Autor: Lemmi Kann • 23. aprill 2010
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Netikasiinode kohustused õnnemängu korraldamisel

Netikasiinode teema on rohkem või vähem hõõguva teemana õhus olnud juba pikka aega. Loe, millised on nõuded firmadele, kes ihaldavad kaughasartmängu korraldusluba.

Tänaseks on maksu- ja tolliamet väljastanud õnnemängu kaughasartmänguna korraldamise loa AS-ile Olympic Casino Eesti ja AS-ile Pafer, kes on seni hasartmänge korraldanud laevadel.  

I Hasartmängu kaughasartmänguna korraldamise loa taotlemise nõuded

Kaughasartmäng on hasartmängu korraldamise viis, kus mängu tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise sidevahendi, sealhulgas telefoni, Interneti ja ringhäälingu vahendusel.

Kaughasartmänguks ei peeta hasartmängu, mille korraldamisel kasutatakse elektroonilist sidevahendit üksnes panuse vastuvõtmiseks, mängu tulemustest teavitamiseks või võidusumma ülekandmiseks mängija arvele.

Hasartmängu korraldusluba antakse eraldi hasartmängu liigi või alaliigi kaughasartmänguna korraldamiseks.

Kaughasartmängu korraldusluba antakse kuni viieks aastaks.

Kaughasartmängu korraldusloa saamiseks tuleb Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele esitada taotlus, milles on märgitud:1) taotleja nimi ja registrikood;

2) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;3) hasartmängu liigi või alaliigi nimetus;4) kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara serveri asukoha aadress ja IP-aadress;5) hasartmängukorraldaja kontaktisiku nimi ja ametikoht ning võimalusel IT-tugiisiku nimi ja kontaktandmed;6) taotluse täitnud isiku nimi, ametikoht ja allkiri (sh digiallkiri);7) taotletava korraldusloa kehtivusaeg;8) riigilõivu tasumise kuupäev (riigilõiv tasuda enne taotluse esitamist).

Kaughasartmängu korraldusloa taotlusele tuleb lisada:

1) teave hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari kohta;2) mängureeglid (hasartmänguseaduse § 35);3) ülevaade mängukohas ja mängu korraldamisel rakendatavatest turvameetmetest;4) teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (§ 6 „Isikuandmete töötlemise põhimõtetele");5) andmed hasartmängu kaughasartmänguna korraldamisel kasutatava tarkvara (IT-lahenduse) kohta, sh serverite topoloogia, mängu serveeriva tarkvara nimetus, tootja, lahenduse protsessidiagramm, mis sisaldab mängija autentimise, vanusepiirangu ja õnnemängu mängimise piirangu kontrollimise teenuseid;6) sõltumatu eksperthinnang kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara vastavuse kohta punktis 8 nimetatud nõuetele;7) telefoninumbrid, Internetiaadressid ja muud kontaktandmed, mis võimaldavad hasartmängus osaleda;8) andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ning mängijate vahel.

Hasartmängukorraldaja on kohustatud viivitamata teavitama Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskust kõigist muudatustest tegevusloa või korraldusloa saamiseks esitatud andmetes.

Sõltumatu ekspert peab kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara vastavuse kohta hinnangu andmiseks omama tehnilist ja vaimset valmisolekut ning tunnustatud pädevust. Sõltumatu eksperdi vastavus on eelduslikult tagatud asutuse, isiku, ettevõtte või laboratooriumi puhul, kes omab Euroopa Liidus tunnustatud ISO/IEC 17025 akrediteeringut.) nimekirja ekspertidest, kelle poolt antud hinnanguid Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib ilma täiendavate tõendite esitamise vajaduseta.

Ekspert on sõltumatu, kui tema poolt antud hinnangule ei oma kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara tootja, operaator ega maaletooja isiklikul ega majanduslikul tasemel sellist mõju, et sellest saaks sõltuda hinnangu tulemus.Maksu- ja Tolliamet avaldab oma kodulehel (www.emta.ee/public/ko/Ekspertide_Nimekiri.pdf

Hasartmängude korraldamisel kaughasartmänguna võib Maksu- ja Tolliamet igal ajal nõuda sõltumatu eksperthinnangu esitamist kasutatava tarkvara vastavuse kohta punktis 8 nimetatud nõuetele.

Sõltumatu eksperthinnang peab olema kirjalikus vormis ja sisaldama kinnitust kaughasartmängu korraldamisel kasutatava mänguinventari vastavuse kohta punktis 8 nimetatud nõuetele või sisaldama andmeid, mis punktis 8 nimetatud nõuetele vastavust üheselt tõendavad. Sõltumatu eksperthinnang peab muuhulgas kinnitama, et hasartmängude kaughasartmänguna korraldamisel kasutatav tarkvara sisaldab võitude selgitamiseks juhuslike numbrite generaatorit (RNG).

II Kaughasartmängu korraldamise tingimused

1. Piirangud kaughasartmängus osalemisele:

1.1. alla 21-aastane isik ei tohi kaughasartmänguna korraldatavat õnnemängu ega osavusmängu mängida;1.2. lotot ei tohi mängida alla 18-aastased isikud;1.3. loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud.

2. Tark- ja riistvara, mida kaughasartmängu korraldamisel kasutatakse, peavad tagama, et keskmine mängu tulemusena mängijatele tehtud väljamaksete summa on suurem kui 80 protsenti kõikide panuste summast.

3. Õnnemängu kaughasartmänguna korraldamisel peab korraldaja kehtestama meetmete süsteemi, mis tagab, et õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja kantud inimesi ei lubata mängima.

4. Kaughasartmänguna korraldatud osavusmängu võidu väärtus ei tohi ületada 50 eurot.

5. Kaughasartmängu korraldamiseks kasutatavat tarkvara sisaldav server peab asuma Eestis ja selle valdaja peab tagama järelevalveametnikele takistamatu ligipääsu serverile.

5.1. Kaughasartmängu teenus peab olema kasutatav Eestis paikneva veebiserveri kaudu. Hasartmängukorraldajal on kohustus rakendada meetmeid selleks, et Eesti mängija kasutaks Eesti veebiserverit, st et mängija suunatakse Eesti veebiserverile, kui pöördumine on tulnud Eesti andmesidevõrgust või IP-aadressilt.5.2. Server peab sisaldama tugisüsteeme mängija registreerimiseks,isikusamasuse tuvastamiseks ja autentimiseks, vanusepiirangu kontrollimiseks, õnnemängu mängimise piirangu kontrollimiseks, mängusessiooni algatamiseks ja logimiseks. Viidatud kohustuslikud kontrollid peavad aset leidma Eesti serveris. Kui kontrollide tulemusel selgub, et isiku vanus lubab kaughasartmängus osaleda ja tal puudub kehtiv õnnemängu mängimise piirang, siis aktiveerib süsteem mängusessiooni.5.3. Maksu- ja Tolliameti järelvalveametnikul peab olema juurdepääs serveri(te)le, kus säilitatakse agregeerimata kujul andmeid (sh hasartmängukorraldaja arveldusarvele kantud summasid, iga mängija tehtud panuseid ja saavutatud võite), mis on aluseks kohustuslikule hasartmängu aruandlusele ja maksustamisele. Korraldaja peab rakendama eelnevalt nimetatud andmete käideldavuse, tervikluse ning konfidentsiaalsuse tagamiseks piisaval tasemel turvameetmeid, vastavalt turvaklassile T2S2K2 (vt infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) määrust).5.4. Maksu- ja Tolliameti järelvalveametnikul peab olema juurdepääs punktis 8 nimetatud nõuete täitmise ja hasartmängu korraldamiseks kasutatava tarkvara kontrollimiseks. Samuti peab järelvalveametnikul olema juurdepääs hasartmängu korraldamiseks kasutatavale mänguinventarile.

6. Hasartmängu korraldamisel kaughasartmänguna peab mängu korraldaja tagama:

1) meetmed punktis 1 nimetatud vanusest nooremate isikute mängimisvõimaluse välistamiseks;2) iga mängija registreerimise, tuvastades mängija isiku, vanuse ja elukoha (riigi ja linna);3) arvepidamise iga mängija tehtud panuste ja talle makstud võitude kohta;4) võitude väljamaksmise üksnes samale arvelduskontole, millelt mängija on teinud makse hasartmängus panuste tegemiseks;5) järelevalveametnikele takistamatu juurdepääsu hasartmängu korraldamiseks kasutatavale mänguinventarile;6) meetmed õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja kantud inimeste takistamiseks (hasartmänguseaduse § 39 lg 6).6.1 Mängija isikusamasuse ja vanuse tuvastamiseks ning mängija autentimiseks soovitab Maksu- ja Tolliamet kasutada Sertifitseerimiskeskuse (ID-kaardi, mobiil-ID) või panga (pangalingi kaudu) autentimise teenuseid.

7. Hasartmängu korraldamisel kaughasartmänguna avaldab korraldaja igale mängijale:

1) hasartmängukorraldaja nime, aadressi ja tegevusloa ning korraldusloa andmise otsuste numbrid;2) mängureeglid või viite Internetiaadressile, kus reeglid on kättesaadavad;3) viite hasartmänguseaduse § 34 tulenevatele nõuetele;4) tähelepanu äratava hoiatuse hasartmängudes osalemise sõltuvust tekitava iseloomu kohta ja nende organisatsioonide kontaktandmed, kes osutavad abi hasartmängusõltlastele;5) teabe kõikidest panuse tegemise või võitude väljamaksmisega tekkivatest kuludest, mis jäävad mängija kanda või mis kuuluvad tasaarveldamisele mängija saadud võidust.7.1. Punkti 7 alapunktides 2, 3 ja 4 nimetatud andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat viisil, mis võimaldab nende esitamist Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti või kriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo päringule vastates.

8. Kaughasartmängude korraldamisel kasutatav mänguinventar peab piisava kindlusega tagama, et:

1) hasartmängu tulemuse selgitamise juhuslikkust ei saa mõjutada hasartmängukorraldaja ega mõni teine isik;2) hasartmängu mängimisel olulist tähtsust omavad andmed säilitatakse mängu katkemise korral, olenemata katkestuse põhjusest;3) mängu katkestused, mängu tulemused ning mängusüsteemis tehtud muudatused registreeritakse.8.1. Kaughasartmängude korraldamisel kasutatav mänguinventar peab salvestama logifailis süsteemi sisenemise ning süsteemis muudatuste tegemise aja ja tegija.8.2. Punkti 8 alapunktides 2 ja 3 nimetatud andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat viisil, mis võimaldab nende esitamist Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti või kriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo päringule vastates.

9. Mängijal on õigus hasartmängukorraldajale kirjalikult taasesitatavas vormis edastatud teatisega seada enda suhtes:

1) teatud perioodiks ülempiir igakordsele panusele;2) ülempiir teatud perioodi jooksul tehtavate panuste kogusummale;3) teatud perioodiks ajaline limiit iga mängusessiooni kohta;4) õnnemängu mängimis piirang kuue kuu kuni kolme aasta pikkuseks perioodiks.9.1. Kui isik soovib eelnevalt nimetatud teatisega enda suhtes kehtivaid piiranguid suurendada, peab korraldaja sellist teatist viivitamata rakendama.9.2. Mängija ei saa eelnevalt nimetatud teatist tagasi võtta.9.3. Korraldajal on keelatud võtta mängijalt vastu panuseid, mis on vastuolus mängija poolt endale seatud piirangutega.

10. Mängijale peab olema pidevalt kuvatud selge teave selle kohta, kui kaua ta on mänginud ning tal peab olema võimalik tutvuda andmetega enda tehtud panustest ja saadud võitudest.

11. Õnnemängu mängimise piirangu kontrollimiseks on korraldajal võimalik kasutada rahandusministri 2010. aasta 5. veebruari määruse nr 9 „Õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja asutamine ja põhimääruse kinnitamine” §-s 17 sätestatud korda.

11.1. Õnnemängu korraldaja võib nimekirja kantud andmeid kasutada vaid õnnemängu mängimise piirangu olemasolu kontrollimiseks:1) isiku poolt õnnemängu mängukohta sisenemisel esitatud isikut tõendava dokumendi alusel (üksik päring X-tee teenuse või masin-masin liidese kaudu);2) muul vastutava töötlejaga eelnevalt kooskõlastatud meetmete süsteemi alusel (replikatsiooni lahendus X-tee teenuse kaudu).

12. Hasartmängukorraldaja peab esitama Maksu- ja Tolliametile aruande hasartmängu korraldamise kohta möödunud kolme kuu (edaspidi aruandlusperioodi) jooksul 15. jaanuariks, 15. aprilliks, 15. juuliks ja 15. oktoobriks.

12.1. Hasartmängukorraldaja, kes on aruandlusperioodil korraldanud kaughasartmänge, esitab aruande, milles on märgitud eraldi iga hasartmänguliigi kohta:1) mängudes kasutatud panuste (credits) kogusumma;2) mängudes saadud võitude kogusumma;3) mängitud mängude arv;4) mängijate poolt hasartmängukorraldaja arveldusarvele kantud summad.12.2. Kaughasartmängu aruannet on võimalik esitada vaid elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli vastava teenuse (hasartmängu aruanne) kaudu.

13. Hasartmängu korraldamise kohta ei pea aruannet esitama, kui hasartmängukorraldaja elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem ning Maksu- ja Tolliameti infosüsteem on ühendatud vastavalt hasartmänguseaduse § 58 lõikele 10 (vastav punkt jõustub 1. jaanuaril 2011).

13.1 Elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem peab registreerima kaughasartmängu:1) mängijatelt vastu võetud raha ja seda asendavate vahendite kogusumma;2) mängudes kasutatud panuste (credits) kogusumma;3) mängudes saadud võitude kogusumma;4) mängitud mängude arvu;5) mängija taotlusel tema arveldusarvele tagasikantud summa ja ülekande toimumise aja.

Allikas: maksu-ja tolliamet

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700