Maksuarvestus ja raamatupidamine Norras

Maksuarvestus ja raamatupidamine Norras
Kristel Finstad ja Tuuli Seinberg käsitlevad Norra maksuarvestuse eripärasid

Norra maksusüsteemi peetakse keeruliseks ning isegi kohalikud on sunnitud sageli kasutama maksunõustajate abi. Sealse maksuarvestuse eripärasid tutvustas raamatupidaja.ee seminaril Kristel Finstad, Aita AS-i tegevjuht ja litsentseeritud Norra raamatupidaja.

Norra maksusüsteem on jagatud kaheks: üksikisikud ja ettevõtted.

Üksikisiku maksusüsteem, mille määrad jäävad vahemikku 7,8–47,8%, sisaldab ka üksikisikust ettevõtja tulu, sest nimetatud äritegevusest saadud tulu paigutatakse sellesse gruppi ja maksustatakse selle järgi. Üksikisik maksab oma isiklikult ja ettevõttest saadud sissetulekult tulumaksu, kõrgendatud maksu siis, kui tulu ületab teatud taset, kogu vara väärtuse pealt jõukusemaksu ning lisaks sotsiaalmaksu ettevõttest saadud tulult.

Välismaalased, kes töötavad Norras, peavad tavaliselt makse maksma esimesest päevast alates Norra maksuametile, olenemata enda või tööandja kodakondsusest ning sõltumata sellest, kui pikaks ajaks tööleping on sõlmitud.

Norras on progresseeruv astmeline tulumaks – mida suurem palk, seda kõrgem maksumäär. Isikul peab olema maksukaart (skattekort), mille alusel tööandja peab kinni vastava tulumaksumääraga maksu. Kui isikul maksukaarti pole, siis kuulub kogu tulu maksustamisele 50%-ga väljamaksmise hetkel, hiljem tuludeklaratsiooniga arvutatakse siiski ülemakstud summa tagasi. Isikud peavad ise jälgima, et nende maksumäär vastaks tulu suurusele. 

Ettevõtte tulumaks ja tuludeklaratsioon (RF1028)

Ettevõtte tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 31. mai ja see esitatakse elektrooniliselt portaali altinn.no kaudu. Ettevõttel on võimalik tähtaega pikendada kuni 15 päeva. Tuludeklaratsioon koosneb mitmest aruandest ning tuludeklaratsiooniga hilinemisel on maksuametil võimalik teha trahvi kuni 54 000 NOK-i iga esitamata aruande eest.

Alljärgnevalt mõned olulised nüansid Norra tuludeklaratsiooni andmetes.

 • Kasumiaruanne on samamoodi üles ehitatud nagu Eestis, kuid bilansis esitatakse kõigepealt pikaajalised ja siis alles lühiajalised kohustused.
 • Maksustatav tulu ja kulu ei pruugi olla sama, mis raamatupidamises – eraldi tuleb pidada nn maksuraamatupidamist. Näiteks investeeringute puhul, kui üks Norra ettevõte saab teiselt dividende, ei ole see maksustatav tulu.
 • Kui teil on 31.12 seisuga laos kaup, mida teadaolevalt kunagi müüa ei saa, võite selle raamatupidamisest maha kanda. Kui see kaup ei ole hävitatud, siis ei tohi seda maksuraamatupidamisest maha kanda.
 • Kui teil on 31.12 seisuga ebatõenäoliselt laekuvaid arveid, siis ei tohi neid maksuraamatupidamisest maha kanda. Välja arvatud juhul, kui olete saatnud need inkassosse või võlgnik on pankrotis.
 • Ettevõttele kuuluvate transpordivahendite (sõiduauto, kaubik, buss, veoauto jne) puhul on väga palju nüansse ja seda on soovitav alati spetsialistidega üle täpsustada. Tuludeklaratsiooni tuleb kanda andmed kõikide ettevõtte sõidukite kohta, mille pealt ei maksta meie mõistes erisoodustusmaksu. Aruandesse tuleb kirjutada auto number, spidomeetri näidud aasta alguses ja lõpus, kütuse-, remondi-, kindlustus- ja liisingukulu.
 • Need NUF-id, kes kuuluvad nn välismaalaste maksuameti alla, peavad esitama info kõikide Norras olevate projektide kohta. Ära tuleb näidata lepingu number, lepingu partneri nimi ja aadress, alguse ja lõpu kuupäevad ja projekti käive ning projekti kulude jaotus.

Töötajad Norras

Ettevõtte töötajate saatmisel Norrasse võib ette tulla palju probleeme. Esmalt tuleb vaadata, kas töötaja on:

 • - Norra resident
 • - Euroopa Liidu resident (Euroopa majandusühendus)
 • - kolmandate riikide resident – siin on palju erisusi ja enne inimeste saatmist Norrasse tööle tuleks kindlasti võtta ühendust Norra saatkonnaga Eestis, et olla kindel kõikide nõuete täitmises.

Kui Norrasse läheb tööle Eesti kodanik, kellel ei ole seal veel elu- ega töökohta ja ta läheb sinna kauemaks kui kuus kuud, antakse talle Norra isikukood (ID number). Kui Eesti kodanik läheb sinna lühemaks ajaks või ta jääb n-ö pendeldama (elukoht ja pere on Eestis, Norras käib ainult tööl), siis antakse talle ajutine Norra isikukood (D number). Kui inimene kolib Norrasse (6 kuud ja kauem), siis tuleb tal nende rahvastikuregistrile esitada blankett RF1401. Sel juhul peab olemas olema ka üürileping.

Norras töötaval inimesel peab olema maksukaart (skattekort), millega talle määratakse tulumaksu määr (sisaldab töötaja sotsiaalmaksu). Kui töötajal ei ole maksukaarti, peab tööandja arvestama palgalt 50% tulumaksu. Kaardi saamiseks peab D-numbriga töötaja ise tegema maksuametile avalduse RF-1209 (muudatuseks RF-1102). ID-numbriga isikud saavad maksukaardi automaatselt. Töötaja, kes soovib maksukaarti ilma sotsiaalmaksuta, peab saatma taotluse. Maksukaart kehtib kalendriaasta.

Kui inimene läheb Norrasse kolmeks kuuks või kauemaks, peab ta ennast politseis registreerima. Selleks tuleb eelnevalt aeg broneerida ja kaasa võtta tööleping.

Elamisluba (oppholdstillatelse) ei ole enam EL-i kodanikule vajalik, piisab registreerimisest.

Kõigil ehitusplatsil viibijatel peab olema ehitusplatsi ID-kaart (byggekort). Kui raamatupidaja või keegi teine läheb ajutiselt ehitusplatsile, peab tal olema kas nimetatud kaart või külastaja kaart. Eraldi on koristajate ID-kaart. Neid kaarte saab tellida SIIT

Sotsiaalmaks (arbeidsgiveravgift) on Norras tsoonist olenevalt 0–14,1% tööandjale ja töötajale 8,2%. Kui inimene töötab Norras, aga sotsiaalsüsteemi liikmeks jääb Eestis, siis tuleb tal Eestist küsida vorm A1/E101 SIIT. Ettevõttel on kohustus raporteerida kõikide töötajate Norra pinnal teenitud tulu sõltumata maksukohustusest – a-melding (A01) altinn.no portaali kaudu.

Ehitusalal, koristusel ja veel mõnel muul alal Norras töötav inimene peab saama minimaalselt seal kehtivat miinimumpalka. Miinimumpalk sõltub erialasest haridusest ja töökogemusest ning see muutub igal aastal. Miinimumpalk peab jääma inimesele kätte pärast kojusõidukulude mahaarvamist. Tööandja peab pidama tunnitabeleid ja need peavad olema töökaitseameti nõudmisel ette näidata.

Maksukohustus tekib Norras juhul, kui:

 • - töötaja elab Norras
 • - töötaja elab Eestis, aga töötab Norras püsiva tegevuskohaga firmas (AS või teatud NUF-id)

Kui töötaja töötab Norras püsiva tegevuskohaga firmas (Norra AS või NUF), on alati maksukohustus Norras teenitud palgalt. Kui töötaja on Norras alla 183 päeva 12 kuu jooksul või alla 270 päeva 36 kuu jooksul, on maksukohustus piiratud. Kui töötaja on eelnimetatust pikemalt Norras, siis on töötaja maksustamise mõistes Norra resident. Kui Norra siseõigus ja ka maksuleping ütlevad, et tegu on maksukohustusega Norras, siis tuleb kogu maks maksta Norras. Eraisiku tuledeklaratsiooni tähtaeg on 30. aprill. Kõik, kes on töötanud Norras ja seal makse maksnud, peavad kindlasti kontrollima oma tuludeklaratsioone. Kui andmetes on mingi viga või on tööandja eksinud andmete esitamisel ja inimene maksuameti kirjale ei reageeri, siis vastamata jätmine loetakse andmetega nõustumiseks.

Palgad

Tööandja peab alati arvestama töötaja palgalt tulumaksu vähemalt maksukaardil nimetatud määras. Kuna Norras on maksuarvestus suhteliselt keeruline, on raske ennustada, kas tulusid deklareerides tuleb maksu juurde maksta või saab raha tagasi. See, et ettevõte on palgaarvestust õigesti teinud, ei tähenda, et töötajal ei tule tulumaksu juurde maksta. Hilisema juurdemaksmise vältimiseks võib tööandja töötaja kirjalikul soovil maksukaardiga nõutust rohkem maksu maha arvestada. Tulumaksu jaoks peab firmal olema Norras eraldi maksukonto, seal peab olema tulumaksukohustuse kandmiseks piisavalt raha. Teine võimalus on võtta pangagarantii.

Kui töötaja on Norra haigekassa liige (trygdemedlem) ja ta tulu on vähemalt ½ G (põhisumma) aastas, siis on tal õigus haigushüvitisele (alates 17. päevast kuni 52 nädalat maksimum 6G ulatuses riigilt (vaata SIIT). 1 G on alates 1.05.16 on NOK 92.576, summa muutub igal aastal alates 01.05.

Õigus perearstile on kõigil, kes on Norras registreeritud püsiva elukohaga. Õigust ei ole tavaliselt ajutise isikukoodiga (D-numbriga) isikutel. Kui isik on mujal Euroopa Liidu või EMÜ maal sotsiaalkindlustussüsteemi liige, siis tuleb täita E106/S1 taotlus arstiabi saamiseks Norras. Taotlus tuleb saata aadressile Helfo, Postboks 2415, 3104 T¸nsberg.

Käibemaks

Standard                                            25%

Keskmine                                           15%

Madal                                                 10%

Null                                                      0%

Käibemaksukohustuslaseks tuleb registreerida, kui käive ületab 50 000 NOK jooksva 12 kuu jooksul. Registreeritakse blanketil BR-1011 või altinn.no portaalis elektrooniliselt. Kustutatakse, kui käibemaksustatav tegevus on lõppenud või käive on olnud alla 50 000 NOK 12 kuud. Arvele tuleb alati kirjutada MVA organisatsiooni numbri järele. Tähtaeg kahe kuu kaupa 40 päeva pärast perioodi lõppu.

Käibemaksu tagasiküsimine

1. Firma on käibemaksukohustuslane ja kulu on tehtud seoses käibemaksustatava tegevusega.
2. Dokument on korrektselt vormistatud ja annab võimaluse käibemaksu maha arvutada.
3. Kulu sisu annab võimaluse käibemaksu maha arvutada (sõiduautole tehtud kulusid ei tohi maha arvata, välja arvatud roheliste numbritega autod).

Nõuded dokumentidele

1. Numeratsioon – arvete numbrid on automaatselt jagatud või blanketid eelnevalt nummerdatud.
2. Kuupäev – müügidokumendi kuupäev määrab perioodi tagasi arvutamiseks või maksmiseks. Kuupäev peab olema samas kuus, kus teenus või kaup saajale üle anti.
3. Müüja info – vähemalt organisatsiooni number, millele järgneb MVA ja nimi. Firma, mis on registreeritud äriregistris, peab ka kirjutama Foretaksregisteret arvele.
4. Ostja info – vähemalt nimi ja aadress või organisatsiooni number.
5. Kauba/teenuse müügi/üleandmise kuupäev ja koht
6. Kauba/teenuse täpne kirjeldus nii, et ostjale ja ka maksuametile on sisu arusaadav.
7. Summa suurus. Maksuameti soovitus on, et käibemaksustatav summa on arvel Norra kroonides.
8. Maksetähtaeg.
9. Käibemaks ja muud maksud – käibemaks ja muud maksud peavad alati olema norra kroonides arvel ära toodud.

Norra maksumäärad 2017

Tavalise tulu pealt arvutatav tulumaks:
Isikutulumaks                                                           24%

Astmemaks:
1. tase – aastatulu, mis ületab NOK 164 100        0,93%
2. tase – aastatulu, mis ületab NOK 230 950        2,41%
3. tase – aastatulu, mis ületab NOK 580 650        11,52%
4. tase – aastatulu, mis ületab NOK 934 050        14,52%

Sotsiaalmaks, mida tasub inimene ise:
Palgalt                                                                     8,2%
Pensionilt                                                                5,1%
FIE                                                                         11,4%

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad