Olulisemad tulumaksuseaduse muudatused

Aule Kindsigo
Aule Kindsigo selgitab tulumaksuseaduse muudatusi

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule Kindsigo teeb kokkuvõtte olulisematest tulumaksuseaduse muudatustest ning tutvustab lähemalt maksuvaba tulu ja sõiduautode erisoodustuse arvestamise nüansse.

2018. aastal jõustuvatest tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) muudatustest on enamik leitav kahest õigusaktist ? „Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus” ehk nn kobarseadus, mille Riigikogu võttis vastu 19.12.2016 (RT I, 24.12.2016, 1) ja „Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus”, vastu võetud 19.06.2017 (RT I, 07.07.2017, 3). 

2016. aasta detsembris muudeti seadust alljärgnevalt:
1. Intressi maksuvabastus tühistati. Kui siiani ei maksustatud meie igapäevaselt kasutataval arveldusarvel tekkivat intressi ja tähtajalise hoiuse intressi, siis alates 2018. aastast on kõik intressid tulumaksuga maksustatavad ja intressi väljamaksjad, sh krediidiasutused peavad tulumaksu 20% kinni pidama ja selle ka maksuhaldurile deklareerima. Kuna tegemist on isiku maksustatava tuluga, siis võib saadud intress mõjutada ka lubatud maksuvaba tulu suurust.
2. Maksuvaba tulu suurus tõsteti alates 2018. aastast varasemalt lubatud 190 euro asemel 500 euroni kuu kohta, kuid vastukaaluks kaotati täiendav maksuvabastus pensionitele ja tööõnnetus- või kutsehaigushüvitistele. Kui ühe kuu sissetulek on vahemikus 1200-2100 eurot, väheneb maksuvaba tulu; 2100 eurost suurema summa puhul kaob maksuvaba tulu sootuks.

3. Piirati eluasemeintressi mahaarvamist ja seda juba 2017. aasta eest esitataval üksikisiku tuludeklaratsioonil. Kui eelmisel aastal oli mahaarvamise piirang 1200 eurot koolituskuludele, eluasemeintressidele ja heategevuslikele kingitustele-annetustele, kuid ei olnud sätestatud, millises proportsioonis saab neid kulutusi maha arvata, siis muudatuste tulemusena võib lubatud 1200 euro mahaarvamise hulgas olla eluasemelaenu intresse kuni 300 eurot, mis tähendab eluasemelaenu intressilt tagastatavat tulumaksu maksimaalselt 60 eurot (300 x 20%).
4. Ühisdeklaratsioon 2017. aasta tulude deklareerimisel kaotati, kuid abikaasal lubatakse piirmäära ulatuses (1200 eurot) maha arvata koolituskulusid ja eluasemelaenu intresse (abikaasade ühisvara korral), kui ühel abikaasal ei ole võimalik neid oma deklaratsioonil maha arvata. Õnneks taastati teise, suvise muudatusega väikeses osas ka ühise maksuvaba tulu deklareerimine. Nimelt võib teine abikaasa maha arvata esimese abikaasa maksuvaba tulu kuni 2160 eurot (180 eurot kuu kohta), kui esimese abikaasa aastatulu on alla 2160 euro. Samuti läheb soodsamaks maksuvaba tulu arvestamine ülalpeetavate alaealiste laste osas. Kui siiani sai mahaarvamise teha alates teisest lapsest isik, kes on perekonnaseaduse alusel lapse ülalpidaja, siis nüüd saab maha arvata ka ülalpidamisel olevad abikaasa lapsed.
5. Tervise edendamise kulud muutuvad alates 2018. aastast maksuvabaks 100 euro eest kvartalis töötaja kohta.

2017. aasta suvel tehti seadusesse alljärgnevad muudatused:
1. Nn küpsete ettevõtete dividendid on 14% (14/86). Jaotatud kasum, mis on väiksem või võrdne eelneva kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumiga, millelt on makstud tulumaksu, maksustatakse määraga 14/86. Sealjuures loetakse esimeseks aastaks 2018. aastat. Niisiis saab esimest korda seda soodustust kasutada 2019. aastal makstavatele dividendidele. Selline maksumäär kehtib ainult siis, kui dividendi saajaks on juriidiline isik. Kui dividend jaotatakse üksikisikule, tuleb täiendavalt kinni pidada 7% üksikisiku tulumaksu.
2. Koos dividendi tulumaksu soodusmääraga tõhustati kontrolli välja antud laenude üle. Kehtestati ettevõtte tulumaks ja laenude deklareerimise kohustus varjatud kasumieraldiste puhul. Kontsernisiseseid laene hakatakse deklareerima vormil INF 14, esimene deklareerimine on 20. aprillil 2018.
3. Maksuvaba tulu arvestamiseks kehtestati valem.
4. Osaliselt võimaldati ühist tulude deklareerimist.
5. Erisoodustuse maksustamisel tehti soodustusi töölepinguga töötajate tööle- ja kojusõidul ning majutamisel, samuti lubati parkimistasusid maksuvabalt hüvitada isikliku sõiduautoga tehtud töö-, teenistus- või ametisõidul. Need muudatused kehtivad juba alates 1. juulist 2017.
6. Samuti muutus juba 1. juulist 2017 leebemaks osalusoptsioonide kolme aasta reegel. Nimelt ei muutu aastate arvestus, kui muudetakse alusvara; lisaks hakatakse kasutama proportsiooni arvestust, kui kogu osalus võõrandatakse või kui töötaja muutub püsivalt töövõimetuks või sureb.
7. Krediidiasutustele kehtestati avansiline tulumaks 14%, mida tuleb maksta eelmise kvartali kasumist ja mille võrra vähendatakse eelseisvatelt dividendi väljamaksetelt tasutavat tulumaksu.
8. Sõiduauto erisoodustuse muudatuse tulemusena ei saa segakasutuses olevad sõiduautod enam arvestada tegelikke erasõite, vaid hakkavad erisoodustust maksma sõiduauto kilovattide alusel. Mõningaid muudatusi tehti ka käibemaksuseaduses, aga need on seotud vaid sõidukite erisoodustusega.

Pikemalt võtame vaatluse alla kaks muudatust – maksuvaba tulu ja sõiduautode erisoodustuse.

Maksuvaba tulu 2018. aastal
Maksuvabastuse arvestamisel võetakse arvesse kõik inimese maksustatavad tulud, mitte ainult palgatulu. Seega lisaks töisele tulule lähevad arvesse ka kõik muud maksustatavad sissetulekud nagu rendi- ja intressitulu, pension, honorar, stipendium, välisriigist saadud tulu, kasu vara võõrandamiselt (kinnisvara ja väärtpaberid), lisaks ka saadud dividendid ja muud kasumist tehtud väljamaksed (likvideerimisjaotis, osade tagasiostmine jms).

Arvesse ei lähe ainult sissetulekud, mis on tulumaksuseaduse alusel maksuvabad, nagu riiklikud stipendiumid ja toetused, oma alalise elukoha müük jms.

Kõik see teeb tööandja elu keeruliseks, kuna täpset aasta maksukohustust on võimatu välja arvestada. Olenevalt asjaoludest tekib isikul kas tulumaksu juurdemaksmise kohustus või saab ta endiselt tulumaksu tagastuse.

Ilmselt hakkab oluliselt enam inimesi aasta tuludeklaratsiooni järgselt tulumaksu riigile tagasi maksma, kusjuures maksimaalne tagasimakse saab olla 1200 eurot. Samuti tuleks alampalka saavatel inimestel arvestada sellega, et kui neile on igal kuul rakendatud maksuvaba tulu 500 eurot, ei maksagi nad riigile tulumaksu ja järelikult ei ole neil 2019. aasta alguses iga-aastase üksikisiku tuludeklaratsiooniga ka midagi riigilt tagasi saada.

Nii kuu kui aasta maksuvaba tulu arvestamiseks on tulumaksuseaduses kehtestatud valem.

Kuu valem:

500 – 500 / 900 x (väljamakse – 1200): § 42 lg 1

Maksuvaba tulu arvestus:

Brutopalk 1500 eurot: 500 - 0,555556 x (1500 - 1200) = 333,33
Brutopalk 2000 eurot: 500 - 0,555556 x (2000 - 1200) = 55,56

Aasta valem:

6000 – 6000 / 10800 x (tulu summa – 14 400) ; § 23 lg 2

Kuidas peaks raamatupidaja käituma, et 2018. aasta kokkuvõttes tulumaks enam-vähem õige tuleks? Tulumaksuseaduses on kaks uut põhimõtet:
- Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa mahaarvamise (§ 42 lg 1)
- Maksuvabastust arvestatakse iga kuu lõikes eraldi, varasemate kuude kasutamata maksuvabastust arvesse võtta ei saa (tühistati § 42 lg 3). Lõplik ümberarvestus toimub füüsilise isiku aasta tuludeklaratsiooniga.

Kui töötaja on esitanud maksuvaba tulu avalduse ja mingeid erisoove ei ole avaldatud, siis kuu arvestuses:
- väljamakse kuni 1200 eurot – maksuvaba tulu 500 eurot;
- väljamakse 1200 – 2100 eurot – maksvaba tulu valemi järgi vahemikus 500 – 0 eurot;
- väljamakse alates 2100 eurost – maksuvaba tulu ei rakendata.

Kuna tööandja ei tea kõiki töötaja sissetulekuid ja seega ei saa kindlustada täpset aasta tulumaksu arvestust, peaks iga inimene ise suutma arvutada, kui suureks kujuneb tema aasta tulu, milliseid mahaarvamisi ta saab teha oma aasta tuludeklaratsioonis (soodustus alates 2. lapsest, koolituskulud, eluasemelaenu intressid, annetused, vabatahtlik pensionifond) ning seda kõike arvesse võttes arvutada, kas ja kui palju oleks tal õigust maksuvabale tulule.

Nende arvestuste kohaselt saaks ta tööandjale teha uue avalduse (või praegu kehtiva avalduse üldse tühistada), näidates väiksema summa, mida tööandja võiks maksuvabana rakendada.

Töötaja võib oma avaldust aasta jooksul ka korduvalt muuta, mistõttu peaks uues palgaprogrammis olema vastav lahter, kuhu raamatupidaja saaks iga töötaja personaalse maksuvabastuse sisestada. Mis puutub enne 2018. aastat esitatud avaldustesse, siis need jäävad jõusse, kui töötaja soovib maksuvabastust vastavalt seaduses lubatule.

Tööandja peaks käesoleva aasta lõpul töötajatele selgitama, et nad peavad ise otsustama, mis nende aasta deklaratsiooni tulemus saab olema. Valikud:
1. Rakendada tööandja juures maksuvaba tulu (kui ühe väljamaksja juures on tasu alla 2100 euro) ja vajaduse korral tasuda tulumaksu juurde järgmise aasta tuludeklaratsiooniga ehk sisuliselt võtta riigilt protsendita laenu.
2. Arvestada enam-vähem, kui suur aasta maksuvaba summa võiks tulla, vastavalt sellele teha tööandjale avaldus maksuvabastuse rakendamiseks. Sellisel juhul on aasta deklaratsiooniga ümberarvestus minimaalne.
3. Mitte rakendada jooksvalt maksuvaba tulu ja saada endiselt tulumaksu tagastust aasta tuludeklaratsiooniga.

Kokkuvõetult tuleb tõdeda, et uus maksuvaba tulu arvestus on märksa keerulisem, kui me siiani oleme harjunud. Eriti suurde segadusse satuvad töötajad, kes on harjunud, et tööandja arvestab maksud ja aasta lõpu seisuga on kõik maksukohustused täidetud. Tulevikus see enam nii ei ole, inimesed peavad ise aru saama ja otsustama, kas ja kui palju on neil maksuvabale tulule õigus.

Sõiduautode erisoodustus
Sõiduautodele (kategooria M1 ja M1G) rakendub 2018. aastal kilovatipõhine maksustamine. Kui praegu on tööandjatel valida, kas arvutada erisoodustust sõidupäeviku alusel, lähtudes tegelikest erasõitudest, maksta ilma arvestuseta erisoodustust 256 eurolt või hoopis lubada töötajal oma erasõidud tööandjale hüvitada, siis järgmisel aastal sellist valikut ei ole.

Olenemata sellest, kas kuu jooksul tehakse erasõite 10 või 10 000 kilomeetrit, on erisoodustuse hind ikka sama ja seda hakatakse arvestama konkreetse sõiduauto kilovattide järgi. Sõidupäeviku alusel enam erasõite arvestada ei saa. 1 kW hinnaks on 1,96 eurot (tulumaks + sotsiaalmaks 1,3 eurot 1 kW kohta kuus).

Näiteks maksud 110 kW sõiduautol:
Erisoodustuse hind 110 x 1,96 = 215,60, tulumaks 215,60 x 20 / 80 = 53,90, sotsiaalmaks (215,60 + 53,90) x 0,33 = 88,94. Üle viie aasta vanustele sõiduautodele rakendatakse koefitsienti 0,75, st 1 kW hind on 1,47 eurot (tulumaks + sotsiaalmaks 0,97 eurot 1 kW kohta kuus). Täiendavalt on lubatud, et tarbesõiduk ehk N1 võib soovi korral ka kilovatipõhist erisoodustuse maksustamist kasutada. Samas võivad N1 sõidukid jätkata kasutusel olevat turuhinnapõhist maksustamist.

Kui otsustatakse, et tööandja sõiduautoga erasõite teha ei lubata, tuleb ikka pidada vastavat arvestust ja suuta tõendada, et see ka praktikas nii on. Lisaks on vaja teha liiklusregistrisse märge. Märget saab teha sõiduauto omanik või vastutav kasutaja ja sellise märke tegemine on riigilõivuvaba, aga samas on see avalik info. N1 kategooria puhul liiklusregistrisse märget ei tehta, isegi kui kasutatakse kilovatipõhist maksustamist.

Sõiduauto erisoodustuse muudatuse tulemusel on võitjaid ja kaotajaid. Need, kes praegu maksavad erisoodustust ilma arvestuseta 256 eurolt ja kelle sõiduauto mootor on kuni 130 kilovatti, hakkavad 2018. aastal vähem erisoodustuse makse tasuma. Nende jaoks, kellel on võimsam sõiduauto või kes arvestavad tegelike erasõitudega, erisoodustuse hind aga tõuseb.

Osale arutelus

  • Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Merit Palk

Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogias palgaprogramm, kus professionaalsed võimalused on ühendatud kasutamise lihtsusega. Teil pole vaja süveneda erinevate tasude ja maksude arvestamise nüanssidesse, kogu tarkus on programmis olemas ning tulemus alati 100% õige.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad