Üle 60 aasta raamatupidamisõpet Mõdrikul

Ave Nukka
Ave Nukka tutvustab raamatupidamisõpet Mõdrikul

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (LVRKK) on ainus kõrgkool Eestis, mis paikneb mõisahoones. Mõisakompleks on aja jooksul kujunenud unikaalseks ja moodsaks õpikeskkonnaks kauni looduse rüpes.

Raamatupidamine on Mõdrikul kõige pikemate traditsioonidega eriala, selle õpetamisega alustati aastal 1957. Eelmisel aastal tähistas LVRKK mitut juubelit: möödus 90 aastat koolitustegevuse alustamisest ja 60 aastat raamatupidamise õpetamisest Mõdrikul, 25 aastat sotsiaaltöö õpetamisest Lääne-Virumaal ja 10 aastat tegutsemist rakenduskõrgkoolina.

Raamatupidamise (sh majandusarvestuse) eriala lõpetanuid on aastast 1957 kokku 5868, sealhulgas 1500 kõrghariduse saanut.

Raamatupidajate õpetamise ajaloost

Raamatupidajate õpetamist alustati 1957. aasta 1. septembril. Selleks toodi Ravila ja Olustvere Põllumajandustehnikumist Mõdrikule üle 97 õpilast ning tehnikumis avati raamatupidamise õppesuund. Esimene kooli arhiivis säilinud raamatupidamise õppekava pärineb aastast 1972, järgmine juba 1982. aastast. Kinnitanud on need õppekavad Nõukogude Liidu Kõrg- ja Keskhariduse Ministeerium. Õppekavad olid ühtsed kogu Nõukogude Liidus. Lõpetaja pidi oskama õigesti ja ratsionaalselt üles ehitada raamatupidamisarvestust, mis oleks ranges vastavuses raamatupidamisele esitatud nõuetega, juurutada eesrindlikke raamatupidamise vorme ja meetodeid, koostada ja töödelda algdokumente ning koondeid kõikides arvestusvaldkondades, koostada raamatupidamise perioodilisi ja aastaaruandeid, samuti infot piisava kiirusega ette valmistada arvutusmasinatel töötlemiseks jm.

Esimestel õpetamisaastatel oli eriala nimetus „Põllumajandusliku tootmise raamatupidamine”. Aastal 1989 nimetati eriala ringi „Raamatupidamine ning majandustegevuse kontroll ja analüüs”. 1991. aastal kinnitati eriala nimetuseks „Raamatupidamine ja majandusliku tegevuse analüüs”. 1992. aastal sai õppekava nimeks „Raamatupidamine”.

Esimene kooli enda koostatud ja Haridusvalitsuse juhataja E. Jaama kinnitatud õppekava pärineb aastast 1989. Sellest järgmine on valminud 1991. aastal ja kinnitatud EV Põllumajandusministeeriumis J. Salumi poolt. Õppekava selgitusse on lisatud, et õpe toimub lähtuvalt Raamatupidamise põhimäärusest tulenevatest nõuetest (EVV määrus nr 142. 06.06.1990).

Nimetatud õppekavades on toodud kvalifikatsiooni iseloomustus, milles on öeldud, et õppeaine „Raamatupidamine” annab õpilastele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused raamatupidamisarvestuse korraldamiseks, algdokumentide õigeks kasutamiseks ning arvestuse pidamiseks ettevõttes. Nendel aastatel oli oluline, et lõpetaja saaks pärast eriala lõpetamist ka nn tööliskvalifikatsiooni. Sellepärast on eraldi ära toodud, et õppeaine „Asjaajamine” annab sekretäri tööoskused, õpitakse tundma kaadri- ja arhiivitööd. Öeldud on, et lõpetanud võivad töötada ka personaalarvuti operaatorina. Need õpilased, kes ei ole suutelised omandama raamatupidaja kvalifikatsiooni, arvatakse välja pärast kolmanda kursuse lõpetamist. Soovi korral võivad nad teha kvalifikatsioonieksami ja taotleda laohoidja või masinakirjutaja kvalifikatsiooni.

1991. aastal loodi Rahandusministeeriumi juurde Raamatupidamise Toimkond, kes töötas välja Raamatupidamise põhimääruse. See oli murranguline hetk, sest esimest korda võeti raamatupidamise õigusaktides kasutusele mõiste „rahvusvahelised arvestusstandardid”. Algas õpetajate koolitus ja uue maailmavaate viimine õppekavasse.

1998. aastal, kui kool läks Põllumajandusministeeriumi alluvusest Haridusministeeriumi alluvusse, vähendati õppekavas oluliselt põllumajanduslike õppeainete mahtu. Uute õppeainetena lülitati õppekavasse pangandus, mikro- ja makroökonoomika, turundus, ettevõtluse alused. Eestis rakendus Taani Ärikoolitusprogramm, millega ühines ka Mõdriku kool. Selle programmi raames said erialast koolitust õppejõud ning õppekavasse lisandus organisatsiooni käitumine, juhtimine ja juhtimise arvestus.

Samal ajal võeti vastu Raamatupidaja kutsestandard, milles olid esmakordselt lahti kirjutatud nõuded raamatupidaja kutsetöös. Sellest tulenevalt muudeti õppekavas oluliselt õpetatavate ainete sisu ja kaasajastati mõisteid. Kutsuti kokku tööandjate esindajaid ja otsustati ühiselt, kuidas, millises aines ja mida õpetada. Töötati välja täiesti uued praktikaprogrammid.

1999. aastal valmis ka kooli esimene kutsekõrghariduse õppekava, mis rakendus 2001/2002. õppeaastal. Tehniline revolutsioon arvuti, tarkvara ja interneti valdkonnas tekitas vajaduse lülitada õppekavasse raamatupidamise arvutil ning eraldi õppepraktika „Raamatupidamisarvestus arvutil”.

Kvalitatiivne hüpe raamatupidamise õppe arengus toimus 2001. aastal valminud õppekavadest lähtuvalt. Õpet hakati läbi viima kutsekõrghariduse tasemel ja kooli hakati vastu võtma ainult keskhariduse baasil üliõpilasi. 2002. aastal nimetati kutsekõrgharidus rakenduskõrghariduseks ja tehti muudatused ka õppekavas. Riigieksamid asendusid lõputööga. Sellest tulenevalt lisandus õppekavasse aine „Uurimistöö meetodid”.

2002/2003 liitus kool Eesti Raamatupidajate Koguga. Algatasime raamatupidamist õpetavate koolide õpilastele raamatupidamise kutsevõistluse.

2004/2005 õppeaastal jätkus pidev ainetevahelise integratsiooni tugevdamine. Jälgiti, et ained järgneksid üksteisele loogilises järjekorras, sest osa aineid on eelduseks järgmiste läbimiseks. Keeleõpe on integreeritud erialaterminoloogia ja põhimõtete kasutamisega. Mõdrikul toimus esimene kutsekvalifikatsiooni eksam Raamatupidaja I.

Aastal 2009 väljastati veel raamatupidamise eriala lõputunnistusi, kuid aastast 2010 märgiti lõputunnistustele õppekava nimetuseks juba majandusarvestus.

Kuni aastani 2015 toimus raamatupidajate õpe nii kutse- kui ka rakenduskõrghariduses majandusarvestuse nimetuse all. Edasi toimusid olulised üldise paradigma muutused kutseharidusõppes. Kutseharidust koordineeriva sihtasutuse Innove juhtimisel viidi raamatupidamise õppekava vastavusse raamatupidaja kutsestandardiga tase 5, sõnastati väljundipõhiseks ja rakendati mitteeristavat moodulipõhist hindamist.

Käesolevaks õppeaastaks on raamatupidajaks õppijate osakaal koolis suurim ning õpe toimub rakenduskõrghariduse õppetasemel majandusarvestuse õppekaval ja viimast aastat ka kutsehariduse tasemel raamatupidaja õppekaval. Alates 2017/2018. õppeaastast saab LVRKK-s õppima asuda vaid rakenduskõrghariduse õppekavadel.

Majandusarvestuse õpetamine tänapäeval

Kandes traditsioone ja rakendades vajalikke muutuseid, jätkub raamatupidamise õpe Mõdrikul aina paremal tasemel. Keskastme majandusarvestuse spetsialistide ettevalmistamisel on LVRKK-l oluline roll, sestrakenduskõrghariduse ja bakalaureuse tasemel õpetatakse majandusarvestust Eestis eraldi õppekavana ainult siin. Teistes kõrgkoolides saab majandusarvestust õppida kas spetsialiseerumisena või siis õppeainena.

LVRKK rakenduskõrghariduse õppekavadest on majandusarvestus olnud läbi aegade üks suurima konkursiga eriala. Õppida saab nii päeva- kui ka tsükliõppes (kaugõpe). Majandusarvestust õppima asunud on oma erialavalikus olnud kindlad ja teadlikud, sest väljalangevuse määr on kooli madalaim.

Eriala olulisust ja lõpetajate oskuste vastavust tööturu nõuetele kinnitab lõpetanute kõrge erialane tööhõive, mis oli 2016. ja 2017. aastal 80%. Lisaks on igal aastal osa meie vilistlasi jätkanud oma haridusteed magistriõppes Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis või Eesti Maaülikoolis.

Mitmes arvestusala käsitlevas uuringus (näiteks ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) 2012. aasta raport „100 drivers of change for the global accountancy profession”, Tartu Ülikooli 2015. aasta uuring „Eesti finantssektori inimvara seisund, tulevikuvajadused ja arendamine” ningtööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA 2016. aasta uuring „Tulevikuvaade tööjõu ja oskuste vajadusele: arvestusala”) on jõutud järeldusele, et lähema 5–10 aasta jooksul muutub juhtimis- ja finantsvaldkonnas oluliselt töö iseloom: näiteks kasvab selekteerimise, analüüsimise, sünteesimise, visualiseerimise ja tõlgendamise oskusega spetsialistide vajadus, mis tingib muuhulgas majandusarvestuse rakendusliku suunitlusega kõrghariduse pakkumise suurenemise. Tõusujoones on raamatupidamisteenuse sisseostmine sellele spetsialiseerunud ettevõtetest, nõudlus kasvab juhtimis- ja analüüsivõimeliste spetsialistide järele ning väheneb madalama kvalifikatsioonitasemega ametitel. Seetõttu pole majandustegevuse arvestus tänapäevases tähenduses enam pelgalt fookusega raamatupidamisel kui toimunud majandustehingute kirjapanemisel, vaid nõuab raamatupidajalt kui majandusarvestuse spetsialistilt seoste loomise ja analüüsimise ning tervikpildi nägemise oskust.

Õppekava pideva arendusega püüame tagada õppe vastavuse valdkonna- ja töömaailma muutuvatele vajadustele. Näiteks oleme rakendamas valikmoodulit finantsteenuskeskustele spetsialistide koolitamiseks. Siinkohal on oluline toimiv koostöö praktikute ja erialaorganisatsioonidega (Eesti Raamatupidajate Kogu, Majandusarvestuse Õpetajate Kogu jt).

Lisaks mitmele rakenduskõrghariduse õppekava aluseks olevale õigusaktile on kehtiva majandusarvestuse õppekava sisulise osa aluseks vanemraamatupidaja tase 6 kutsestandard. Sellest lähtuvalt on kutsestandardis esitatud vanemraamatupidaja tööosad ehk kohustuslikud kompetentsid (finantsarvestus, maksuarvestus, juhtimisarvestus) ka õppekava põhimoodulid. Oluliseks peame aga endiselt eriala traditsioonide edasikandmist ning tudengid alustavad teadmiste omandamist majandusmõtte ja -teooriate ning arvepidamise ajaloolisest kujunemisest, mis aitab aru saada nüüdisaegsest majandusest. Lisaks teooria omandamisele kasutatakse kontaktõppetöös ca 50% ulatuses praktilist õpet. Rakenduskõrgkoolina on meie õppekavades oluline roll ettevõttepraktikal, mis tagab üliõpilasele ajakohased kompetentsid, integreerides valdkonna teooriad ja praktilise kogemuse töömaailmas. Ettevõttepraktika on õppekavas läbivalt viiel erineval semestril, kokku 40 EAP mahus (22%). Ettevõttepraktika peamine eesmärk on luua võimalus finantsraamatupidamise, maksunduse ja aruandluse (II, III ja V semester), finantsanalüüsi ja juhtimisarvestuse (IV semester) ning finantsjuhtimise (VI semester) alaste teadmiste rakendamiseks praktikas läbi igapäevatöös osalemise ja kogetu analüüsimise.

Majandusarvestuse õpe lõpeb lõputöö kaitsmisega või lõpueksami sooritamisega. Lõputöö teema tuleneb majandusarvestuse valdkonnast ja on enamasti suunatud konkreetse ettevõtte probleemi lahendamisele. 2017. aastal pälvis riiklikul arvestusalaste uurimistööde konkursil parima bakalaureusetöö auhinna meie majandusarvestuse üliõpilase lõputöö. Lõpueksami sooritajad peavad aga demonstreerima vastavust kutsestandardi vanemraamatupidaja tase 6 kompetentsidele, millega eksami sisu on kooskõlla viidud.

Majandusarvestuse üliõpilased saavad ka rahvusvahelise õpikogemuse: Erasmus+ programmi raames on välja kujunenud edukas koostöö Portugali kõrgkooliga Instituto Superior de Contabilidade e Administra??o de Lisboa.

Lisaks majandusarvestusele on LVRKK-s võimalik õppida ärijuhtimise, kaubandusökonoomika, juhiabi, majandusinfosüsteemide korralduse ja sotsiaaltöö õppekaval.

Kuna Mõdrikul on raamatupidamist õpetatud ja õpitud 60 aastat ning selle eriala õpetamise traditsioonid ja kogemused on siin kõige pikaajalisemad, siis jääb loota, et saame ka edaspidi anda oma panuse raamatupidajate järelkasvu.

Kasutatud allikas: LVRKK toimetised. 60 aastat raamatupidamisõpet Mõdrikul

Osale arutelus

  • Ave Nukka, majandusarvestuse juhtiv lektor, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad