Suurbritannia raamatupidajate välimääraja

Ivar Veskioja
Ivar Veskioja tutvustab nõudeid raamatupidajatele Suurbritannias

Suurbritannia raamatupidajate ametinimetused kõlavad kuningriigile kohaselt uhkelt ning erinevalt Eestist on riigis pikkade traditsioonidega kutseliite, mille lühendite virvarr ajab kõrvaltvaataja tõelisse segadusse. Et selgitada, mis on kõlavate nimetuste taga ja millised on tegelikud nõuded raamatupidajale, koostasime Suurbritannia raamatupidajate välimääraja.

Nagu Eesti maksusüsteem, nii on ka siinne raamatupidamisvaldkond suhteliselt lihtne ja ühetasandiline. Raamatupidaja kutseoskuste kvalifikatsioonid ei ole eriti levinud ja tööturul ei ole neil kvalifikatsioonidel märkimisväärset rolli. Seetõttu kandideerivad Eestis väga erineva ettevalmistuse ja oskuspagasiga inimesed samale ametikohale. Tööandja teeb värbamisotsuse kandidaadi senise töökogemuse ja erialastele küsimustele vastamise põhjal.

Suurbritannias on raamatupidamisteenuse pakkuja või värvatava raamatupidaja kutseoskusi lihtne mõista üksnes juhul, kui hindaja teab valdkonnas levinud kvalifikatsioonide sisu.

Accountant või bookkeeper

Eestis on kasutusel ametinimetused raamatupidamisassistent, raamatupidaja ja pearaamatupidaja, valdkonnaga seondub kaudselt ka ametinimetus finantsjuht. Ükski neist ei ole seotud võrreldava või defineeritud kvalifikatsiooniga.

Ametinimetust raamatupidaja saab inglise keelde tõlkida kas nimetusega accountant või bookkeeper. Suurbritannias on need kaks selgelt eristuvad terminid, kuid neil ei ole seaduslikku tähendust. Kui näiteks arsti (doctor) või advokaadi (barrister) ametinimetuse kasutamiseks peab olema seaduslik alus, siis nimetust accountant või bookkeeper võib kasutada igaüks, selleks ei pea olema ühegi kutseliidu liige.

Bookkeeper on madalam positsioon, mis enamasti seondub tehingute sisestamisega algdokumentidest või muudest andmeformaatidest. Eesti mõistes on tegemist raamatupidamisassistendiga, kes abistab raamatupidajat sisestustöödel.

Accountant on Suurbritannias tavaliselt mõne kutseliidu liige. Nii saab raamatupidaja tööandjale ja kliendile mõistetava kvalifikatsiooni, mis aitab tal oskusi defineerida ning müüa. Lisaks kaasneb kutseliidu liikmesusega kohustuslik täiendusõpe (continuing professional development ehk CPD) ja tegevuskindlustus (professional indemnity insurance). Ka bookkeeper võib olla mõne kutseliidu liige või chartered accountant’i kvalifikatsiooni pakkuva kutseliidu õpilane.

Kuninglikud raamatupidajad

Chartered accountant’i nimetuse kasutamiseks peab raamatupidaja olema ühe kuningliku dekreedi (royal charter) alusel tegutseva kutseliidu liige Suurbritannias või Rahvaste Ühenduse riigis. Selliseid kutseliite on kuus. Vanim neist on asutatud Šotimaal aastal 1854.

Kõigi kuue täisliikmed on chartered accountant’id teatud variatsioonidega nimetustes. Ametinimetust chartered accountant võib neis liitudes kasutada vaid täisliige, kes on sooritanud kõik vajalikud eksamid ja läbib korduvaid täienduskoolitusi. Õpilasel ei ole võimalik seda ametinimetust kasutada.

Chartered accountant’i nimetuse eestikeelse vastena võib kaaluda arvestuseksperdi või arvestusspetsialisti nimetust.

Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)

ICAS on asutatud kuningliku dekreediga 1854. aastal maailma esimese professionaalse raamatupidajate kutseliiduna. Selle liikmel on õigus kasutada ametinimetust chartered accountant (lühend CA). Kutseliidul on 21 000 liiget ja õpilast.

Organisatsiooni tegevus ei ole tema nimetusest hoolimata geograafiliselt piiratud Šotimaaga. Liidu õpilasi ja liikmeid on Lõuna-Inglismaal ja ka teistes riikides. Peakorterid asuvad Edinburghis, Glasgow’s ja Londonis.

Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW)

See raamatupidajate kutseliit on asutatud Inglismaal kuningliku dekreediga aastal 1880. Liidu liikmel on õigus kasutada ametinimetust chartered accountant (lühend ACA või FCA).

Lühendi esimene täht viitab liikme staažile ja positsioonile liidus:

• ACA on associate chartered accountant ja

• FCA on fellow chartered accountant.

Viimane neist nimetustest näitab kõrgemat staatust ja pikemat staaži.

Liidu liikmeid on Briti impeeriumi vanu asumaid ühendavas Rahvaste Ühenduses ja ka teistes riikides kokku üle 144 000. ICAEW-l on liikmeid näiteks Belgias, Hiinas, Hongkongis, Indoneesias, Vietnamis ja Araabia Ühendemiraatides. Peakorter on liidul Londonis ja Milton Keynesis.

Chartered Accountants Ireland (CAI)

Iirimaal on raamatupidajate kutseliit asutatud kuningliku dekreediga aastal 1888. CAI liikmel on samamoodi nagu ICAEW liikmel õigus kasutada ametinimetust chartered accountant (lühend ACA või FCA).

Liikmeid on üle maailma 23 000. Ka CAI tegevus ei ole nimetusest hoolimata geograafiliselt piiratud. Peakorter on liidul Dublinis ja Belfastis.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Sellel kümnendil maailma suurimaks raamatupidajate kutseliiduks saanud ACCA liikmel on õigus kasutada ametinimetust chartered certified accountant. Noorema liikme ametinimetuse ees on jällegi sõna associate (lühend ACCA) ja vanem liige saab fellow’ staatuse (lühend FCCA).

ACCA organisatsioon on küll asutatud aastal 1904, kuid kuninglik dekreet kutseliidu staatuse kohta väljastati alles 1974. aastal. Tegemist on Inglismaal loodud ICAEW noorema vennaga, mis asus võitlema ICAEW ja ICAS-i suletuse vastu.

Liidul on üle 178 000 täisliikme ja 455 000 õpilast. ACCA tegutseb ka Baltimaades. Kokku on organisatsioonil üle 90 kontori ja tema peakorter asub Londonis.

Chartered Institute of Management Accountants(CIMA) ja Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

CIMA ja CIPFA on kaks väiksemat kuningliku dekreedi alusel tegutsevat liitu.

Täisliikme ametinimetus on

• CIMA-s chartered management accountant (lühend ACMA või FCMA) ja

• CIPFA-s chartered public finance accountant (lühend CPFA).

ICAEW proovis mõlemat organisatsiooni endaga 2005. aastal liita, kuid see ebaõnnestus.

Teised tunnustatud kutseliidud

Kuningliku dekreedi alusel tegutsevate liitude kõrval on ka teisi tunnustatud kutseliite, näiteks Association of International Accountants (AIA) ja Association of Authorised Public Accountants (AAPA). Viimane neist on 1996. aastast ACCA allorganisatsioon.

Täisliikme ametinimetus on

• AIA-s international accountant (lühend AAIA või FAIA) ja

• AAPA-s authorised public accountant (lühend AAPA).

Ametinimetust accountant jagavad lisaks kaheksale eelnimetatud kutseliidule veel Institute of Financial Accountants (IFA), Association of Certified Public Accountants (CPA) ja Institute of Certified Practising Accountants (ICPA).

Liikme ametinimetus on

• IFA-s incorporated financial accountant (lühend AFA või FFA);

• CPA-s certified public accountant (lühend ACPA või FCPA) ja

• ICPA-s certified practising accountant (lühend CPA).

Raamatupidamisassistentide kutseliidud

Raamatupidamisassistentidel on oma kutseliidud. Tuntuimad on Institute of Certified Bookkeepers (ICB) ja Association of Accounting Technicians (AAT). Viimase puhul on liikmete kohta kasutusel lühendid MAAT ja FMAAT. Tarvitusel on ka nimetus member in practice (MIP), mis annab liikmele õiguse oma teenust turul iseseisvalt pakkuda.

AAT teeb koostööd CIMA, CIPFA, ICAEW ja ICAS-iga.

ACCA annab raamatupidamisassistendile kvalifikatsiooni certified accounting technician (CAT). Sellise kvalifikatsiooniga inimesel ei ole õigust pakkuda teenust iseseisvalt.

Peale ICB ja AAT tegutseb veel International Association of Bookkeepers (IAB), mis pakub Qualifications and Credit Frameworki (QCF) programmis raamatupidamise ja palgaarvestuse kvalifikatsioone. IAB-s kasutavad liikmed ametinimetuse lühendeid AIAB, MIAB ja FIAB ning ametinimetust registered bookkeeper.

Audiitorid ja kutseliidud

ICAEW, ACCA, CAI, ICAS-e ja AIA liikmed võivad tegutseda audiitorina kutseliidu järelevalve all pärast sellekohast kvalifitseerumist (audit qualification). Kvalifikatsioon kehtib ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Kõik audiitorid on seetõttu chartered accountant’i kvalifikatsiooniga, kuid mitte kõik chartered accountant’id ei ole audiitori kvalifikatsiooniga.

Audiitori kvalifikatsiooni saamiseks tuleb samuti kolm aastat praktiseerida sertifitseeritud audiitori või tööandja juures. Raamatupidamis- ja auditisuuna eksamid osaliselt kattuvad.

Registreeritud audiitorina töötamiseks on vajalik praktiseerimissertifikaat ühelt viiest kutseliidust. Praktiseerimissertifikaat eeldab samuti kolmeaastast dokumenteeritud praktikat.

Võimalused ametinimetuse saamiseks

Ametinimetuse chartered accountant saamiseks on Suurbritannias mitu teed, näiteks võib selle kandjaks kvalifitseeruda ka välisriigi raamatupidaja vastastikuse kvalifikatsioonide tunnustamise kaudu.

Tavapärasel teel ehk kutseliidus õpilasena alustamiseks on vajalik keskharidus, saadavat chartered accountant’i kvalifikatsiooni loetakse võrdseks magistrikraadiga. Enamasti on tegemist kolme- kuni viieaastase õpiajaga, mille lõpus võib õpilasest saada kutseliidu täisliige (nooremal ehk associate’i tasemel).

Kolm aastat dokumenteeritud praktikat sertifitseeritud tööandja (authorised employer) või täisliikme juures on tavapärane miinimumaeg, mis tuleb õpilasena veeta. ACCA puhul on täisliikmeks saamiseks vaja sooritada 14 eksamit, mis hõlmavad finantsjuhtimist, aruandlusstandardeid, äriõigust, maksundust, auditit, ärianalüüsi, ühingujuhtimise head tava ning kutse- ja ärieetikat.

Eksameid saab olenevalt eksamikeskuse asukohast sooritada kas kolme või kuue kuu tagant. Õpilase erialasele tegevusele seab ranged piirid kutseliidu eeskiri, sh ei tohi õpilane iseseisvalt teenust pakkuda ja majandusaasta aruandeid esitada.

Täisliikmeks ehk chartered accountant’iks kvalifitseerumise järel võib iseseisvalt (third party) teenust pakkuda (public practice) raamatupidaja, kellel on ka praktiseerimissertifikaat. Selle sertifikaadi saamiseks võib kuluda ACCA näitel veel kolm aastat, kui sertifikaadi saamiseks ettenähtud dokumenteeritud praktikat ei alustatud õppeaja jooksul.

Nagu chartered accountant’iks kvalifitseerumisel, nii on ka praktiseerimissertifikaadi saamiseks vajalik kolmeaastane dokumenteeritud praktika. Praktiseerimissertifikaadi puudumise korral on võimalik töötada chartered accountant’i ametinimetusega ettevõtte sees või siis praktiseerimissertifikaadiga raamatupidaja järelevalve all. Tööandja või juhendaja peab liidus registreeruma oma õpilasele või täisliikmele praktiseerimissertifikaadi saamiseks sobiliku praktika võimaldamiseks. Alustada saab sellise praktikaga ka enne täisliikme staatuseni jõudmist.

Kutseliidud, katusorganisatsioonid ja nõuded tööotsijale

Töökuulutuses võib olla märgitud, et kandidaat peab olema CCAB liige, professional accountant või qualified accountant. Kõigi nende tähendus on sama: kandidaat peab olema täisliige ühes CCAB liikmeskonda kuuluvas kutseliidus või vastavas välisriigi kutseliidus.

CCAB ehk Consultative Committee of Accountancy Bodies on asutatud 1974. aastal ja sellesse katusorganisatsiooni kuuluvad ICAEW, ACCA, ICAS, CAI ja CIPFA.

CIPFA peatas oma liikmesuse aastal 2011, kuna leidis, et CCAB on pärast Suurbritannias raamatupidamistoimkonna Financial Reporting Council (FRC) asutamist keskendunud liiga palju auditile. Eesti mõistes raamatupidamistoimkonna rolli täitev FRC kontrollib kõigi raamatupidajate kutseliitude riigisisest tegevust.

Raamatupidamisteenuse pakkumine Suurbritannia turul

Arvestusspetsialisti (chartered accountant) palgal hoidmine ei ole väikeettevõttele majanduslikult otstarbekas. Chartered accountant on seetõttu pigem väline konsultant, kes aitab raamatupidamistööd korraldada, nii tarkvara kui ka tööprotsesside asjus. Samuti aitab arvestusspetsialist leida efektiivse ja säästliku lahenduse sisestustööks.

Teenusepakkujana tegutsevate arvestusspetsialistide eesmärk on teenindada rohkem kliente, tehes suure lisaväärtusega tööd. Nende peamised teenused on maksunõustamine ja maksuarvestus. Suurbritannias on maksusüsteem väga keerukas ja raamatupidaja abi võivad vajada ka eraisikud oma tuludeklaratsiooni koostamisel.

Arvestusspetsialisti abi kasutavad ettevõtted teevad ise sisestustööd või tehingute salvestamist. Väikeettevõttes ei pruugi toimuda kvartali- või aastapõhise käibemaksuarvestuse tõttu igakuist andmete sisestamist. Sisestustööd võidakse osta ka teiselt ettevõttelt, kuna paljud arvestusspetsialisti teenust pakkuvad ettevõtted (chartered accounting firm) sisestustööd üldse ei tee. Arvestusspetsialist esitab aastaaruande ja tuludeklaratsiooni ettevõtjalt saadud andmete alusel ning kasutab selleks vajaduse korral oma programmi.

Audiitorit vajab aastaaruande esitamiseks ettevõte, kellel on alljärgnevast kolmest tingimusest kaks täidetud: aastakäive üle 6,5 miljoni naela, bilansimaht üle 3,26 miljoni naela ja/või töötajaid üle 50.

Seda lävendit ületavale ettevõttele ei ole arvestusspetsialisti kasutamine seadusega kehtestatud nõue. Samal ajal ei pruugi audiitor nõustuda oma ametikohustusi täitma, kui ettevõttel puudub arvestusspetsialisti tasemel raamatupidaja.

Osale arutelus

  • Ivar Veskioja, 1Office UK tegevjuht

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad