Millist infot võib välja lugeda rahavoogude aruandest?

Anu Allikvee
Anu Allikvee arutleb rahavoogude aruande sisu ja kasu üle

Kas rahavoogude aruanne on peavalu raamatupidajatele või vajalik tööriist ettevõtte juhtidele? See küsimus on olnud päevakorras juba pikemat aega.

Kuna valitsus otsustas vastu tulla ettevõtjate soovile vähendada halduskoormust, siis edaspidi väikeettevõtted kohustuslikus korras majandusaasta aruandes rahavoogude aruannet enam koostama ei pea.

Miks ja kas see aruanne on üldse vajalik ja missugust infot annab rahavoogude aruanne ettevõtjale ja tema partneritele? Millal ja kellele on rahavoogude aruanne tarvilik ettevõtte tegevuse hindamiseks? See on ja jääb arutluse teemaks paraku ka edaspidi.

Keerulisem kui teised põhiaruanded

Rahavoogude aruanne majandusaasta aruande koosseisus – kas siis otse või kaudsel meetodil – on kindlasti keerulisem kui teised põhiaruanded, sest andmeid selle aruande koostamiseks ei saa alati võtta otse kasumiaruandest ja bilansist, vaid osa tehinguid tuleb eraldi välja otsida pearaamatust ja näidata nendest tehingutest liikumisi eraldi ridadel. Suurem osa ettevõtjaid sellesse aruandesse kuigi palju ei süvene. Kõige enam uurib ja puurib koostamise loogikat parimal juhul audiitor. Kuid on ka erandeid. On neid, kes loevad seda aruannet ja teevad sellest ka oma järeldused.

Ettevõtjad peavad kõige olulisemateks aruanneteks kasumiaruannet ja bilanssi, mis kajastavad ettevõtte finantstulemusi. Neid aruandeid analüüsitakse ja nende aruannete põhjal hinnatakse ettevõtte tegevust eelnevatel perioodidel. Kui ettevõte taotleb krediiti, liisingut, faktooringu võtmist või investeeringut ettevõttesse, saadetakse koostööpartnerile tutvumiseks enamasti vaid kasumiaruanne ja bilanss. Ent kas ainult nende aruannete põhjal saab otsustada ettevõtte jätku- ja arengusuutlikkuse ning maksevõime üle? Enamasti siiski mitte. Tõsiselt võetavad partnerid loevad kindlasti ettevõtte majandusaasta aruannet, mis annab palju ülevaatlikuma pildi ettevõttest, olenevalt muidugi sellest, kui palju on ettevõtja avalikustanud tegevusaruandes ja lisade lahtikirjutamisel oma tegevust ja tegevusplaane. Kui ka sealt saadavast infost ei piisa või vajatakse värskemat teavet ettevõtte majandamise kohta, küsitakse kindlasti lisaks erinevaid aruandeid ja esitatakse küsimusi.

Vaatame siis üheskoos, millist infot võib välja lugeda rahavoogude aruandest, mis on majandusaasta aruande koosseisus.

Rahavoogude aruande sisu

Rahavoogude aruanne koosneb kolmest osast. Esimene osa ehk rahavood äritegevusest annavad pildi, kas ettevõte on oma äritegevuses rahasummat suurendanud või on ettevõttel raha vähenenud. Seda osa on hea lugeda koos kasumiaruande ja bilansiga, analüüsimiseks tuleb kindlasti vaadata müügitulu ning nõuete ja kohustuste koosseisu, mis kirjutatakse lahti vastavates lisades.

Esimese pildi annab rahasumma suurenemisest või vähenemisest kasumiaruandes ärikasum, millest lahutatakse maha põhivara kulumi summa. Kui see on positiivne, siis on ettevõte oma igapäevase äritegevusega raha juurde teeninud. Kui aga miinuses, siis ettevõttel pole nii hästi läinud või on elatud üle oma võimete. Kuid ainult üks periood ei anna lõplikku pilti ettevõtte majandamisest.

Väga oluline on analüüsida bilansis nõuete, varude ja kohustuste koosseisu ning hinnata nende suurenemist ja vähenemist võrreldes eelneva perioodiga.

Lisaks tasub vaadata müügitulu ja nõuete omavahelist proportsiooni – kui leida igakuine keskmine müügitulu ja võrrelda seda nõuetega ostjate vastu perioodi lõpus, annab see teavet, kas nõuded on ülemääraselt suured võrreldes ühe kuu keskmise müügituluga. Muidugi mõjutab seda, missugused on ettevõtte kehtestatud maksetähtajad klientidele – kas need on kuni üks kuu või pikemad. Samuti võib nõuete osakaal olla suurem aasta keskmisest müügitulust, kui kõige aktiivsem müügiperiood on aasta lõpp. Kui nõuded on siiski ülemäära suured, võib olla ettevõttel probleeme oma raha kättesaamisega. Täpsema info saamiseks küsitakse lisaks laekumata nõuete detailset nimekirja, vajaduse korral koos selgitustega. Kõikidesse nõuetesse tuleb suhtuda nii, et see on ettevõtja raha kellegi teise taskus. Kõikide ettevõtjate jaoks on väga oluline teema, kuidas kõige kiiremini tuua oma raha „koju”.

Kui ettevõte tegeleb varudega, siis analüüsitakse kasumiaruandes müügitulu ja otsekulude suhet. Bilansis tuleb hinnata varude suurusjärku ja võrrelda seda suhtes käibevara ja otsekuludega. Küsimusi tekitab, kui varude summa on ülemäära suur või puudub üldse, kuigi ettevõte tegutseb alal, kus tavapäraselt soetatakse müügiks kaupu või tootmiseks materjale.

Raha kasvatamine igapäevasest äritegevusest on igale aktiivselt tegutsevale ettevõtjale väga oluline, kuid kindlasti ei saa ainult selle põhjal lõplikku hinnangut anda. Alati tuleb analüüsida sisuliselt, mis neid tulemusi mõjutasid.

Teine osa – rahavood investeerimisest annab pildi, kui palju on ettevõtja investeerinud ettevõttesse ja ettevõttest välja, samuti seda, kas ettevõttel on olnud lisasissetulekuid, näiteks investeeringute laekumisest.

Kõige viimane osa – rahavood finantseerimisest näitab, kuidas ja missuguses ulatuses on finantseeritud ettevõtte äritegevust või investeerimist.

Kaks viimast rahavoogude osa annavad ettevõtja käekirjast üsna hea pildi – kui riskialdis on ettevõtja investeerimisel või krediidi võtmisel, kas ettevõtja maksab omanikele dividende või investeerib toodetud raha uuesti ettevõtlusse.

Kõik rahavood kokkuliidetuna näitavad, kas sellel perioodil on rahasumma kasvanud või kahanenud. Need, kes oskavad seda tõlgendada, saavad seda analüüsides palju kasulikku teavet oma ettevõtte ja koostööpartnerite tegevuse hindamiseks. Samuti ei tasu alahinnata oma konkurentide analüüsimisoskust – aktiivsemad turuhaid oskavad näha nii tugevaid külgi kui ka nõrku kohti.

Arusaadav aruanne on oluline juhtimise tööriist

Raamatupidajad, kes koostavad rahavoogude aruannet ja murravad pead, mida kusagil ridadel on vaja kokku liita ja mida maha lahutada, saavad tihtipeale jaole raamatupidamises kajastatud tasaarveldustele, mõnikord leitakse selle töö käigus päris olulisi tehingute kajastamisi, mida tuleb üle vaadata ja nende osatähtsust ettevõtte aruandluses ümber hinnata. Kuid kas sel juhul võib kindel olla, et aruandluses on kõik 100% õige, kui rahavood kohe kenasti klappima lähevad? Väga tihti on see nii, kuid siiski mitte alati. See on aruanne, mis ühelt poolt annab küll palju olulist informatsiooni ja sisusse süüvides on ka loogiline, kuid paraku on see nii mitmetahuline, et erinevate tehingute õigesti kajastamine on piisavalt aeganõudev ja keeruline tegevus. Seepärast on õige, et seda aruannet koostatakse vaid sel juhul, kui see annab ettevõttest ja tema majandamisoskusest vajalikele partneritele teavet.        

Kuigi paljud ettevõtjad majandusaasta aruandes rahavoogude aruannet oluliseks ei pea ja seda lugeda-tõlgendada ei oska, ei tähenda see sugugi, et nad oma raha liikumise vastu huvi ei tunne. On päris palju ettevõtete juhte, kes analüüsivad vägagi hoolsalt sissetulekuid ja väljaminekuid, kasutades kas majandustarkvara genereeritud aruandeid või koostab neid mingi ajavahemiku kohta ja enda kokku pandud valemitega raamatupidaja või ettevõtte finantsjuht. Enamasti erinevad need oma ülesehituselt oluliselt sellest rahavoogude aruandest, mida koostavad raamatupidajad majandusaasta aruande jaoks. Seepärast on ettevõtluses kasutusel erinevaid rahavoogude aruandeid. Mida enam seda teemat arutatakse ja tutvustatakse, seda rohkem ideid ja mõtteid saab ettevõtja oma tegevuse hindamiseks ning plaanide tegemiseks. Mida arusaadavam on raha liikumise aruanne ettevõtjale, seda parem tööriist on tal ka juhtimiseks.

Alustav ettevõtja peab oskama kogu oma tegevust ette näha

Enamik ettevõtjaid, kes alustavad ettevõtlusega, või need, kes muudavad oma tegevuse valdkonda või siirduvad uutele turgudele, teevad tavaliselt prognoose tulevaste sissetulekute ja kulutuste kohta. Oluline on planeerida oma äritegevus nii, et iga kuu laekuks piisavalt raha, millest teha õigeaegsed väljamaksed tarnijatele, töötajatele ja maksuametile ning selle põhjal hinnata finantskohustuste võtmist ja tasumist.

Kui ettevõtjal on vajadus soetada oma tegevuseks masinaid või seadmeid või ehitada-remontida ruume, siis ka kõige lihtsam rahavoogude planeerimine annab ettevõtjale üsna hea ülevaate, kui suurt investeeringut on mõistlik teha, mis summas tuleb võtta krediiti ja millal saab hakata laenu tagasi maksma.

Juhul kui krediidi võtmiseks tuleb pöörduda panka, siis pankur vaatab kindlasti esimesena seda, mis on toimunud pangakontodel. Kui ettevõtja opereerib erinevates pankades või ka sularahas, siis on see laenu taotlemisel oluline aspekt, millega tuleb arvestada ning pankur võib selles osas lisatingimusi seada. Ja küsida ka aruandlust tulevaste rahavoogude kohta.

Tegutseva ettevõtte puhul on seda muidugi lihtsam teha. Kõigepealt saab koostada rahavoogude aruande eelnevate perioodide kohta – jagada see kuude, poolaasta või aastate peale ning vaadata üle laekumised ja väljaminekud nii liikide kui ka perioodide lõikes. See annab konkreetse pildi ettevõttes raha liikumise kohta ja näitab ära, kus on kitsaskohad.

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et raha liikumise aruanne võib väga tugevasti erineda samade perioodide kasumiaruannetest.

Sellise rahavoogude aruande koostamine ei ole üle mõistuse keeruline, kuid olenevalt sisseseatud raamatupidamissüsteemist ja valitud majandustarkvarast ei pruugi seda kätte saada just ühe sõrmeliigutusega. Alustav ettevõtja peab aga kogu oma tegevust oskama ette näha. Ühelt poolt tasub olla julge oma unistustes ja prognoosida nii, kuidas on soov ja plaan tegutseda. Siis aga hinnata kõiki võimalikke riske ja vaadata uuesti oma arvestused kriitilise pilguga üle, et saada reaalne pilt. Ühtset valemit, mis annaks kohe õige tulemuse, kahjuks pole. Iga ettevõtte puhul on erinevaid takistusi, samas ka palju võimalusi. See teebki ettevõtluse atraktiivseks ja juhtimise põnevaks.  

Toetuste taotlemise võimalus

Nii alustavatel kui ka tegutsevatel ettevõtjatel on võimalus taotleda toetusi. See pole lihtne protsess – oma tulevase tegevuse prognoosimine, investeeringute vajaduste hindamine ning selle tõestamine on paras katsumus. Lisaks plaanide kirjeldusele tuleb teha erinevaid arvutusi, et vaadata, kas tulemused vastavad etteantud kriteeriumitele. Nende aruannete seas on rahavoogude aruanne olnud väga olulisel kohal, kuigi paljudel juhtudel on täitmiseks ette antud tabelid juba koos valemitega ning kui ettevõtjad ise nende aruannete genereerimise loogikat ei valda, siis ei pruugi tulemus olla reaalne. Ettevõtjad kipuvad unustama, et iga toetuse võtmisega kaasnevad tingimused, mida tuleb ka täita. Üks nendest tingimustest on aruandlus, mida võrreldakse prognoosidega ja mille kohta tuleb hiljem aru anda. Halvemal juhul tuleb toetus tagasi maksta.

Üks lihtne ja konkreetne rahavoogude aruanne annab vastuse ka nendele ettevõtjatele, kes esitavad oma raamatupidajale küsimuse: kasum on, aga miks raha ei ole? Või siis vastupidi: raha on, aga kuhu kadus kasum? Kõige keerulisem olukord on aga see, kui pole kumbagi – kasumit ega raha – ja ettevõtja peab mõtlema, kas ja kuidas edasi minna. Kas lõpetada oma tegevus või tasub siiski leida lahendused, kuidas muuta oma ettevõtlus taas elujõuliseks?

Tegevust tuleb põhjalikult analüüsida

Kui on tahtmist ja jaksu edasi minna, siis kindlasti tuleb analüüsida oma tegevust väga põhjalikult, vajaduse korral kaasata aktiivseid kaasamõtlejaid ja spetsialiste, teha konkreetsed arvutused, arutada oma tegevus läbi eri vaatenurkadest ning alles siis teha lõplik otsus.

Oskus hinnata tulusid, kulusid ja rahavooge õigesti ja reaalselt on igasuguse otsustamise puhul väga tähtis.

Kui ettevõtja on sattunud makseraskustesse ja taotleb võlgade ajatamist, on mitmed krediidiasutused ja maksuamet töötanud välja tabelid, kus ettevõtja saab prognoosida oma sissetulekuid ja väljaminekuid, et nende põhjal hinnata oma maksevõimet tulevikus. Maksuamet on pakkunud ettevõtjatele võimaluse koostada maksude ajatamise taotlus juba enne võlgnevuste tekkimist. Kuid iga ettevõtja, kes neid tabeleid täidab, peab oskama hinnata kriitiliselt nii oma eelnevat kui ka tulevast tegevust. Kui ettevõtja eksib korra, võib sellest aru saada, ent pidevate möödalaskmiste puhul tekib paratamatult küsimus, kas see on tahtlik või napib ettevõtjal teadmisi ja oskusi oma majandamist korraldada. Sellisel juhul on ettevõtja potentsiaalne võlglane kõigi jaoks.  

Ükskõik mis nimetus või milline ülesehitus on ettevõtte sissetulekute ja väljaminekute aruandlusel, seda vaatavad ja hindavad nii ettevõtjad ise, raamatupidajad, kes aruandeid koostavad, kui ka koostööpartnerid ja konkurendid, pankurid, maksuametnikud ja investorid. Kõigile on väga oluline teada, kas ettevõtja on maksejõuline. Ettevõtja, tema koostööpartnerite ja investorite jaoks aga on sama tähtis hinnata ettevõtte jätkusuutlikkust ja arenemisvõimet.

Head rahavoogude koostamist, analüüsimist ja hindamist!  

 

 

 

Osale arutelus

  • Anu Allikvee, osaühingu AR TÄHELEND juhatuse liige ja juhataja

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad