Maamaksu kogumine muutub lihtsamaks

Kairi Oja
Ajakirjanik Kairi Oja tutvustab uut maamaksu infosüsteemi MAKIS

Alates 2012. aastast on maa-amet tegelenud ulatusliku ja ühtse maamaksuarvestuse tugisüsteemi loomise ja väljaarendamisega, et muuta kohalike omavalitsuste ametnike töö mugavaks ja efektiivseks. Uus süsteem käivitus alanud aasta algusest.

Rahandusministeeriumi eestvõttel on loodud kohalikele omavalitsustele abivahendiks mõeldud maamaksu infosüsteem (MAKIS), ametlikult avati süsteem kasutajaile 2017. aasta algusest.

„Alates alanud aastast edastavad kohaliku omavalitsuse üksused pärast riiklikest registritest kogutud andmete kontrollimist ning puuduvate andmete sisestamist MAKIS-e kaudu andmed maksustamisaasta 1. veebruariks maksu- ja tolliametile, kes arvutab nende andmete alusel tasumisele kuuluva maamaksusumma ning väljastab maksuteate,” räägib maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja Andres Juss.

Tõhus abivahend ennekõike kohalikele omavalitsustele

Maamaksu infosüsteem MAKIS on uudne veebipõhine süsteem, kuhu koondatakse kokku maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed teistest riiklikest andmekogudest (rahvastikuregister, kinnistusraamat, maakataster, äriregister, riigi kinnisvararegister, aadressiandmete süsteem) ning kuhu kohaliku omavalitsuse üksuse ametnikud sisestavad riiklikes registrites puuduvad andmed. MAKIS on loodud kohalikele omavalitsustele abivahendiks, kus pannakse kokku maamaksu arvutamiseks vajalikud alusandmed maksu- ja tolliametile edastamiseks sobival kujul.

Tegu on suuremahulise infokeskkonna projektiga, mis on mõeldud eelkõige omavalitsuste halduskoormuse vähendamiseks ja millesse on lisaks rahandusministeeriumile kaasatud veel siseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu jm esindajad. „Süsteem asub maa-ameti juures ja MAKIS-e projektiga hakati tegelema 2012. aastal. Hanke võitis AS Datel,” täpsustab Juss.

MAKIS-t saavad oma töös kasutada ainult kohalikud omavalitsused. Selleks, et süsteemist vajalikke andmeid kätte saada, on omavalitsused määranud oma esindajad ehk MAKIS-e haldurid. Ainult haldur saab infosüsteemis kasutada omavalitsuse ressursse ning lisada ja hallata teisi kasutajaid omavalitsuses.

Tulevikus võivad andmed hakata liikuma EMTA-le automaatselt

Kuigi MAKIS-est praegu automaatselt andmed välja  ei liigu, ei ole Jussi sõnul selline võimalus tulevikus sugugi välistatud. „Andmete automaatne liikumine maksu- ja tolliametile saab võimalikuks, kui andmeid ei ole vaja MAKIS-es täiendada. Näiteks praegu sisestavad kohaliku omavalitsuse üksuse ametnikud MAKIS-esse maamaksumäärasid ja riiklikes registrites puuduvaid andmeid, nagu näiteks maareformi läbimata maad ja kohalike omavalitsuste poolt otsustatud maksuvabastused,” räägib Juss.

Suurimaks miinuseks on Jussi sõnul asjaolu, et süsteemis ei ole kõiki maamaksu arvutamiseks vajaminevaid alusandmeid, sest neid riiklikes registrites ei koguta ja andmete sisestamiseks peavad kohalikud omavalitsused tegema nn käsitööd. „Samuti vajavad riiklikes registrites olevad andmed parandamist ja täiendamist,” sõnab Juss.

Jussi sõnul on kõigil kaasatud asutustel maamaksu arvutamise seisukohalt olulisi andmeid. „Registripidajad ise andmeid MAKIS-esse lisada ei saa. Andmed kogutakse automaatselt riiklikest registritest üle x-tee teenuste,” lisab ta.

Süsteemi arendus läks Jussi sõnul maksma ilma käibemaksuta 500 860 eurot. Loodud keskne infosüsteem annab Jussi kinnituse kohaselt võimaluse kohalikel omavalitsustel saada riiklike registrite andmeid ühest kohast. „Seni kasutasid kohalikud omavalitsused oma infosüsteeme – neid oli erinevaid – ja tehti palju andmepäringuid riiklikele registritele,” märgib Juss.

Olulisim eesmärk – maksumaksjate õiglane kohtlemine

MAKIS-e loomise peamisi eesmärke on Jussi sõnul maksumaksjate õiglane kohtlemine ja ühetaoline maksuarvutus. Süsteem ei ole tema sõnul samas osa üldisest aruandluse 3,0 arendusest – see on maksu- ja tolliameti käivitatud projekt, mis algatati märksa hiljem kui MAKIS. „MAKIS-e arendajaks on maa-amet koostöös KOV-ide ja maksu- ja tolliametiga, kusjuures süsteemi esimene etapp, mille kaudu KOV-id said maksuarvutuseks vajalikke riiklike registrite andmeid, valmis juba aastal 2012,” lausub Juss.

Hoiab tulevikus kõigi aega kokku

Juss kinnitab, et äsja avatud süsteem hoiab kindlasti kokku nii registripidajate kui ka kohalike omavalitsuste aega, sest enam ei ole vaja tegeleda üksikute andmepäringutega, KOV-id saavad andmeid ühest kohast. 

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi kinnitab, et üks maksu- ja tolliameti eesmärke oli ka see, et tagatud oleks maamaksu arvutamiseks vajalike andmete ühetaoline esitamine, kvaliteet ja kontrollitavus. „Lisaks asjaolu, et kui väga paljud maamaksu arvutamiseks vajalikud alusandmed on riigis eri registrites olemas, võiks riik suuta ise andmed koondada, mitte ei peaks iga KOV seda koondamistööd tegema – igaühel oma süsteemid või siis toimub see töö sisuliselt käsitsi, mis tähendab kokkuvõttes väga kallist administreerimist,” sõnab Liivamägi ja lisab, et kohalike omavalitsuste maamaksumäärasid näevad kõik huvitatud maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Hinnanguid veel vara anda

Saue valla maakorraldusspetsialist Aime Renser ütleb, et detailsemalt ei saa ta uut süsteemi hinnata, sest aastast tsüklit pole maamaksuarvestuses veel läbi tehtud. „Kuna kohalikud omavalitsused alles alustavad MAKIS-e kasutamist, tuleb Renseri hinnangul andmeid veel käsitsi täiendada. „Üks kord aastas tuleb lisada maksumäärad, täiendada tuleb kindlasti maksuvabastuse andmeid. Meie valla puhul lähevad siia alla üheksa inimese andmed – represseeritute kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku maksuvabastus,” jätkab Renser ning lisab, et antud kontekstis tuleb andmeid täiendada üksnes siis, kui midagi muutub.

Mitteresidentide tarvis küsitakse Renseri sõnul Saue vallas MAKIS-e jaoks sobilikud koodid maksu- ja tolliametilt. „See on ühekordne sisestamine – kuni selline kood puudub, peab süsteem igat maakasutaja maaüksust eraldi isikule kuuluvaks,” selgitab Renser.

Maaüksuse puhul, millel vaste kehtiva kinnistuga puudub, sisestab Renser – juhul kui teab – tegeliku kasutaja andmed. „No näiteks äsja jagatud katastriüksused, mille info pole kinnistusraamatusse jõudnud – meie vallas on neid mõnikümmend,” lisab ta.

16 000 kinnistut, mille omanik on rahvastikuregistri andmetel surnud

Renseri sõnul oli maksuameti andmetel novembris 2016 üle Eesti 16 000 kinnistut, mille omanikuks isik, kes rahvastikuregistri andmetel hoopiski surnud. „See saab nõnda olla vaid siis, kui pärimismenetlus on kas lõpetamata või pole kinnistusregistris vastavad parandused veel tehtud,” põhjendab Renser. Nende andmetega kohalik omavalitsus tema sõnul aidata ei saa ja maamaksuteadet väljastada pole võimalik.

Varasema versiooniga võrreldes on MAKIS Renseri sõnul üsna „hooldusvaba”, sest valla ametnikud kirjutasid käsitsi „oma” süsteemi kõik kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri muudatused, tellides iga kuu alguses eelmise kuu muudatuste kokkuvõtted. Samuti leiab MAKIS-est automaatselt KPO (kitsendusi põhjustavate objektide) maksusoodustuse.

Tänu suhteliselt hooldusvabale süsteemile juhtub teinekord nii, et kui tuleb pealtnäha lihtne küsimus maaomanikult maamaksu detailide kohta, siis kulub veidi aega taas programmi ja teema meeldetuletamiseks, sest vajadust seda programmi avada tuleb ette harva,” sõnab Renser, kuid kinnitab samas, et programm ise on lihtne ja mugav.

Ka hiidlased teevad MAKIS-e kasutamisel esimesi samme

Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimehe Aira Tossu sõnul on ka Hiiumaal uue süsteemi kasutuselevõtuga tasapisi algust tehtud, kuid sedavõrd vähesel määral, et sisulist tagasisidet anda veel ei saa.

Metsaomanikuna ei oska Toss veel uut süsteemi kommenteerida, kuid avaldab lootust, et kui see korralikult tööle saab, muutub ehk midagi paremaks ka metsaomaniku jaoks.

„Eesti on küll tubli e-riik, aga eks kõik uuendused võtavad ikkagi aega, enne kui korralikult tööle rakenduvad,” leiab Toss.

Antsla valla maakorraldaja Ester Hommik kinnitab omalt poolt, et uus süsteem hoiab kokku nii registripidajate kui ka kohalike omavalitsuste aega, sest enam ei ole vaja tegeleda üksikute andmepäringutega, vaid KOV-id saavad andmeid ühest kohast. „Ent seoses sellega väheneb ka ülevaade oma valla territooriumil olevatest maade liikumistest, omanikest ja kasutajatest, sest ei ole enam vajadust igat kirjet eraldi üle kontrollida,” leiab Hommik.

Tulevases suures vallas ei ole see tema sõnul ilmselt eriti tähtis. „Niikuinii toimub kaugenemine elanikest ja maamaks muutub lihtsalt numbriliseks näitajaks eelarves,” leiab Hommik tajutava nukrusega.

Elanikud saaksid ise palju kaasa aidata

Hommiku sõnul saaksid elanikud ise andmete tänapäevastamiseks palju ära teha, kui nad kontrolliksid oma andmeid registrites eesti.ee portaali kaudu. „Näiteks on kinnistusraamatus omanikuna näidatud firma või FIE, kes on tegevuse lõpetanud, seega on omanik justkui kehtetu,” arutleb ta. Tagastatud maade puhul kanti Hommiku sõnul varem registrisse omanike andmetena sünniaeg, praegu on oluline vaid isikukood, mistõttu registrid ei ühildu. „Samuti võivad rahvastikuregistrisse sattuda vead aadressandmete süsteemist (ADS) lähtuvalt muudetud aadressidest ja maamaks saadetaksegi valel aadressil,” põhjendab ta.

Üldjoontes jääb Hommik uue süsteemiga siiski rahule. „MAKIS – kaua tehtud kaunikene. Kui algregistrites parandatakse ekslikud andmed, saab uuest süsteemist kindlasti hea ja kompaktne andmebaas.”

Hea teada

• Maaomanikud saavad infot maksustatava maa andmete ja maksumäära kohta maa asukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

• Infot maksu tasumise kohta väljastab maksu- ja tolliamet.

• Möödunud aastal korraldas maa-amet 12.–14. detsembrini kohalike omavalitsuste esindajatele koostöös arendaja AS Dateliga maamaksu infosüsteemi koolituse.

Koolitusmaterjalid leiad SIIT ja SIIT.

Täiendava info MAKIS-e osas: makis@maamet.ee

Osale arutelus

  • Kairi Oja, vabakutseline ajakirjanik

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad