek­tori üksus­tes on sõna ots­ese mõt­tes jäe­tud raa­ma­tu­pi­daja vas­tu­tusele. Inven­tuu­ride läbi vii­mine ei ole aga lihtne, eriti kui seda teha vas­ta­valt õigusak­ti­dest tule­ne­va­tele nõue­tele.

Inven­tuuri läbi­vii­mise nõu­ded on fik­see­ri­tud raa­ma­tu­pi­da­mise sea­du­ses, riigi raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kir­jas ja ava­liku sek­tori üksuste sise­mis­tes regu­lat­sioo­ni­des (raa­ma­tu­pi­da­mise sise-ees­kiri, valit­se­mis­ala raa­ma­tu­pi­da­mise sise-ees­kiri, muud sise­mised kor­rad jne).

Ütleb vaid raa­ma­tu­pi­da­mise sea­duse § 11 lg 1, et raa­ma­tu­pi­da­mise sise-ees­kir­jas tuleb regu­lee­rida  varade inven­tee­ri­mist, seega ei ole inven­tuu­ride läbi­vii­mise osas era­sek­to­rile lahti kir­ju­ta­tud üht­seid põhi­mõt­teid, kuid ava­li­kul sek­to­ril see­vastu on, mida ka siin­ko­hal võib üle võtta era­sek­tori ette­võ­te­tes.

Ava­li­kus sek­to­ris sätes­tab  riigi raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kiri vägagi konk­reet­selt – vähe­malt üks kord aas­tas viiakse läbi kõigi olu­liste varade ja kohus­tuste põh­ja­lik inven­tuur (aas­ta­in­ven­tuur).

Eri­ne­valt era­sek­to­rist, kus ei ole sätes­ta­tud aja­list mää­rat­lust, on ava­li­kus sek­to­ris sel­gelt sõnas­ta­tud, et aas­ta­in­ven­tuuri haju­ta­miseks kor­ral­da­takse neid kas aru­ande­aasta lõpu sei­suga või kuni kaks kuud enne aas­ta­aru­ande lõppu varade grup­pide kaupa.

Samas tuleb aga mee­les pidada, et mida kau­ge­mal bilan­si­päe­vast inven­tuuri läbi viiakse, seda suu­rem on risk, et inven­tuuri läbi­vii­mise ja bilan­si­päeva vahe­li­sel perioo­dil läheb midagi valesti ja bilan­sis saa­vad varude või põhi­va­rade real olema vead.

Samuti ei ole komis­joni liik­mete arvu osas era­sek­to­ris regu­lat­siooni, kuid ava­li­kus sek­to­ris on. Rii­gi­raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kiri ütleb, et tegev­juht­kond mää­rab varude, mate­riaalse põhi­vara ja kin­nis­vara-inves­tee­rin­gute aas­ta­in­ven­tuuri läbi­vii­jad, sh inven­tuuri läbi­vii­mise eest vas­tu­tava(d) isiku(d). Varude ja mate­riaalse põhi­vara inven­tuuri komis­jo­nid koos­ne­vad vähe­malt 2 liik­mest, kel­lest kumbki ei ole inven­tee­ri­ta­vate varade eest vas­tu­tav isik.

Inven­tuuri üheks ees­mär­giks on ka varude ja varade väär­tuse hin­da­mine. Ka hin­da­mise osas ei ole era­sek­to­rile lahti kir­ju­ta­tud üht­seid põhi­mõt­teid, kuid ava­li­kul sek­to­ril see­vastu on, mida ka siin­ko­hal võib üle võtta era­sek­tori ette­võ­te­tes. Nimelt ütleb riigi raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kiri, et varude inven­tuuri käi­gus iden­ti­fit­see­ri­takse kasu­tus­kõlb­ma­tud ja vähe­lii­ku­vad artik­lid, mille neto­rea­li­see­ri­mis-mak­su­mus on lan­ge­nud alla soe­tus­mak­su­muse. Lisaks annab rii­gi­raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kiri regu­lat­siooni:

varude füü­si­lise inven­tuuri käi­gus antakse hin­nang vähe­lii­ku­vate varude alla­hind­luse vaja­duse kohta;mate­riaalse põhi­vara füü­si­lise inven­tuuri käi­gus antakse hin­nang järe­le­jää­nud eluea õig­su­sele ning vara alla- või ümber­hind­luse läbi­vii­mise vaja­duse suh­tes.

Nõuete ja kohus­tuste inven­tee­ri­miseks sal­doand­mikke esi­ta­vate ava­liku sek­tori üksuste vahel ei saa­deta kir­ja­likke kin­ni­tus­kirju, vaid vahe­ta­takse sal­dode ja käi­vete infor­mat­siooni e-posti teel. Seal­hul­gas ei pea teos­tama nõuete ja kohus­tuste kin­ni­tusi kõi­kide osa­pool­tega vaid see jääb pea­raa­ma­tu­pi­daja otsus­tada.

Tea­vi­kuid ning muu­seu­mis arvele võe­tud kul­tuu­ri­väär­tu­sega asju ja muu­seumi abi­ko­gusse arva­tud asju on luba­tud inven­tee­rida kord viie aasta jook­sul. Inven­tuu­ride läbi­vii­mise tava­pä­ra­sest eri­nev regu­laar­sus sätes­ta­takse riigi raa­ma­tu­pi­da­mis­ko­hus­tus­lase raa­ma­tu­pi­da­mise sise-ees­kir­ja­des koos põh­jen­du­s­ega.

Autor: Laile Kaasik, BDO Eesti partner ja vandeaudiitor Andres Soosalu, BDO Eesti audiitor

Jaga lugu
Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700