8. september 2015

Tulumaksuseaduse muudatused 2016

Ave Rego ja Urmas Võimre BDO Eestist tutvustavad uuest aastast jõustuvaid tulumaksuseaduse muudatusi
Autor: Gert Kelu

BDO maksunõustaja Ave Rego ja maksu- ja ärinõustamisteenuste juht Urmas Võimre teevad ülevaate 2016. aasta alguses jõustuvatest tulumaksuseaduse muudatustest.

Välis­lä­he­tuse päe­va­raha mak­su­vaba piir­määra suu­ren­da­mine

Välis­lä­he­tuse päe­va­raha mak­su­vaba piir­määr on 50 eurot välis­lä­he­tuse esi­m­ese 15 päeva kohta, kuid kõige roh­kem 15 päeva kohta kalend­ri­kuus. Üle­jää­nud lähe­tu­ses vii­bi­tud päe­vade eest on õigus mak­su­va­balt päe­va­raha maksta seni keh­ti­nud mää­ras (kuni 32 eurot). 

Välis­lä­he­tuse päe­va­raha maks­mine mak­su­vaba piir­määra üle­ta­vas osas

Kui seni mak­sustati välis­lä­he­tus­tega seo­tud kulude hüvi­ta­mist või välis­lä­he­tuse päe­va­raha maks­mist üle mak­su­vaba piir­määra eri­soo­dus­tusena, siis ala­tes 01.01.2016 ei ole tege­mist enam eri­soo­dus­tu­sega. Piir­määra üle­tav osa loe­takse töö eest maks­ta­vaks tas­uks, mis tähendab, et väl­ja­makse tuleb vas­ta­valt ka mak­sus­tada.

Ren­di­tulu mõiste sisus­ta­mine

TuMS koha­selt on ren­di­tu­luks üür, rent, tasu hoo­nes­tus­õi­guse sead­mise ja reaal­koor­ma­tise talu­mise eest ning sea­du­sest või tehin­gust tule­neva eseme kasu­ta­mise piirangu talu­mise eest saa­dud muu tasu. Ren­di­tulu hulka ei kuulu:

võla­õi­gus­sea­duse § 292 tähen­duses kõr­val­ku­lude ja § 293 tähen­duses koor­miste kand­mine ren­di­tulu saaja eest või nende kand­mise hüvi­ta­mine ren­di­tulu saa­jale;TuMS § 19 lg 3 p 15 nime­ta­tud summa – teh­no­võrgu ja -raja­tise talu­mise eest maks­tav tasu talu­mis­ko­hus­tu­sega seo­tud maalt tasu­tava maa­maksu ula­tu­ses.

Üüri­mi­sega seo­tud kulude maha arva­mine

Sea­du­sesse lisa­takse uus säte, mille koha­selt võla­õi­gus­sea­duse tähen­duses elu­ruumi üüri­le­pingu alu­sel saa­dud üürist arva­takse tulu­dek­la­rat­sioo­nis üüri­mi­sega seo­tud kulude kat­teks maha 20%. Maha­ar­va­mine kohal­dub resi­den­dist füü­si­lis­tele isi­ku­tele, mit­te­re­si­den­ti­dele ning lepin­gu­lis­tele inves­tee­ri­mis­fon­di­dele.

Maha­ar­va­mist ei kohal­data füü­si­li­sest isi­kust ette­võt­ja­tele, kuna nende puhul mak­sus­ta­takse ette­võt­lus­tulu kogu­mina, mitte üksi­kuid tulu­liike.

Maha­ar­va­mine kohal­dub kõi­ki­dele mak­su­maks­ja­tele, sõl­tu­mata kulu­tuste suu­ru­sest ning doku­men­taal­sete tõen­dite ole­masolust. Maha­ar­va­misel puu­dub sum­ma­line ülem­piir.

Olu­line on tähele panna, et ren­di­tulu kor­ral pee­takse tulu­maks endi­selt kinni väl­ja­mak­selt, see tähendab, et eel­ne­valt kir­jel­da­tud maha­ar­va­mist ei võeta arvesse kin­ni­pi­da­mise eta­pil, vaid ainult füü­si­lise isiku tulu­dek­la­rat­siooni esi­ta­misel.

For­maal­su­sed tulu­dek­la­rat­siooni esi­ta­misel

Vara­semast eri­ne­valt peab resi­den­dist füü­si­line isik, kes on Ees­tis asu­ta­tud hoo­ne­ühistu liige või kellele kuu­lub Ees­tis asuv kor­te­ri­omand, kin­ni­s­asi või Ees­tis asuva kin­ni­sas­jaga seo­tud hoo­nes­tus­õi­gus või kor­te­ri­hoo­nes­tus­õi­gus, kin­ni­tama tulu­dek­la­rat­sioo­nis mak­sus­ta­mis­pe­rioo­dil ren­di­tulu saa­mist või mit­te­saa­mist. Kin­ni­tus tuleb esi­tada iga­su­guse TuMS § 16 lg 1 mõis­tes ren­di­tulu saa­mise või mit­te­saa­mise kohta. Antud kin­ni­tus tuleb esi­tada vaid juhul, kui isi­kul on tulu­dek­la­rat­siooni esi­ta­mise kohus­tus.

Sis­se­seade muu­tub sead­meks

Mõiste „sis­se­seade“ asen­da­takse mõis­tega „seade“ aja­ko­has­ta­maks tulu­mak­su­sea­duse teksti ning kasu­ta­maks täp­se­mat mõis­tet. Mõiste „sis­se­seade“ tähendab tava­ka­su­tuses eelkõige ruumi­desse pai­gal­da­tud sead­meid ning kit­sendab sel­lega sätte kohal­da­mis­ala. Rah­vus­va­he­li­ses mak­su­õi­gu­ses on mõis­tel „sis­se­seade (equip­ment)“ laiem tähen­dus hõl­ma­tes toot­mis­ruumi­des kasu­ta­ta­vale sead­me­tele lisaks muid sead­meid (nt trans­por­di­va­hen­deid, kon­tei­ne­rid jne).

Mak­su­vaba tulu suu­ren­da­mine

Mak­su­vaba tulu suu­ren­da­takse järk-jär­gult järg­mise nelja aasta jook­sul. Resi­den­dist füü­si­lise isiku mak­sus­ta­mis­pe­rioodi tulust arva­takse maha mak­su­vaba tulu järg­ne­valt:

aas­tas (EUR)
kuus (EUR)
20162040
20172160
20182280
20192460

 

Pen­sio­nide täien­da­vat mak­su­vaba tulu suu­ren­da­takse 2640lt eurolt 2700 euroni (225 eurot kuus) aas­tas.

Koo­li­tus­ku­lud

Sea­du­se­muu­da­tu­sega kao­ta­takse täis­kas­va­nute hobi­koo­li­tu­sega seo­tud kulude tulu­mak­su­soo­dus­tus. Tase­me­koo­li­tu­sega seo­tud kulude, samuti kuni 18-aas­ta­ste noorte huvi­ha­ri­du­sega seo­tud kulude maha­ar­va­mise õigus säi­lib muu­tu­ma­tuna.

Sel­leks, et täis­kas­va­nud õppija saaks seo­ses täien­dus­koo­li­tu­sega tulu­mak­su­soo­dus­tust kasu­tada, peab täien­dus­koo­li­tuse läbi­vii­jal olema täien­dus­koo­li­tuse läbi­vii­miseks tege­vus­luba või ta peab olema esi­ta­nud majan­dus­te­ge­vus­teate täien­dus­koo­li­tuse läbi­vii­miseks.

Koo­li­tus­ku­luna ei käsi­tata AM-kate­goo­ria, A-kate­goo­ria, A1- ega A2-alam­ka­te­goo­ria, B-kate­goo­ria ega B1-alam­ka­te­goo­ria moo­tor­sõi­du­ki­juhi koo­li­tu­sel osa­le­mise eest tasu­tud kulusid. Kui moo­tor­sõi­du­ki­juhi koo­li­tus on vaja­lik töö­ala­selt või seo­ses ette­võt­lu­sega, siis töö­andja saab oma töö­ta­jate või füü­si­li­sest isi­kust ette­võtja enda koo­li­ta­miseks teha sel­li­seid kulusid jät­ku­valt mak­su­va­balt.

Kin­gi­tuste ja anne­tuste piir­määr

Kui seni keh­tis füü­si­li­sele isi­kule kin­gi­tuste ja anne­tuste maha arva­misel piirang (5% mak­sus­ta­mis­pe­rioodi tulust), siis ala­tes 01.01.2016 piir­määr kao­ta­takse. Muu­da­tuse tule­mu­sena võrd­sus­tu­vad kin­gi­tu­sed ja anne­tu­sed maha­ar­va­mise aspek­tist koo­li­tus­ku­lude ning eluase­me­laenu int­res­si­dega, millele kohal­du­vad ainult üldi­sed piir­mää­rad (50% mak­sus­ta­ta­vast tulust, kuid mitte roh­kem kui 1200 eurot).

Tulust tehtavate maha­ar­va­miste kogu­summa piirang

Kui seni keh­tis eluase­me­laenu int­res­side, koo­li­tus­ku­lude ning hea­te­ge­vus­like kin­gi­tuste ja anne­tuste tulust maha arva­misel  piirang kogu­sum­mas 1920 eurot, siis muu­da­tu­sega on seda sum­mat vähen­da­tud 1200 euroni. Muu­da­tus keh­tib 2016. aas­tast tasu­ta­va­tele eluase­me­laenu int­res­si­dele ja teis­tele maha arva­ta­va­tele kulu­dele.

Allikas: BDO Eesti

 

Autor: Ave Rego, BDO maksunõustaja Urmas Võimre, BDO partner ja maksuteenuste juht

Jaga lugu
Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700