Rahvusvaheline võlgade sissenõudmine

Liina Karlson
Jurist Liina Karlson käsitleb rahvusvahelist võlgade sissenõudmist

Sageli kuuleme, et võlgnevuse sissenõudmine võlgnikult venib pikale, on kallis, sellel puudub perspektiiv, tulemuste garantii, tagatised, jne. Siin on küsimus isikute õigustes ja kohustustes laiemalt, süsteemide efektiivsuses. Artiklis keskendutakse rahvusvahelisele võlgnevuse sissenõudmisele eelkõige Soome praktikale tuginedes.

Kuidas teha nii, et süsteem oleks võimalikult efektiivne ja töötaks mitte võlgniku, vaid võlausaldaja kasuks? Võla sissenõudmisel on tavaliselt kõige suurem probleem ebapiisav info võlgniku kohta: kas ta töötab Soomes, Norras või Austraalias, kus ta elab, millised on tema kontaktid, majanduslik seis, jms. Selleks, et võla sissenõudmine oleks võimalikult tõhus, tuleb esmalt teha võlgniku taustaanalüüs, st koguda infot. On vahe, kas võlgnik elab ja töötab Soomes arvatavasti või kindlasti, st kas on mõistlik sihtriigis võla sissenõudmisega alustada või mitte. Võla sissenõudmisega kaasneb aja- ja rahakulu, mida ei ole mõistlik teha, kui perspektiiv puudub ja soovitud tulemit ei pruugi tulla. Pole saladus, et perspektiiv puudub ka isikute osas, kes on totaalselt elu hammasrataste vahele jäänud, st võlasaldo ulatub tõenäoliselt mitmekümneaastase maksmiseni. Isiku tausta kohta saab kõige enam infot avalikest allikatest (maksehäireregistrid, kinnistusraamat, äriregister, sotsiaalmeedia, sugulased-tuttavad, Google, jne). Kui on olemas piisav ja perspektiivi kinnitav info, saab alustada sissenõudmist võlgniku elukoha riigis.

Lisaks isiku taustale tuleb analüüsida võlanõuet ennast. Võlad jagunevad tinglikult kaheks: vaieldavad ja vaieldamatud võlad. Võlg on vaieldav, kui pooltel on erinev mälupilt ja arusaam kokkuleppe tingimustest või puudub leping. Selle mittevaieldavaks muutmiseks on vaja läbida kohtumenetlus (saada kohtuotsus) või sõlmida notariaalne kokkulepe kohesele sundtäitmisele allumise kohta (võlatunnistus). Kui on olemas leping, arve, kauba vastuvõtmise akt, muu kirjalik kokkulepe, fotod, vestluste salvestused, vms, siis seda tugevam on positsioon ning seda vähem on nõue vaieldav. Võlausaldaja peab vajadusel suutma nõuet tõendada.

Lisaks tuleb märkida, et ära lase nõudel aeguda! Üldine nõude aegumine on kolm aastat nõude sissenõutavaks muutumisest (st arve maksetähtajale järgnevast päevast arvates). Kui selle aja jooksul kohtusse või notarisse ei jõua, ei saa pärast seda enam ka jurist aidata.

Kohtueelne sissenõudmine
Enne kohtusse pöördumist peaks võlausaldaja (sissenõudja) läbima võla kohtueelse sissenõudmise etapi. See ei ole tingimata kohustuslik eeldus, mis takistaks hiljem kohtumenetluse alustamist, kuid hea tava kohaselt püütakse enne kohtumenetluse alustamist lahendada võlatüli omavahel. Etapi läbimiseks ei pea tingimata olema õigusteadmistega, piisab võlgnikule kirjaliku võlanõude esitamisest. Äärmiselt oluline on seda teha kirjalikult, sest hiljem võib tekkida vajadus seda tõendada (nt kohtumenetluses menetluskulude jaotamisel, kus võlgnik võib väita, et oleks võla ära maksnud, kui oleks meelde tuletatud, ning kohe kohtusse pöördumine on ebamõistlike kulude tekitamine ja tuleb jätta võlausaldaja kanda). Võlanõue tuleks esitada võlgnikule kõikvõimalike sidekanalite teel, st e-postiga, e-tähtkirjaga, paberil tähtkirjaga, vms. Samuti pole sugugi halb idee edastada see sotsiaalmeedia (Facebook, Skype, Instagram, LinkedIn, vms) kaudu. Siin saab kasutada enda fantaasiat. Peamine on, et võlgnik saaks nõude kätte ja kätte toimetamist oleks võimalik tõendada.

Korrektne võlanõue peab sisaldama selgelt sõnastatud võlgnevuse tekkimise alust (nt viidet tasumata arvele ja kuupäevale koos summa ning sellele eelnenud sündmuste lühikirjeldusega). Kindlasti ei tohi puududa maksetähtaeg koos võla tasumise kontoga. Soovitatav on lisada selgesõnaline hoiatus, et nõude maksmata jätmisel on võlausaldaja sunnitud pöörduma kohtusse ja sellega seoses võlgniku kulud kasvavad.

Kui tegemist on rahvusvahelise nõudega ja võlgnik ei oska eesti keelt, siis võimalike keelebarjäärist tulenevate vaidluste vältimiseks tuleks võlanõue esitada ka võõrkeeles (st kaks- või kolmkeelsena).

Mitmes keeles võlanõude esitamine on vajalik hilisema kohtuvaliku üle otsustamisel, sest suure tõenäosusega tuleb kohtusse pöördumisel kõik dokumendid tõlkida just sellesse keelde, nt Soomes kas soome või rootsi keelde. Vali keeled, milles olete omavahel eelnevalt suhelnud ja mida kasutatakse sihtriigis kohtu töökeelena.

Kohtusse pöördumine
Kui võlasuhe on jõudnud faasi, kus omavahel pole enam võimalik kokkulepet saavutada (kokkulepitud tingimuste väga erinev mäletamine, lõputud võla tasumise lubadused, kontakti vältimine, ignoreerimine, vms), tuleb oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse.

Maksekäsk. Lihtsaim ja kiireim viis nõude maksmapanekuks liikmesriikides on teha seda Euroopa maksekäsu esitamise teel. Selleks on loodud rangelt kindel vorm ja see on tasuta leitav Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist. Eestis saab maksekäsu esitada ka e-toimiku kaudu. Oma olemuselt sarnaneb Euroopa maksekäsk paljuski Eestis kasutatava maksekäsu kiirmenetlusega, st kohus saadab võlausaldaja täidetud vormi võlgnikule võlasuhte sisulisi asjaolusid kontrollimata. Kui võlgnik sellele kohtu määratud aja jooksul vastuväidet ei esita, teeb kohus määruse ja rahuldab võlausaldaja nõude, st võlausaldaja saab kohtutäiturile esitada kõlbliku täitedokumendi. Seega kui esineb suur tõenäosus, et võlgnik vaidleb võlgnevusele vastu, on aja kokkuhoiu mõttes mõistlik valida maksekäsu asemel Euroopa väiksemate kohtuvaidluste rakendamine (alla 5000 eurosed nõuded) või üldmenetlus.

Istung kaasneb vaid juhul, kui Euroopa maksekäsumenetlus vaidlustatakse või ollakse sellele vastu; sellisel juhul võib toimuda riiklikule korrale vastav kohtulik arutamine.

Soomes menetleb Euroopa maksekäske vaid Helsingi kohus (Helsingin käräjäoikeus), kuhu saab täidetud ja allkirjastatud maksekäsu saata e-postiga. Soome kohus veel Eesti digiallkirja ei tunnista, st dokumentidel peab olema käsitsi kirjutatud allkiri.

Avalduse esitamisega kaasneb riigilõiv (nt Soomes fikseeritud 86 eurot), mis on oluliselt väiksem üldise kohtumenetluse riigilõivust. Riigilõiv on riikide lõikes erinev ja lähtuda tuleb konkreetse riigi seadustest.

Euroopa maksekäsu menetlus kestab tavaliselt üks kuni kuus kuud (suvel kauemgi). Ennekõike võib menetlus pikeneda siis, kui kohtul pole esimesel katsel võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui kohus on ära kasutanud kõikvõimalikud viisid dokumentide kättetoimetamiseks ja see on ebaõnnestunud, teavitab kohus sellest sissenõudjat.

Kui võlausaldaja ise valdab sihtriigi keelt (mõned riigid lubavad dokumente esitada ka võõrkeeles, nt inglise keeles), pole juristi või advokaadi kaasamine tingimata vajalik. Nende abi läheb vaja juhul, kui võlgnik esitab maksekäsule vastuväite. Sel juhul palub kohus sissenõudjal teatada, kas soovitakse asi lõpetada või jätkata kohtus. Kohtus jätkamisel on menetlus juba tunduvalt spetsiifilisem, seda nii õiguslikult kui ka keeleliselt. Selles orienteerumiseks ja oma õiguste maksimaalseks kaitseks on õigusteadmiste ja kogemustega isiku abi soovitatav.

Euroopa tsiviilkohtumenetlus. Kui nõue ei ületa 2000 eurot ja Euroopa maksekäsumenetlus pole õnnestunud (on tõenäoline, et võlgnik esitab vastuväite, ta on selle juba esitanud, võlgnikule ei ole võimalik dokumente kätte toimetada, vms), saab kasutada ka lihtsustatud või kiirendatud korras kohtumenetlust.

Sissenõudjal on olemas jõustunud kohtuotsus
Kui kohtuotsus on jõustunud, saab selle saata edasiseks tegelemiseks kohtutäiturile, olgu see siis Eesti kohtuotsus, mida täita Eestis või liikmesriigis, või liikmesriigi kohtuotsus, mida täita Eestis. On teada, et Eesti kohtutäituri käed üle Eesti Vabariigi piiride ei ulatu, st ta on võimetu teises liikmesriigis võlga sisse nõudma. Sellisel juhul tuleb esitada vastav avaldus sihtriigi pädevale asutusele. Pädev asutus võib olla nt justiitsministeerium, kohus või kohtutäitur.

Esmalt tuleb kohtulahend tunnustada.
Enne 10.01.2015 tehtud kohtulahenditele tuleb taotleda kohtulahendi täidetavuse tunnistust, st Euroopa Liidu täitekorraldust või Brüssel I täitmisotsust ehk sertifikaati. Täitmisotsuse juurde on vaja lisada kohtuotsuse resolutsiooniosa sihtriigi keeles. Kohus väljastab küsijale täitekorralduse või sertifikaadi, mis sõltub kohtulahendi asjaoludest. Dokumendi väljastamine on riigilõivuvaba.

Alates 10.01.2015 tehtud kohtulahendite korral ei ole nt Soome kohtus täidetavaks tunnistamist enam vaja läbida. Äärmiselt oluline on aga eelnevalt välja selgitada võlgniku täpne või vähemalt viimane teadaolev elukoht Soomes. Tihti võib see info olla olemas ka Eesti kohtul. Elukoha määramine on vajalik, et määrata, millise kohtutäituri tööpiirkonda asi kuulub ehk kuhu avaldus koos dokumentidega saata.

Dokumendi koos võõrriigikeelse täitemenetluse algatamise avaldusega saab saata otse võlgniku elukohaks oleva piirkonna kohtutäiturile. Eesti kohtust vajaliku dokumendi saamisest kuni nt Soome kohtutäiturilt täitemenetlusega alustamise kinnituse saamiseni läheb aega keskmiselt 1,5–2 kuud.

Tuleb arvestada, et liikmesriigi kohtutäiturid ei pruugi suhelda inglise keeles. Soome täitemenetluse avalduse koostamine (kindel blankett) on üpris spetsiifiline ja selle täitmisel peab olema täpne. Kui kohtutäituril tekib küsimusi, siis ta kindlasti informeerib sissenõudjat ja palub täpsustusi. Sellega võib sissenõudja kaotada aega ning kiirem ja kindlam on lasta avaldus koostada kogenud isikul.
Õigusabikulud, mida võlausaldaja kannab kirjeldatud toimingute läbiviimisel, saab võlgnikult sisse nõuda.

Täitemenetluse praktika Soome Vabariigis
Üldjuhul suhtlevad Soome kohtutäiturid sissenõudjaga valdavalt tavaposti teel. Kui täiturile on avaldus koos lisadega esitatud, saadab täitur sissenõudjale esimese kirja, milles teatab, et tema avalduse põhjal on algatatud täitemenetlus. Täitur tagastab sissenõudjale posti teel originaaldokumendid, teatades, kas avaldus on menetlusse võetud või esineb selleks takistusi.

Seejärel algab võlgnikult vabade vahendite kinnipidamine. Soome näitel on nendeks eelkõige töötasu, toetused või pension.

Tuleb arvestada, et kohe ei pruugi võlgnikult midagi õnnestuda kinni pidada, seda põhjusel, et võlgnikul puudub Soomes ametlik töötasu ja vara või jääb töötasu alla elatusmiinimumi. Mittearestitav palgaosa on 2018. aastal 672,3 eurot (neto). Kui võlgnikul on lapsi, lisandub mittearestitavale osale iga lapse pealt 8,04 eurot päevas, mida arvestatakse 30 päeva kohta kuus. Samas kuulub arestimisele tuludeklaratsiooni alusel saadav väljamakse, mille Soome maksuamet (Verohallinto) maksab igal aastal detsembri alguses otse kohtutäiturile. Seega, kui võlgnikul on õigus Soome riigilt saada tagasi enammakstud tulumaks ja Soomes on võlgniku suhtes algatatud täitemenetlus, siis selle tulu peab kohtutäitur võlgnikult kinni täielikult.

Kui võlgnik elab allpool elatusmiinimumi, jäetakse täitemenetlus passiivsele režiimile (passiiviperintää) ja selle eest tuleb tasuda täitetasu 20 eurot. Passiivsest täitmisest teavitatakse ka sissenõudjat. Sisuliselt tähendab see seda, et täitur kontrollib iga teatud perioodi järel võlgniku rahalise olukorra võimalikku muutust.

Oluline on veel märkida, et täitemenetlust alustades edastab nt Soome täitur Eesti mõistes maksehäireteregistrile (luottotietorekisteri) info võlgniku võlast. See välistab võlgnikul täielikult järelmaksu ja laenude saamise võimaluse. Seevastu nt Eestis pole selline asjade kulg võimalik ja kohtutäitur seda ei tee.

Kokkuvõetult tuleb märkida, et Eestiga võrreldes on Soomes võla sissenõudmise protsess pisut aeglasem. Seda ka seetõttu, et Soomes ei aktsepteerita Eesti digiallkirja ja dokumentide edastamiseks tuleb kasutada tavaposti. Positiivne on aga see, et riigilõiv on fikseeritud ja suhteliselt väike ning sissenõudjal on võimalik võla katteks saada võlgniku tulumaksutagastus.

Küsimuste korral kirjuta info@themis.ee, Themis Õigusbüroo.

Osale arutelus

  • Liina Karlson, Themis Õigusbüroo jurist

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

SimplBooks – kõige lihtsam raamatupidamis-
tarkvara

SimplBooksi veebipõhine raamatupidamistarkvara on oma lihtsuse ja soodsa hinna poolest mõeldud just eelkõige väikeettevõtetele. Meid kasutab üle 2500 ettevõtte ja raamatupidaja.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad