Muudatused üksikisiku maksustamisel

Muudatused üksikisiku maksustamisel
Tuuli Seinberg käsitleb Aule Kindsigo loengu põhjal tulumaksuseaduse muudatusi

2018. aasta algusest jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused, mis puudutavad üksikisikute maksustamist ja palgaarvestust. Maksunõustaja Aule Kindsigo jagas veebiseminaril praktilisi näiteid, mida astmelise maksuvaba tulu arvestamisel silmas pidada ja kuidas seda arvutada.

19. detsembril 2016 vastu võetud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse järgi rakendub alates 1. jaanuarist 2018 kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. Seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ning tööõnnetus- ja kutsehaiguse hüvitistele.

Aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas, aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400), aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0. Tulu summa on brutosissetulek, millelt peetakse kinni tulumaks ja töötasu puhul ka töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse.

Aastatulu hulka arvestatakse tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu). Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Aastatuluna ei arvestata tulumaksuseaduses sätestatud maksuvaba tulu nagu hüvitisi, toetusi ja stipendiume, eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müüki jms, mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Kuidas muudatusi aga praktikas arvestama hakata?

Võrdluseks tuletame kõigepealt meelde, milline oli üksikisiku maksustamine 2016. aasta eest esitatud tuludeklaratsioonil. Siis oli viimane kord, kus peaaegu igaüks sai tulumaksu tagasi ning oli võimalik teha ühisdeklaratsiooni. Alates teisest lapsest oli maksuvaba tulu 1848 eurot.

Pensionite maksuvabastus on olemas veel ka aastatel 2016–2017. Muude kulude maha arvamisel ei tohtinud eluasemelaenu intressid, koolituskulud ja heategevuslikud kingitused ja annetused kokku anda rohkem kui 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% maksustatavast tulust. Näiteks need, kel oli aastatulu ainult 2000 eurot, tohtisid maha arvata 1000 eurot, need aga, kellel aastatulu oli 200 000 eurot, said maha arvata ikka ainult 1200 eurot. Kui tehti ühisdeklaratsioon, siis tohtis selles maha arvata kokku kuni 2400 eurot.

Madalapalgaliste tagasimakse oli sel aastal esimest ja viimast korda. Tasub teada, et kui inimene sai madalapalgalise tagasimakse, aga tal polnud selleks õigust, kuna kas tööandja oli näidanud liiga palju töötamise kuid või palga valesti deklareerinud, on riigil õigus viis aastat tagasimakset tagasi nõuda.

Üksikisiku maksustamine 2017. aastal

Kui hakkame 2018. aastal deklareerima neid tulusid, mida 2017. aastal teenime, tuleb arvesse võtta juba mõningaid muudatusi.

Maksuvaba tulu on ikka 2160 eurot aastas ehk 180 eurot kuus ning maksuvaba tulu alates teisest lapsest 1848 eurot kuus.

Maksuvaba pension on 2832 eurot aastas ehk 236 eurot kuus.

Suuremad muudatused on ühisdeklaratsiooni esitamises. Kui algselt taheti see võimalus üldse ära kaotada, siis nüüd saab üks abikaasa ikkagi arvesse võtta teise abikaasa maksuvaba tulu. Kui üks abikaasadest üldse ei tööta või saab väga vähe tulu, siis saab teine abikaasa tema maksuvaba tulu rakendada selle 180 euro ulatuses kuus tingimusel, et teise abikaasa maksustatav tulu ei ületa 2160 eurot aastas. Kahe peale saab maha arvata ka koolituskulusid ja eluasemelaenu intresse, ent ühe perekonna piir on 1200 eurot. See tähendab, et kui varem sai pere maha arvata 2 x 1200 eurot, siis nüüd vaid 1200 eurot.

Mainitud 1200-eurose mahaarvamise sees ei tohi olla eluasemelaenu intressi rohkem kui 300 euro ulatuses. Mahaarvamise piirang puudutab kolme asja: eluasemelaenu intresse, koolituskulu ja kingitusi-annetusi, kusjuures viimaseid üks abikaasa teisele üle kanda ei saa, ent üksikisik saab maha arvata. Täiendavalt saab maksustatavast tulust maha arvata lapsed ja pensioni III samba.

Kolmanda samba maksuvabastus on 15% kogu aasta maksustatavast tulust, ent mitte rohkem kui 6000 eurot.

Üksikisiku maksustamine 2018. aastal

Nagu alguses välja toodud, on 2018. aastal maksuvaba tulu 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus kuni 14 400-eurose (1200 eurot kuus) brutopalgani. Alates 14 401 eurost (1201 eurot kuus) hakkab maksuvaba tulu vähenema, jõudes nulli 25 200 euro (2100 eurot kuus) brutopalga juures.

See tähendab seda, et kelle aastatulu on keskmiselt kuu lõikes kuni 1200 eurot, saab maksuvabastust 500 eurot kuus. Nendel, kelle kuusissetulek jääb 1200–2100 euro vahele, hakkab maksuvaba tulu vähenema. Ja kui keskmine aastatulu on üle 2100 euro kuus, siis ei ole maksuvabale tulule enam üldse õigust.

Täiendav maksuvaba pension puudub. Kõige rohkem võivadki seadusemuudatusega kaotada tööl käivad või muid tulusid saavad pensionärid. Kuna eraldi maksuvabastus pensionile kaob, kaotab pensionär juhul, kui ta kuu keskmine tulu läheb üle 2100 euro, võrreldes eelmise valitsuse lubatud 190-eurose maksuvaba tuluga, lausa 83 eurot kuus.

Ka tööõnnetuse ja kutsehaiguse maksuvabastus kaob, ühisdeklaratsiooni ei ole, ent ühiseid kulusid saab maha arvata samamoodi kui 2017. aastal.

Maksuvaba tulu arvutamine 2018. aastal

Tuleb tähele panna, et eraldi on kuu ja aasta valem.

Kui vaatame kuu valemit, on selles kirjas „väljamakse”. Tuleb meeles pidada, et maksuseaduse mõistes on väljamakse brutopalk, millest ei ole veel midagi maha arvatud.

Et tehe (500 : 900) ei jagu, ümardavad nii palgaprogrammid kui maksuamet kõige viimasena, kusjuures tulemuses on kaks kohta pärast koma. Kui soovite arvutada käsitsi, siis tuleb jagatist arvutada nii, et võtate kuus kohta pärast koma. Kui jätta pärast koma alles vähem kohti, tulevad arvutusse sendised vahed ning mida lähemal olete 2100 euro piirile, seda suurem on viga.

Oluline on meeles pidada ka tehete järjekorda - kui avaldises on korrutamis-, jagamis-, liitmis- ja lahutamistehteid, siis arvutatakse avaldise väärtus järgmises järjekorras:

 1. korrutatakse või jagatakse (tehete esinemise järjekorras),
 2. liidetakse või lahutatakse (tehete esinemise järjekorras).

Kui avaldises on ka sulud, siis tehakse esmalt sulgudes olevad tehted.

Aasta valem on olemuselt samasugune, ent termini „väljamakse” asemel on tulu summa. Arvutamine käib sisuliselt sama moodi, vahe on ainult selles, milline on maksuvaba tulu.

Tasub teada sedagi, et alates 1. augustist 2017 ei ole tulumaksu kinnipidaja kohustatud TSD-l kajastama väljamaksete puudumisel töötaja või ametniku tööaja määra. TSD lisalt 1 kaovad maksuvaba tulu liigid 620 ja 630. TSD Lisa 1 andmekoosseis ei täiene, muutuvad vaid maksuvaba tulu arvutus- ja kontrollireeglid.

Maksuvaba tulu praktikas

Praeguse seaduse järgi on kõik, kes tahavad maksuvaba tulu saada, esitanud tööandjale vastava avalduse. Samas ei ole avaldusel kirjas maksuvabastuse summat, vaid see on üldsõnaline. Seega ei pea need töötajad, kellel on avaldus tehtud ja kes ei taha, et nende maksuvaba tulu erinevalt arvestataks, uut avaldust esitama.

Tuleb siiski läbi mõelda, kas aasta lõikes on töötajal ikka õigus nii suurele või üldse mingisugusele maksuvabale tulule. Inimesel võib olla mitu töökohta, lisaks palgale võib ta saada töövõtu- või käsunduslepinguga tasu. Lisanduda võivad mittetöiseid tulud, autoritasud, väärtpaberite müügist või vara võõrandamisest saadud tulu, dividenditulu, tulu välismaalt, renditulu, intressitulu või ka pension. Aasta maksuvaba tulu arvutamisel liidetakse kõik need maksustatavad tulud kokku.

!Aasta maksuvaba tulu arvutamisel liidetakse kokku kõik maksustatavad tulud.

Ka ettevõtluskontole laekunud summad on tulu, ainult et nendelt arvestatakse maha arvestuslik sotsiaalmaks.

Keerulisem lugu on dividendidega. Maksujuriidiliselt ei ole dividend füüsilise isiku maksustatav tulu. See tähendab, et kui üksikisik saab ettevõttest dividendi, siis tasub tulumaksu ettevõte ja inimesel maksukohustust ei ole. Samas mõjutab dividend inimese aastatulu ja võib vähendada tema õigust maksuvabale tulule – dividendi saamise tõttu võib maksuvaba tulu väiksemaks jääda või üldse ära kaduda.

Maksuvaba tulu arvestamise avaldus

Maksuvaba tulu rakendamiseks peab väljamaksjal jätkuvalt olema väljamakse saaja avaldus. Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse. Maksumaksja saab oma avalduses näidata, et tööandja kas arvestaks maksuvaba tulu, ei arvestaks maksuvaba tulu või arvestaks konkreetse maksuvaba tulu summaga, nt 100 eurot kuus (kui seadusejärgne maksuvaba tulu on väiksem kui isiku avalduses näidatud summa, peab väljamaksja alati lähtuma seadusjärgsest määrast).

Soovitav oleks juba selle aasta lõpul oma töötajate seas teha teavitustööd, saata olenevalt töötajate arvust kas e-kiri või siis korraldada koosolek, et süsteemi tutvustada ja anda valida kolme variandi vahel.

Esimene võimalus on rakendada sama avaldust, mis on kunagi tehtud ja rakendada maksuvaba tulu nagu seaduses on ette nähtud. Kui tulusid on rohkem, peab töötaja järgmisel aastal tuludeklaratsioonil tulumaksu lihtsalt juurde maksma.

Teine variant on võtta avaldus tagasi ja maksustada kogu palk alates esimesest eurost ära. Kui töötajal on midagi tagasi saada, saab selle oma üksikisiku deklaratsiooniga tagasi.

!Maksuvaba tulu arvestamise avalduse esitamise kohta tuleks kehtestada ettevõttesisesed reeglid.

Kolmas variant on see, et töötaja arvutab ise välja, kui suur tema maksuvaba tulu võiks olla. Seaduses on kirjas, et töötaja võib soovida väiksemat maksuvaba tulu. See tähendab aga seda, et palgaprogrammi peaks tekkima eraldi kastike maksuvaba tulu kirjutamiseks. Samas ei keela seadus ka seda, et inimene võib aasta kestel mitu korda oma soove muuta. Seetõttu võiks suuremas ettevõttes kehtestada mingi sisekorra selle kohta, kui sageli, mis kuupäevaks ja kellele seda avaldust võib esitada.

Maksuvaba tulu arvestamise näited

Esimene näide toob ilmekalt välja olukorra, kus tööandja on arvestanud kõik maksud õigesti, ent inimene on kokkuvõttes ikkagi makse vähem maksnud ja peab järgneva aasta deklaratsioonil tulumaksu tagastama.

Näites on töötaja igakuine töötasu 1200 eurot, nii et 500 eurotmaksuvabastust saab rakendada. Detsembris makstakse aga kõigile ühe kuupalga ulatuses preemiat. See tähendab aga, et detsembris on väljamakse 2400 eurot ja mingit maksuvaba tulu rakendada ei saa. Aasta arvestuses tähendab see omakorda seda, et töötaja keskmine kuu sissetulek pole enam 1200 eurot, vaid 1300 eurot ja ta on riigile justkui võlgu: ta on saanud maksuvabastust 33 eurot rohkem kui oleks pidanud. Üksikisiku tuludeklaratsioonil kuulub see summa tagastamisele.

Arvutuskäik

• Töötasu 1200 eurot

TK 1,6% = 19,20, KOPS 2% = 24 eurot, MV 500 eurot

TM – (1200–19,20–24–500) x 0,2 = 131,36

•Töötasu 2400 eurot

TK 1,6% = 38,40, KOPS 2% = 48 eurot, MV 0 eurot

TM – (2400–38,40–48) x 0,2 = 462,72

• Aasta jooksul tasutud tulumaks 11 x 131,36 + 462,72 = 1444,96 + 462,72 = 1907,68

Kui 11 kuud saadi 1200 eurot ja sellele rakendus see 500-eurone maksuvabastus (TK on töötuskindlustus ja KOPS on kogumispension), maksis töötaja iga kuu tulumaksu 131,36 eurot.

Aasta viimasel kuul sai ta 2400 eurot, millest võetakse maha töötuskindlustus ja kogumispension, ent maksuvaba tulu ei arvestata. Sel kuul maksis ta tulumaksu 462,72 eurot.

Aasta tulumaks on 1907,68 eurot.

Kui läheme aga aastase tulumaksuarvestuse juurde ja võtame kasutusele aasta valemi, siis tuleb välja, et töötajal oli õigus saada maksuvaba tulu 5333,33 eurot, aga tegelikult sai ta 11 x 500 ehk 5500.

 • Aasta tulumaksu arvestus:

MV tulu – 6000 – 6000 / 10 800 x (15 600 – 14 400) = 6000 – 0,555556 x 1200 = 5333,33

TK – 11 x 19,20 + 38,40 = 249,60

KOPS – 11 x 24 + 48 = 312,00

TM – 15 600 – 249,60 – 312 – 5333,33 = 9705,07 x 20% = 1941,01

• Aasta jooksul tasutud 1907,68

• Juurde maksta 1941,01 – 1907,68 = 33,33

• Kontroll:

MV tulu rakendatud 11 x 500 = 5500

5500 – 5333,33 = 166,67 x 0,2 = 33,33

Kuna aasta jooksul on töötaja saanud 5500 eurot maksuvaba tulu, ent tohtis saada ainult 5333,33 eurot, kuulub juurde maksmisele ümardatult 33 eurot. Sellest arvutatakse küll maha veel kahe ja enama lapse maksuvabastus ja koolituskulud vms, mis võivad tagasimakse tasandada.

Selle näite puhul võib ülejärgmisel aastal selguda, et pensionär on riigile võlgu. Oht on selles, et pensionär ei pruugi üldse selle peale tullagi, et peaks maksu- ja tolliametile tuludeklaratsiooni esitama.

Kui pension on natuke alla 500 euro või üle 400 euro ja pensionär on oma maksuvaba tulu avalduse esitanud sotsiaalkindlustusametile, saab inimene kogu pensioni ilma igasuguse maksustamiseta kätte. Kui ta nüüd saab ootamatult mingi maksustatava sissetuleku – näiteks dividenditulu, metsa müügist saadud tulu või siis võtab ta oma III pensionisamba välja, ning keskmine kuusissetulek läheb üle 2100 euro, ei ole tal enam maksuvabale tulule õigust ja kogu sotsiaalkindlustusameti poolt rakendatud maksuvabastuse peab järgmise aasta üksikisiku tuludeklaratsiooni järgi tagasi maksma. Seega võib ülejärgmise aasta 30. juunil või 1. oktoobril olla pensionäril riigi ees võlg.

Praegu on töötav pensionär teinud maksuvaba tulu arvestamise avalduse töökohale ja sotsiaalkindlustusamet rakendab pensioni maksuvabastust. Järgmisel aastal, kui maksuvaba tulu avaldus on töökohas, peab inimene ise otsustama, kas ta lubab seda rakendada või mitte. Pension maksustatakse aga alates esimesest eurost kui sotsiaalkindlustusametile ei ole avaldust esitatud.

Maksuvaba tulu rakendamine väljamaksetel

Kui maksuvaba tulu avaldus on esitatud, on kuu arvestus järgnev:

 • väljamakse kuni 1200 eurot: maksuvaba tulu 500 eurot
 • väljamakse 1200 – 2100 eurot: maksuvabastus vahemikus 500 – 0 eurot
 • väljamakse alates 2100 eurost: maksuvabastust ei rakendata

Kus lõpeb aga üks vahemik ja algab teine? Et arvutamisel võetakse arvesse kaht kohta pärast koma, siis kehtib kuni 1200 euroni veel 500-eurone maksuvabastus, ent alates summast 1200,01 eurot läheb maksuvabastus juba arvutusvahemikku.

Seadus ütleb ka seda, et maksuvaba tulu arvestatakse iga kuu kohta eraldi ja mitte mingisugust tasaarveldust varasemate kuudega ei toimu. Näiteks kui mõnel kuul ei ole maksuvaba tulu arvestatud, kuna väljamakse oli liiga suur või seda ei tehtudki, siis ei saa varasemat summat järgmisesse kuusse üle kanda. Kui on tarvis midagi ümber arvestada, toimub lõplik arvestus iga-aastasel tuludeklaratsioonil.

Päris klappida saab arvestus ainult sellisel juhul, kui palk on ainuke väljamakse ja see jääb alla 1200 euro, sest siis on maksuvaba osa 500 eurot ja aasta lõpp jookseb enam-vähem paika. Kui aga palk jääb vahemikku 1200–2100 eurot, siis tulevad juba ümardamisvead sisse.

Kui brutopalk on täpselt 2100 eurot, siis enam maksuvabastust ei saa. Kui palk on 2099 eurot, saab ehk sendi maksuvaba tulu.

Tulumaksuarvestuses võib ootamatuid probleeme tekkida ka puhkustega. Kui töötaja soovib puhkusetasu kätte saada enne puhkusele minekut, siis võib palga ja puhkusetasu samal kuul välja maksmisel kokkuvõttes väljamakse nii suur tulla, et kuu maksuvaba tulu tuleb väiksem või olematu. Seega tuleks läbi mõelda ja ka töötajatele selgeks teha, et tulusam on mitte jätta sisse „tühje” kuid ja mitte maksta ühes kuus välja mitme kuu tasu.

Maksuvaba tulu rakendamise avalduse näide

Töötaja esitab tööandjale avalduse ja palub rakendada maksuvaba tulu 150 eurot. Kuude lõikes on väljamaksed aga erinevad.

Esimese kuu brutopalk 700 eurot

 • maksuvaba tulu 150 eurot (töötaja soovil)
 • töötuskindlustus 700 x 0,016 = 11.20
 • kogumispensioni makse 700 x 0,02 = 14 eurot
 • tulumaks (700?150?11,20?14) x 0,2 = 524,80 x 0,2 = 104,96

Väga oluline on meeles pidada, et töötaja avaldus kehtib seni, kuni tema soov maksuvabale tulule on väiksem kui seadus nõuab. Näiteks soovis töötaja esimesel kuul rakendada 150 eurot maksuvabastust, mida me saamegi teha.

Teise kuu brutopalk 1900 eurot

 • maksuvaba tulu 111,08 – 500 – 0,55556 x (1900 – 1200) = 111,11 (kuigi avaldus 150 euro peale)
 • töötuskindlustus 30,40 eurot
 • kogumispensioni makse 38 eurot
 • tulumaks (1900 – 111,11 – 30,40 – 38) x 0,2 = 1720,49 x 0,2 = 344,10

Järgmisel kuul on töötaja palk 1900 eurot. Töötaja küll soovis avaldusega maksuvaba tulu 150 eurot, aga saab vaid 111,11 eurot, sest valemijärgne summa tuleb väiksem ja me ei saa tema soovi arvesse võtta.

Kolmanda kuu brutopalk 2500 eurot

 • maksuvaba tulu ei rakendata
 • töötuskindlustus 40 eurot
 • kogumispensioni makse 50 eurot
 • tulumaks (2500 – 40 – 50) x 0,2 = 482 eurot

Kui töötaja saab ühel kuul rohkem kui 2100 eurot, siis ei saa maksuvaba tulu üldse rakendada.

Kõige keerulisem variant ongi see, kui ühes kuus on mitu väljamakset. Alljärgnevalt on toodud näide selle kohta.

Palgapäev on viiendal kuupäeval, te maksate välja 1100 eurot ja rakendate sellele maksuvaba tulu. Sama kuu lõpus tahab töötaja ootamatult puhkusele minna ja saada ka puhkuseraha 800 eurot. Kokku on töötaja saanud sel kuul seega 1900 eurot (bruto). Teie rakendasite talle 5. kuupäeval palga väljamaksmisel 500 eurot maksuvabastust, ent 1900-eurose väljamakse korral saab rakendada maksuvaba tulu ainult 111 eurot. See tähendab, et TSD lisa 1-le ei saa panna 1900 eurot ja rakendada maksuvaba tulu 500 eurot. Maksuvaba tulu saab rakendada ainult 111 eurot.

Seega, kui teate juba ette, et teil tuleb ühes kuus mitu väljamakset, oleks mõistlik rakendada maksuvabastust viimasele väljamaksele. Või kui nagu antud näites on maksuvabastus viiendal kuupäeval ära rakendatud, siis tuleks puhkusetasu juures teha ümberarvestus ja maksta lihtsalt väiksem summa. Kuu lõikes peab asi klappima, sest TSD-le tuleb valemi järgi liitsumma.

Ka müügipreemiate ja boonustega on keerulisem. Võibki olla nii, et mõni kuu saab töötaja maksuvaba tulu, mõni kuu ei saa, mõni kuu saab vähem. Seega kui ühes kuus tehakse mitu väljamakset – esmalt näiteks põhipalk ja siis müügipreemiad – tuleb sellega juba ette arvestada.

Esimene TSD esitatakse 10. veebruaril 2018

Esimene kord, mil niimoodi tulusid deklareeritakse, on 2018. aasta 10. veebruari TSD-l. Kui ettevõttes on palgapäev järgmise kuu alguses, tähendab see seda, et peate olema juba aastavahetuseks valmis uutmoodi palka arvutama.

Kokkuvõttes on soovitatav varakult töötajaid teavitada ja harida. Samuti oleks suuremas ettevõttes soovitav kehtestada reeglid selle kohta, kui sageli, mis kuupäevaks ja kellele maksuvaba tulu arvestamise avaldust võib esitada.

Selleks, et inimesed oleks kursis oma maksuvaba tulu kasutamise ja võimaliku täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsioonil tekib, plaanib ka maksu- ja tolliamet teha e-maksuametisse lahenduse „Minu sissetulekud”.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad