Puhkuse ootel

Niina Siitam
Tööõiguse koolitaja Niina Siitam

Aknast välja vaadates ei teki küll tahtmist puhkusele minna, kuid kindlasti tuleb sellele juba nüüd mõelda. Pealegi lubavad tänapäeva võimalused puhkust veeta mõnusa ilmaga kohtades ka siis, kui Eestis on n-ö kehv suusailm.

Targasti käitub see, kes ei jäta midagi juhuse hooleks. Nii tuleb ka puhkus kavandada, vaid siis võib olla kindel selle õnnestumises.

Töölepingu seaduse (TLS) järgi on igal töötajal õigus kalendriaasta jooksul puhata 28 kalendripäeva. Sellest pikemat puhkust ehk 35 kalendripäeva saavad kasutada alaealised ja töövõimetuspensionärid. Haridustöötajate puhkus kestab lausa 42–56 kalendripäeva.

Puhkuse kavandamine

Puhkuse kavandamisel on tööandjal ja töötajal oma soovid ja huvid. Tööandja esmane huvi on see, et puhkused ei häiriks ega takistaks igapäevast tööd. Töötaja huvi on aga pigem selles, et saaks mingiks ajaks kõrvale jätta rutiinsed tööd-tegemised ning nautida ilusat ilma ja loodust. Kas puhkust on võimalik nii kavandada, et mõlemad lepinguosalised teise poole huve arvestades rahul oleksid?

Puhkuse kavandamine algab teadagi puhkuse ajakava koostamisega. Ajakava koostamisele peaksid eelnema mõned toimingud, mille tegemiseks tuleb jätta piisavalt aega otsustamiseks. Kuna TLS ei pea oluliseks sätestada ajakava koostamise eelseid toiminguid, peaks iga tööandja otsustama, mida tema ettevõttes ajakava koostamiseks tehakse. TLS on siiski ette näinud töötajad, kellel on õigus valida endale sobivat puhkuse aega. Nende soovide väljaselgitamisest tulebki alustada.   

Arvestada võiks järgnevaid soovitusi.

1) Küsi puhkuse soovi:

  • naiselt, kes läheb või on äsja tulnud rasedus- ja sünnituspuhkuselt või lapsehoolduspuhkuselt;
  • mehelt, kes on tulnud lapsehoolduspuhkuselt või kelle naine on rasedus- ja sünnituspuhkusel;
  • lapsevanemalt, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
  • lapsevanemalt, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last ja kel on õigus kasutada puhkust lapse koolivaheajal;
  • koolikohustuslikult alaealiselt.

Nendel töötajatel on õigus valida endale sobiv puhkuse aeg ja tööandja peab sellega arvestama.

2) Küsi puhkusesoovi teistelt töötajatelt. Nende töötajate soovid peaks kokku langema ettevõtte huvidega. Kui töötaja ja tööandja ei jõua puhkuse ajas kokkuleppele, peetakse puhkuse võimaldamisel olulisemaks ettevõtte huvisid.

Töötajatelt puhkusesoovide väljaselgitamine võib toimuda nii, nagu see tööandjale ja töötajatele mugavam on: kirjalikult, e-kirjaga, suuliselt. Kui tööandja soovib kasutada avalduse vormi, siis see on samuti lubatud. 

3) Olenevalt ettevõtte suurusest võib andmeid koguda ja puhkuse esialgse ajakava kokku panna töötajate vahetu juht, kellel on lihtsam töötajatega läbi rääkida ja saavutada puhkuse ajas kokkulepped töötajate soove ja ettevõtte huve arvestades.  

4) Töötajatelt puhkusesoovide saamisel on tööandjal õigus neid korrigeerida, arvestades ettevõtte huve. Viimase arvesse võtmine tuleb kõne alla siis, kui töö iseloomu tõttu tuleb puhkuste aegu aasta peale hajutada nii, et tööülesannete täitmine puhkusel olevate töötajate tõttu sujuks ladusalt. Kui tööandjal on vaja puhkuse aega ette näha muul ajal, tuleks sellest tingimata töötajaga rääkida. Kui töötajaga kompromissi ei saavutata, jääb kehtima tööandja määratud puhkuse aeg.

5) Puhkuse ajakava koostamist ei tasu jätta märtsikuu lõppu, sest siis ei pruugi jõuda kõiki tegevusi ajakava koostamiseks valmis. Ajakava koostamiseks tuleb varuda piisavalt aega ja teha seda siis, kui suurem osa töötajaid on tööl.

Ajakava koostamine

Kui töötajate puhkusesoovid on koos, hakatakse ajakava koostama. Ka siin ei sätesta TLS, mida ajakava sisaldama peab. Kuna ajakava on puhkuse kasutamise seisukohast oluline dokument, siis tuleks püüda see koostada nii, et edaspidi peaks seda võimalikult vähe muutma.

Ajakavas on andmed töötaja kohta, millise kalendriaasta eest puhkust antakse, puhkuse liik, kestus ja aeg. Ajakavas näidatakse ära ka eelmisel kalendriaastal kasutamata jäänud puhkusepäevad. Kui töötajal on õigus kasutada õppepuhkust, isapuhkust või lapsepuhkust, võib ka need puhkuse ajakavasse lisada.

Kasutamata puhkus aegub aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. Seega on ajakavas asjakohane märkida 2015. aasta eest kasutamata puhkuse päevad. Vanemad puhkused on aegunud ja neid enam kasutada ei saa. (Vt puhkuse ajakava tabeli näidist).

puhkuse ajakava
puhkuse ajakava

Puhkuse ajakava kinnitamine ja teatavaks tegemine

Kui ajakava on koos ja kinnitatud, saab sellest dokument. Ajakava on dokument, mille alusel töötajad puhkusele jäävad ning mille alusel arvutatakse ja makstakse puhkusetasu. Ajakava on kohustuslik lepingupooltele täitmiseks. Tööandja ülesanne on teha ajakava teatavaks kõikidele töötajatele. Kuidas tööandja seda korraldab, on tema otsustada. Praktikas kasutatakse erinevaid mooduseid. Kõige tavalisem on ehk ajakava saatmine töötajatele e-kirjaga, mille avamisel loetakse ajakava teatavaks tehtuks. Kasutusel on ka variant, kus töötajatele esitatakse kirjalik ajakava, millele iga töötaja oma nime juurde allkirja kirjutab. Tähtis on, et tööandja tagab ajakava teatavaks tegemise ja vaidluse korral tõendab ajakava teatavaks tegemise fakti. Millest võib vaidlus tekkida?

TLS sätestab, et puhkuse ajakavas märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Teisisõnu tähendab see seda, et juhul kui tööandja ei ole töötaja puhkust ajakavas märkinud või on jätnud ajakava talle tutvustamata, võib töötaja jääda puhkusele talle sobival ajal, teatades sellest ette 14 kalendripäeva. Võib arvata, et ühegi tööandja huvi ei ole selles, et töötajad hakkaksid puhkusi võtma siis, kui see neile kõige paremini sobib. Tagajärjeks võib olla segaduste tekkimine töökorralduses, tööülesannete täitmata jätmine, mis kokkuvõtteks võib tööandjale korvamatut kahju tekitada.

Puhkus avalduse alusel 

Puhkuse andmine avalduse alusel ei ole kuskile kadunud. Põhipuhkus on soovitav siiski ajakavas märkida, mitte lasta töötajatel avaldusi kirjutada või e-kirjaga saata. Samas on puhkusi, mille kasutamise õigus sõltub teatud asjaolude olemasolust. Näiteks on töötajal õigus kasutada perepuhkust, kui perre on tulemas uus pereliige või peres kasvab väikseid lapsi. Nii on isal õigus kasutada 10 tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne lapse sündi või pärast lapse sündi. Alla 14 aasta vanuste laste emal või isal on õigus kasutada olenevalt laste arvust ja vanusest kolm või kuus tööpäeva lapsepuhkust. Kui puhkuse kasutamiseks olevad asjaolud ja puhkuse kasutamise aeg on puhkuse ajakava koostamisel teada, võivad need puhkused olla märgitud ka ajakavas.

Avalduse alusel nähakse ette puhkus ka neile töötajatele, kes ajakava koostamise ajal veel tööl ei olnud.

TLS ütleb, et töötaja, kes on esimesel kalendriaastal töötanud vähemalt kuus kuud, võib nõuda puhkust võrdeliselt töötatud ajaga. Lepingupoolte kokkuleppel võib puhkust anda ka enne kuuekuulist töötamist.

Täiskasvanute koolituse seadus näeb ette, et ka õppepuhkus kavandatakse puhkuse ajakavas. Iseenesest on see üsna mõistlik, et tööandja teab pikemalt ette, millal töötaja õppepuhkust kasutab. Kuna seadus ei ole õppepuhkuse mõiste sisu väga täpselt määratlenud, võib töötaja, kes vastab õppepuhkuse saamise tingimustele, kasutada puhkust vastavalt tasemeõppe või täienduskoolituse vajadusele, näiteks loengutes ja seminaridel osalemiseks, eksamiteks ja arvestuste jaoks ettevalmistamiseks, praktika läbimiseks jms. Õppepuhkust võib kasutada osade kaupa just nii mitu päeva korraga, kui õppimisega seonduvalt vaja on. Seega võib olla mõistlik jätta õppepuhkus ajakavasse märkimata ja kasutada puhkust avalduse alusel, teatades ette 14 kalendripäeva.

Puhkuse ajakava muutmine

Puhkuse ajakava koostatakse hiljemalt märtsikuu lõpuks kalendriaasta kohta. Praktikas tuleb ikka ette, et kavandatud puhkusi tuleb kas edasi lükata või katkestada, kui ilmnevad asjaolud, mis takistavad puhkuse kasutamist või puhkuse edasilükkamine on töötajale või tööandjale vajalik.

Tuleb meeles pidada, et puhkuse ajakava muutmine on lubatud üksnes poolte kokkuleppel.

Muutmise all on mõeldud mis tahes ajakavasse tehtavat muudatust puhkuse kestuse ja aja kohta. TLS ei näe ette toiminguid ajakava muutmiseks. Kui ajakava on koostatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, siis samas vormis tuleks esitada ka ajakava muutmise ettepanek. Ajakava peetakse muudetuks, kui teine lepingupool on andnud selleks nõusoleku. Kui ajakava muutmiseks kokkulepet ei saavutata, kasutatakse puhkust ajakava kohaselt.

Puhkuse ajakava ühepoolne muutmine

TLS näeb ette erandid, millal töötajal ja tööandjal on õigus puhkuse ajakava ühepoolselt muuta. Tööandjal on õigus puhkus katkestada või edasi lükata ennenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Tööandjal võib tekkida ootamatu olukord, kus töö tuleks viivitamata ära teha, kuid ei jätku töökäsi. Osa töötajaid on puhkusel, mõned õppepuhkusel ning kohe lähevad veel mõned töötajad puhkusele. Sellise olukorraga peab tööandja arvestama, eriti ajal, kui on tegemist nn puhkuste kõrghooajaga. Kui tööandja on sunnitud töötaja puhkuselt tagasi kutsuma või puhkuse edasi lükkama, peab ta arvestama, et on kohustatud töötajale hüvitama sellega tekkinud kahju.

Tööandja katkestab töötaja puhkuse väga harva. See-eest olukordi, kus töötaja on sunnitud puhkuse katkestama, on praktikas sagedamini.

TLS ütleb, et töötajal on õigus puhkus katkestada, enneaegselt lõpetada või edasi lükata töötaja isikust tuleneval olulisel põhjusel, eelkõige ajutise töövõimetuse, rasedus- ja sünnituspuhkuse või streigis osalemise tõttu. Ajutine töövõimetus ongi sagedasem puhkuse katkestamise põhjus.

Kui töötaja soovib haigestumise tõttu puhkust katkestada, peab ta sellest tööandjat teavitama.

Haiguse tõttu puhkus automaatselt ei katke ja töötajal ei teki automaatselt õigust haiguse tõttu kasutamata jäänud puhkusepäevi edasi kasutada. Tööandja peaks tagama, et töötajad oleksid teadlikud oma õigusest puhkus katkestada ja teaksid, kuidas nad sellises olukorras käituma peavad: kellele ja mil viisil teatama.

Kasutamata jäänud puhkusepäevad ja muudatused ajakavas

Puhkuse ühepoolse muutmise tõttu kasutamata jäänud puhkusepäevad on töötajal õigus kasutada kohe pärast takistavate asjaolude äralangemist. Näiteks kui töötaja oli seitse kalendripäeva puhkuse ajal haige ja ta on teatanud puhkuse katkestamisest, on tal õigus puhkust edasi kasutada seitse kalendripäeva võrra arvates esialgsest puhkuse lõppemise kuupäevast. Samas võivad pooled kokku leppida kasutamata puhkusepäevade kasutamises kalendriaasta jooksul muul ajal.

Puhkuse ajakavas on mõistlik teha kõik muudatused: edasilükkamist, osadeks jagamist vms. Muudatused tuleks ajakavasse sisse viia kohe pärast nende tegemist. Hilisem muudatuste taastamine võib osutuda keeruliseks, eriti siis, kui töötaja kasutab puhkuse arvelt üksikuid päevi.

Osale arutelus

  • Niina Siitam, tööõiguse koolitaja

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad