Lugejad küsivad, asjatundjad vastavad

RP lugejate küsimustele vastavad valdkonna eksperdid
RP lugejate küsimustele vastavad valdkonna eksperdid

Raamatupidamise Praktiku lugejate küsimustele vastavad Leinonen OÜ, KPMG Baltics OÜ, Sisekaitseakadeemia Finantskolledži ja Deloitte Eesti eksperdid.

Omanikult ettevõttele saadud laen on laenulepingus kirjas kui tähtajatu. Kas see on lühiajaline või pikaajaline kohustus bilansis?

VASTAB LEINONEN OÜ SISEKONTROLÖR KRISTIIN TAEL:

Omanikult saadud tähtajatut laenu tuleks kajastada pigem lühiajalisena, kuna omanikul on õigus igal ajahetkel laenu tagasi nõuda.

MTÜ soovib osaleda hankel ning seal on nõue: netokäibe mõiste sisustamisel tuleb lähtuda RTJ-ides sätestatust. Küsimus on selles, kas annetusi, toetusi, liikmemakse võib käsitleda netokäibena või mitte? Või tohib netokäibena käsitleda ainult müügitulu?

VASTAB LEINONEN OÜ SISEKONTROLÖR KRISTIIN TAEL:

Annetusi, toetusi ja liikmemakse ei käsitleta netokäibena. Netokäive on seotud äritegevusega.

Saadame mitteresidendist Soome koostööpartnerile reklaamkingitusena joped ettevõtte logoga väärtuses 85 eurot + km. Kas meie ettevõttel tekib kingituse maksustamise kohustus?

VASTAB KPMG BALTICS OÜ:

Tulumaksuseaduse § 49 lõike 1 kohaselt ei maksustata tulumaksuga reklaami eesmärgil üle antud kaupa ega osutatud teenust, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot.

Kuna antud juhul on nimetatud piirmäär ületatud, on jopede näol tegemist kingitusega (olenemata sealjuures asjaolust, et kingituse saajaks on mitteresidendist koostööpartner), mis tuleb deklareerida TSD lisal 5.

Käibemaksuseaduse § 12 lõige 3 ütleb, et kauba tasuta võõrandamise puhul on maksustatavaks väärtuseks kauba soetusmaksumus. Kas siis kauba niisama võõrandamist maksustatakse väiksema käibemaksuga kui bartertehingu puhul?

VASTAB KPMG BALTICS OÜ:

Käibemaksuseaduse § 12 lõike 3 kohaselt on kauba tasuta võõrandamise puhul käibemaksuga maksustatav väärtus kauba soetusmaksumus või tehingu toimumise ajal määratud kauba omahinnale vastav väärtus. Bartertehingu puhul üldjuhul eeldatakse, et vahetamisele kuuluvate esemete hind on võrdne. Seega võib olenevalt olukorrast tasuta tehingu väärtus olla bartertehingust ka väiksem.

Tootmisettevõttelt telliti eritellimusel kaup (tellijaks äriühing, kirjalik tellimus olemas). Tootmisettevõte tegi kauba valmis ja esitas arve (maksetingimus ettemaks), kaupa enne arve tasumist ei väljastata. Tellija loobus kaubast. Tootmisettevõttel on plaan tasumata arve välja nõuda. Millal tuleks arve kajastada käibedeklaratsioonil – kas arve esitamise kuul (kaup üle andmata) või siis, kui raha laekub ja kaup üle antakse?

VASTAB KPMG BALTICS OÜ:

Käibemaksuseaduse § 11 lõikes 1 toodud üldreegli kohaselt deklareeritakse käive päeval, mil toimus kas kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või kauba eest osaline või täielik maksmine, olenevalt sellest, kumb toimus varem. Ehk teie olukorras, kui küsitud ettemaksu ei laekunud, on käibe deklareerimise aeg samade põhimõtete järgi kauba tellijale üleandmine või kauba eest raha laekumine. Üksnes tellijale arve väljastamist ei pea deklareerima käibedeklaratsioonis.

Kaks ettevõtet ühinesid (emaettevõte ja tema tütarettevõte). Millisel real tuleks kajastada emaettevõtte investeeringu ja tütarettevõtte vahe omakapitali muutuste aruandes?

VASTAB SISEKAITSEAKADEEMIA FINANTSKOLLEDŽI LEKTOR MARET GÜLDENKOH:

Kirjendada tuleb eelmiste perioodide jaotamata kasumis/kahjumis.

Majandusaasta aruandes on lisa seotud osapooled, seal on küsimus „tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud”. Kas sinna läheb ainult juhatuseliikme tasu või lisaks ka teenitav palgatulu? Kui juhatuse liige juhatuseliikme tasu ei saa, ainult töölepingu alusel palka, kas siis tuleb lahter tühjaks jätta (0 kirjutada) või palgatulu seal kajastada?

VASTAB SISEKAITSEAKADEEMIA FINANTSKOLLEDŽI LEKTOR MARET GÜLDENKOH:

Seotud osapoolte lisasse tuleb märkida kõik tehingud (sh töö- ja juhatuse liikme tasu), mis on tehtud seotud osapooltega.

OÜ lõpetamise avaldus esitati 29.06.2017. Teade ilmus AT-s 12.07.2017. Nüüd saaks koostada lõppbilansi ja vara jaotamise plaani. Vahele jääb aastavahetus. Kas 2017. aasta kohta tuleb eraldi koostada ja esitada majandusaasta aruanne?

VASTAB SISEKAITSEAKADEEMIA FINANTSKOLLEDŽI LEKTOR MARET GÜLDENKOH:

OÜ loetakse lõppenuks, kui äriregistris tehakse sellekohane märge (ÄS § 204 p 3). Lõppemise kuupäevaga koostatakse lõppbilanss. Kui eelmisest bilansikuupäevast on OÜ lõpetamisest möödas kuni 18 kuud, siis ei ole vaja eraldi 2017. aasta kohta majandusaasta aruannet koostada ja esitada.

Ettevõtte pangakaardiga tasuti töötajate toitlustuse eest, kuid tehingu kinnituseks saadi vaid pangaterminali kviitung, mitte arve. Kuidas maksustatakse kulu, mis kategoriseerub erisoodustuseks, kuid mille tõendamiseks ei ole nõuetele vastavat arvet? Kuidas tuleks see deklareerida TSD vormidel? Kui lisada see nii erisoodustuse kui nõuetele mittevastava kuludokumendi alla, oleks kulu tulumaksuga maksustatud topelt.

VASTAB DELOITTE EESTI MAKSUNÕUSTAJA TÕNIS ELLING:

Kui ettevõtte pangakaardiga maksti töötajate toitlustuse eest, siis on tegemist erisoodustusega. Kui on mitu maksustamise alust, siis valitakse see, mis on tulumaksuseaduses eespool sätestatud ehk siis riigile kasulikum.

Saime Eesti käibemaksukohustuslaselt arve 19% käibemaksuga ühendusesisese teenuse vahendamise eest. Teenusena on Saksamaal toimuva messi pääsmed. Oleme Eesti käibemaksukohustuslasest ettevõte. Kas kõik on korrektne? Kuidas saan käibemaksu tagasi küsida?

VASTAB DELOITTE EESTI MAKSUNÕUSTAJA TÕNIS ELLING:

Kui teile müüs Saksamaal toimuva ürituse piletid Eesti maksukohustuslane koos 19% Saksamaa käibemaksuga, siis on kõik õige. Üritus toimub Saksamaal ja see pilet peabki olema maksustatud kohaliku käibemaksuga.

Küll aga tasub üle kontrollida, kas Eesti maksukohustuslasest müüja on ikka ennast selleks Saksamaal käibemaksukohustuslaseks registreerinud.

Kui ei ole ja ta esitab lihtsalt Saksamaa käibemaksuga arveid, siis tekib probleem piiriülese tagastuse menetluse käigus käibemaksu tagasi saamisel. Kui arve esitaja on kenasti Saksamaal registreeritud, siis on võimalik piletite käibemaks Saksamaalt piiriülese tagastuse korras tagasi küsida. Seal tuleb ainult jälgida, kas tagastuse piirmäär on ületatud. Tagastust saab küsida kalendriaasta kaupa (erandina ka kord kvartalis, kui on suured summad) ja mitte hiljem kui järgneva aasta 30. september.

Kui ettevõte loodi 2. septembril 2016, siis kuidas tuleks koostada majandusaasta aruanne nende kahe aasta kohta, kui kasutada seaduses tulenevat õigust koostada pooleteist aasta kohta üks aruanne? Kas aruannetel tuleks perioodiks märkida 31.12.2016 ja 31.12.2017 või 02.09.2016 ja 31.12.2017?

VASTAB SISEKAITSEAKADEEMIA FINANTSKOLLEDŽI LEKTOR MARET GÜLDENKOH:

Õige aruande periood on 02.09.2016–31.12.2017.

Ettevõte tegeleb ainult väärtpaberite ostu ja müügiga USA platvormil. On olemas kogu eelmise aasta eest väljavõtted kuu kaupa, kus on kajastatud kõik tehingud. Tehingud on paaride kaupa ? ostetud väärtpaberite maksumus ja müüdud väärtpaberite maksumus, umbes 100 tehingut kuus USD valuutas. Peaksin tegema sellele ettevõttele majandusaasta aruannet ning soovin teada, kas pean neid tehinguid kajastama ükshaaval, konverteerides iga tehingu eurodesse ja kajastades selle tulemust?

VASTAB SISEKAITSEAKADEEMIA FINANTSKOLLEDŽI LEKTOR MARET GÜLDENKOH:

Ettevõtjal peab olema koostatud raamatupidamise sise-eeskiri (RPS § 11), millest nähtub majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine. Kui sise-eeskirjas on märgitud, et konkreetseid majandustehinguid kirjendatakse iga kuu lõpus tehingute väljavõtte alusel, siis võib kuu tehingud koondada ja kirjendada ühe kandega. Kui sise-eeskirjas sellist märget ei ole, siis tuleb igapäevaselt majandustehingud kirjendada.

Kas sportlaste treeninglaagrite korraldamise juurde kuuluvatelt toitlustamise kuludelt tuleks arvestada (erisoodustuse) maksud? Tegemist on mittetulundusühinguga, mille põhikirjaline tegevus on treeninglaagrite ja võistluste korraldamine.

VASTAB DELOITTE EESTI MAKSUNÕUSTAJA TÕNIS ELLING:

Välismaal toimuvate laagrite ja võistluste tarbeks päevarahade maksmine ongi mõeldud selle jaoks, et inimene saaks söödetud. Mis puutub Eesti-siseseid üritusi, kui laagrid on osalejatele maksuvabad, siis ei pea kulutusi osalejatelt sisse nõudma ja need ei ole maksustatavad kulutused. Kui aga MTÜ enda töötajad söövad MTÜ raha eest, siis on see erisoodustus.

Eesti käibemaksukohustuslasel ei ole kaupa kohapeal, vaid see tellitakse tarnijalt Hollandist (käibemaksukohustuslane). Kiiruse huvides liigub kaup Hollandist (tarnija juurest) otse Soome, kus töid teostatakse. Kauba saaja ning arve maksja on Eesti ettevõte (Eesti käibemaksukohustuslane), kes teeb alltöövõttu Soomes. Meil tuleb väljastada arve teisele Eesti ettevõttele. Millist käibemaksumäära tuleks kasutada kauba ja transporditeenuse edasimüügil? Oleme nii kauba kui teenuse saanud 0 käibemaksuga.

VASTAB DELOITTE EESTI MAKSUNÕUSTAJA TÕNIS ELLING:

Kui oleks käibemaksunumber Soomes, siis oleks pääsenud kergemalt. Nüüd aga on nii, et üks kahest Eesti firmast peab ennast ikkagi Soomes käibemaksukohustuslaseks registreerima, sest käibemaks peab laekuma Soome. Kas Eesti edasimüüja või Eesti kauba saaja Soomes ? üks nendest peab Soomes registreerima. Kaup läheb Soome ja seal teostatakse sellega kohapeal töid. Antud näite puhul saab Eesti edasimüüja müüa edasi ainult Soome käibemaksuga. Kui on vastas ostja Soome käibemaksunumber, siis saab rakendada kolmnurktehingut.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Merit Palk

Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogias palgaprogramm, kus professionaalsed võimalused on ühendatud kasutamise lihtsusega. Teil pole vaja süveneda erinevate tasude ja maksude arvestamise nüanssidesse, kogu tarkus on programmis olemas ning tulemus alati 100% õige.

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad