Muudatused õigusaktides

Liisi Kents
Advokaat Liisi Kents tutvustab uusi õigusaktide muudatusi

Alljärgnevalt käsitleme viimaseid õigusaktide muudatusi

Muudatused raamatupidamise seaduses

Vastu võetud 15.12.2016, jõustunud 01.01.2017 (RT I, 27.12.2016, 1)

Raamatupidamise seaduses aset leidnud muudatused lihtsustavad majandusaasta aruannete koostamist. Alates 1. jaanuarist on lubatud mikro- ja väikeettevõtjatel koostada eelmise aasta majandusaasta aruannet lihtsustatud korras. Mikroettevõtjatel on kohustus koostada vaid kaks põhiaruannet: lühike bilanss ja kasumiaruanne. Väikeettevõtjatel tuleb koostada ning äriregistrile esitada vähemalt bilanss, kasumiaruanne ja maksimaalselt üheksa lisa. Jätkuvalt peavad väikeettevõtjad koostama ja avalikustama tegevusaruande. Lisaks ei nõuta mikro- ja väikeettevõtjatelt enam rahavoogude aruande ning omakapitali muutuste aruande koostamist. Eelnevate muudatuste tõttu uuendati ka taksonoomia alusel koostatavate aastaaruannete vorme.

Muudatused sotsiaalmaksuseaduses

Vastu võetud 19.12.2016, jõustunud 31.12.2016 (RT I, 24.12.2016, 1)

Alates 1. jaanuarist pidi vähenema sotsiaalmaks 33 protsendilt 32,5 protsendile. Riigikogu võttis 2016. a detsembri keskpaigas vastu maksumuudatuste kobareelnõu, millega jäeti ära kavandatud sotsiaalmaksu vähendamine. Niisiis jäi 2017. aastal kehtima varasem sotsiaalmaksumäär 33 protsenti.

Muudatused alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses

Vastu võetud 19.12.2016, jõustunud 01.01.2017 (RT I, 24.12.2016, 19)

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega suurenes 1. jaanuarist maagaasi aktsiisimäär 20 protsenti.

Muudatused välismaalaste seaduses

Vastu võetud 14.12.2016, jõustunud 17.01.2016 (RT I, 03.01.2017, 2)

Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eesmärgiks oli võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/36/EL kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/66/EL kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral.

Muudatustega avardatakse kolmandate riikide kodanike lühiajalise Eestis töötamise võimalusi. Muudetakse Eestis töötavale välismaalasele makstava töötasu nõudeid, sätestades Eesti keskmise palga nõude. Samuti laiendatakse õigust tööturuteenustele ajutiselt riigis viibivatele ja töötavatele välismaalastele ning täiendatakse lühiajalise töötamise tingimusi hooajatöö ja ettevõtjasisese lähetamise eesmärgil. 

Muudatused võlaõigusseaduses

Vastu võetud 14.12.2016, jõustunud 10.01.2017 (RT I, 31.12.2016, 1)Muudatuste eesmärk on võtta riigisisesesse õigusesse üle maksekonto direktiiv ja tagada selle kaudu makseteenuste turu suurem läbipaistvus, sh maksekontoga seotud tasude parem võrreldavus ning võimaldada tarbijatele maksekontoga seotud teenustele paremat juurdepääsu ja lihtsustatud korras teenusepakkuja vahetamist. Võlaõigusseadust täiendatakse põhimakseteenuse instituudiga, et tagada tarbijatele maksekontoga seotud põhiliste makseteenuste, näiteks kõigi toimingute, mida on vaja maksekonto avamiseks, kasutamiseks ja lepingu ülesütlemiseks, sh raha maksmine tarbija maksekontole, sularaha väljavõtmine oma maksekontolt, otsekorralduste, kreeditkorralduste ning maksekaarditehingute algatamine ja kättesaadavus. Krediidiasutused võivad muudatuste kohaselt põhimakseteenuste eest nõuda üksnes mõistlikku tasu. 

Jõustus investeerimisfondide seadus

Vastu võetud 14.12.2016, jõustunud 10.01.2017 (RT I, 31.12.2016, 3)

Seaduse eesmärk on muuta Eesti fonditurg investoritele ja fonditeenuste pakkujatele atraktiivsemaks. Selle eesmärgi nimel võimaldab seadus luua Eestis uusi investeerimisfondide tüüpe ja vähendada professionaalsetele investoritele mõeldud fondide halduskoormust. Kehtiva regulatsiooniga võrreldes eristatakse uues seaduses selgemini jaeinvestoritele suunatud fonde professionaalsetele investoritele suunatud fondidest. Viimastele esitab seadus senisega võrreldes vähem nõudmisi. Samuti vähendatakse finantsjärelevalve rolli selliste fondide järelevalves. See paneb professionaalsetele investoritele suunatud fondide investoritele edaspidi suurema kohustuse kontrollida iseseisvalt fondihalduri tegevust varade investeerimisel ja muude oluliste nõuete täitmisel. Samas on see lahendus investorite jaoks odavam. 

MÄÄRUSED

Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 30.12.2016, jõustunud 07.01.2017 (RT I, 04.01.2017, 19)

Muudatustega kehtestatakse uued majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatud raamatupidamise aastaaruande vormid. Muudatuste aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL ülevõtmine Eesti õigusruumi, mille alusel on muudetud raamatupidamise seadust. Uue vormide redaktsiooni kehtestamise eesmärk on vormide täiendamine ja täpsustamine raamatupidamise seaduse ja direktiivis nõutu järgi.

Rahandusministri määrus käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks

Vastu võetud 03.01.2017, jõustunud 09.01.2017 (RT I, 06.01.2017, 6)

Muudatustega kehtestati uues sõnastuses järgmised vormid: „Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus”, „Maksukohustuslase kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm”, „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avaldus”, „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avaldus” (PKO), „Käibemaksugrupi registreerimise avaldus” (KRÜ), „Käibedeklaratsiooni vorm KMD”, „Käibedeklaratsiooni vorm KMD INF”.

Lisaks tunnistati määrusega kehtetuks rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 74 „Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm”.

Osale arutelus

  • Liisi Kents, advokaadibüroo Entsik & Partnerid advokaat

Toetajad:

VIGA

Meil on tehnilised probleemid. Katsume need kiirelt lahendada. Vabandame!

Palun kliki mõne aja pärast uuesti: www.aripaev.ee

Kuniks veebileht ei avane, on meil pakkuda teisi tooteid:

Infopank Äripäeva käsiraamatud Äripäeva Akadeemia Äripäeva Raamatuklubi Äripäeva veebipood

"; content = content.replace("Path not found","").replace("Permission denied","").replace(//g, ""); content = JSON.parse(content); var utmLink = "?utm_source=http://www.raamatupidaja.ee&utm_medium=KuumadLood"; // ReadNext block var ReadNext = (function () { var $readNextBar = $(".js-read-next"), $readNextItems = $readNextBar.find(".js-read-next__items"), $readNextItemsContainer = $readNextBar.find(".js-read-next__container"), contentSelector = ".article-content", width = 0, height = 0, mostReadArticles = [], unreadArticles = [], currentElement = 0, numberOfElements = 24, numberOnPage = 4, maxAvailable = 24, showFirstUnlockedArticles = 2, showSecondLockedArticles = 2, mobileSlideWidthSeen = 110, alreadyScrolling = false, currentTransition = 0, animationDuration = 600 var init = function () { // Create click handlers _setNextButtonClickHandler(); _setPrevButtonClickhandler(); _bindWidthCalculation(); ReadNext.showRecommendations(); }; var showRecommendations = function () { _calculateWidth(); $readNextItems.css("width",width); if (window.innerWidth < 768) { numberOnPage = 2; maxAvailable = 20; } else { numberOnPage = 4; maxAvailable = 20; } var readArticleIds = _getReadArticles(); unreadArticles = _.chain(mostReadArticles) .filter(function (article) { return !_.contains(readArticleIds, article.id); }) .first(maxAvailable) .value(); numberOfElements = unreadArticles.length; if (unreadArticles.length > 0) { _reaarrangeArticles(); _initElements(); _showBar(); _miscOperations(); } }; /** * If article is not too old to be in most-read box and is not already read, * add it"s id to cookie */ var addToReadArticles = function (id, date) { var readArticleIds = _getReadArticles(); if (readArticleIds.length > 64) { readArticleIds = _purgeOldIds(readArticleIds); } var readArticles = readArticleIds.join(","); if (!_isTooOld(date) && readArticles.indexOf(id) < 0) { readArticles = (readArticles.length > 0) ? readArticles + "," + id : id; createCookie("readArticles", readArticles, 2, "/", null); } }; var setArticles = function (arr) { mostReadArticles = arr; }; var isHidden = function () { var style = window.getComputedStyle($readNextBar[0]); return (style.display === 'none'); }; var _showBar = function () { $readNextBar.fadeIn(500); _detectSwipe($readNextBar, _swipeToDir); }; var _showNextPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition--; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $prev.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__prev"); $next.removeClass("js-read-next__items__next").addClass("js-read-next__items__current"); _addNextElements((-currentTransition + 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement += numberOnPage; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _showPrevPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition++; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $next.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__next"); $prev.removeClass("js-read-next__items__prev").addClass("js-read-next__items__current"); _addPrevElements((-currentTransition - 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement -= numberOnPage; while(currentElement < 0) { currentElement = (currentElement < 0) ? (numberOfElements + currentElement) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _miscOperations = function () { //calc the container height so it would not block the content $(".js-read-next__item").each(function() { var item = $(this); var elementHeight = item.height(); if(elementHeight > height) { height = elementHeight; $readNextItemsContainer.css("height", height); } //adding utm tags var a = item.find(".js-article-exit"); a.attr("href", a.attr("href") + utmLink); }); setTimeout(function() { //after animation enable navigation alreadyScrolling = false; }, animationDuration); }; var _initElements = function () { alreadyScrolling = true; $readNextItems.append(_getElements(0, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__current")); _addPrevElements(-100, -numberOnPage); _addNextElements(100, numberOnPage); currentElement = 2 * numberOnPage - 1; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } alreadyScrolling = false; }; var _addPrevElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement - 3 * numberOnPage; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(firstElement < 0) { firstElement = (firstElement < 0) ? (numberOfElements + firstElement) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__prev").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addNextElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement + 1; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(currentElement >= numberOfElements) { firstElement = (firstElement >= numberOfElements) ? (firstElement - numberOfElements) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__next").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addToHtml = function ($container, data) { var html = ''; $container.html($container.html() + html); }; var _getElements = function (firstElement, numberToTake) { var $itemGroup = $(''); var elementIndex = firstElement; for (var i = numberToTake; i > 0; i--) { if(elementIndex >= numberOfElements) { elementIndex = 0; } _addToHtml($itemGroup, unreadArticles[elementIndex]); elementIndex++; } return $itemGroup; }; var _bindWidthCalculation = function () { $(window).on("resize.readNext", function(){ _redefineElementWidth(); }) }; var _redefineElementWidth = function () { _calculateWidth(); $readNextBar.find(".js-read-next__items__group").css("width",width); $readNextItems.css("width",width); }; var _calculateWidth = function () { width = $readNextBar.width(); if(window.innerWidth < 768) { var padding = parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-right")) + parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-left")); width = window.innerWidth - padding; } }; // Article management var _getReadArticles = function () { var readArticles = decodeURIComponent(getCookie("readArticles")); var readArr = readArticles !== "null" ? readArticles.split(",") : []; return _.map(readArr, function (val) { return parseInt(val); }); }; var _purgeOldIds = function (readArticleIds) { // convert ids to integers in case they are given as strings readArticleIds = _.map(readArticleIds, function (val) { return parseInt(val); }); // get article id"s from most-read box var mostReadIds = _.pluck(mostReadArticles, "id"); return _.intersection(mostReadIds, readArticleIds); }; // Article is too old if it's date is set more than 2 days ago var _isTooOld = function (date) { var y = parseInt(date.substr(0, 4)), m = parseInt(date.substr(4, 2)) - 1, d = parseInt(date.substr(6, 2)); var expireDate = new Date(y, m, d); expireDate.setDate(expireDate.getDate() + 2); var now = new Date().setHours(0, 0, 0, 0); return expireDate < now; }; var _reaarrangeArticles = function() { var unlockedArticleCount = 0; var lockedArticlesCount = 0; for (var i = 0; i < unreadArticles.length; i++) { var article = unreadArticles[i]; if (article.lockID === "" && unlockedArticleCount < showFirstUnlockedArticles ) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount, 0, article); unlockedArticleCount++; } else if (article.lockID !== "" && lockedArticlesCount < showSecondLockedArticles) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount + lockedArticlesCount, 0, article); lockedArticlesCount++; } else if(lockedArticlesCount >= showSecondLockedArticles && unlockedArticleCount >= showFirstUnlockedArticles) { break; } } }; // Bar visibility var _getArticleContentHeight = function () { var contentParts = $(contentSelector); var contentHeight = 0; _.each(contentParts, function (content) { var height = $(content).height(); contentHeight += height; }); return contentHeight; }; var _getArticleDistanceFromTop = function () { var $firstArticlePart = $($(contentSelector)[0]); return $firstArticlePart.offset().top; }; var _getShowBarOffset = function () { var articleContentHeight = _getArticleContentHeight(), articleOffset = _getArticleDistanceFromTop(), windowHeight = $(window).height(); return articleOffset + (2 / 3 * articleContentHeight) - windowHeight; }; // Click handlers var _setNextButtonClickHandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__next", _showNextPage); }; var _setPrevButtonClickhandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__prev", _showPrevPage); }; var _swipeToDir = function (dir) { if (dir === "l") { _showNextPage(); } else if (dir === "r") { _showPrevPage(); } }; var _detectSwipe = function (ele,func) { var swipe = { x: 0, x1: 0, xMin:30 }; var dir = ""; var currTranInPx = width * currentTransition; ele.bind('touchstart', function(e){ var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x = t.screenX; currTranInPx = width * currentTransition; }) ele.bind('touchmove', function(e){ e.preventDefault(); var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x1 = t.screenX; if(swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } var diff = swipe.x - swipe.x1; diff = (diff > width) ? width : diff; diff = (diff < -width) ? (-width) : diff; var calculatedTransform = currTranInPx - diff; $readNextItems.css("transform","translate("+calculatedTransform+"px)"); }) ele.bind('touchend', function(e){ if (swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } if ((swipe.x - swipe.x1) >= swipe.xMin) { dir = "l"; } else if ((swipe.x1 - swipe.x) >= swipe.xMin) { dir = "r"; } if (dir !== "") { if(typeof func == 'function') func(dir); } else { $readNextItems.css("transform","translate("+currTranInPx+"px)"); } dir = ""; swipe.x = 0; swipe.x1 = 0; }) }; return { showRecommendations: showRecommendations, addToReadArticles: addToReadArticles, init: init, setArticles: setArticles, isHidden: isHidden }; })(); ReadNext.setArticles(content); ReadNext.init();

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad:

Palgakalkulaator

Tarkvara

Lihtne, soodne ja turvaline veebipõhine dokumendihaldussüsteem

Midagi installeerida pole tarvis ja aastase paketi kuutasuks on vaid 8.99 eurot kogu ettevõttele, mitte inimese kohta.

Taavi Majandustarkvara

Taavi Majandustarkvara iseloomustab laialdane funktsionaalsus, integreeritavus ja hea klienditugi. TAAVI Majandustarkvara aitab ettevõttel luua tervikliku integreeritud infosüsteemi, mis käib pidevalt ajaga kaasas.

Valdkonna tööpakkumised

Uudised