Muudatused õigusaktides

Jurist Kersti Puuri käsitleb hiljutisi muudatusi õigusaktides
Jurist Kersti Puuri käsitleb hiljutisi muudatusi õigusaktides

Artiklis on käsitletud 2018. aasta novembris ja detsembri alguses Riigi Teatajas avaldatud raamatupidamisega seotud õigusaktide muudatusi. Samuti on seoses aastavahetusega toodud välja seadused, milles jõustusid muudatused 1. jaanuaril 2019.

SEADUSMUUDATUSED

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Riigi Teatajas II avaldati 13.11.2018 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus, millega lõpetati viidatud riikide vaheline kokkulepe. Kokkuleppe lõpetamise eesmärk on tagada kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide investorite võrdle kohtlemine.

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkulepe

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Riigi Teatajas I avaldati 14.11.2018 avaliku teabe seaduse muutmise seadus, millega võeti üle Euroopa Liidu avaliku sektori asutuste veebilehtede ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiiv, mille eesmärk on muuta avaliku sektori veebilehed inimestele paremini kättesaadavaks, mõistetavamaks ja töökindlamaks. Muudatused jõustusid 01.12.2018.

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Riigi Teatajas I avaldati 14.11.2018 tarbijakaitseseaduse muutmise seadus, millega sätestati, et Tarbijakaitseamet peab tagama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel, rakendamise ning teostab järelevalvet määruses sätestatud nõuete täitmise üle. Muudatused jõustusid 03.12.2018.

See tähendab, et ettevõtjatel ei ole lubatud Euroopa Liidu siseturul eristada kliente nende kodakondsuse, elu- ega asukoha põhjal ehk Euroopa Liidu siseturul ei tohi diskrimineerida kliente hindade ega müügi- või maksetingimuste poolest, kui nad soovivad osta tooteid või tarbida teenuseid teisest liikmesriigist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2018/302 sätestatud nõuete rikkumise eest võib Tarbijakaitseamet karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või juriidilise isiku puhul rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Riigi Teatajas I avaldati 29.11.2018 käibemaksuseaduse muutmise seadus, millega sätestatakse vautšeri tähendus käibemaksuseaduse mõistes ning reguleeritakse vautšeriga seotud tehingute maksukäsitlus ja lihtsustatakse impordi käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise korda. Samuti muudeti elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibe maksustamise korda. Muudatused jõustusid 01.01.2019 ja osaliselt jõustuvad 01.02.2019.

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Riigi Teatajas I avaldati 06.12.2018 tulumaksuseaduse muutmise seadus, mille kohaselt ei maksustata erisoodustusena töötajate elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks kasutatud ühistranspordi piletihinna hüvitamist. Muu transpordikulu hüvitamist ei maksustata erisoodustusena, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust. Muudatus jõustub 01.01.2020.

Sama seadusemuudatusega määrati ka see, et Euroopa Liidu struktuuritoetusest füüsilisele isikule makstavat toetust kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks või kogumismahuti paigaldamiseks ei maksustata tulumaksuga. Seda muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2018.

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

Riigi Teatajas I avaldati 06.12.2018 ka tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus, mille kohaselt on alates 01.07.2019 täitedokumendiga tunnustatud kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev nõude või kriminaalmenetluse raames tsiviilhagiga esitatud nõude aegumistähtaeg 20 aastat. Muudatus jõustub 01.07.2019.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Riigi Teatajas I avaldati 07.12.2018 maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, mille eesmärk on muuta maksumenetlus sujuvamaks, sealhulgas lahendab praktikas esile kerkinud probleeme. Näiteks saab edaspidi nõuda maksuvõlga sisse ka äriühingu tegelikult juhilt, kes äriregistrisse kantud juhatuse liikme varjus tegutsedes on ettevõttele tahtlikult maksuvõla põhjustanud.

Samuti muutub see, milliseid andmeid tuleb töötamise registrisse kanda. Nimelt tuleb peale seni nõutud andmete hakata sisse kandma ka andmeid töötajate ametinimetuse ning töö tegemise asukoha ja määra kohta. Andmete nõudmise eesmärgiks on riikliku statistika kogumine Statistikaametile.

Suurem osa muudatustest jõustus 01.01.2019, osa muudatusi jõustub ka 01.01.2020.

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Riigi Teatajas I avaldati 07.12.2018 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus, mille käigus reguleeritakse ühelt poolt intensiivselt gaasi tarbivatele ettevõtjatele ettenähtud maagaasi soodusaktsiisimäärasid, teiselt poolt jäetakse ära aastateks 2019 ja 2020 planeeritud alkoholi aktsiisimäärade tõus. Muudatused jõustusid 01.01.2019.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus

Riigi Teatajas I avaldati 07.12.2018 ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. Tegemist on uue seadusega, mis võeti vastu 21.11.2018 ja mis jõustus 17.12.2018. Seadusega reguleeritakse varem konkurentsiseaduse 7. peatükis sätestatud kõlvatut konkurentsi (ebaaus konkurents).

Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus

AVALDATUD MUUDATUSED MÄÄRUSTES

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Riigi Teatajas I avaldati 09.11.2018 rahandusministri 14.06.2011 määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muudatus, millega muudeti residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vorme. Uued vormid jõustusid 01.01.2019.

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Rahandusministri määruste muutmine seoses Eesti Panga määruse kehtetuks tunnistamisega

Riigi Teatajas I avaldati 29.11.2018 rahandusministri 22.11.2018 määrus nr 47 „Rahandusministri määruste muutmine seoses Eesti Panga määruse kehtetuks tunnistamisega”. Nimetatud määrusega muudetakse rahandusministri varasemaid määruseid, milles enamikus asendatakse tekstiosa „kehtestatud Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele”” tekstiosaga „avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel”.

Rahandusministri määruste muutmine seoses Eesti Panga määruse kehtetuks tunnistamisega

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste tõttu

Riigi Teatajas I avaldati 05.12.2018 Vabariigi Valitsuse 29.11.2018 vastu võetud määrus nr 109 „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste tõttu”. Määrusega muudetakse määruseid, mis on kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4, § 4 lõike 5, § 5 lõike 4, § 6 lõike 6, § 7 lõike 3, § 8 lõike 3, § 131 lõike 9 ja § 24 lõike 10 alusel.

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (avaldatud RT I 12.06.2018) ja ka viidatud määrustes jõustusid 01.01.2019.

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste tõttu

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord” muutmine

Riigi Teatajas I avaldati 11.12.2018 Vabariigi Valitsuse 06.12.2018 määrus nr 110 „Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord” muutmine”. Nimetatud määruse alusel on alates 01.01.2019 ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse suurus senise 50 euro asemel 300 eurot kuus.

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord” muutmine

1. jaanuarist 2019 jõustusid muudatused järgmistes seadustes:

Veeseadus

Euroopa Liidu kodaniku seadus

Mittetulundusühingute seadus

Rahvastikuregistri seadus

Asjaõigusseadus

Ehitusseadustik

Kohtutäituri seadus

Maa hindamise seadus

Elektrituruseadus

Äriseadustik

Maapõueseadus

Mõõteseadus

Meresõiduohutuse seadus

Euroopa Parlamendi valimise seadus

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus

Rahvastikuregistri seadus

Rahvahääletuse seadus

Riigikogu valimise seadus

Ühistranspordiseadus

Väärteomenetluse seadustik

Liikluskindlustuse seadus

Tuleohutuse seadus

Tubakaseadus

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus

Liiklusseadus

Jahiseadus

Kiirgusseadus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

Meretöö seadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Nimeseadus

Politsei ja piirivalve seadus

Maaparandusseadus

Kaitseliidu seadus

Riigi Teataja seadus

Kalapüügiseadus

Maaparandusseadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Õiguskantsleri seadus

Relvaseadus

Eesti Kultuurkapitali seadus

Kodakondsuse seadus

Autoveoseadus

Täitemenetluse seadustik

Hasartmängumaksu seadus

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Perehüvitiste seadus

Riigilõivuseadus

Käibemaksuseadus

Mõõteseadus

Kaitseväeteenistuse seadus

Tulumaksuseadus

Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Metsaseadus

Maksukorralduse seadus

Kogumispensionide seadus

Keskkonnatasude seadus

Avaliku teabe seadus

Riigieelarve seadus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Kriminaalmenetluse seadustik

Tsiviilkohtumenetluse seadustik

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

Ravikindlustuse seadus

Osale arutelus

  • Kersti Puuri, IURING õigusbüroo jurist

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Merit Aktiva

Merit Aktiva on lihtne ja mugav pilvepõhine raamatupidamisprogramm, mis sobib nii proffidele kui algajatele. Uued kaasaegsed võimalused ja paljude tegevuste automatiseerimine hoiavad kokku aega ning teevad töö lihtsaks.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad