Tööõnnetus ei hüüa tulles

Kristi Jõeorg
Tööohutuse spetsialist Kristi Jõeorg annab nõu, mida teha tööõnnetuse korral

Tegijal juhtub nii mõndagi, ütleb tuntud vanasõna. Tänapäev näitab, et seda vanasõna on võimalik ennetada, kui tööandja on teadlikult tähelepanu pööranud töötajate ohutusele ja sidunud selle ettevõtte juhtimissüsteemiga.

Võib ju lausa öelda, et kui inimesed on haiguse või vigastuse tõttu kodus, siis ei ole enam kedagi juhtida. Õnnetusi töötajatega tuleb ennetada, et meil jaguks ikka tublisid kolleege, keda juhtida ja kellega arvestada heade töötulemuste saavutamisel.
Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis juhtus tööandja antud tööülesannet täites või tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis juhtus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.

Tööõnnetuse liigitus

Tööõnnetus liigitatakse raskusastme järgi kergeks, raskeks või surmaga lõppenud tööõnnetuseks. Raskeks peetakse tööõnnetust, mis põhjustas töötajale raske kehavigastuse või eluohtliku seisundi. Raske vigastus on näiteks lahtine luumurd, ulatuslikud haavad, jäsemete, sõrmede või varvaste amputatsioon või muu selline.
Tööandjal on kohustus uurida õnnetust, kui õnnetus juhtus töölepingulise töötajaga. Kui õnnetus juhtus muus lepingulises suhtes oleva töötajaga, on siiski soovitatav õnnetust uurida ja käsitleda, sest süüdlane leitakse ikka üles.
Töötaja peab tegema tööandjaga koostööd ja esimesel võimalusel teatama tööandjale igast temaga juhtunud tööõnnetusest, samuti selle tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest.

Tööõnnetused elust enesest

1. Tootmisettevõttes töötaja juhendamata jätmise korral jäi ettevõte süüdi
Õnnetuse kirjeldus. Tootmises oli kiire aeg. Töötajal oli tarvis raske ja suure tolmuimejaga oma masin puhtaks teha, sest ta teadis, et teda oodatakse juba teise masina juures. Tolmuimeja transportimine oli ette nähtud liftiga. Kui töö sai tehtud, siis avastas töötaja, et lift on hõivatud ja selle ootamine võtaks liiga kaua aega, mistõttu ta otsustas tolmuimeja sülle võtta ja sellega ise trepist alla minna. Tolmuimeja oli suur, töötaja ei näinud trepiastmeid ja ta astus astmest mööda ning väänas jala välja. Õnnetuse tagajärjel viibis töötaja kuu aega haiguslehel.
Õnnetuse asjaolud. Tavaolukorras oleks olnud süüdi töötaja ise, sest ta ei pidanud kinni ohutusnõuetest. Tööõnnetuse uurimisel selgus, et töötaja oli üldse juhendamata jäetud, seetõttu jäi süü ettevõttele.
Töötaja osa süüs: töötaja kiirustamine, tööohutusnõuete eiramine.
Tööandja osa süüs: töötaja juhendamata jätmine.

2. Paanikasse sattunud töötajate tõttu tekkis põleng
Laohoone ehitamine oli lõppjärgus. Hoone osas, mille pindala oli ligikaudu 1000 m², tehti ettevalmistusi põrandavaluks ja soojustuseks kasutati sinist stüroformi. Töötajad keevitasid armatuurvõrku, selle tulemusel stüroform aga süttis.
Töömehed olid saanud tööohutuskoolitust ja ka tulekustutid olid objektil olemas. Töömehed sattusid paanikasse ja jooksid objektilt ära ega teavitanud objekti juhti juhtunust.
Mõne hetke pärast avastasid kõrvalruumis töötanud mehed suitsu ja teavitasid juhte ning kohe asuti kustutitega tööle. Helistati ka päästeametisse ja kutsuti abi.
Samal ajal käis teise ruumi pööningulael töö ja õnneks sai silikoon otsa ning oli vaja tulla alla, et uut juurde võtta. Tõstukiga laskumisel avastati ohtlik olukord ja kõik neli meest laskusid alla. Kokkuvõttes oli tegu õnneliku õnnetusega, töötajad kannatada ei saanud, kuid hoone hävis täielikult. Firmas algatati juurdlus tööõnnetuse kohta. Ka päästeamet ja politsei tegid juurdluse, kuriteo motiivi ei olnud.
Tööde algusest kuni õnnetuseni oli kõik korrektselt tehtud. Peatöövõtja oli alltöövõtjaid sisekorra eeskirjadega tutvustanud, objekti riskianalüüs oli tehtud, tööohutusvahendid ja tulekustutid nõuetekohaselt olemas ning kõik töötajad saanud töötervishoiu- ja tööohutusjuhendamise.
Õnnetuse põhjustas ehmunud ja paanikas inimeste hetkeseisund.

3. Tootmishoones juhtunud tööõnnetus
Ühe kuu pikkuse tööstaažiga töötaja väljus tööruumist tootmiskoridori. Töötaja vaatas ukseaknast välja, et veenduda, ega koridoris tõstukit pole, kuid ta ei näinud tõstukit tulemas. Ukse avamise hetkel sõitis laotöötaja kiirustades koridoris elektritõstukiga, ta ei osanud ette näha hetke, kui uks avanes ja töötaja ootamatult koridori astus. Tõstukijuht rakendas küll hädapidurit, kuid masin ei jõudnud nii kiiresti seisma jääda. Tõstukijuhil polnud võimalik kõrvale keerata, sest avaneva ukse vastu olid seina äärde valesti ladustatud suured kastid, mis vähendasid koridoris liikumise ruumi. Elektritõstuki kahvel libises kannatanule vastu jalga. Parem jalg sai põrutada. Töötervishoiuspetsialist saatis pärast jala ülevaatamist kannatanu traumapunkti. Tehti röntgenipilt ja arst tuvastas parema labajala põrutuse.
Õnnetuse asjaolud. Töötaja rikkus tööohutusnõudeid, samuti rikkus neid teine töötaja. Puudulik sisekontroll, ohumärgistuse „Ettevaatust, tõstukid!” puudumine, suurte kastide ladustamine koridoris. Töötaja ei osanud lühikese tööstaaži tõttu ohtusid ette näha.
Abinõud sääraste õnnetuste ärahoidmiseks. Korraldada töötajatele täiendav juhendamine. Selgitada, kuidas ohutult liigelda tootmiskoridorides (teavitada töölisi koridoris liikuvatest tõstukitest ja nendega seotud ohtudest); reguleerida töötajate väljumist tootmisala ustest; ohumärgistuse paigaldamine; paigutada koridori lisapeeglid; vaadata üle ladustamisalad ja teha uus märgistus, mitte ladustada ukse vastas; piirata tõstuki kiirust (olgugi kiire aeg, aga tööohutusnõuetest peab kinni pidama).
Uste juurde paigutati liikumisanduriga signaallambid.

4. Õnnetused tervishoiusektoris ja teenindavas sektoris
Õnnetuse kirjeldus. Töötaja tööülesannete hulka kuulub pärast operatsiooni patsiendi abistamine ratastooli istumisel, transpordiks osakonda. Töötaja kummardus patsiendi poole, et aidata teda ratastooli. Kummardamise hetkel, enne patsiendi abistamist, tundis ta seljas teravat valu.
Õnnetuse põhjustanud asjaolu: töötaja tervislik seisund.
Ennetamine. Töötaja täiendav juhendamine ning koolitus patsientide abistamisel ja raskuste teisaldamisel. Töötaja suunamine tervisekontrolli.
Õnnetuse kirjeldus. Töötaja, täites oma tööülesandeid, palus alkoholijoobe tunnustega külastajal palatist lahkuda. Külastaja oli agressiivne, käitus ebaviisakalt ja keeldus lahkumast. Töötaja kutsus appi teise töötaja, kellega koos suunas külastaja esimesele korrusele. Külastaja võttis oma riided. Lahkumisel lõi külastaja karguga vastu töötaja vasemat kätt.
Õnnetuse põhjused. Agressiivse külastaja ettearvamatu käitumine.
Ennetamine. Osakonna töötajate täiendav juhendamine ja koolitamine osakonna vastutavate isikute poolt.
Õnnetuse kirjeldus. Töötaja transportis kaalult rasket voodihaiget patsienti uuringuruumist välja, kasutades spetsiaalset alusraami. Lauaplaadi alusraamile sõidutamisel ei fikseerunud lauaplaat alusraami juhikute vahele, vaid jäi osaliselt ühe juhiku servale pidama. Raami sõidutamisel fikseerus lauaplaat oma õigele kohale juhikute vahele, langedes umbes 1 cm võrra allapoole. Lauaplaadi õigele kohale langemise ajal hoidis töötaja kinni lauaplaadi esimese otsa nurkadest, mille tagajärjel juhikute vahele langenud lauaplaat muljus mõlema käe sõrmed.
Õnnetuse põhjus. Lauaplaadi mittetäielik alusraamile fikseerumine.
Ennetamine. Osakonna töötajate täiendav juhendamine seadmetega ohutuks töötamiseks. Seadmete kontroll.

5. Renditöötajatega juhtunud õnnetustele tuleb samuti tähelepanu pöörata
Õhtuse vahetuse töötajad hakkasid tööruume korrastama. Töötaja, kelle ülesanne polnud korrastada tööruumis asuvaid konteinereid ja nende kaasi, soovis omaalgatuslikult tõsta kaane konteinerile. Kaas oli raske ja kukkus töötajale peale. Töötaja sai viga ja läks traumapunkti. Õnnetust ei näinud keegi pealt, töötaja ei teavitanud tööandjat õnnetusest. Tööandja sai õnnetusest teada alles siis, kui arstilt saabus teatis raske tööõnnetuse kohta. Õnnetuse uurimisel selgus, et töötaja oli renditöötaja.
Õnnetuse põhjused. Töötajat ei olnud enne tööleasumist ohutuse kohta juhendatud. Töötaja rentija ja rendileandja ei teinud koostööd töötaja ohutuse tagamisel.
Juriidiline aspekt. Kui kasutatakse renditöötajaid, peavad nii rendileandja kui ka rendilevõtja olema kindlasti huvitatud töötaja ohutusalasest juhendamisest.

Tööõnnetuse käsitlemine arsti ja tööinspektsiooni poolt

1. Arst teatab raskest ja surmaga lõppenud tööõnnetusest ning töötajale tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööinspektsiooni kohalikule asutusele.
2. Tööinspektsioon teavitab viivitamata tööandjat kirjalikult või tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, et on saanud arsti teate.

Juhised tööandjale tööõnnetuse korral tegutsemiseks

1. Registreeri tööõnnetus ettevõttes sisseseatud tabelis või muus süsteemis.
Raske tööõnnetuse korral teavita vormikohase teatisega viivitamata tööinspektsiooni (edaspidi: TI) kohalikku asutust. Sobiva vormi leiad www.ti.ee.
2. Surmaga lõppenud tööõnnetuse korral teavita vormikohase teatisega viivitamata tööinspektsiooni kohalikku asutust ja politseid.
3. Kerge tööõnnetuse korral ei ole vaja tööinspektsiooni eraldi teavitada.
4. Alusta kerge, raske või surmaga lõppenud tööõnnetuse uurimist:
a) Selgita välja õnnetuse põhjuslik seos töötaja töö või töökeskkonnaga.
b) Vaata üle õnnetuskoht. Võimaluse korral säilita raske või surmaga lõppenud õnnetuse sündmuskoht puutumatuna, kuni saabub tööinspektor või politsei.
c) Kogu tõendeid: fotod, skeemid, kirjelda olukorda dokumendil (koosta sündmuskoha ülevaatuse protokoll).
d) Võta seletuskirjad kannatanult ja pealtnägijatelt. Soovituslik on koostada seletuskirja vorm vajaliku info saamiseks, et hiljem oleks lihtsam tööõnnetuse raportit täita.
e) Kontrolli, kas töötaja oli juhendatud, sisekontroll tehtud, õnnetuse asjaolud riskianalüüsis ette nähtud, isikukaitsevahendid üle antud. Õnnetuse uurija (uurija-inspektor) võib nõuda teilt tõendusdokumente (ohutusjuhendid, riskianalüüs, isikukaitsevahendite üleandmise dokumendid jms).
5. Uuri asjaolusid kümne tööpäeva jooksul.
6. Koosta kolmes (kannatanule, tööandjale, kohalik asutus) eksemplaris korralik tööõnnetuse raport, mille vormi leiad samuti tööinspektsiooni kodulehelt.
7. Koosta raportist ja tõendusmaterjalidest toimik.
8. Edasta uurimise lõpust arvestades kolme tööpäeva jooksul tööinspektsiooni kohalikule asutusele tööõnnetuse raport.
Loe lähemalt: VV määrus nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord”.

Nõuanded tööandjale õnnetuste vältimiseks ja vähendamiseks

• Töötajaid tuleb tööohutusalaselt juhendada (sissejuhatav juhendamine ja esmajuhendamine). Motiveeri töötajat rääkima õnnetustest või peaaegu juhtunud õnnetustest (n-ö napikatest) ning nendest juhte teavitama. Registreeri juhendamine.
• Töötaja ohutusalase väljaõppe korraldamine ja kirjalik registreerimine sobivas vormis.
• Vajaduse korral täiendav juhendamine (kui on tehtud muudatusi ja/või uuendusi töökeskkonnas, tööõnnetus vms).
• Töökeskkonna regulaarse sisekontrolli tegemine ja töökeskkonna pidev parendamine (nt liikumisteede märgistamine ja ohutumaks muutmine, töökeskkonna valgustatuse paremaks muutmine).
• Igas töökeskkonnas, sh kontori ettevõttes tuleb teha põhjalik töökeskkonna riskianalüüs.
• Kohustuslikud isikukaitsevahendid on üle antud, töötajatele nende kandmise vajalikkust põhjendatud ja üleandmine kirjalikult registreeritud.
• Töötajad peavad olema läbinud tervisekontrolli.
Loe tööandja kohustustest lähemalt: töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Osale arutelus

  • Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ tööohutuse spetsialist

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad