Dividendi liigid ja arvestus aktsiaseltsis

Juta Tikk annab ülevaate dividendide liikidest ja arvestusest aktsiaseltsis
Juta Tikk annab ülevaate dividendide liikidest ja arvestusest aktsiaseltsis

Dividend on aktsionäridele makstav omanikutulu. Tuntumad dividendi liigid on rahadividend (cash dividends) ja aktsiadividend ehk fondiemissioon (stock dividends), mille sisu on selgitatud varem avaldatud artiklites. Erialakirjanduses käsitletakse lisaks neile ka vekseldividendi (scrip dividends) ja mitterahalist dividendi (property dividends). Rahadividendi, vekseldividendi ja mitterahalise dividendi baasiks on vaba omakapital. Aktsiadividendi baasina võib peale vaba omakapitali kasutada ka ülekurssi või omaaktsiaid.

Vekseldividend sarnaneb rahadividendiga. Erinevus seisneb selles, et kui aktsiaselts soovib jätkata oma tavapärast dividendipoliitikat, aga tal napib raha dividendi maksmiseks, kuulutab ta välja dividendi ja väljastab dividendi saajale veksli, milles on muude vekslile kohustuslike rekvisiitide hulgas näidatud veksli lunastamise tähtaeg ja intressimäär. Sel moel lükatakse dividendi maksmise tähtaeg kaugemasse tulevikku, mil majandusüksuse likviidsus on paranenud. Arvestuse seisukohalt tähendab see, et dividendile arvestatakse juurde intress kuni veksli lunastamiseni. Lunastustähtajal makstakse välja dividend koos intressiga.

Vekseldividendi kasutatakse maailmas harva (Eestis ei ole teada ühtegi juhtu, kuigi seadused seda võimaldavad), sest kui aktsiaseltsil on likviidsusprobleem, on mõistlik dividendi mitte välja kuulutada. Dividendi väljakuulutamisel tekib dividendivõlg. Kui dividendivõlg on olnud finantsseisundi aruandes pikemat aega, iseloomustab see aktsiaseltsi finantsjuhtimise põhitõdesid mittevaldava äriühinguna.

Mitterahalise dividendi erinevus rahadividendist

Mitterahalise dividendi erinevus rahadividendist seisneb selles, et esimene makstakse välja muu vara kui rahaga. Seda lubab aktsionäri nõusolekul ka ÄS § 279 lg 2. Mitterahalise dividendi väljamaksmisel võib tekkida probleem vara üleandmisega aktsionärile, st vara peab olema selline, mida on võimalik üle anda. Kullakange omavaid majandusüksusi kohtab haruharva, aga kui aktsiaselts on investeerinud pikaajalistesse väärtpaberitesse, siis saab ta mitterahalise dividendi väljamaksmiseks kasutada investeeringuna soetatud väärtpabereid. Nõutav on, et need väärtpaberid peavad olema likviidsed ja nende õiglane väärtus adekvaatselt tuvastatav.

Aktsionärile makstav dividend arvestatakse ümber väärtpaberite õiglasesse väärtusesse näiteks börsi noteeringu alusel dividendi väljakuulutamise päeval. Dividendi väljamaksmise päeval kustutatakse dividendivõlg, vähendades vastavalt aktsiaseltsi finantsinvesteeringuid. Ka mitterahaline dividend maksustatakse tulumaksuga, samuti nagu rahadividend. Tulumaksuvõlg tasutakse tähtaja saabumisel.

Dividendi väljakuulutamine

Tulles tagasi dividendi väljakuulutamise juurde, siis majandusaasta kasum jaotatakse juhatuse ettepaneku alusel, mis on kooskõlastatud nõukoguga. Dividendi makstakse kooskõlas aktsiaseltsi investeerimispoliitikaga ja maksmise kord sätestatakse põhikirjas. Aktsiaseltsil ei ole kohustust lihtaktsionäridele dividendi maksta ja seepärast on vastutustundetu kuulutada dividend välja olukorras, kus puudub raha dividendi maksmiseks. Dividendi maksmine muutub kohustuseks, kui sellekohane otsus on üldkoosolekul vastu võetud (ÄS § 279). Kuna dividendi väljakuulutamisel vaba omakapital väheneb, siis tuleb silmas pidada, et omakapital ei väheneks dividendi tõttu allapoole äriseadustikus sätestatud miinimumi. Reinvesteeritav kasum aga on atraktiivne aktsiaseltsi edasiste arenguvõimaluste seisukohalt.

Enne dividendi väljakuulutamist määratakse kuupäev ja kellaaeg, mil suletakse dividendi saavate aktsionäride nimekiri. Seda kuupäeva nimetatakse protokollikuupäevaks. Protokollikuupäev ei pea ühtima dividendi väljakuulutamise kuupäevaga. Mõni päev enne ja teatud aeg pärast protokollikuupäeva müüakse dividendiõigusteta aktsiaid. Neid päevi enne protokollikuupäeva kasutatakse dividendiõigusega aktsionäride nimekirja kontrollimiseks. Mõnikord alustatakse dividendiõigusteta aktsiate müüki pärast dividendi saavate aktsionäride nimekirja sulgemist. Pärast dividendiõigusteta aktsiate müügiperioodi lõppu hakatakse jälle müüma aktsiaid, mis osalevad järgmise majandusaasta eest makstavas dividendis. Dividendiõigusteta aktsiate müügiperiood avalikustatakse. Raamatupidamiskannet protokollikuupäeval ei tehta.

Dividendi väljakuulutamise kuupäeval teatatakse dividendi suurus. See on aktsionäride üldkoosoleku toimumise päev, kui kinnitatakse kasumi jaotamine, sh dividend. Dividendi väljakuulutamise kuupäevast alates tekib aktsionäridel õigus dividendi nõuda (ÄS § 279). Tavaliselt teatatakse dividendi väljakuulutamisega koos ka dividendi maksmise aeg.

Dividendi suurus ja dividendi maksmise kord

Dividendi suurus ja dividendi maksmise kord määratakse põhikirjas või üldkoosoleku otsusega. Põhikirjas näidatakse eelisdividend tavaliselt protsendina aktsia nimiväärtusest, kuigi on lubatud ka teistsugune esitusviis. Kui eelisdividend on fikseeritud suurusega ja aktsiaseltsil lasub kohustus maksta igal aastal dividendi kokkulepitud suuruses, kajastatakse sellised eelisaktsiad bilansis kohustisena. Niisugustelt eelisaktsiatelt makstava dividendi majanduslik sisu sarnaneb rohkem kohustise definitsioonile, hoolimata sellest, et väärtpaberi nimetuses esineb sõna „aktsia”. Eelisdividend kajastatakse sel juhul kasumiaruandes finantskuluna sarnaselt intressikuluga.

Kui aga eelisaktsiatelt dividendi maksmine või mittemaksmine ja dividendi summa otsustatakse iga kord aktsiaseltsi üldkoosolekul, kajastatakse sellised eelisaktsiad omakapitalis, sest aktsiaseltsil puudub kohustus teha regulaarseid fikseeritud suurusega dividendimakseid. Eelisdividendi arvestus ja kajastamine toimuvad analoogselt lihtaktsionäridele makstava dividendiga.

Pärast majandusaasta lõppu ja enne majandusaasta aruande kinnitamist võib aktsiaseltsi juhatus nõukogu nõusolekul kuulutada välja avansilise dividendi eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses vabast omakapitalist.

Dividendi maksmisega kaasneb raha vähenemine aktsiaseltsi pangakontol. Esmajärjekorras makstakse dividend välja eelisaktsionäridele, seejärel lihtaktsionäridele. ÄS § 238 lg 2 lubab eelisaktsia omanikule maksta suuremat dividendi, kui on põhikirjas määratud. Sel juhul saab eelisaktsiaid käsitada kui lisaõigustega eelisaktsiaid.

Näide 1

AS Oravake on emiteerinud 1000 eelisaktsiat. Eelisaktsia nimiväärtus on 100 eurot, põhikirjaga on sätestatud dividend 5%, kuid eelisaktsiad on lisaõigustega. Eelisaktsiad on müüdud hinnaga 150 eurot tükk ja kõik eelisaktsiad on käibel. Samuti on käibel 5000 lihtaktsiat nimiväärtusega 200 eurot, mis on müüdud hinnaga 300 eurot tükk. Lihtaktsia dividendiks on kinnitatud sel aastal 5 eurot aktsia kohta. Jaotamata kasum on 700 000 eurot. Kuulutati välja dividend 50 000 eurot. Eelisaktsionäridele (nagu ka lihtaktsionäridele) makstava dividendi suurus otsustatakse igal aktsionäride üldkoosolekul eraldi, seepärast kajastatakse sellised eelisaktsiad omakapitalis.

Dividendi jaotus toimub sel juhul järgmiselt:

•eelisaktsionäridele 5000 eurot (5% × 100 000);

•lihtaktsionäridele 25 000 eurot (5 × 5000).

Dividendisummast on 30 000 eurot jaotatud vastavalt kinnitatud dividendile. Ülejäänu (20 000 eurot) jaotatakse proportsionaalselt aktsionäride vahel. Aluseks võib võtta eelis- ja lihtaktsiakapitali osakaalu aktsiakapitalis. Moodustagu eelisaktsiakapital 9% ja lihtaktsiakapital 91% aktsiakapitalist. Sellisel juhul on

•täiendav dividend eelisaktsionäridele1800 eurot (9% × 20 000);

•täiendav dividend lihtaktsionäridele18 200 eurot (91% × 20 000).

Seega eelisaktsionäridele arvestatakse dividendi kokku 6800 eurot ja lihtaktsionäridele 43 200 eurot.

Kehtiva tulumaksuseaduse järgi maksustatakse aktsionäridele makstud netodividend tulumaksuga. Dividendi väljakuulutamise päeval kajastatakse dividendi tulumaksukulu ja arvutatakse dividendi tulumaks. Tulumaksumäär on 2018. aastal üldjuhul 20/80. Kontseptuaalselt korrektne ja seepärast ka soovitatav on kasutada tulumaksumäära 20/80 (mitte 25%), mis tuleneb sellest, et maksustatakse netodividend, st tulumaksusumma lisandub dividendile. Kõrvalepõikena ja selgituseks olgu öeldud, et töötasu maksustamisel lähtutakse brutotöötasust ja siis on tulumaksumääraks 20%, st tulumaksusumma arvestatakse maksustatavast brutotöötasust maha.

RTJ 8 näites 8 lk 11, milles käsitletakse dividendi tulumaksukulu, on öeldud:

Dividendide tulumaksu kohustist ja kulu kajastatakse dividendi väljakuulutamise hetkel.

Tähelepanu väärib asjaolu, et kuna tehingute maksustamine toimub kassapõhiselt, siis tekib aktsiaseltsil dividendi väljamaksmisel dividendi tulumaksuvõlg ja tasumisele kuulub see võlg dividendi väljamaksmisele järgneva kuu 10. päevaks. Sellest tulenevalt oleks dividendi väljakuulutamise hetkel tekkivat dividendi tulumaksu õigem nimetada dividendi tulumaksueraldiseks, mis muutub võlaks siis, kui dividend välja makstakse.

Niisiis kajastatakse dividendi väljakuulutamise päeval dividendi tulumaksukulu ja dividendi tulumaksueraldis.

Raamatupidamiskanne näite 1 andmetel on järgmine:

D: jaotamata kasum 50 000

D: dividendi tulumaksukulu12 500

K: dividendivõlg 50 000

K: dividendi tulumaksueraldis 12 500

Tulumaksukulu kajastatakse selle majandusaasta kasumiaruandes, mil toimub kasumi jaotamine. Tulumaksukulu vähendab majandusüksuse puhaskasumit ja kui tulumaksukulu on suur, võib majandusüksus langeda kahjumisse. Dividendi suuruse otsustamisel tuleb sellega arvestada. Samal põhjusel ei saa ka kogu vaba omakapitali aktsionäridele välja maksta, osa sellest peab jääma tulumaksukulu katteks. Tulumaksukulust põhjustatud kahjumi, mis tekib esimesel poolaastal (kui üldse tekib), peab majandusüksus suutma katta teise poolaasta jooksul.

Dividendi väljamaksmise päeval muutub dividendi tulumaksueraldis dividendi tulumaksuvõlaks.

Raamatupidamiskanne on järgmine:

D: dividendi tulumaksueraldis 12 500

D: dividendivõlg 50 000

K: dividendi tulumaksuvõlg 12 500

K: arvelduskonto pangas 50 000

Dividendi väljamaksmisele järgneva kuu 10. päeval tasutakse tulumaksuvõlg:

D: dividendi tulumaksuvõlg 12 500

K: arvelduskonto pangas 12 500

Tulumaksuvõla võib ka varem panka majandusüksuse ettemaksukontole kanda ja sealt liigub ta tähtajal maksuameti arvelduskontole.

Kui lihtaktsionäridele dividendi maksmise kohustust ei ole, siis eelisaktsionäridega on olukord teistsugune. ÄS § 237 lg 1 sätestab eelisaktsionäride eesõiguse dividendi saamisel. Eelisdividend on kumulatiivne, mis tähendab, et välja maksmata eelisdividend akumuleeritakse ja makstakse välja hiljem.

Väljavõte ÄS § 238 lõikest 3

Kui aktsiaseltsil ei ole jaotatavat kasumit või sellest ei piisa, võib eelisaktsia omanikele dividendi täielikult või osaliselt maksmata jätta. Maksmata osa liidetakse järgmisel aastal makstava dividendiga, arvestades sellele juurde intressi seaduses sätestatud suuruses.

Väljavõte RTJ 3 „Finantsinstrumendid”, lk 18.

Ettevõte on emiteerinud eelisaktsiaid, mis garanteerivad nende valdajale fikseeritud dividendi vähemalt 10% aastas. Juhul kui teatud majandusaastal ei teeni ettevõte piisavalt kasumit, siis väljamaksmata dividend akumuleerub (teenides intresse) ja see makstakse välja esimesel võimalusel. Selliseid eelisaktsiaid kajastatakse emiteerija bilansis kohustisena, kuna eelisaktsiaid emiteerinud ettevõttel lasub kohustus teha perioodilisi fikseeritud makseid. Sellistelt eelisaktsiatelt tasutud dividende kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna (sarnaselt laenuintressile), mitte jaotamata kasumi vähendamisena.

Sisuliselt tekib sellisel juhul sarnasus eespool kirjeldatud vekseldividendiga, aga Eesti praktikas ei vormistata eelisdividendivõlga veksli kujul. Kui kasumit ei ole, arvestatakse eelisaktsionäridele dividend põhikirjas näidatud suuruses, ent eelisdividendi välja ei kuulutata. Väljakuulutamata eelisdividend kajastatakse bilansivälise kohustisena ja avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisas.

Kui eelisaktsionäridele ei ole kahe majandusaasta jooksul eelisdividendi täielikult välja makstud, omandavad nad hääleõiguse. Eelisaktsionärid kaotavad hääleõiguse selle majandusaasta viimasel päeval, mille jooksul eelisdividend täielikult välja maksti. Hoolimata hääleõiguse omandamisest, tuleb eelisdividendivõlg ja lisandunud intress ikkagi välja maksta.

Väljavõte ÄS § 239 lõikest 3

Hääleõiguse omandamine ei vabasta aktsiaseltsi kohustusest maksta välja eelmiste aastate dividend ja seaduses sätestatud intress ega tühista eelisaktsia omaniku eesõigust dividendi saamisel ja likvideerimisel alles jääva vara jaotamisel.

Kui majandusüksusel tekib kasum, kuulutatakse eelisdividend välja, arvestatakse ja kajastatakse intressikulu eelisdividendivõlalt ning makstakse välja dividend koos intressiga.

Näide 2

Majandusüksuse eelisaktsionäridele arvestatakse vastavalt põhikirjale fikseeritud dividendi 5000 eurot aastas. Eelmise majandusaasta eest on eelisdividend välja kuulutamata ja see summa on kajastatud bilansivälise kohustisena. Kehtiv intressimäär on 8%. Kinnitatakse lõppenud majandusaasta aruanne, millest nähtub, et kasum on piisav ka möödunud aasta eelisdividendi väljakuulutamiseks. Niisiis kuulutatakse välja kahe aasta eelisdividend 10 000 eurot.

Raamatupidamiskanne dividendi väljakuulutamise päeval on järgmine:

D: finantskulu 10 000

K: dividendivõlg 10 000

Dividendi väljakuulutamise päeval kajastatakse ka dividendi tulumaksukulu kehtiva tulumaksumäära järgi ja arvutatakse dividendi tulumaksueraldis, mida siin teksti kompaktsuse huvides tehtud ei ole.

Dividendi väljamaksmise päeval tasutakse eelisaktsionäridele dividendivõlg (10 000 eurot) koos intressiga (400 eurot) möödunud aastal välja kuulutamata eelisdividendilt (eeldame, et intress on vaja arvutada täpselt aasta eest) ja tehakse järgmine raamatupidamiskanne:

D: dividendivõlg eelisaktsionäridele 10 000

D: intressikulu 400 (8% × 5000)

K: arvelduskonto pangas 10 400

Dividendi tulumaksueraldis kirjendatakse nüüd tulumaksuvõlaks, mis tasutakse dividendi väljamaksmisele järgneva kuu 10. päeval.

KIRJANDUS

•Nikolai, L. A., Bazley, J. D. (2003) Intermediate Accounting. 9th ed. Thomson, South-Western

•RTJ 3 „Finantsinstrumendid”

•RTJ 8 „Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad”

•RTJ 15 „Lisades avalikustatav informatsioon”

•Äriseadustik

•Võlaõigusseadus

Testi oma teadmisi dividendi liikidest ja arvestusest aktsiaseltsis

Küsimus 1

Dividend on välja kuulutatud siis, kui:

a) juhatus kooskõlastab nõukoguga dividendi suuruse;

b) dividend laekub aktsionäri pangakontole;

c) üldkoosolek kinnitab juhatuse ettepaneku kasumi jaotamise kohta, mis sisaldab ka dividendi;

d) üldkoosolek kinnitab juhatuse ettepaneku kasumi jaotamise kohta, mis ei sisalda dividendi.

Küsimus 2

Aktsiaselts sulgeb dividendi saavate aktsionäride nimekirja 25.05.x1 kell 10.00. Härra Joosep ostab selle aktsiaseltsi aktsiaid 26.05.x1. Majandusaasta aruande kinnitamise üldkoosolek koos juhatuse ettepanekuga maksta dividendi toimub 20.06.x1. Väide, et härra Joosepil on õigus saada ostetud aktsiatelt dividendi x1. aastal, on

a)õige;

b)vale.

Küsimus 3

Kas dividendi makstakse:

a) juhatuse liikmetele;

b) nõukogu liikmetele;

c) parimatele töötajatele;

d) omanikele.

Küsimus 4

Miks on finantskirjaoskuse seisukohalt korrektne kasutada olukorras, kus üksikisiku tulumaksumäär on 20%, dividendi tulumaksumäärana 20/80 (mitte 25%)?

a) maksustatakse brutodividend ja tulumaksusumma arvestatakse dividendist maha;

b) maksuamet kiusab ja sunnib kasutama keerukamat tulumaksumäära;

c) 25% annab väiksema tulumaksusumma kui 20/80;

d) maksustatakse netodividend ja tulumaksusumma arvestatakse dividendile juurde.

Küsimus 5

Kuidas arvutatakse dividendi tulumaksukulu 2018. aastal?

a) väljakuulutatud dividend × 20%;

b) väljamakstud dividend × 20%;

c) väljakuulutatud dividend × 20/80;

d) väljamakstud dividend × 20/80.

Küsimus 6

Kui eelisdividend suurusega 10 000 eurot on välja kuulutamata vaba omakapitali puudumise tõttu, siis see asjaolu avalikustatakse

a) kohustisena finantsseisundi aruandes;

b) omakapitali muutuste aruandes miinusmärgilisena;

c) finantsseisundi aruande sobivas lisas;

d) kasumiaruandes muu ärituluna;

Küsimus 7

Dividendilt arvestatud tulumaksukulu kajastatakse siis, kui dividend välja kuulutatakse. See väide on:

a) õige;

b) vale.

Küsimus 8

AS Pääsuke on emiteerinud 2000 eelisaktsiat. Eelisaktsia nimiväärtus on 100 eurot, eelisaktsiad müüdi hinnaga 130 eurot/tk ja kõik eelisaktsiad on käibel. Käibel on ka 10 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 50 eurot ja need müüdi hinnaga 70 eurot tükk. Lihtaktsialt makstakse dividendi 1,5 eurot aktsia kohta. Aktsiaseltsil on piisavalt vaba omakapitali dividendi väljakuulutamiseks ja raha dividendi maksmiseks. Kui suur on eelis- ja lihtaktsiatelt väljakuulutatud dividend kokku (eurodes)?

a) 12 000;

b) 19 000;

c) 12 400;

d) 11 500.

Küsimus 9

Kui palju väheneb aktsiaseltsi vara küsimuse 8 andmetel pärast dividendi väljamaksmist (eurodes)?

a) 12 400;

b) 11 500;

c) 12 000;

d) 19 000.

Küsimus 10

Kui palju suurenevad aktsiaseltsi kohustised küsimuse 8 andmetel pärast dividendi väljakuulutamist (eurodes)?

a) 11 500;

b) 12 400;

c) 19 000;

d) 12 000.

VASTUSED

1. Vastus: c)

2. Vastus: b). Aktsiad on soetatud vahetult pärast protokollikuupäeva

3. Vastus: d)

4. Vastus: d)

5. Vastus: c)

6. Vastus: c)

7. Vastus: a)

8. Vastus: b). Lahendus: 2000 × 100 × 0,02 + 10 000 × 1,5 = 19 000

9. Vastus: d)

10. Vastus: c)

Osale arutelus

  • Juta Tikk, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lektor

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

SimplBooks – kõige lihtsam raamatupidamis-
tarkvara

SimplBooksi veebipõhine raamatupidamistarkvara on oma lihtsuse ja soodsa hinna poolest mõeldud just eelkõige väikeettevõtetele. Meid kasutab üle 2500 ettevõtte ja raamatupidaja.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad