Varade ja kohustuste inventuuri nõuded avalikule sektorile

Laile Kaasik
Laile Kaasik, BDO Eesti partner ja vandeaudiitor

BDO Eesti eksperdid selgitavad, kuidas peavad raamatupidajad avalikus sektoris inventuuri läbi viima.

Inven­tuu­ride iga-aas­tane läbi­vii­mine on kohus­tus, mis pal­ju­des ava­liku sek­tori üksus­tes on sõna ots­ese mõt­tes jäe­tud raa­ma­tu­pi­daja vas­tu­tusele. Inven­tuu­ride läbi vii­mine ei ole aga lihtne, eriti kui seda teha vas­ta­valt õigusak­ti­dest tule­ne­va­tele nõue­tele.

Inven­tuuri läbi­vii­mise nõu­ded on fik­see­ri­tud raa­ma­tu­pi­da­mise sea­du­ses, riigi raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kir­jas ja ava­liku sek­tori üksuste sise­mis­tes regu­lat­sioo­ni­des (raa­ma­tu­pi­da­mise sise-ees­kiri, valit­se­mis­ala raa­ma­tu­pi­da­mise sise-ees­kiri, muud sise­mised kor­rad jne).

Ütleb vaid raa­ma­tu­pi­da­mise sea­duse § 11 lg 1, et raa­ma­tu­pi­da­mise sise-ees­kir­jas tuleb regu­lee­rida  varade inven­tee­ri­mist, seega ei ole inven­tuu­ride läbi­vii­mise osas era­sek­to­rile lahti kir­ju­ta­tud üht­seid põhi­mõt­teid, kuid ava­li­kul sek­to­ril see­vastu on, mida ka siin­ko­hal võib üle võtta era­sek­tori ette­võ­te­tes.

Ava­li­kus sek­to­ris sätes­tab  riigi raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kiri vägagi konk­reet­selt – vähe­malt üks kord aas­tas viiakse läbi kõigi olu­liste varade ja kohus­tuste põh­ja­lik inven­tuur (aas­ta­in­ven­tuur).

Eri­ne­valt era­sek­to­rist, kus ei ole sätes­ta­tud aja­list mää­rat­lust, on ava­li­kus sek­to­ris sel­gelt sõnas­ta­tud, et aas­ta­in­ven­tuuri haju­ta­miseks kor­ral­da­takse neid kas aru­ande­aasta lõpu sei­suga või kuni kaks kuud enne aas­ta­aru­ande lõppu varade grup­pide kaupa.

Samas tuleb aga mee­les pidada, et mida kau­ge­mal bilan­si­päe­vast inven­tuuri läbi viiakse, seda suu­rem on risk, et inven­tuuri läbi­vii­mise ja bilan­si­päeva vahe­li­sel perioo­dil läheb midagi valesti ja bilan­sis saa­vad varude või põhi­va­rade real olema vead.

Samuti ei ole komis­joni liik­mete arvu osas era­sek­to­ris regu­lat­siooni, kuid ava­li­kus sek­to­ris on. Rii­gi­raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kiri ütleb, et tegev­juht­kond mää­rab varude, mate­riaalse põhi­vara ja kin­nis­vara-inves­tee­rin­gute aas­ta­in­ven­tuuri läbi­vii­jad, sh inven­tuuri läbi­vii­mise eest vas­tu­tava(d) isiku(d). Varude ja mate­riaalse põhi­vara inven­tuuri komis­jo­nid koos­ne­vad vähe­malt 2 liik­mest, kel­lest kumbki ei ole inven­tee­ri­ta­vate varade eest vas­tu­tav isik.

Inven­tuuri üheks ees­mär­giks on ka varude ja varade väär­tuse hin­da­mine. Ka hin­da­mise osas ei ole era­sek­to­rile lahti kir­ju­ta­tud üht­seid põhi­mõt­teid, kuid ava­li­kul sek­to­ril see­vastu on, mida ka siin­ko­hal võib üle võtta era­sek­tori ette­võ­te­tes. Nimelt ütleb riigi raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kiri, et varude inven­tuuri käi­gus iden­ti­fit­see­ri­takse kasu­tus­kõlb­ma­tud ja vähe­lii­ku­vad artik­lid, mille neto­rea­li­see­ri­mis-mak­su­mus on lan­ge­nud alla soe­tus­mak­su­muse. Lisaks annab rii­gi­raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kiri regu­lat­siooni:

  • varude füü­si­lise inven­tuuri käi­gus antakse hin­nang vähe­lii­ku­vate varude alla­hind­luse vaja­duse kohta;
  • mate­riaalse põhi­vara füü­si­lise inven­tuuri käi­gus antakse hin­nang järe­le­jää­nud eluea õig­su­sele ning vara alla- või ümber­hind­luse läbi­vii­mise vaja­duse suh­tes.

Nõuete ja kohus­tuste inven­tee­ri­miseks sal­doand­mikke esi­ta­vate ava­liku sek­tori üksuste vahel ei saa­deta kir­ja­likke kin­ni­tus­kirju, vaid vahe­ta­takse sal­dode ja käi­vete infor­mat­siooni e-posti teel. Seal­hul­gas ei pea teos­tama nõuete ja kohus­tuste kin­ni­tusi kõi­kide osa­pool­tega vaid see jääb pea­raa­ma­tu­pi­daja otsus­tada.

Tea­vi­kuid ning muu­seu­mis arvele võe­tud kul­tuu­ri­väär­tu­sega asju ja muu­seumi abi­ko­gusse arva­tud asju on luba­tud inven­tee­rida kord viie aasta jook­sul. Inven­tuu­ride läbi­vii­mise tava­pä­ra­sest eri­nev regu­laar­sus sätes­ta­takse riigi raa­ma­tu­pi­da­mis­ko­hus­tus­lase raa­ma­tu­pi­da­mise sise-ees­kir­ja­des koos põh­jen­du­s­ega.

Osale arutelus

  • Laile Kaasik, BDO Eesti partner ja vandeaudiitor
    Andres Soosalu, BDO Eesti audiitor

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Innovatiivne ja suurte võimalustega Microsoft Dynamics NAV

Keskmistele ja suurtele ettevõtetele mõeldud Dynamics NAV on Microsofti majandustarkvaradest globaalselt enim müüdud ja kiiremini arenev lahendus, mida on viimasel kümnendil jõuliselt arendatud.

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Valdkonna tööpakkumised

Uudised

Tööriistad