8. september 2015
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Tulumaksuseaduse muudatused 2016

Ave Rego ja Urmas Võimre BDO Eestist tutvustavad uuest aastast jõustuvaid tulumaksuseaduse muudatusi
Foto: Gert Kelu
BDO maksunõustaja Ave Rego ja maksu- ja ärinõustamisteenuste juht Urmas Võimre teevad ülevaate 2016. aasta alguses jõustuvatest tulumaksuseaduse muudatustest.

Välis­lä­he­tuse päe­va­raha mak­su­vaba piir­määra suu­ren­da­mine

Välis­lä­he­tuse päe­va­raha mak­su­vaba piir­määr on 50 eurot välis­lä­he­tuse esi­m­ese 15 päeva kohta, kuid kõige roh­kem 15 päeva kohta kalend­ri­kuus. Üle­jää­nud lähe­tu­ses vii­bi­tud päe­vade eest on õigus mak­su­va­balt päe­va­raha maksta seni keh­ti­nud mää­ras (kuni 32 eurot). 

Välis­lä­he­tuse päe­va­raha maks­mine mak­su­vaba piir­määra üle­ta­vas osas

Kui seni mak­sustati välis­lä­he­tus­tega seo­tud kulude hüvi­ta­mist või välis­lä­he­tuse päe­va­raha maks­mist üle mak­su­vaba piir­määra eri­soo­dus­tusena, siis ala­tes 01.01.2016 ei ole tege­mist enam eri­soo­dus­tu­sega. Piir­määra üle­tav osa loe­takse töö eest maks­ta­vaks tas­uks, mis tähendab, et väl­ja­makse tuleb vas­ta­valt ka mak­sus­tada.

Ren­di­tulu mõiste sisus­ta­mine

TuMS koha­selt on ren­di­tu­luks üür, rent, tasu hoo­nes­tus­õi­guse sead­mise ja reaal­koor­ma­tise talu­mise eest ning sea­du­sest või tehin­gust tule­neva eseme kasu­ta­mise piirangu talu­mise eest saa­dud muu tasu. Ren­di­tulu hulka ei kuulu:

võla­õi­gus­sea­duse § 292 tähen­duses kõr­val­ku­lude ja § 293 tähen­duses koor­miste kand­mine ren­di­tulu saaja eest või nende kand­mise hüvi­ta­mine ren­di­tulu saa­jale;TuMS § 19 lg 3 p 15 nime­ta­tud summa – teh­no­võrgu ja -raja­tise talu­mise eest maks­tav tasu talu­mis­ko­hus­tu­sega seo­tud maalt tasu­tava maa­maksu ula­tu­ses.

Üüri­mi­sega seo­tud kulude maha arva­mine

Sea­du­sesse lisa­takse uus säte, mille koha­selt võla­õi­gus­sea­duse tähen­duses elu­ruumi üüri­le­pingu alu­sel saa­dud üürist arva­takse tulu­dek­la­rat­sioo­nis üüri­mi­sega seo­tud kulude kat­teks maha 20%. Maha­ar­va­mine kohal­dub resi­den­dist füü­si­lis­tele isi­ku­tele, mit­te­re­si­den­ti­dele ning lepin­gu­lis­tele inves­tee­ri­mis­fon­di­dele.

Maha­ar­va­mist ei kohal­data füü­si­li­sest isi­kust ette­võt­ja­tele, kuna nende puhul mak­sus­ta­takse ette­võt­lus­tulu kogu­mina, mitte üksi­kuid tulu­liike.

Maha­ar­va­mine kohal­dub kõi­ki­dele mak­su­maks­ja­tele, sõl­tu­mata kulu­tuste suu­ru­sest ning doku­men­taal­sete tõen­dite ole­masolust. Maha­ar­va­misel puu­dub sum­ma­line ülem­piir.

Olu­line on tähele panna, et ren­di­tulu kor­ral pee­takse tulu­maks endi­selt kinni väl­ja­mak­selt, see tähendab, et eel­ne­valt kir­jel­da­tud maha­ar­va­mist ei võeta arvesse kin­ni­pi­da­mise eta­pil, vaid ainult füü­si­lise isiku tulu­dek­la­rat­siooni esi­ta­misel.

For­maal­su­sed tulu­dek­la­rat­siooni esi­ta­misel

Vara­semast eri­ne­valt peab resi­den­dist füü­si­line isik, kes on Ees­tis asu­ta­tud hoo­ne­ühistu liige või kellele kuu­lub Ees­tis asuv kor­te­ri­omand, kin­ni­s­asi või Ees­tis asuva kin­ni­sas­jaga seo­tud hoo­nes­tus­õi­gus või kor­te­ri­hoo­nes­tus­õi­gus, kin­ni­tama tulu­dek­la­rat­sioo­nis mak­sus­ta­mis­pe­rioo­dil ren­di­tulu saa­mist või mit­te­saa­mist. Kin­ni­tus tuleb esi­tada iga­su­guse TuMS § 16 lg 1 mõis­tes ren­di­tulu saa­mise või mit­te­saa­mise kohta. Antud kin­ni­tus tuleb esi­tada vaid juhul, kui isi­kul on tulu­dek­la­rat­siooni esi­ta­mise kohus­tus.

Sis­se­seade muu­tub sead­meks

Mõiste „sis­se­seade“ asen­da­takse mõis­tega „seade“ aja­ko­has­ta­maks tulu­mak­su­sea­duse teksti ning kasu­ta­maks täp­se­mat mõis­tet. Mõiste „sis­se­seade“ tähendab tava­ka­su­tuses eelkõige ruumi­desse pai­gal­da­tud sead­meid ning kit­sendab sel­lega sätte kohal­da­mis­ala. Rah­vus­va­he­li­ses mak­su­õi­gu­ses on mõis­tel „sis­se­seade (equip­ment)“ laiem tähen­dus hõl­ma­tes toot­mis­ruumi­des kasu­ta­ta­vale sead­me­tele lisaks muid sead­meid (nt trans­por­di­va­hen­deid, kon­tei­ne­rid jne).

Mak­su­vaba tulu suu­ren­da­mine

Mak­su­vaba tulu suu­ren­da­takse järk-jär­gult järg­mise nelja aasta jook­sul. Resi­den­dist füü­si­lise isiku mak­sus­ta­mis­pe­rioodi tulust arva­takse maha mak­su­vaba tulu järg­ne­valt:

aas­tas (EUR)
kuus (EUR)
2 0162 040
2 0172 160
2 0182 280
2 0192 460

 

Pen­sio­nide täien­da­vat mak­su­vaba tulu suu­ren­da­takse 2640lt eurolt 2700 euroni (225 eurot kuus) aas­tas.

Koo­li­tus­ku­lud

Sea­du­se­muu­da­tu­sega kao­ta­takse täis­kas­va­nute hobi­koo­li­tu­sega seo­tud kulude tulu­mak­su­soo­dus­tus. Tase­me­koo­li­tu­sega seo­tud kulude, samuti kuni 18-aas­ta­ste noorte huvi­ha­ri­du­sega seo­tud kulude maha­ar­va­mise õigus säi­lib muu­tu­ma­tuna.

Sel­leks, et täis­kas­va­nud õppija saaks seo­ses täien­dus­koo­li­tu­sega tulu­mak­su­soo­dus­tust kasu­tada, peab täien­dus­koo­li­tuse läbi­vii­jal olema täien­dus­koo­li­tuse läbi­vii­miseks tege­vus­luba või ta peab olema esi­ta­nud majan­dus­te­ge­vus­teate täien­dus­koo­li­tuse läbi­vii­miseks.

Koo­li­tus­ku­luna ei käsi­tata AM-kate­goo­ria, A-kate­goo­ria, A1- ega A2-alam­ka­te­goo­ria, B-kate­goo­ria ega B1-alam­ka­te­goo­ria moo­tor­sõi­du­ki­juhi koo­li­tu­sel osa­le­mise eest tasu­tud kulusid. Kui moo­tor­sõi­du­ki­juhi koo­li­tus on vaja­lik töö­ala­selt või seo­ses ette­võt­lu­sega, siis töö­andja saab oma töö­ta­jate või füü­si­li­sest isi­kust ette­võtja enda koo­li­ta­miseks teha sel­li­seid kulusid jät­ku­valt mak­su­va­balt.

Kin­gi­tuste ja anne­tuste piir­määr

Kui seni keh­tis füü­si­li­sele isi­kule kin­gi­tuste ja anne­tuste maha arva­misel piirang (5% mak­sus­ta­mis­pe­rioodi tulust), siis ala­tes 01.01.2016 piir­määr kao­ta­takse. Muu­da­tuse tule­mu­sena võrd­sus­tu­vad kin­gi­tu­sed ja anne­tu­sed maha­ar­va­mise aspek­tist koo­li­tus­ku­lude ning eluase­me­laenu int­res­si­dega, millele kohal­du­vad ainult üldi­sed piir­mää­rad (50% mak­sus­ta­ta­vast tulust, kuid mitte roh­kem kui 1200 eurot).

Tulust tehtavate maha­ar­va­miste kogu­summa piirang

Kui seni keh­tis eluase­me­laenu int­res­side, koo­li­tus­ku­lude ning hea­te­ge­vus­like kin­gi­tuste ja anne­tuste tulust maha arva­misel  piirang kogu­sum­mas 1920 eurot, siis muu­da­tu­sega on seda sum­mat vähen­da­tud 1200 euroni. Muu­da­tus keh­tib 2016. aas­tast tasu­ta­va­tele eluase­me­laenu int­res­si­dele ja teis­tele maha arva­ta­va­tele kulu­dele.

Allikas: BDO Eesti

 

Autor: Ave Rego, BDO maksunõustaja Urmas Võimre, BDO partner ja maksuteenuste juht

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700