Võlad on võimalik kätte saada

Taavi Alas
Taavi Alas annab ülevaate, millistel tingimustel pakuvad oma teenuseid neli...

Kui teie ettevõte näeb näguripäevi, et võlgnikelt raha kätte saada ning tulemust ei paista, on mõistlik paluda abi asjatundjatelt. Anname ülevaate, millistel tingimustel pakuvad oma teenuseid neli Eesti tuntud inkassofirmat.

Vahel võidakse inkassofirma abi vajavas firma mõelda, et ei olda selle teenuse jaoks küllalt suur või rikas või siis ei taheta oma kliente rahanõudega šokeerida. Inkassofirmade sõnul ei tohiks see olla kellelegi takistuseks, sest võita on rohkem kui kaotada. Võlglasi mitte taga ajades võib see anda signaali teistelegi kelmidele, et teie firmaga võib kassi-hiirt mängida või jätta teenuste-toodete eest tasumata. Kui firma ei saa võlgu kätte ja jääb võlglaste pärast oma klientidele võlgu, võib ta ise üsna kiirelt musta nimekirja sattuda.

Abi saab nii suur kui väike

Eesti turuliider võlgnevuste sissenõudmise teenuse osutamisel Julianus Inkasso nõuab võlgu nii eraisikutelt kui ka äriühingutelt ning seda kogu Euroopas. Lisaks kohtueelsele sissenõudmisele ollakse turuliidrid ka kohtuesinduse teenuse osutamisel. Kui praegu töötab Julianus Inkasso Eestis 52 inimest, siis firma juhatuse esimehe Ülar Maapalu sõnul on nende eeliseks kõige parem informeeritus ning väga edukate menetlejate olemasolu. „2015. aastal aktiveerisime 60% meie menetlusse jõudnud nõuetest,” lisab Maapalu. Nende poole pöörduda võib iga firma, kes tunneb, et vajab abi, sest nõude tüübi osas ei ole Julianus Inkassol eelistusi – nende klientideks on nii pangad, sidefirmad, tarbimislaenude ettevõtted, kommunaalteenuste osutajad kui ka kütusemüüjad jms. „Samuti üksiknõuete omanikud kas ärilistes või erasuhetes, olgu selleks siis üürivõlad või võlad kauba müügist,” selgitab Maapalu.
Intrum Justitia AS-i juhatuse liige Ivar Tammemäe tunnistab samuti, et nemad ei vali firmasid võlglaste arvu või võlgade mahu järgi, vaid pakuvad oma teenuseid kõikidele äriühingutele, sõltumata nende suurusest ja tegevusvaldkonnast.
Sama kinnitab Creditreform Eesti OÜ tegevjuht, juhatuse liige Reimo Tomingas, et takistusi neilt teenust paluda pole, sest klientidega arvestatakse. „Creditreform on oma aastakümnetepikkuste kogemustega abiks igale ettevõttele olenemata  nende tegevusalast ja sellest, kas tegemist on eraisikute või ettevõtetega. Tegeleme võlgadega olenemata nende vanusest, suurusest või keerukusest ning seda seitse päeva nädalas. Kuna võlajuhtumid on erinevad, siis arvestame alati meie poole pöördunud kliendi soovide ja vajadustega, et leida parim lahendus,” tõdeb Tomingas.
Neljas inkassofirma, kes RP lugejatele oma tingimusi täpsemalt tutvustab, on Datum Inkasso. Selle firma peamine tegevusala on võlaõiguslike vaidluste lahendamine nii kohtueelselt kui ka kohtus, ent klientideks on samuti nii eri suurusega ettevõtted kui ka eraisikud, kinnitab firma Datum Inkasso juhatuse liige Rainer Aalberg. „Peame enda eeliseks tugevat õigusalast tausta ja nõuete süvamenetlust ning pikaajalist praktilist kogemust. Sellel ettevõttel jookseb seitsmes tegevusaasta, meeskonnal aga juba kaheteistkümnes,” ütleb Aalberg. Seega on firmas nähtud kõike.

Menetluse alustamise tasu puudub

Kas inkassofirmades on ka menetluse alustamise tasu ja kui suured on teenustasud?
Intrum Justitial puuduvad võlgade sissenõudmise korral menetluse alustamisega seotud tasud. Teenustasud on aga erinevad ja sõltuvad teenuse liigist. Ivar Tammemäe selgitab, et kui tegemist on võlgade sissenõudmisega, siis teenustasud olenevad sellest, kas tegemist on eraisikutest või juriidilistest isikutest võlgnikega; riigisisese või rahvusvahelise võlgade sissenõudmisega; kohtuvälise või kohtuliku sissenõudmisega, aga ka võlanõude vanusest ja suurusest. „Praegune Eesti Vabariigi seadusandlus võimaldab pakkuda võlgade sissenõudmisteenust ilma teenustasuta, juhul kui klient on nõus seadustega ettenähtud sissenõudekulud loovutama sissenõudjale,” märgib Tammemäe.
Julianus Inkasso juhatuse esimees Ülar Maapalu lisab, et inkassosektor tegutsebki nii, et menetluse alustamise tasu ei ole. „Edukustasu sõltub eelkõige võla suurusest ja vanusest ning jääb üldjuhul 5?20% vahele. Minimaalset võlasummat ei ole me kehtestanud, millega menetlust alustada, kuid on selge, et ühe 50-eurose võlaga tegelemiseks teenuse sisseostmine on kliendi jaoks liiga kallis, samas 100 nõudega, mis igaüks on 5 eurot, võib tegeleda küll,” selgitab Maapalu teenuse tellimise põhimõtet.
Creditreformis puudub samuti menetluse alustamise tasu, kuid kuna võlajuhtumid on erinevad, siis mõnel erandjuhul võib kaasneda tasu. Reimo Tomingas sõnab, et kuna nad tegelevad iga kliendiga personaalselt, siis kõige parem on infot saada, kui võtta ühendust Creditreformi kliendihalduse osakonnaga. Inkassoteenuse teenustasu oleneb samuti konkreetsest võlajuhtumist ja lepitakse eelnevalt kokku. „Teenustasu arvestatakse üksnes siis, kui võlgnik võla ära maksab. Juhul kui inkassomenetluses ei õnnestu võlgnikult võlga kätte saada, siis pakume ettevõttele teisi lahendusi võla kättesaamiseks. Kui inkassomenetluse jooksul ei toimu võlgnikult tasumist, siis võla menetlemisega tekkinud kulu jääb Credit-
reformi enda kanda,” rõhutab Tomingas.
Datum Inkassos puudub klassikalise sissenõudeteenuse puhul samuti menetluse alustamise tasu. Teenustasuks on protsent laekuvalt summalt, mis aga sõltub nõudesummast, juhtumi asjaoludest, tõenditest ja võlgniku taustast ning määratakse juhtumipõhiselt. Erinevalt paljudest konkurentidest tegeleb Datum Inkasso aga ka nõuete ostuga.

Jaemüüjad käituvad hästi

Inkassofirmad tunnistavad, et võlgade kättesaamise protsent on üsna hea, mis peaks samuti firmasid julgustama teenust kasutama. Intrum Justitia juhatuse liige Ivar Tammemäe tõdeb, et mõnel juhul saadakse isegi 100 protsenti kätte, kuid see protsent on eri klientidel erinev ja sõltub paljudest teguritest: kuidas klient ise kontrollib oma koostööpartnereid; milline on võlanõude aluseks olev dokumentatsioon; kui kiiresti edastab klient võlanõude inkassofirmale; milline on võlgniku tegevusvaldkond jne. Tammemäe sõnul on kõige suuremateks takistusteks võlgade kättesaamisel puudulik krediidikontroll tehingu teostamise hetkel ja samuti liigne viivitamine inkassofirma poole pöördumisega.
Ehkki vahel läheb kõik õlitatult ja tulemused on head, ei ole Tammemäe sõnul valdkonda, kus ei esineks võlgadega seotud probleeme. „Ainukeseks erandiks on jaemüük. Intrum Justitia poolt igal aastal tehtav Euroopa maksetavade
uuring näitab, et eri aastatel on valdkonniti probleemid erinevad – mõnes valdkonnas olukord paraneb ja mõnes halveneb.”   
Creditreformi juhatuse liige Reimo Tomingas nõustub eelkõnelejaga, et kõik võlanõuded ja võlgnikud on erinevad ning seetõttu erinevad ka taktika ja lähenemine võlgade sissenõudmisel. „Enamjaolt soovitaks inkassosse jõudmisel võlg ära tasuda ja sõlmida maksekokkulepe. On ka neid, kes arvavad, et pea liiva alla peitmine lahendab probleemi, kuid hiljem mõistavad, et koostöö ja suhtlus on parim lahendus. Võlgu jäänud ettevõtete ja eraisikute puhul on tähtis see, kuidas on hinnatud maksevõimet enne müüki / teenuse osutamist. Sellest sõltub, kas ja kui palju võlgu jäädakse. Üldisest statistikast lähtuvalt maksab 60 protsenti meie menetluses olevatest võlgnikest võlgnevuse ära kuue kuu jooksul,” avaldab Tomingas.

Probleemsed üüri-, müügi- ja töövõtulepingud

Datum Inkasso juhatuse liikme Rainer Aalbergi sõnul on kõige rohkem vaidlusi üüri-, müügi- ja töövõtulepingute puhul. „Üürilepingute puhul on põhiprobleemiks üüri tasumata jätmine, aga ka üürniku tekitatud kahju ruumile ja selle sisustusele. Müügi- ja töövõtulepingute puhul aga tasu maksmata jätmine ning üleantud kauba või töö lepingutingimustele mittevastamine,” märgib Aalberg.
Olenevalt juhtumi asjaoludest ja teise poole iseloomuomadustest kasutab Datum Inkasso vaidluste lahendamiseks erinevaid läbirääkimisstrateegiaid ja -taktikaid ning suhtlusstiile. Teatud juhtumite puhul tuleb Aalbergi sõnul tegutseda jõupositsioonilt õiguskaitsevahendeid kasutades, nt pöörduda kohtusse, paljudel juhtudel on võimalik ja ka kasulik ressursi kokkuhoiu mõttes vaidlus lahendada aga läbirääkimiste teel kompromissiga.

Firmade krediidikahjud üha vähenevad

Aalbergi sõnul on kahjuks juhtumeid, mille puhul ei õnnestu nõuet rahuldada. Sellistel puhkudel saame anda kliendile kiire tagasiside ja soovitusi, kuidas edaspidi riske maandada. Ta rõhutab, et mõistlik soovitus on sel juhul see, et õigussuhtesse astumisel ei tasu kiirustada ja lepingupartnerit tuleb hoolikalt valida. „Hilisemate vaidluste edukaks lahendamiseks ei piisa suusõnalisest kokkuleppest, vaid see on kasulik fikseerida kirjalikult või siis vähemalt e-posti teel kirju vahetades. Probleemi tekkides on soovitav sellega kohe tegeleda.”
Julianus Inkasso juhatuse liige Ülar Maapalu märgib, et selleks, et lootusetuid võlgu ei tekiks, soovitavad nemadki oma koostööpartneritel kasutada nende endi arendatud infobaasi Taust.ee, et tunda ära isikud, kellele ei tohi krediiti usaldada. Tänu sellele on kõik Julianuse kliendid suutnud oma krediidikahjusid vähendada 20?30%.

Eesti inkassofirmade tugevused

Intrum Justitia on tegutsenud Eestis 20 aastat.
• Tugevateks külgedeks on rahvusvahelisus (Intrum Justitial on 20 Euroopa riigis sõsarettevõtted ja üle maailma 160 riigis agentettevõtete võrgustik).
• Rahvusvaheline võla sissenõudmise alustamine ilma ettemaksuta.
• Võlanõuete ostmine.
• Emaettevõtte aktsiad noteeritud Stockholmi börsil.
• Pikaajalise staažiga personal, kus on oma valdkonna tippspetsialistid.

Julianus Inkasso on Eesti turuliider võlgnevuste sissenõudmise teenuse ja ka kohtuesinduse teenuse osutamisel.
• Väga hea informeeritus ning kogemustega edukad menetlejad.
• 2015. aastal aktiveeriti 60% firma menetlusse jõudnud nõuetest.
• Infobaasi Taust.ee arendamine, tänu ennetustegevusele on firmade krediidikahjud vähenenud kuni 30%.

Creditreform Eesti kuulub Euroopa suurima inkassoettevõtte Creditreform International Group’i (esindused 22 Euroopa riigis ning viimati avati kontor ka Hiinas). Ettevõtte tegevus sai alguse juba 19. sajandil. Creditreform International Group loodi 21 aastat tagasi. Eestis on esindus olnud 14 aastat.
• Tänu rahvusvahelisele taustale ja kogemustele on võlgnevusi võimalik sisse nõuda kõigis maailma riikides.
• Teenus hõlmab võlgnike avalikustamist reaalajas AS Krediidiinfo maksehäireregistris ning see on kliendile tasuta.
• Lisaks inkassoteenusele saab ettevõte terviklahenduse alates nõustamisest, maksevõime kontrollimisest kuni võla kättesaamiseni täitemenetluses.

Datum Inkasso on Eestis tegutsenud seitse aastat, meeskond samas valdkonnas 12 aastat.
• Tugevusteks on tugev õigusalane taust ja nõuete süvamenetlus.
• Spetsialistide pikaajaline praktiline kogemus.

Osale arutelus

  • Taavi Alas, RP kaasautor

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad