Rahavoo aruanne: välisvaluutas rahavood

Rahavoogude aruanne
BDO spetsialistid selgitavad, kuidas kajastada rahavoo aruandes kursimuutustest ...

Sulev Luiga ja Küllike Remmel BDOst selgitavad, mil­list valuu­ta­kurssi ümberarvestusel kasu­tada ja kui­das kajas­tada raha­voo aru­an­des kur­si­muu­tus­test tule­ne­vaid finants­mõ­jusid.

Finants­aru­an­nete (sh raha­voo aru­an­nete) koos­ta­misel kasu­ta­takse läbi­valt kor­raga vaid üht vää­rin­gut – esi­tus­va­luu­tat ning majan­dus­ük­suse jook­sev arve­pi­da­mine majan­dus­te­hin­gute üle toi­mub arves­tus­va­luutas, mis üld­ju­hul ühtib esi­tus­va­luu­taga. Majan­dus­ük­sus võib olla seo­tud eri­ne­va­tes välis­va­luu­ta­des mak­se­tega kahel vii­sil – ta võib teos­tada välis­va­luu­ta­te­hin­guid või ta võib omada (kon­so­li­dee­ri­ta­vaid) välis­mai­seid majan­dus­ük­susi. Eesti raa­ma­tu­pi­da­mise sea­duse koha­selt koos­ta­tud finants­aru­ande esi­tus­va­luu­taks on Ees­tis amet­li­kult keh­tiv vää­ring – euro. Euro on tava­pä­ra­selt ka arves­tus­va­luu­taks. Kõik muud nime­ta­tud arves­tus­va­luu­tale lisaks kasu­ta­ta­vad vää­rin­gud loe­takse arves­tuse ja aru­and­luse kor­ral­da­misel välis­va­luu­ta­deks. Raha­voo aru­ande mõis­tes on välis­va­luuta näol tege­mist mitte rahaga vaid (pari­mal juhul) raha ekvi­va­len­diga.

Sel­leks, et hõl­mata välis­va­luu­ta­te­hin­guid ja välis­mai­seid üksusi finants­aru­an­ne­tes, peab tehin­guid kajas­tama majan­dus­ük­suse aru­an­de­va­luutas ning välis­maiste üksuste finants­aru­an­ded tuleb ümber arves­tada majan­dus­ük­suse finants­aru­an­nete esi­tus­va­luutasse. Ümber­ar­ves­ta­misel tek­ki­va­teks põhi­lis­teks küsi­mus­teks on, et mil­list valuu­ta­kurssi kasu­tada ja kui­das kajas­tada raha­voo aru­an­des kur­si­muu­tus­test tule­ne­vaid finants­mõ­jusid?

Euro (amet­li­kud) valuu­ta­kur­sid fik­see­rib Euroopa Kesk­pank ning päe­va­kursse vahendab Eesti Pank. Välis­va­luutas toi­mu­nud tehin­gu­test tule­ne­vaid raha­vooge kajas­ta­takse (majan­dus)üksuse arves­tus­va­luutas, raken­da­des välis­va­luuta summa suh­tes mak­se­päe­val arves­tus- ja välis­va­luuta vahel keh­ti­nud valuu­ta­kurssi (prak­ti­lis­tel kaa­lut­lus­tel on luba­tud kasu­tada ka perioodi kaa­lu­tud kesk­mist kurssi). Välis­maal asu­vate majan­dus­ük­suste raha­vood arves­ta­takse (kon­so­li­dee­ri­misel) esi­tus­va­luutasse ümber, raken­da­des raha lii­ku­mise päe­val keh­ti­nud valuu­ta­kurssi (prak­ti­lis­tel kaa­lut­lus­tel on luba­tud kasu­tada ka perioodi kaa­lu­tud kesk­mist kurssi). Seda­kaudu välis­va­luu­ta­põ­hi­seid raha­voo­gusid kajas­ta­takse raha­voo aru­an­des koos­kõ­las IAS 21-ga „Valuu­ta­kurs­side muu­tuste mõjud”. IAS 21 lubab kasu­tada tege­li­kule valuu­ta­kur­sile ligi­lä­he­dast kurssi- näi­teks aru­an­de­pe­rioodi kaa­lu­tud kesk­mist vahe­tus­kurssi, kuid samas ei luba IAS 21 välis­maise tütar­et­te­võtte raha­voo­gude ümber­ar­ves­ta­misel kasu­tada bilan­si­päe­val keh­ti­vat vahe­tus­kurssi.

Tasub mõista, et prak­ti­li­sed kaa­lut­lused tule­ne­vad eelkõige liht­sus­ta­mis­või­ma­luste otsi­mi­sest (kii­rem ja/või oda­vam), mis­tõttu sel­li­sed kaa­lut­lused on akt­sep­tee­ri­ta­vad vaid juhul, kui liht­sus­tus ei põh­justa raha­voo aru­an­desse olu­list viga (tule­mus on ligi­lä­he­dane tege­liku valuu­ta­kursi kasu­ta­misel saa­vu­ta­ta­vaga). Kaa­lu­tud kesk­mise kursi kasu­ta­misel on eksi­mis­või­ma­lu­selt krii­ti­li­se­mad juh­tu­mid, kus perioodi valuu­ta­kursi muu­tused arves­tus­va­luuta suh­tes on olu­li­sed ja/või mär­ki­mis­väär­selt eba­kor­ra­pä­ra­sed ja/või hoo­aja­li­sed (kuju­ne­nud perioo­dil eba­üht­la­selt). Tihti ise­loo­mus­tab sel­li­seid juh­tu­meid asja­olu, et eri­ne­vate (perioo­di­dega või mah­tu­dega) kaa­lu­tud kesk­miste kasu­ta­mine annab oma­va­hel võr­rel­duna mär­ki­mis­väär­selt eri­ne­vad tule­mu­sed.

Välis­va­luuta kur­si­muu­tus­test tin­gi­tud ümber­ar­ves­tus­test tule­ne­vad rea­li­see­ri­mata kasu­mid ja kah­ju­mid ei ole raha­vood. Siiski kajas­ta­takse raha­voo­gude aru­an­des kur­si­muu­tuste mõju välis­va­luutas hoi­ta­vale või maks­misele kuu­lu­vale rahale ja raha ekvi­va­len­ti­dele, et koos­kõ­las­tada raha ja raha ekvi­va­lente bilan­sis kajas­ta­ta­vate raha ja raha ekvi­va­len­ti­dega aru­an­de­pe­rioodi algu­ses ja lõpus. Kur­si­muu­tuste mõju välis­va­luutas hoi­ta­vale rahale ja raha ekvi­va­len­ti­dele kajas­ta­takse eraldi äri-, inves­tee­ri­mis- ja finant­see­ri­mis­te­ge­vuse raha­voo­gu­dest.

Näide:
Raha ja raha ekvi­va­len­did perioodi algul moo­dus­ta­sid 72 511 EUR (100 000 USD päe­va­kur­siga 1 EUR = 1,3791 USD) ning perioodi lõpul 82 366  EUR (100 000 USD päe­va­kur­siga 1 EUR = 1,2141 USD). Seda­kaudu raha ja raha ekvi­va­len­tide väär­tus kas­vas ehkki raha lae­ku­misi või väl­ja­mak­seid (st raha­voo­gusid) aset ei leid­nud:

RAHA­VOO ARU­ANNE (EUR)

 

Äri­te­ge­vuse neto­ra­ha­vood

0

Inves­tee­ri­mis­te­ge­vuse neto­ra­ha­vood

0

Finant­see­ri­mis­te­ge­vuse neto­ra­ha­vood

0

RAHA­VOOD KOKKU

0

Raha ja raha ekvi­va­len­did perioodi algul

72 511

Raha ja raha ekvi­va­len­did perioodi lõpul

82 366

Raha ja raha ekvi­va­len­tide muu­tus

0

Välis­va­luuta kur­si­muu­tuse mõju

+ 9 855

Loe samal teemal ka:

Rahavoo eelarvestamine ja mõõtmine

Rahavoo aruanne: rahavood ja rahajäägi muutus

Rahavoo aruanne: raha ja raha ekvivalendid

 

Osale arutelus

  • Sulev Luiga, BDO juhtiv partner, vandeaudiitor
    Küllike Remmel, BDO raamatupidaja-konsultant

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad